English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0063-C01
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2017
15.10.2017
15.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

ТОВА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ПОСВЕТЕНО НА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ПОТРЕБНОСТТА ОТ осигуряване на равен достъп до дигитални уеб-базирани ресурси за учене през целия живот в сферата на ключовата за 3-тата и 4-тата индустриални революции технология за 3D виртуална реалност – 3D лазерно скениране и на нейните индустриални приложения. Той е предназначен да се справи с предизвикателството на трансфера и въвеждането в България на две социални иновации от перспективни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3 D виртуална реалност, разработени и прилагани в Германия.
ПРОЕКТЪТ Е ФОКУСИРАН ВЪРХУ възможностите за непрекъснато професионално/квалификационно развитие/самоусъвършенстване на заети лица от всички поколения, но е открит и към други социални групи, които проявяват интерес към проектната тематика.
ОСНОВНАТА ИЗМЕРИМА И ПОСТИЖИМА ЦЕЛ НА ТАЗИ ИНИЦИАТИВА Е чрез визирания трансфер да бъде създаден/адаптиран пълноценен учебен ресурс от методология, дигитално учебно съдържание, уеб-базирани форми за учене, интерактивни инструменти за комуникация и гъвкави процеси на учене, разположени в общото виртуално пространство на една уеб-базирана платформа.
Осигурявайки модерна виртуална среда за независимо дистанционно учене през целия живот, ПРОЕКТЪТ ЩЕ РАЗКРИЕ НЕПОЗНАТИ И НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА придобиване/осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната сила и ще насърчи заетите лица от всички възрасти да бъдат на нивото на индустриалните революции. 
ТОВА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ е съставено от взаимосвързани дейности,които описват жизнения цикъл на внедряване на социални иновации. То ВКЛЮЧВА: проучване на приложимостта на трансферираните иновации; създаване/адаптиране на дигитални уеб-базирани учебни ресурси; програмно осигуряване на учебните процеси; провеждане на пилотни учебни занятия; създаване на условия за разпространение на резултатите от проекта; организация и управление на проекта; дейности по информация и комуникация.
Дейности
 • Провеждане на проучване и анализ на съвместимостта за трансфер и приложимостта в България на две социални иновации в областта на осигуряването на равен достъп на заети лица до възможности за учене през целия живот, разработени и внедрени в Германия, чрез използване на подхода за транснационално сътрудничество при обмяна на опит, добри практики и модели.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ на тази дейност е да представи концептуалното основание на проекта с помощта на проучване и анализ на съвместимостта за трансфер и приложимостта в България на две социални иновации в областта на осигуряване на равен достъп на заети лица до възможности за учене през целия живот, разработени и внедрени в Германия, чрез използване на подхода за транснационално сътрудничество при обмяна на опит, добри практики и модели. Необходимостта от тази дейност се основава на избора на конкретни социални иновации, пред чието приложение в България се разкриват трайни перспективи. От този избор произтичат СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на дейността: а) Идентифициране на модел/подход/практика за непрекъснато професионално усъвършенстване на лица в заетост чрез ангажирането им в разработката на проектни предложения в определен бизнес/технологичен контекст. б) Идентифициране на модел/подход/практика за непрекъснато интегриране на технологични инсайдери/аутсайдери в заетост към приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране. в) Идентифициране на канали за комуникация между възложители на високотехнологични услуги и потенциални изпълнители на конкретни задания за реализиране придобивани чрез социалните иновации знания/умения. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с проучване на включването на технологични инсайдери/аутсайдери в научно-изследователски/развойни проекти и проекти за трансфер на знание/опит/практики с цел приобщаването им към определени технологични приложения. ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с проучване на дистанционното обучение на технологични инсайдери/аутсайдери чрез туториали, предоставянето на софтуер за учебни цели и осигуряването на консултантска помощ. ТРЕТАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с проучване на нуждите на адресатите на социалните иновации от специални канали за комуникация между възложители на високотехнологични услуги и изпълнители на конкретни задания за реализиране придобиваните чрез социалните иновации знания/умения. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Дейността ще обхваща поредица от операции, чието изпълнение ще гарантира постигането на основната и специфичните й цели: • Определяне на външен изпълнител на услугата. Изпълнителят трябва да разбира технологичния контекст на планираните за проучване социални иновации и да има необходимия опит при изпълнението на аналогична задача. Ценовото предложение на потенциалния изпълнител не бива да надхвърля планираната по проекта стойност. • Сключване на договор с определения изпълнител на услугата. За целите на сигурността на изпълнението на услугата се предвижда отношенията между бенефициента и изпълнителя да бъдат уредени на договорна основа. • Извършване на услугата съобразно спецификация на задачите по планираните проучвания и изготвяне на аналитичен доклад, включващ изложение на направените проучвания, анализи и заключения. Специално внимание следва да се обърне на рамковите условия в България (нормативна база, нива на технологичното знание на заетите лица, технологична зрялост на пазара) и тяхното влияние върху осигуряването на равен достъп до възможностите за учене през целия живот във визираната сфера. • Подписване на предавателно-приемателен протокол. След проверка на аналитичния доклад, предаването/приемането на резултатите от дейността ще бъде фиксирано в писмен акт. • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на УО в съответен отчетен доклад. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана в Първи етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Проучване на социални иновации). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Определяне на изпълнител на услугата (1-ви проектен месец). 2. Сключване на договор с определения изпълнител на услугата (1-ви проектен месец). 3. Извършване на услугата (1-ви – 3-ти проектен месец). 4. Подписване на предавателно-приемателен протокол (3-ти проектен месец). 5. Отчитане на дейността. (3-ти проектен месец).
