English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0076-C02
Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД
203716590 РИНГО 2005 Б ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
20.09.2017
15.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

„Ринго 2005 Б“ ЕООД извършва обучение на деца в предучилищна възраст по английски език и приложни изкуства.
Проектът по ИП 5 е насочен към насърчаване на заетите в организацията и в др. фирми със сходна дейност лица за осъвременяване на техните знания, умения и компетенции ч/з ползване опита на др. ДЧ на ЕС; въвеждане на гъвкави и иновативни обучителни форми. Целта е подобряване адаптивността на заетите лица и работодателите към променящите се изисквания на пазара на труда в сферата на предучилищното образование чрез повишаване качеството на работната сила и развитие на транснационалното сътрудничество в областта на човешките ресурси чрез обмяна на опит, внедряване на иновативни практики и осигуряване на равни възможности за повишаване уменията на служителите.Проектът ще допринесе за смекчаване на проблема с дисбаланса между търсене и предлагане на качествени образователни услуги.
Проектът предвижда идентифициране на 8, адаптиране и трансфер на 4 социални иновации чрез проучване на добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, в сфери като: пазар на труда и качество на работните места; изграждане на специф. умения за партньорство и административен капацитет в тези области.
Дейности: Организация и управление; Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на др. ДЧ; Адаптиране и/или валидиране на социални иновации на базата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от др.държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели –идентифициране на 8, адаптиране и трансфер на 4 социални иновации; Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи: организация и провеждане на семинар; работни посещения в Солун; обучение на целевата група и др. заинтересовани страни; Оценка и разпространение на постигнатите резултати;Информация и комуникация.
Партньор: Батсолакис“, Гърция.
Дейности
 • Организация и управление: Дейността цели създаване на организация за административното, техническо и финансово управление и отчитане на проекта. Eкипът за управление ще е съставен от експерти с подходяща квалификация и опит в проекти и/или изпълнение на сходни по проекта дейности и ще включва следните позиции: ръководител - 1, координатор - 1 и счетоводител - 1. Отговорноститена екипа са посочени индикативно, както следва: Ръководителят ще осъществява контрол върху качественото и своевременно изпълнение на проекта. Неговите отговорностти са описани в т. 9 Екип. Координаторът ще изготвя междинните и окончателния технически отчети; ще поддържа архив на административната и техническа документация; ще отговаря за проследяване на дейностите за информация и комуникация. Счетоводителят ще отговаря за правилното изготвяне на счетоводни документи, за поддържане на записите в счетоводната система; ще проследява допустимостта на разходите и основанията за извършване на плащания; ще изготвя междинните и окончателния финансов отчет, исканията за плащане; ще поддържа архив на финансово-счетоводната документация. В началната фаза на проекта ще бъде мобилизиран екипът за организация и управление, ще бъде подготвен план за действие с разпределение на задачите, отговорностите и сроковете за тяхното изпълнение. Екипът ще провежда регулярни срещи за координиране на действията, ще осъществява контакти с подизпълнителите и вътрешен мониторинг за проследяване на напредъка. Екипът ще разработи анализ на възможните рискове и ще предложи подходящи превантивни и корективни действия. Периодично ще се изготвят доклади за напредък/ технически и финансови отчети, в съответствие с изискванията на Управляващия орган. Правилното управление на проекта е основна предпоставка за постигане на заложените цели и резултати.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки : Дейността предвижда изследване на опита в Гърция и поне 3 др. държави-членки на ЕС, с цел идентифициране и анализ на добри практики в сферата на трудовия пазар и качество на работната сила, актуални и приложими за подобряване на уменията, знанията и компетенциите на педагози в сферата на предучилищното образование. Дейността включва проучване на иновативни модели и подходи; идентифициране на методи за валидиране на социалните иновации, избор на подходящ подход за адаптиране и трансфер. Дейността е с подготвителен характер и има за цел събиране на необходимата информация за идентифициране на социалните иновации, които впоследствие да бъдат адаптирани/ валидирани и внедрени в организацията на кандидата. Изследването и проучването на успешните практики на пазара на труда в други държави - членки и възможностите