English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0172-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Микропак" ООД
109501889 МИКРОПАК ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
20.11.2017
20.11.2017
31.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Перник, Перник, гр.Перник

Описание

„Микропак” ООД е дружество, специализирано в производството на термоформовани полимерни опаковки с производствена база в гр. Перник. Продуктите на фирмата намират широко приложение в сферата на козметиката, авиокетъринга, мобилните комуникации и др. 

Настоящият проект е насочен към и има за основна цел постигането на устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството посредством изпълнението на мерки за енергийна ефективност-в унисон с целта на процедура BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.
Проектът е основан на препоръките от извършен енергиен одит по образец и ще се реализира посредством изпълнението на комплекс от взаимосвързани и надграждащи се допустими по Елемент А "Инвестиции" и Елемент Б "Услуги" на процедурата дейности, а именно:

Дейности по Елемент А "Инвестиции":

- Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък (в изпълнение на Мярка 1 от енергийното обследване).

Дейности по Елемент Б "Услуги":

- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Микропак" ООД, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
-Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ;
-Публичност и визуализация.

Настоящият проект има за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция в ДМА, свързан с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект и попада в приоритетите на процедурата - изпълнява се в сектор с висока енергийна интензивност - сектор С 22. Производство на изделия от каучук и пластмаси, както също така включва дейности за рециклиране на бракувана продукция и използването на рециклирани суровини.
Дейности
 • Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на линия за производство на термоформовани полимерни опаковки - изпълнение на Мярка 1 от енергийното обследване): Като част от дейността ще бъде извършена инвестиция в ДМА-1 бр. линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство,от суровина до краен продукт,със 100% оползотворяване на производствения отпадък,свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект.Проектна дейност, респективно - планираните в рамките на реализацията й инвестиции, се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 1 от енергийния одит, на който се основава настоящият проект. Инвестицията в нова линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък допринася пряко за изпълнението на проектното предложение като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания. Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към момента на подаване на проекта,основната производствена линия на дружеството включва 2 бр.вакуум-формовъчни машини и 2 бр. хидравлични преси за щанцоване, обслужвани от 7 души оператори и един техник, извършващ поддръжка и настройки. Машините са в експлоатация от 2000г.,собствено производство,с ниска производителност,много високи енергийни разходни норми и ниска степен на автоматизация. Използваното фолио е с широчина 140 – 420 mm, дебелина 0,2 – 0,6 mm, като продълбочаването е 10 – 120 mm /основно 80mm/. За 1 час произведената продукция е 48 кг.,а генерираният технологичен отпадък ≈5,6 кг. Технологичният отпадък в момента се продава на оторизирани за целта фирми, които го оползотворяват,като няма отпадък от производствената дейност, предназначен за депониране.Планираното годишно производство е в размер на 480 000кг., количество, което е теоретично непостижимо с наличните производствени мощности. С оглед оптимизиране на дейността и разширяване капацитета на съществуващия стопански обект посредством създаване на предпоставки за увеличаване на производителността по отношение на вече произвежданите от дружеството в стопанския обект продукти и без промяна из основи на базисния производствен процес, в т.ч. с цел повишаване на енергийната ефективност, дружеството планира реализиране на първоначални инвестиции в ДМА - 1 бр. линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт,със 100% оползотворяване на производствения отпадък Линията е съставена от следните компоненти: екструдиране, термоформоване и щанцоване, компресиран въздух и гранулатор. Инвестицията ще доведе до увеличаване на производствения капацитет на съществуващия стопански обект по отношение производството на термоформовани полимерни опаковки средно с 310 кг./час,при инсталирана електрическа мощност 500 kW,консумирана електрическа мощност 250 kW и енергийна разходна норма 0,81 kWh/кг. Технологичният отпадък ще се рециклира изцяло благодарение на компонент гранулатор, където отпадъкът ще се гранулира и ще преминава към началния компонент на линията-екструдиране.Линията,съответно,може да бъде захранвана със 100% рециклирани суровини - полимерни гранули като изходна суровина. Изложеното е в унисон с целите на процедурата, като води до повишаване конкурентоспособността на дружеството и устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда. Необходими стъпки за изпълнение: 1) Сформиране на екип, изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури (1ви месец от проекта); 2) Избор на изпълнител (от 2ти до 5ти м.) 3) Сключване на договор с избран изпълнител (от 5ти до 6ти м.); 4) Доставка на ДМА,инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация;подписване на приемно-предавателен протокол (от 7ми до 15ти м.).