 • Създаване на уеб-базиран инструментариум (платформа с учебно съдържание, методология, софтуерно приложение, канали за комуникация) за трансфер/въвеждане/прилагане на модели/подходи/практики за осигуряване на равен достъп на заети лица до възможностите за учене през целия живот чрез използване на най-новите технологии за интерактивни срещи и онлайн ресурси. : ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е ресурсното осигуряване на равен достъп на заети лица до възможностите за учене през целия живот чрез използване на най-новите технологии за интерактивни срещи и онлайн потенциал, в частност чрез създаване на съвкупност от уеб-базирани средства (платформа с учебно съдържание, методология, програмно осигуряване, канали за комуникация) за трансфер/въвеждане/прилагане на иновативни модели/подходи/практики. Необходимостта от създаването на този уеб-базиран инструментариум произтича от обстоятелството, че трансферираните социални иновации за създаване на общодостъпни условия за учене през целия живот са разработени и прилагани във виртуална среда, поради естеството на учебната тематика. На това естество се основават и двете СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: а) Създаване на дигитален ресурс за овладяване на техники за разработване на проектни предложения в определен бизнес контекст чрез включване на технологични инсайдери/аутсайдери в научно-изследователски/развойни проекти и проекти за трансфер на знание/опит/практики с цел тяхното приобщаване към приложеният на технологията 3D лазерно скениране. б) Създаване на дигитален ресурс за овладяване на техники за работа с облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране, с цел реализация на специализирани умения и интегриране на технологични инсайдери/аутсайдери към приложенията на визираната технология. Конфигурацията от компоненти на инструментариума се определя от особеностите на заложените в иновациите обучителни/учебни методи: обучителен процес с помощта на дигитални ресурси (e-learning), взаимоучителен метод (monitorial system / bell-lancaster method) и учене чрез участие в практическа дейност (learning-by-doing). Уеб-базираната платформа ще предоставя: • учебно съдържание, • методология, • програмно осигуряване, • канали за комуникация. Чрез позициониране на уеб-базираната платформа на интернет сайта на ”АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще се осигури устойчиво развитие на инструментариума за учене през целия живот във визираната сфера и ще се гарантира, че постигнатите цели на дейността имат дългосрочни позитивни последици. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност ще обхваща поредица от операции, чието изпълнение ще гарантира постигането на основната и специфичните й цели: • Определяне на външен изпълнител на услугата. Тази операция е от ключово значение за пълноценното осъществяване на дейността. Изпълнителят трябва да разбира естеството на предвидения за изграждане инструментариум и да има необходимия опит при изпълнението на аналогична задача. Ценовото предложение на потенциалния изпълнител не бива да надхвърля планираната по проекта стойност. • Сключване на договор с определения изпълнител на услугата. • Извършване на услугата съобразно спецификация на уеб-базирания инструментариум. Създаването на предвидения уеб-базиран инструментариум ще следва концепцията на трансферираните социални иновации за предоставяне на открита виртуална среда за учене през целия живот в сферата на триизмерното лазерно скениране. • Подписване на предавателно-приемателен протокол. След осъществяване на обстойна проверка на функционалностите на създадената уеб-базирана платформа и на съдържанието на инсталирания на нея ресурс, предаването/приемането на резултатите от дейността ще бъде фиксирано в писмен акт. • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на УО в отчетен доклад. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Втори етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прототипиране и пилотиране). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Определяне на изпълнител на услугата (3-ти проектен месец). 2. Сключване на договор с определения изпълнител на услугата (3-ти проектен месец). 3. Извършване на услугата (3-ти – 5-ти проектен месец). 4. Подписване на предавателно-приемателен протокол (5-ти проектен месец). 5. Отчитане на дейността (5-ти проектен месец).
 • Адаптиране, валидиране, трансфер и внедряване на две социални иновации, основани на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот, разработени и прилагани от ST Architekten GmbH в Германия, чрез създаване на хранилище от цифрови учебни материали и използване на ИКТ за ускоряване и оптимизиране на процесите в областите на 3D дигитализираната реалност.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е успешната дифузия на две социални иновации в сферата на ученето през целия живот в отворената към голяма целева група социална активност на бенефициента чрез адаптиране и валидиране на специализирани дигитални ресурси. Необходимостта от адаптиране и валидиране на специализирани дигитални ресурси се основава на обстоятелството, че дифузията на визираните социални иновации в сферата на учене през целия живот е възможна при отчитане на спецификите на целевата аудитория в България. От това обстоятелство произтичат и двете СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: а) Изграждане на хранилище от цифрови учебни материали, достъпно за национална мрежа от заинтересовани страни за обмен и въвеждане на добри практики, трансфер на знания и придобиване на умения за решаване на общи проблеми в контекста на ученето през целия живот чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в областите на 3D дигитализираната реалност. б) Адаптиране и популяризиране на материали на ST Architekten GmbH за подпомагане на заинтересованите страни в процеса на промяна на подхода при проектиране от 2D в 3D чрез осигуряване на равен достъп на заетите до възможности за учене през целия живот в контекста на технологията 3D лазерно скениране. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с осигуряването на адекватни на технологичната тематика учебни материали, достъпът до които ще бъде открит за широк кръг заети лица, проявяващи интерес към възможностите за придобиване/разширяване на знания/умения/опит в сферата на приложенията на технологията 3D лазерно скениране и приобщени към специализирана национална социална мрежа. ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с използването на материали на ST Architekten GmbH за подпомагане на заинтересовани страни в процеса на промяна на подхода при проектиране от 2D в 3D чрез осигуряване на равен достъп до възможности за учене през целия живот в контекста на технологията 3D лазерно скениране. Съдържанието на хранилището от цифрови учебни материали се определя от естеството на тематичната област на учене. Овладяването на приложенията на технологията 3D лазерно скениране чрез такива обучителни/учебни методи като обучителен процес с помощта на дигитални ресурси (e-learning), взаимоучителен метод (monitorial system / bell-lancaster method) и учене чрез участие в практическа дейност (learning-by-doing) предполага наличието на специализирани дигитални помощни средства. Чрез позициониране на хранилището от цифрови учебни материали на интернет сайта на ”АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще се осигури устойчиво развитие на достъпния информационен ресурс за учене през целия живот във визираната сфера и ще се гарантира, че постигнатите цели на дейността разриват добри перспективи пред професионалното/квалификационното самоусъвършенстване. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност ще обхваща поредица от операции, чието изпълнение ще гарантира постигането на нейните цели: • Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността. • Изграждане на хранилището от цифрови учебни материали съобразно съответна спецификация на този информационен ресурс. Партньорът ST Architekten GmbH ще окаже своята консултантска помощ по логиката на трансферираните и първоначално внедрени в практиката на фирмата социални иновации. • Валидиране на функционалностите/съдържанието на създаденото хранилище след проверката им от страна на оценителя на постиганите по проекта резултати. • Отчитане на дейността. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Втори етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прототипиране и пилотиране). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността (3-ти проектен месец). 2. Изграждане на хранилище от цифрови учебни материали (3-ти – 5-ти проектен месец). 3. Валидиране на резултатите от дейността. (5-ти проектен месец). 4. Отчитане на дейността. (5-ти проектен месец).
 • Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове и Специализиран уеб-базиран софтуер за генериране и управление на лицензи за специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящата дейност е да бъде осигурен качествен външен изпълнител за доставка на дълготраен нематериален актив (ДНА), като бъде спазено приложимото българско законодателство. Планираното за закупуване ДНА включва два елемента: - Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове (10 бр. лицензи) - Специализиран уеб-базиран софтуер за генериране и управление на лицензи за специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове (1 бр. лиценз) ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА За целите на определяне на подходящ външен изпълнител на услугата ще бъде проведена процедура за избор с публична покана при спазване принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дейността обхваща поредица от операции: • Изготвяне на публичната покана, която ще се публикува на Единния информационен портал. До изтичането на срока за подаването на офертите Бенефициентът се ангажира да осигури публичен достъп до поканата, като всички разяснения по поканата, дадени по искане на кандидати за изпълнител, ще бъдат публикувани в Единния информационен портал. • Определяне на външен изпълнител на услугата. Тази операция е от ключово значение за пълноценното осъществяване на дейността. Изпълнителят трябва да е в състояние да достави двата софтуерни продукта по определена от Бенефициента спецификация. Ценовото предложение на потенциалния изпълнител не бива да надхвърля планираната по проекта стойност. • Сключване на договор с определения изпълнител на услугата. За целите на сигурността на изпълнението на услугата се предвижда отношенията между ”АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД и изпълнителя да бъдат уредени на договорна основа. • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на Управляващия орган в съответен отчетен доклад. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Втори етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прототипиране и пилотиране на социални иновации). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Изготвяне и публикуване на публичната покана (1-ви проектен месец). 2. Определяне на изпълнител на услугата (2-ри проектен месец). 3. Сключване на договор с определения изпълнител на услугата (2-ри проектен месец). 3. Отчитане на дейността. (3-ти проектен месец).