за трансфер и прилагане на чуждестранния опит, добри практики и иновативни модели на въздействие ще допринесе за подобряване на качеството на работните места в предприятията, което ще ги направи по-конкурентоспособни и адаптивни спрямо изменящите се условия. Изследването ще предложи мин. 8 броя практики, които имат потенциал да бъдат практически приложени -- по 2 бр. в 4-те направления, описани иновативни практики в т. 6, Секция 11: 1) Дигитална програма за обучение на педагогическия персонал, която ще бъде достъпна за служители и заинтересовани лица чрез он-лайн платформа. Продуктът ще включва определен набор от работни и учебни материали, психологически тестове, педагогически ситуации, симулационни модели и планове за действие. Софтуерът ще предоставя възможност за оценка на нивото на подготовка на персонала и способността за справяне при работа с деца. 2) Адаптиране на персонала към нови съвременни форми и техники на преподаване под формата на интерактивно общуване, дидактически игри, прилагане на сугестопедични методи и др. педагогически техники. Моделът ще допринесе за повишаване и осъвременяване на знанията, уменията и компетенциите на служителите. 3) Организиране на групова помощ на персонал, родители и деца и прилагане на педагогически стратегии за подобряване на взаимодействието „детска градина – семейство”. Осигуряване на обучение и подкрепа от психолози и педагози, включване в ролеви игри, тестове, усвояване на нови подходи на работа. 4) Прилагане на подходящи техники за освобождаване от стреса, подобряване на личностното развитие и тренинг за мотивация на персонала. Възможностите за реалното приложение на иновативните практики ще бъдат детайлно изследвани и ще бъдат изведени конкретни стъпки за трансферирането им. Партньорът ще подпомогне провеждането на изследването на практиките в Гърция. Партньорът може да участва като представи набор от примерни практики, списък с предприятия, които ги прилагат, да съдейства за предоставяне на информация от тези предприятия и др. Етапи на изследването: изясняване на концепцията за изследване: цели и задачи, показатели за анализ; изготвяне на план-график за проучване; уточняване на методи за събиране и анализ на информация; кабинетно проучване, обработка и подреждане на събраната информация и документи; описание по определени показатели; подготовка на доклад с изследваните практики, представяне на резултатите от проучването и анализа, изводи и препоръки. Докладът ще съдържа като минимум информация за:страната, от която е практиката; работодателят, реализирал практиката;използваните методи за събиране на информация; същност на практиката; анализ на приложимостта на практиката;предимства и недостатъци на всяка от изследваните практики. Резултатите от дейност 2 ще послужат за основа при изпълнение на дейност 3.
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации на базата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели : Дейността е логическо продължение на дейност 2 и цели идентифициране на мин. 8, адаптиране/валидиране и трансфер на мин. 4 социални иновации. В процеса на трансфер на добри практики страните участват във взаимен и структуриран обмен, с цел да се учат една от друга за подобряване на процесите, уменията, познанията, експертизата и технологията на работа. Предложените за трансфер иновативни практики следва да бъдат оценени от гл. т. на приложимост, релевантост и ефективност, да бъдат създадени необходимите вътрешно ведомствени и административни документи и процедури, да се дефинират критерии за постигнати резултати във връзка с приоритетите за подобрение, да се изготви план за действие и да се комуникира приложимостта със заинтересованите страни. Критериите за добри практики са: законосъобразност; резултатност; иновативност; репликативност; устойчивост, икономическа реалистичност; ефективност; високо качество; възможности за контрол и оценка; съответствие с тенденциите на общественото развитие, на социалната поръчка; актуалност и перспективност. Въвеждането на социалните иновации обхваща следните етапи: проучване; прототипиране и пилотиране; прилагане/внедряване; оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията. Пилотно ще бъдат приложени 4 от предложените за трансфер иновативни подходи и модели. Изборът ще бъде направен след задълбочени анализи и проучвания на идентифицираните 8 иновативни модели, индикативно описани в 4 направления в Секция 11, т 6. Иновативни практики (Социални иновации): 1) Дигитална програма за обучение на педагогическия персонал, която ще бъде достъпна за служители и заинтересовани лица чрез он-лайн платформа. Продуктът ще включва определен набор от работни и учебни материали, психологически тестове, педагогически ситуации, симулационни модели и планове за действие. Софтуерът ще предоставя възможност за оценка на нивото на подготовка на персонала и способността за справяне при работа с деца. 2) Адаптиране на персонала към нови съвременни форми и техники на преподаване под формата на интерактивно общуване, дидактически игри, прилагане на сугестопедични методи и др. педагогически техники. Моделът ще допринесе за повишаване и осъвременяване на знанията, уменията и компетенциите на служителите. 