 • Доставка на Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове и Специализиран уеб-базиран софтуер за генериране и управление на лицензи за специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове. : ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящата дейност е ресурсно обезпечаване на равен достъп на заети лица до възможностите за усвояване на знания/умения/опит чрез програмното осигуряване на успешния трансфер/въвеждане/внедряване на две социални иновации в сферата на ученето през целия живот. Необходимостта от тази дейност произтича от обстоятелството, че трансферираните социални иновации за създаване на общодостъпни условия за учене през целия живот са разработени и прилагани със средствата на ИКТ във виртуална среда, поради естеството на учебната тематика. На това естество се основават и двете СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: а) Програмно осигуряване на работата с триизмерни облаци от точки в процеса на усвояване на приложенията на технологията 3D лазерно скениране чрез доставката на десет лиценза за Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове. б) Програмно осигуряване на предоставянето на достъп до софтуерния инструментариум от десет лиценза за Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове чрез доставката на един лиценз за Специализиран уеб-базиран софтуер за генериране и управление на лицензи за специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове. Тази конфигурация от програмни продукти се определя от особеностите на заложените в иновациите обучителни/учебни методи: обучителен процес с помощта на дигитални ресурси (e-learning), взаимоучителен метод (monitorial system / bell-lancaster method) и учене чрез участие в практическа дейност (learning-by-doing), които предполагат наличието както на множество лицензи за специализиран софтуер за работа с 3D лазерни скенове, така и лизенз за специализиран софтуер, управляващ достъпа до същинския работен програмен продукт. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност ще се предхожда от провеждане на процедура по избор на външен изпълнител и от сключване на договор с него за визираните доставки. Дейността обхваща поредица от операции, чието целенасочено изпълнение ще гарантира постигането на основната и специфичните й цели: • Извършване на доставките съобразно спецификации на програмните продукти. • Инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация и осигуряване на гаранционна поддръжка на закупените по проекта ДНА. • Подписване на предавателно-приемателен протокол. След осъществяване на обстойна проверка на функционалностите на доставените програмни продукти, предаването/приемането на доставките ще бъде фиксирано в писмен акт. • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на Управляващия орган в съответен отчетен доклад. ЕТАПИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Втори етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прототипиране и пилотиране). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Доставка на предвидените ДНА (2-ри проектен месец). 2. Инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация и осигуряване на гаранционна поддръжка на закупените по проекта ДНА (2-ри проектен месец). 3. Подписване на предавателно-приемателен протокол (2-ри проектен месец). 4. Отчитане на дейността (2-ри проектен месец).
 • Изработване на 16 уеб-туториала.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е ресурсното осигуряване на две социални иновации в сферата на ученето през целия живот, чрез изработване на 16 уеб-туториала (специализирани дигитални/уеб-базирани учебни форми за интерактивно дистанционно учене/обучение) в контекста на приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране, в множество практически области. Необходимостта от създаването на такъв специализиран дигитален ресурс се основава на обстоятелството, че успешната дифузия на визираните две социални иновации в сферата на ученето през целия живот е възможна при отчитане както на спецификите на целевата аудитория в България, така и на тематичната технологична област. От това обстоятелство произтичат и двете СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: • Изработване на 16 уеб-туториала (специализирани дигитални/уеб-базирани учебни форми за интерактивно дистанционно учене/обучение) в контекста на приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране, в множество практически области. • Позициониране на изработените уеб-туториали на интернет сайта на бенефициента, така че да бъде осигурен равен достъп на заетите до възможности за учене през целия живот в контекста на технологията 3D лазерно скениране. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана със събирането/концентрирането на актуално знание в тематичната област на технологията 3D лазерно скениране в набор от специализирани дигитални/уеб-базирани учебни форми за интерактивно дистанционно учене/обучение. ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с осигуряването на открит достъп до адекватен на технологичната тематика учебен ресурс, които ще бъде предоставен на широк кръг заети лица, проявяващи интерес към възможностите за придобиване/разширяване на знания/умения/опит в сферата на приложенията на технологията 3D лазерно скениране и приобщени към специализирана национална социална мрежа. Съдържанието на 16-те уеб-туториала се определя от естеството на тематичната област на учене. Овладяването на приложенията на технологията 3D лазерно скениране чрез такива обучителни/учебни инструменти предполага наличието на значителен документален материал, натрупван в резултат на реализацията на множество проекти в сферата на приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране, в множество практически области. Този документален материал ще бъде предоставен безвъзмездно от ST Architekten GmbH. Чрез позициониране на уеб-туториалите на интернет сайта на ”АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще се осигури устойчиво развитие на достъпния информационен ресурс за учене през целия живот във визираната сфера и ще се гарантира, че постигнатите цели на дейността разриват добри перспективи пред професионалното/квалификационното самоусъвършенстване. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност ще обхваща поредица от операции, чието целенасочено изпълнение ще гарантира постигането на основната и специфичните й цели: • Определяне на външен изпълнител на услугата. • Сключване на договор с определения изпълнител на услугата. • Извършване на услугата съобразно спецификация на набора от туториали. • Подписване на предавателно-приемателен протокол. След осъществяване на обстойна проверка на функционалностите/съдържанието на изработения набор от 16 уеб-туториала предаването/приемането на резултатите от дейността ще бъде фиксирано в писмен акт. • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на УО в съответен отчетен доклад. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Втори етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прототипиране и пилотиране). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Определяне на изпълнител на услугата (3-ти проектен месец). 2. Сключване на договор с определения изпълнител на услугата (3-ти проектен месец). 3. Извършване на услугата (3-ти – 5-ти проектен месец). 4. Подписване на предавателно-приемателен протокол (5-ти проектен месец). 5. Отчитане на дейността. (5-ти проектен месец).
 • Адаптиране, валидиране, трансфер, въвеждане и внедряване на социална иновация, разработена и прилагана от ST Architekten GmbH в Германия и основана на иновативни модел, подход и практика в сферата на ученето през целия живот на заети лица в контекста на интегриране на технологични инсайдери/аутсайдери към приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е успешния трансфер/въвеждане на социална иновация в сферата на ученето през целия живот, в насочената към голяма целева група социална активност на бенефициента чрез адаптиране на методология за интегриране на технологични инсайдери/аутсайдери към приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране. Необходимостта от адаптиране, валидиране, трансфер, въвеждане и внедряване на социална иновация в сферата на ученето през целия живот на заети лица чрез интегриране на технологични инсайдери/аутсайдери към приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране, се основава на обстоятелството, че ученето през целия живот в теоретичните и практически аспекти на технологиите, създаващи виртуалната 3D реалност, e невъзможно за широката българска аудитория поради липсата на приспособени към българските условия съответни учебни модели, подходи и практики. От това обстоятелство произтичат и трите СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: • Въвеждане на обучителен/учебен процес с помощта на взаимоучителен метод (monitorial system / bell-lancaster method) в рамките на цялостна методология; • Въвеждане на обучителен/учебен процес с помощта на дигитални ресурси (e-learning) в рамките на цялостна методология; • Осигуряване на ресурс за комуникация между възложители на високотехнологични услуги и потенциални изпълнители на конкретни задания с цел реализация на специализирани умения на пазара на 3D услуги. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с методика на усвояване на техники за използване/споделяне на наличните знания/умения/опит у представители на двете общности от технологични аутсайдери и инсайдери, така че да се постигне взаимно обогатяване в теоретични и практически аспекти. ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с методика на използването на дигитално/дигитализирано учебно съдържание и уеб-базирани/телекомуникационни канали при усвояване на приложенията на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране, в множество практически области: машиностроене / енергетика / корабостроене / автомобилостроене; архитектура / геодезия / строителство; археология / опазване на културно-историческо наследство; криминалистика; фасилити мениджмънт; обратно инженерство; медицина; горско стопанство. ТРЕТАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана със създаване на условия за общуване между възложители на високотехнологични услуги и потенциални изпълнители на конкретни задания с цел реализация на специализирани умения на пазара на 3D услуги. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Настоящата дейност ще обхваща поредица от операции, чието изпълнение ще гарантира постигането на нейните цели: • Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността. • Адаптиране на методология, включваща набор от техники за усвояване на специфични приложения на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране, в множество практически области. Партньорът ST Architekten GmbH ще окаже своята консултантска помощ по логиката на трансферираните и първоначално внедрени в практиката на фирмата социални иновации. • Валидиране от страна на оценителя на постиганите по проекта резултати. • Отчитане на дейността. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Втори етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прототипиране и пилотиране). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността (5-ти проектен месец). 2. Адаптиране на методология, включваща набор от техники за усвояване на специфични приложения на облаци от точки, получени чрез 3D лазерно скениране, в множество практически области. (5-ти – 6-ти проектен месец). 3. Валидиране на резултатите от дейността (6-ти проектен месец). 4. Отчитане на дейността (6-ти проектен месец).
 • Адаптиране, валидиране, трансфер, въвеждане и внедряване на социална иновация, разработена и прилагана от ST Architekten GmbH в Германия и основана на иновативни модел, подход и практика в сферата на ученето през целия живот на заети лица чрез участие в разработката на проектни предложения в определен технологичен/бизнес контекст. : ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е успешния трансфер/въвеждане на социална иновация в сферата на ученето през целия живот в насочената към голяма целева група социална активност на бенефициента чрез адаптиране на методология за включването на нарастващо множество от представители на визираната общност в разработката на проектни предложения в определен технологичен/бизнес контекст. Необходимостта от адаптиране, валидиране, трансфер, въвеждане и внедряване на социална иновация в сферата на ученето през целия живот на заети лица чрез участие в разработката на проектни предложения в определен технологичен/бизнес контекст се основава на обстоятелството, че ученето през целия живот в теоретичните и практически аспекти на технологиите, създаващи виртуалната 3D реалност, e невъзможно за широката българска аудитория поради липсата на приспособени към българските условия съответни учебни модели, подходи и практики. От това обстоятелство произтичат трите СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: • Въвеждане на обучителен/учебен процес с помощта на метода за учене чрез участие в практическа дейност (learning-by-doing) в рамките на цялостна методология; • Въвеждане на обучителен/учебен процес с помощта на взаимоучителен метод (monitorial system / bell-lancaster method) в рамките на цялостна методология; • Въвеждане на обучителен/учебен процес с помощта на дигитални ресурси (e-learning) в рамките на цялостна методология. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с методика на интегриране на лица в заетост в проектен екип чрез привличането/включването им в разработката на проектно предложение в определен бизнес/технологичен контекст (приложение на технологията 3D лазерно скениране). ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с методика на усвояване на техники за използване/споделяне на наличните знания/умения/опит у представители на целевата група в процеса на разработка на проектно предложение, така че да се постигне взаимно обогатяване в теоретични и практически аспекти. ТРЕТАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с методика за използване на дигитално/дигитализирано учебно съдържание и уеб-базирани/телекомуникационни канали при разработката на проекти, посветени на приложения на триизмерни лазерни скенове в множество практически области. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Визираната тук социална иновация надгражда потенциала на описаната в Дейност 7 иновация чрез интегриране на учебен метод, основан на бизнес концепцията за непрекъснатото самоусъвършенстване в хода на самата икономическа/професионална активност, с методите e-learning и Monitorial System / Bell-Lancaster Method в цялостна методология. Настоящата дейност ще обхваща поредица от операции, чието изпълнение ще гарантира постигането на нейните цели: • Формиране на екип за изпълнение на дейността. • Адаптиране на методология, включваща набор от техники, за съвместна работа на технологични аутсайдери и инсайдери по проектно предложение в определен бизнес/технологичен контекст (приложения на технологията 3D лазерно скениране). Партньорът ST Architekten GmbH ще окаже своята консултантска помощ по логиката на трансферираните и първоначално внедрени в практиката на фирмата социални иновации. • Валидиране от страна на оценителя на постиганите по дейността резултати. • Отчитане на дейността. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Втори етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прототипиране и пилотиране). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността (5-ти проектен месец). 2. Адаптиране на методология, включваща набор от техники, за съвместна работа на технологични аутсайдери и технологични инсайдери по проектно предложение в определен бизнес/технологичен контекст (приложения на технологията 3D лазерно скениране) (5-ти – 6-ти проектен месец). 3. Валидиране на резултатите от дейността (6-ти проектен месец). 4. Отчитане на дейността (6-ти проектен месец).