3) Организиране на групова помощ на персонал, родители и деца и прилагане на педагогически стратегии за подобряване на взаимодействието „детска градина – семейство”. Осигуряване на обучение и подкрепа от психолози и педагози, включване в ролеви игри, тестове, усвояване на нови подходи на работа. 4) Прилагане на подходящи техники за освобождаване от стреса, подобряване на личностното развитие и тренинг за мотивация на персонала. Повишаването на уменията, знанията и мотивацията на човешките ресурси ще подобри качеството на предлаганите услуги и ще спомогне за привеждането им в съответствие с изискванията на съвременния трудов пазар. Ролята на партньора ще бъде да подпомогне процеса на селектиране и валидиране на добри практики чрез своя опит и ноу-хау. С негова помощ ще бъдат трансферирани поне 4 от 8-те идентифицирани иновативни практики в рамките на реализацията на проекта. Изпълнението на дейността ще доведе до удовлетворяване на идентифицираните потребности и проблеми на целевите групи и до постигане на заложените индикатори за изпълнение и индикатори за резултат по ИП 5. Дигитализирането на програмите за обучение кореспондира с код 01 по вторичната тема на ЕСФ, тъй като е пряко с свързано с намаляване обема на документи и материали на хартиен носител и рефлектира върху ресурсната ефективност.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения:4.1 Организация и провеждане на семинар; 4.2 Организация и провеждане на работни посещения в Солун; 4.3 Обучение на целевата група и др. заинтересовани страни : Дейността включва организация и провеждане на събития, обособени като 3 поддейности: с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересовани страни: 4.1 Организация и провеждане на семинар Предвижда се провеждане на 2 -дневен семинар в Солун. На събитието ще присъстват представители на целевите групи -18 човека, преводачи -2, лектори-2; гръцкия партньор, гръцки работодатели, педагози, консултанти и др. заинтересовани. Общ индикативен брой участници - 30 чов. Ще се обсъждат общи проблеми в сектора, свързани с качеството на работната сила и съвременните изисквания към педагогическите услуги, налагащи промяна в подходите и моделите в областта на човешките ресурси, ползите от въвеждане на социални иновации, необходимите за трансфера знания, умения и мотивация. Ще се представят добри практики и иновативни модели в сферата на предучилищното образование. Ще се обърне внимание и на предизвикателствата, свързани с приспособяване към промените. Ще се дискутират инструментите за подобряване на капацитета и обмяната на опит между страните-членки на ЕС; настоящата ситуация в България и бъдещите възможности. Целта е създаване на капацитет на местно ниво и мрежа от партньорства за прилагането на иновативни практики в областта на човешките ресурси, трудовия пазар и качеството на работната сила. Батсолакис ще съдейства за осъществяване на необходимите контакти за създаване на партньорства и включване в мрежа. 4.2. Организация и провеждане на работни посещения в гр. Солун Предвидено е работно посещение в Солун в рамките на 3 дни за 18 представители на целевата група и 2 преводачи, с цел обмяна на опит с партньора, срещи с педагози и консултанти, посещения в детски градини и запознаване с добри практики в техни структури, създадени, функциониращи и доказали своята ефективност. Батсолакис ще окаже подкрепа и съдействие за избора на обектите на посещение и организиране на присъствието на експерти, педагози и работодатели на срещите по време на работните визити в Солун. 4.3. Обучение на целевата група и др. заинтересовани страни: Предвижда се провеждане на комплекс от обучителни дейности на място в София във връзка с прилагането на социалните иновации на практика. Обучението ще се извърши по предварително подготвена програма и учебни материали, ще бъде разделено на модули с дефинирана тематика и продължителност. Обучаемите ще имат възможност да усвояват знания и умения в реална работна среда и на реално работно място. Предвидено е също така въвеждащо обучение за работа с разработения софтуер за нуждите на педагогически персонал. Чрез он-лайн платформата ще бъде предоставена възможност и за дистанционни обучения. Освен това ще бъдат проведени тренинги за развитие и усъвършенстване на т.