 • Провеждане на 4 обучителни семинара/уебинара по използване на софтуер за работа с облаци от точки и на открити бази данни от триизмерни лазерни скенове, представляващи висококачествени цифрови учебни материали и практически примери в подкрепа на процеса на учене през целия живот. : ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е да бъде споделено/усвоено, систематизирано знание по използване на софтуер за работа с облаци от точки и на открити бази данни от триизмерни лазерни скенове чрез непосредствено и дистанционно участие на представители на целевата група от заети лица под формата на семинари/уебинари, така че участниците да овладеят способността да придобиват/обновяват знания в тематичната област. Необходимостта от това приобщаване на заинтересовани лица към основни знания и техники за боравене с дигитални ресурси в тематичната област се основава на обстоятелството, че поддържането и прилагането на технологична компетентност чрез учене през целия живот са възможни при овладяване на вече разработени иновативни методи. От това обстоятелство произтичат двете СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: а) Изграждане на компетенции в поне 50 от участниците в семинарите/уебинарите за придобиване/споделяне на знания/умения/опит при овладяване, оптимизиране и ускоряване на процесите в областта на 3D дигитализираната реалност. б) Усвояване на умения за прилагане на 2 иновативни практики за интегриране на заинтересованите лица (технологични оутсайдери/инсайдери) към кръга от придобиващи/обновяващи своите знания/умения/опит технологични инсайдери чрез осигуряване на равен достъп до възможности/ресурси за учене през целия живот в контекста на технологията 3D лазерно скениране. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с въвличането на планираните участници в пилотен учебен процес в областта на технологичната тематика, така че с тях да бъде споделено базисно знание и те да бъдат напътствани в усвояване на способността да учат самостоятелно по-нататък през целия си живот. ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с изграждане на способността на участниците в в пилотен учебен процес да прилагат 2 иновативни практики за включване на нови лица в разщиряваща се общност от технологични инсайдери, които споделят свои знания/умения/опит и така развиват своите компетентности, учейки се цял живот. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност ще обхваща поредица от операции, чието изпълнение ще гарантира постигането на нейните цели: • Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността. • Формиране на учебни групи за участие в планираните семинари/уебинари. • Компилиране на учебно съдържание съобразно съответна спецификация на планираните учебни занятия. • Провеждане на планираните семинари/уебинари. Партньорът ST Architekten GmbH ще окаже своята консултантска помощ по логиката на трансферираните и първоначално внедрени в практиката на фирмата социални иновации. • Закупуване на преносим PC (Notebook). • Наемане на помещение за провеждане на планираните семинари/уебинари. • Валидиране на резултатите от проведените семинари/уебинари след проверката им от страна на оценителя на постиганите по проекта резултати. • Отчитане на дейността. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Трети етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прилагане/внедряване на социална иновация). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността (7-ми проектен месец). 2. Формиране на учебни групи за участие в планираните семинари/уебинари (7-ми проектен месец). 3. Компилиране на учебно съдържание съобразно съответна спецификация на планираните учебни занятия (7-ми проектен месец). 4. Закупуване на преносим PC (Notebook) със стандартни офис пакет и антивирусна програма (3-ти проектен месец). 5. Наемане на помещение за провеждане на планираните семинари/уебинари (7-ми проектен месец). 6. Провеждане на планираните семинари/уебинари (7-ми – 10-ти проектен месец) 7. Валидиране на резултатите от дейността (10-ти проектен месец). 8. Отчитане на дейността. (10-ти проектен месец).
 • Провеждане на 4 обучителни семинара/уебинара по разработката на проектни предложения относно научно-изследователски/развойни проекти и проекти за трансфер на знание/опит/практики чрез участие в самата работа върху проектно предложение.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е да бъде споделено, респ. усвоено, систематизирано знание по разработване на проектни предложения относно научно-изследователски/развойни проекти и проекти и проекти за трансфер на знание/опит/практики чрез непосредствено участие на представители на целевата група от заети лица в самата работа върху конкретно проектно предложение, така че участниците да овладеят способността да придобиват/обновяват знания в тематичната област. Необходимостта от това приобщаване на заинтересовани лица към основни знания в една проектна организация на труд се основава на обстоятелството, че поддържането и прилагането на нужната компетентност чрез учене през целия живот са възможни при овладяване на вече разработени и изпълнени научно-изследователски/развойни проекти. От това обстоятелство произтичат двете СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: а) Изграждане на компетенции в поне 50 от участниците в семинарите/уебинарите за придобиване/споделяне на знания/умения/опит при: формулиране на стратегии и подходи за разработване на проектни предложения; усвояване на добри практики при разработването на: цели и очаквани резултати, методи за изпълнение, наблюдение и оценка на изпълнението, рискове, устойчивост, мултиплициращ ефект на резултатите и т.н. б) Усвояване на знание/опит/практики за приобщаване на заинтересованите лица (технологични аутсайдери/инсайдери) към модел на учене (learning by doing), посветен на активното им участие в самия процес по разработване на проектно предложение в контекста на технологията 3D лазерно скениране. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с въвличането на планираните участници в учебен процес по разработката на научно-изследователски/развойни проекти в технологичната тематика, така че с тях да бъде споделено базисно знание и те да бъдат напътствани в усвояване на способността да учат самостоятелно по-нататък през целия си живот. ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с изграждане на способността на участниците в хода на тяхната заетост да усвояват знание/опит/практики чрез активно участие в разработването на проектни предложения в областта на 3D лазерно скениране. Ще бъдат прилагани такива обучителни/учебни методи като учене чрез участие в практическа дейност по самото разработване на проектно предложение (learning-by-doing). Учебният процес ще бъде ресурсно осигурен както със специализирани дигитални помощни средства (мултимедийни туториали, бази данни с 3D лазерни скенове, програмно осигуряване), така и с проектна документация по успешно изпълнени проекти на «АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ» ЕООД. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност ще обхваща поредица от операции, чието изпълнение ще гарантира постигането на нейните цели: • Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността. • Формиране на учебни групи за участие в планираните семинари/уебинари. • Компилиране на учебно съдържание съобразно съответна спецификация на планираните учебни занятия. • Провеждане на планираните семинари/уебинари. Партньорът ST Architekten GmbH ще окаже своята консултантска помощ по логиката на трансферираните и първоначално внедрени в практиката на фирмата социални иновации. • Валидиране на резултатите от проведените семинари/уебинари. • Отчитане на дейността. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Трети етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прилагане/внедряване на социална иновация). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността (7-ми проектен месец). 2. Формиране на учебни групи за участие в планираните семинари/уебинари (7-ми проектен месец). 3. Компилиране на учебно съдържание съобразно съответна спецификация на планираните учебни занятия (7-ми проектен месец). 4. Провеждане на планираните семинари/уебинари (7-ми – 10-ти проектен месец) 5. Валидиране на резултатите от дейността (10-ти проектен месец). 6. Отчитане на дейността. (10-ти проектен месец).
 • Повишаване на уменията на поне 40 представители на целевата група да прилагат нови подходи от Германия в разработването на техните стратегии, организационни структури и процеси в областта на осигуряване на равен достъп на заетите до възможности за учене през целия живот чрез 4 уъркшопа. (Приложение на дистанционния взаимоучителен метод – учене чрез преподаване във виртуална реалност).: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е да бъде споделно/усвоено, систематизирано знание по прилагане на нови подходи от Германия в разработването на стратегии, организационни структури и процеси чрез дистанционен взаимоучителен метод на представители на целевата група от заети лица под формата на 4 обучителни уъркшопа, така че участниците да овладеят способността да придобиват/обновяват знания в сферата на 3D дигитализираната реалност. Необходимостта от това приобщаване на заинтересовани лица към основни знания/умения/опит за разработване на техните стратегии, организационни структури и процеси се основава на обстоятелството, че поддържането и прилагането на управленска компетентност чрез учене през целия живот са възможни при овладяване на приложимите нови подходи. От това обстоятелство произтичат двете СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: а) Изграждане на компетенции в поне 40 от участниците в 4-те уоркшопа за придобиване/споделяне на знания/умения/опит при разработването на техните стратегии, организационни структури и процеси. б) Усвояване на умения за прилагане на нови подходи от Германия за интегриране на заинтересованите лица (технологични оутсайдери/инсайдери) към кръга от придобиващи/обновяващи своите знания/умения/опит технологични инсайдери чрез прилагане на дистанционния взаимоучителен метод – учене чрез преподаване във виртуална реалност. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с въвличането на планираните участници в областта на визираната тематика, така че с тях да бъде споделено базисно знание и те да бъдат напътствани в усвояване на способността да учат самостоятелно по-нататък през целия си живот. ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с изграждане на способността на участниците в учебния процес да прилагат нови подходи за включване на нови лица в разщиряваща се общност от заинтересовани страни, които споделят свои знания/умения/опит и така развиват своите компетентности, учейки се цял живот. Ще бъдат прилагани такива обучителни/учебни методи като обучителен процес с помощта на дигитални ресурси (e-learning), взаимоучителен метод (monitorial system / bell-lancaster method) и учене чрез участие в практическа дейност (learning-by-doing). ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност ще обхваща поредица от операции, чието целенасочено изпълнение ще гарантира постигането на основната и специфичните й цели: • Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността. • Формиране на учебни групи за участие в планираните уъркшопове. • Компилиране на учебно съдържание съобразно съответна спецификация на планираните учебни занятия. • Провеждане на планираните уъркшопове. Партньорът ST Architekten GmbH ще окаже своята консултантска помощ по логиката на трансферираните и първоначално внедрени в практиката на фирмата социални иновации. • Валидиране на резултатите от проведените уъркшопове след проверката им от страна на оценителя на постиганите по проекта резултати. Валидирането на резултатите от дейността ще бъде фиксирано в писмен акт (протокол). • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на Управляващия орган в съответен отчетен доклад. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана във Трети етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прилагане/внедряване на социална иновация). Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността (7-ми проектен месец). 2. Формиране на учебни групи за участие в планираните уъркшопове (7-ми проектен месец). 3. Компилиране на учебно съдържание съобразно съответна спецификация на планираните учебни занятия (7-ми проектен месец). 4. Провеждане на планираните 4 уъркшопа (7-ми – 10-ти проектен месец) 5. Валидиране на резултатите от дейността (10-ти проектен месец). 6. Отчитане на дейността. (10-ти проектен месец).
 • Създаване на концептуална рамка за изграждане на национална социална мрежа от заинтересовани страни за обмен и въвеждане на добри практики, трансфер на знания и придобиване на умения за решаване на общи проблеми в контекста на ученето през целия живот чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в областите на 3D дигитализираната реалност. : ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА е създаване на идейна платформа за изграждането/развитието на национален виртуален форум, който ще интегрира в социална общност на страни, заинтересовани от придобиване/обновяване на знания/умения/опит в процеса на ученето през целия живот чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в областите на 3D дигитализираната реалност Необходимостта от разработване на концептуално решение за функционирането на национална социална мрежа от заинтересовани страни за обмен и въвеждане на добри практики, трансфер на знания и придобиване на умения за решаване на общи проблеми в тематичния на проекта контекст на ученето през целия живот произтича от обстоятелството, че в страната не съществува такава виртуална среда, в която да протича процесът на обмен на информация/знания/идеи/опит/практики в сферата на приложенията на базовата за 3D дигитализираната реалност технология – технологията 3D лазерно скениране. Ключовите измерения на уеб-базиран ресурс за оперирането на един такъв национален виртуален форум, базиращ се на трансфера на визираните по проекта социални иновации определят трите СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА: а) Създаване на концептуален модел за изграждане на визираната социална мрежа, посветена на ученето през целия живот в тематичния контекст на настоящия проект. б) Създаване на спецификация на техническия инструментариум, необходим за пълноценното функциониране на социалната мрежа. в) Създаване на организационна структура и алгоритъм на комуникациите в пределите на социалната мрежа. Конфигурацията от елементи на социалната мрежа е продиктувана от нейното предназначение да служи за национален виртуален форум, в който самостоятелно учещите имат възможност да осъвременяват познанията, уменията и компетенциите си чрез общуване в общност от активни технологични аутсайдери и инсайдери по темите на 3D дигитализираната реалност. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност ще обхваща поредица от операции, чието целенасочено изпълнение ще гарантира постигането на основната и специфичните й цели: • Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността. Тази операция е от ключово значение за пълноценното осъществяване на дейността. Участниците в екипа ще имат за задача да изработят концептуалната рамка за изграждането/развитието на национален виртуален форум, прилагайки своите специализирани знания и опит, натрупани при изпълнението на аналогични задачи. • Изработване на концептуалната рамка за изграждането/развитието на национален виртуален форум за обмен и въвеждане на добри практики, трансфер на знания и придобиване на умения за решаване на общи проблеми в контекста на ученето през целия живот чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в областите на 3D дигитализираната реалност. Изработването на визираната концептуална рамка ще следва логиката на трансферираните социални иновации за предоставяне на открита виртуална среда за учене през целия живот в сферата на триизмерното лазерно скениране. • Валидиране на изработеното концептуално решение след проверката му от страна на оценителя на постиганите по проекта резултати. Валидирането на резултатите от дейността ще бъде фиксирано в писмен акт (протокол). • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на Управляващия орган в съответен отчетен доклад. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана в Трети етап от четиристепенния модел на въвеждане на предвидените социални иновации (Прилагане/внедряване на социална иновация). Дейността ще бъде изпълнена по следния алгоритъм: 1. Формиране на квалифициран екип за изпълнение на дейността (10-ти проектен месец). 2. Изработване на концептуалната рамка на социалната мрежа (10-ти – 11-ти проектен месец). 3. Валидиране на резултатите от дейността. (11-ти проектен месец). 4. Отчитане на дейността. (11-ти проектен месец).