нар. „меки умения“ (soft skills) от типа на: • Умения за комуникация и способност за влияние; • Клиент-ориентирано мислене; • Умения за работа в екип; • Умения за решаване на конфликти; • Управление на времето и стреса; • Лидерски умения. Посочените теми са индикативни. Обучителният курс „Учителят като мениджър на групата” включва учителите в теоретични и практически дейности с цел повишаване на готовността и уменията им да организират учебната среда съобразно променящите се изисквания към образователния процес и да управляват динамиката, протичаща в тази среда. Акцентът се поставя върху нарастващото разнообразие на ролите, в които влиза учителят като мениджър на груата. Предоставят се работещи модели за взаимодействие между участниците в процеса на обучение, които по позитивен и интерактивен начин да изградят чувство за принадлежност и отговорност към случващото се в групата. Брой обучаеми - 18 човека представители на целевата група.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимост на иновативните елементи: След като в края на месец 13 по проекта бъдат адаптирани иновативните практики по Дейност 4, ще бъде извършена външна оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта нанейните иновативни елементи. С оглед на това и предвид допустимостта на разходите в 13.3 от Условията за кандидатстване, дейността ще бъде възложена на изпълнител след провеждането на процедура при спазване на приложимото българско законодателство /ЗУСЕСИФ и ПМС №160/. Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение.. Избраният изпълнител ще трябва да проследи практическото изпълнение на следните параметри: 1. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 2. Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; 3. Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на оценката по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС№160/01.07.2016 г. месец 12 2. Избор на изпълнител за извършване на оценката месец 13 3. Сключване на договор с изпълнител месец 13 4. Извършена оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи месец 14 5. Приемане на работата месец15.
 • Разпространение на постигнатите резултати от дейност 5: Целта е да се осигури публичност и прозрачност на изпълнението на проектните дейности; да се информират целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати от дейност 5 по проекта. В изпълнение на дейността ще бъде организиран информационен ден в София с индикативен брой участници в събитието - 30 човека.. Постигнатите резултати ще бъдат оповестени пред обществеността независимо дали са положителни или негативни. Ще бъдат направени поне 2 публикации в интернет и в уебстраницата на кандидата. Предвижда се изработване на 100 бр. брошури с оценка на постигнатите резултати, които ще бъдат разпространени в изпълнение на настоящата дейност.
 • Информация и комуникация: Дейностите за информация и комуникация целят предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на изпълнявания проект. Чрез използване на подходящи комуникационни средства ще бъдат оповестявани целите и резултатите по проекта, финансовия принос на ЕС и партньорството между страните. В изпълнение на дейността се предвиждат: Изработване на интернет страница по проекта с информация на български и английски език; домейн и хостинг за 1 г;. публикуване на прес-съобщение; изработване на 2 банера; изработване и разпространение на рекламни материали с лого /папки, химикалки, тефтери,, USВ памети/.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 8.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00

Финансова информация

195 448.00 BGN
195 448.00 BGN
173 729.13 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [6] Недискриминация
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 772.40 0.00 185 675.60 195 448.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 772.40 0.00 185 675.60 195 448.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки, Стойност: 27 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки
Предмет на предвидената процедура: Изработване на интернет страница по проекта с информация на български и английски език; домейн и хостинг за 1 г., Стойност: 1 700.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на интернет страница по проекта с информация на български и английски език; домейн и хостинг за 1 г.
Предмет на предвидената процедура: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения, Стойност: 54 583.33
 • Обособена позиция 1: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения
Предмет на предвидената процедура: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения , Стойност: 54 583.33
 • Обособена позиция 1: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения
Предмет на предвидената процедура: Разработване на софтуер и достъпност чрез он-лайн платформа, Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на софтуер и достъпност чрез он-лайн платформа

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.