 • Разработване на стратегия за устойчиво развитие и разпространение на постигнатите резултати след приключване на проекта.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящата дейност е разработване на стратегия за устойчиво развитие, която представлява неразделна и основополагаща част от цялостния проект, тъй като разпространението и стабилизирането на проектните резултати включва тяхното по-нататъшно усъвършенстване и адаптиране към социалната среда Стратегията за устойчиво развитие ще oсигури условия за приложение на проектните резултатите в 3-годишен период след края на проекта. Определянето на този период е реалистичен срок за планиране на устойчиво развитие на проектните резултати поради динамичния характер на самата технология и социалните трансформации на национално, регионално и европейско ниво в днешно време. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ на стратегията за устойчиво развитие е да гарантира широкото използване и достъпност на резултатите от проекта за всички заинтересовани страни, като инструмент за нейното планомерно приложение ще бъде създаден план за действие, който ще има две основни направления: • разширяване обхвата на резултатите; • бенефициентът и заинтересованите страни (лица и организации) да се възползват от преимуществата на създадените партньорства. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Стратегията за устойчиво развитие ще съдържа следните елементи: • предоставяне на техническа поддръжка и управление на съдържанието на платформата в продължение на 3 години след края на проекта със собствените ресурси и усилия от страна на бенефициента; • проучване на възможността за институционализиране на националната социална мрежата от заинтересовани страни за обмен и въвеждане на добри практики, трансфер на знания и придобиване на умения за решаване на общи проблеми в контекста на ученето през целия живот чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в областите на 3D дигитализираната реалност; • включване на по-широк кръг от заинтересовани лица, попадащи извън целевата група на проекта, които са икономически неактивни лица, и желаят да развият компетенции в ИКТ сектора и в частност с приложенията на триизмерното лазерно скениране, с цел по-висока конкурентоспособност на пазара на труда или започване на самостоятелна дейност; • оценка на перспективата за комерсиализация на специализирания софтуер за управление на 3D лазерни скенове и софтуер за генериране и управление на лицензи Като платена услуга на символична цена може да се предложи наемането на софтуера за генериране и управление на лицензи. Така ще се даде възможност на широк кръг да продължат да придобиват/развиват знания/умения/опит относно приложенията на технологията 3D лазерно скениране в различни индустрии, но и да прилагат усвоеното знание на пазара на труда като изпълняват поръчки на възложители, без да се налага да инвестират в закупуването на скъпо струващ софтуер за обработка на 3D лазерни скенове; • разработване на модел за сътрудничество с различни формални образователни институции, предлагащи професионално обучение в сферата на ИКТ и проектната работа. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана в Трети етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Прилагане/внедряване на социалната иновация). 1. Създаване на концепция на стратегия за устойчивост (11-ти проектен месец) 2. Проучване възможности за комерсиализация на програмни продукти, позиционирани на платформата (11-ти проектен месец) 3. Разработване на модел за сътрудничество с формални образователни институции (11-ти проектен месец) 4. Разширяване кръг от заинтересовани лица (11-ти проектен месец) 5. Проучване на възможностите за институционализиране на национална социална мрежа от заинтересовани лица в юридическа форма на асоциация или друга (11-ти проектен месец) 6. Изготвяне на доклад (11-ти проектен месец) 7. Отчитане на дейността (11-ти проектен месец)
 • Провеждане на процедура за избор на изпълнител за извършване на оценка на постигнатите резултати и проследяване на логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящата дейност е да бъде спазено приложимото българско законодателство при осигуряване на качествен външен изпълнител за извършване на оценка на постигнатите резултати и проследяване на логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА За целите на определяне на подходящ външен изпълнител на услугата ще бъде проведена процедура за избор с публична покана при спазване принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дейността обхваща поредица от операции: • Публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), като едновременно с това ще се извърши и служебна публикация на Единния информационен портал. • Определяне на външен изпълнител на услугата на базата на поне 3 подадени оферти. Изпълнителят трябва да разбира технологичния контекст на предложените за разработка социални иновации и да има необходимия опит при изпълнението на аналогична задача. Ценовото предложение на потенциалния изпълнител не бива да надхвърля планираната по проекта стойност. • Сключване на договор с определения изпълнител на услугата. За целите на сигурността на изпълнението на услугата се предвижда отношенията между бенефициента и изпълнителя да бъдат уредени на договорна основа. • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на УО в съответен отчетен доклад. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: Тази дейност е позиционирана в Четвърти етап от четиристепенния модел на въвеждане на социални иновации (Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията). Дейността ще бъде изпълнена в следните етапи: 1. Публикуване на Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. в ИСУН 2020 (1-ви проектен месец); 2. Определяне на външен изпълнител за предоставяне на услуга (1-ви проектен месец); 3. Сключване на договор с избрания изпълнител (1-ви проектен месец); 4. Отчитане на разходите за изпълнението на дейността пред Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г. (12-ти проектен месец).
 • Оценка на постигнатите резултати и проследяване на логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение.: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНАТА ЦЕЛ на тази дейност е да бъде извършен технически одит на реализацията на проекта, като се оценят постигнатите резултати и се проследи логическата връзка между планираните дейности и тяхното действително осъществяване. Необходимостта от тази дейност се основава на Условията за кандидатстване по настоящата процедура. От тези условия произтичат СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на дейността: а) Оценка на съответствието между целите и резултати на проекта, както и на тяхната връзка с удовлетворяване на потребностите на целевата група; б) Оценка на особеностите при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; в) Оценка на ефективността и ефикасността на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. ПЪРВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с анализ както на консистентността на целите и резултати на проекта, така и на техния принос за удовлетворяване на потребностите на целевата група. ВТОРАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с анализ на особеностите при изпълнение на заложените дейности и на отношението им с целите и постигнатите по проекта резултати. ТРЕТАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ е свързана с анализ на съответствието между поставените цели, дейности и постигнати резултати от една страна и ефективността и ефикасността на предвидените разходи от друга страна. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Дейността ще обхваща поредица от операции, чието целенасочено изпълнение ще гарантира постигането на основната и специфичните й цели: • Определяне на външен изпълнител на услугата. Изпълнителят трябва да разбира технологичния контекст на планираните за проучване социални иновации и да има необходимия опит при изпълнението на аналогична задача. Ценовото предложение на потенциалния изпълнител не бива да надхвърля планираната по проекта стойност. • Сключване на договор с определения изпълнител на услугата. За целите на сигурността на изпълнението на услугата се предвижда отношенията между бенефициента и изпълнителя да бъдат уредени на договорна основа. • Извършване на услугата съобразно спецификация на предвидените за практическо проследяване параметри. • Подписване на предавателно-приемателен протокол. След проверка на аналитичния доклад, предаването/приемането на резултатите от дейността ще бъде фиксирано в писмен акт. • Отчитане на дейността. Резултатите от дейността ще бъдат представени на УО в съответен отчетен доклад. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази дейност е позиционирана в Четвърти етап по въвеждане на предвидената социална иновация. (Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията.) Дейността ще бъде проведена по следния алгоритъм: 1. Определяне на изпълнител на услугата (12-ти проектен месец). 2. Сключване на договор с определения изпълнител на услугата (12-ти проектен месец). 3. Извършване на услугата ( 12-ти проектен месец). 4. Подписване на предавателно-приемателен протокол (12-ти проектен месец). 5. Отчитане на дейността. (12-ти проектен месец).
 • Организация и управление на проекта: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА "Организация и управление на проекта" е дейност, изпълнявана непрекъснато по време на цялата продължителност на проекта. Дейността има ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ обезпечаването на ефективното изпълнение на проекта и постигане на заложените проектни цели чрез установяване на система за управление и финансов контрол, вътрешен мониторинг и координация. СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на дейността са: - Организация на проекта: координация на всички процеси, свързани с планомерното протичане на проектните дейности; - Управление на проекта: съвкупност от процеси, свързани с финансов и технически контрол, вътрешен мониторинг и управление на риск. ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Цялостната грижа за реализацията на проекта ще бъде поета от сформиран екип за управление на проекта (ЕУП), чийто членове разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта: Ръководител – ръководи цялостното изпълнение на планираните дейности съгласно план-графика и работата на екипа на проекта; координира отношенията с експертите, ангажирани с изпълнението на отделните дейности; координира изготвянето на отчети по проекта и осъществява официалната комуникация с представители на програмата. Координатор – подпомага цялостното изпълнение на дейностите и участва в изготвянето на отчетите по проекта. Счетоводител на проекта – води изрядна финансова отчетност и документация на разходите по проекта; съхранява първичните счетоводни документи; изготвя финансовите отчети и необходимите финансово-счетоводни справки по проекта. Екипът за управление на проекта разпределя конкретните задачи и отговорности и разработва детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан непрекъснат мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. ЕУП организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата, осъществява непосредствен мониторинг и изготвя на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. ЕУП поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на ДО и одитиращи органи. Екипът провежда процедурите за избор на външни изпълнители, а след сключване на договорите с тях всички членове на ЕУП участват в контрола и мониторинга на възложените дейности. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Изпълнението на планираната дейност ще протече в следните етапи: 1. Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта. (1-ви проектен месец); 2. Сключване на договор с Ръководителя на проекта, Координатора и Счетоводителя на проекта. (1-ви проектен месец); 3. Набавяне на необходимите за администрирането на проекта консумативи (от 1-ви до 12-ти проектен месец); 4. Провеждане на командировки за целите на управлението на проекта (от 1-ви до 12-ти проектен месец); 5. Организиране на цялостното изпълнение на проекта, вкл. организиране и провеждане на процедури за избор на външен изпълнител на съответните дейности; управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; следене на индикаторите за изпълнение на проекта; управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; управление на промените; контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност; следене за възникнали нередности и уведомяване на УО на ОП РЧР при констатиране. (от 1-ви до 12-ти проектен месец); 6. Изготвяне на технически и финансови отчети за дейностите по проекта (от 1-ви до 12-ти проектен месец).
 • Осигуряване на публичност на проекта: ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА e да се направят публично достояние дейностите и резултатите на проекта. Разпространението на информация относно изпълнение на дейности целите, задачите, параметрите и източника на финансиране на проекта и използването на различни комуникационни канали доведат до знанието на широка аудитория факта, че проектът се осъществява по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предприетите мерки ще бъдат в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за комуникация и информация 2014-2020". ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙНОСТТА Дейността включва осъществяване на следните мерки за информация и комуникация на проекта: • При всички контакти с контрагенти на предприятието и с всички въвлечени институции, организации и лица, във всички вътрешни и външни доклади и в каквито и да са документи (отчети, вътрешни протоколи и др), свързани с изпълнението на дадена операция, ще бъдат поставяни символите на ЕС и ще бъде упоменаван финансовият принос, предоставен от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. • Информацията за целите, целевите групи, осъществяваните дейности, постигнатите резултати и източника на финансиране ще бъдат поднасяни и на средствата за масово осведомяване при възможни контакти с тях по повод на проекта. Когато това се изисква, ще бъдат използвани логото на ЕС и логото на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. • При изготвяне на обяви или публикации, свързани с дейностите по проекта задължително ще бъде уточнявано, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез ОП “Развитие на човешките ресурси”. • Интернет страницата на бенефициента активно ще бъде ползвана както в рамките на проекта, така и ще се превърне основен източник за разпространение на проектните резултати и споделяне на най-добър опит и успешни практики. На нея ще бъдат поместени логотата на ЕС и на ОП „Развитие на човешките ресурси”, изобразени цветно в съответствие с изискванията на Регламента и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за комуникация и информация. • Отпечатване на 1 бр. плакат (формат А3, поставен на видно място на входа на сградата, където се помещава офисът на фирмата), който ще бъде заменен с постоянна обяснителна табела, посочваща наименованието на проекта, процедурата и финансиращия орган. • Постоянна обяснителна табела, посочваща наименованието на проекта, процедурата и финансиращия орган. • Отпечатване на 10 бр. информационни стикери, на които се виждат всички задължителни реквизити относно финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020 г. Проектът не само ще отговори на регламента на ОП за осигуряване на публичност, но и ще получи трайно присъствие в комуникационна среда, достъпна за контрагентите на дружеството. Всички дейности по проекта ще бъдат извършвани като се спазват установените принципи за публичност и визуализация. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Изпълнението на планираната дейност ще протече в следните етапи: 1. Избор на изпълнители по изработване и отпечатване на 1 бр. плакат (формат А3); по изработване на постоянна обяснителна табела, поставена на видно място в двора на сградата, където се намира офисът на дружеството; по изработване и отпечатване на информационни стикери, предназначени за поставяне върху закупеното оборудване; Изготвяне на лого, предназначено за интернет страницата на бенефициента (от 1-ви до 2-ри проектен месец); 2. Доставка на информационен плакат, постоянна обяснителна табела и информационни стикери по проекта (2-ри проектен месец).

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

199 698.09 BGN
199 698.09 BGN
198 607.03 BGN
95.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 984.90 0.00 189 713.19 199 698.09
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 984.90 0.00 189 713.19 199 698.09

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове и на Специализиран уеб-базиран софтуер за генериране и управление на лицензи за специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове. , Стойност: 86 060.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на Специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове и на Специализиран уеб-базиран софтуер за генериране и управление на лицензи за специализиран софтуер за управление на 3D лазерни скенове.
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на проучване и анализ на съвместимостта за трансфер и приложимостта в България на две социални иновации в областта на осигуряването на равен достъп на заети лица до възможности за учене през целия живот, разработени и внедрени в Германия, чрез използване на подхода за транснационално сътрудничество при обмяна на опит, добри практики и модели., Стойност: 15 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изработване на 16 уеб-туториала., Стойност: 9 400.00
Предмет на предвидената процедура: Оценка на постигнатите резултати и проследяване на логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение по проект «Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност», Стойност: 3 000.00
Предмет на предвидената процедура: Създаване на уеб-базиран инструментариум (платформа с учебно съдържание, методология, софтуерно приложение, канали за комуникация) за трансфер/въвеждане/прилагане на модели/подходи/практики за осигуряване на равен достъп на заети лица до възможностите за учене през целия живот чрез използване на най-новите технологии за интерактивни срещи и онлайн ресурси, Стойност: 11 851.89
Предмет на предвидената процедура: „Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на нов преносим PC (Notebook) с капацитет за работа с 3D лазерни скенове и с програмно осигуряване, включващо операционна система, стандартен офис пакет и стандартна антивирусна програма”, Стойност: 5 000.00
Предмет на предвидената процедура: Наемане на зали за провеждане на семинари., Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Наемане на зали за провеждане на семинари., Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Наемане на зали за провеждане на уъркшопове., Стойност: 2 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.