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Микропак" ООД, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 (В рамките на дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 и сертифицирането му): Като част от настоящата проектна дейност се планира извършването на консултантски услуги, обособени в поддейност 1 и поддейност 2, както следва: Поддейност 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 - услугите са необходими с оглед постигане на пълно съответствие на системата за енергиен мениджмънт в изискванията на международно признат стандарт БДС EN ISO 50001 и обхващат етапи, сред които одит и анализ на състоянието в съответствие с ISO 50001; разработване и поетапно внедряване на приложимата документация; извършване на одити на отделните елементи на системата за енергиен мениджмънт; извършване на корективни действия в случай на идентифицирана необходимост от такива; удостоверяване на съответствието с изискванията на БДС EN ISO 50001 и др. Поддейност 2: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 - Консултантските услуги са абсолютно необходими за изпълнение и се планират във връзка с въвеждането на системата за енергиен мениджмънт в предприятието в рамките на поддейност 1. и очакван резултат от тях е получаването на сертификат. Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от: 1. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление; и/или 2. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement). Настоящата проектна дейност допринася за изпълнението на проекта с оглед на въвеждането в предприятието на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на международно признат стандарт БДС EN ISO 50001 и нейното сертифициране, което води до повишаване на конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на енергийната му ефективност и капацитет. Реализацията на дейността ще допринесе за устойчивото развитие на предприятието, за постигане на Специфична цел 2 и на общата (основна) проектна цел. С оглед на изложеното, проектната дейност има пряк принос за изпълнението на проекта като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати. Необходими стъпки за изпълнение на настоящата проектна дейност: 1) Сформиране на екип, изготвяне и съгласуване с Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" на График за провеждане на процедури - 1-ви проектен месесец. 2) Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 - от 2-ри до 3-ти месец; 3) Извършване на услугата по въвеждане на БДС EN ISO 50001 и подписване на приемо-предавателен протокол - от 4-ти до 6-ти месец; 4) Избор на изпълнител за услугата по сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 - от 6-ти до 7-ми месец; 5) Сертифициране на системата за енергиен мениджмънт в съответствие с БДС EN ISO 50001, получаване на сертификат и подписване на приемо-предавателен протокол - от 8-ми до 10-ти месец.
 • Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност: Настоящата проектна дейност обхваща извършването на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Дейността е абсолютно необходима и има пряк принос за изпълнение на проекта с оглед на обстоятелството, че тя представлява предпоставка за допустимост на проектното предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с оглед на изискването проектът да се основава на препоръките от извършен енергиен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Дейността, също така, попада в обхвата на допустимите по настоящата процедура дейности по Елемент "Услуги". В рамките на енергийното обследване бе препоръчана следната мярка за повишаване на енергийната ефективност с планирани енергийни спестявания (ПЕС) 58,04% и Фактор на енергийни спестявания 59,09% в резултат от изпълнението на съответната мярка: - Мярка 1: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък С оглед на изложеното и в съответствие с правилата на настоящата процедура, енергийното обследване обхвана препоръки за реализация на допустима по Елемент А "Инвестиции" на процедурата дейност, съответстваща напълно на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност. Реализацията на проектната дейност обхвана следните стъпки: 1. Избор на изпълнител - лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; 2. Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност"); 3. Представяне на енергийния одит към Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разглеждане на 29.07.2016 г. 4. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит №BG16RFOP-171/08.08.2016 г. (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на енергийния одит. Видно от изложените стъпки за реализация, настоящата проектна дейност, в съответствие с изискванията на процедурата, е извършена след датата на обявяване на настоящата процедура и преди подаване на проектното предложение, като при описание на дейността, съгласно указанията на УО, в месец за стартиране на дейността е посочена стойност "1", а в продължителност на дейността в месеци е посочена реалната продължителност на дейността.
 • Публичност и визуализация (Дейността ще бъде изпълнена чрез реализация на набор от мерки за информиране и публичност (визуализация) в съответствие с правилата за информация и комуникация, в т.ч. посредством изготвяне на плакат - 1 брой и информационни стикери - 8 броя).: В рамките на дейността ще бъдат осигурени мерки за информиране и публичност в съответстие с Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Дейността е планирана и допустима с оглед на задължението на кандидата (и в последствие-на Бенефициента) да осигури изпълнението на дейности, свързани с информация и комуникация, съгласно Регл. 1303/2013. Кандидатът ще прилага подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС)№ 1303/2013,като ще спазва стриктно указанията на УО и изложените в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.указания и изисквания относно изпълнението на настоящата проектна дейност. С оглед на това,в рамките на дейността се предвижда: -при всички мерки за информация и комуникация (в т.ч. информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта, ще се указва съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) на проекта посредством поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; общото лого за програмен период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правила за визуална идентичност. По време на осъществяването на проекта бенефициентът ще информира обществеността за получената подкрепа като: - включи на своя уеб сайт подробно описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като открои финансовата подкрепа от ЕС - публикацията ще бъде направена в рамките на 2 дни от сключването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ и ще съдържа минимум: емблема на ЕС и упоменаването "Европейски съюз", наименованието на ЕФРР, общото лого за програмен период 2014-2020 г. с наименованието на ОПИК 2014-2020, наименование на проекта и общата му стойност, в т.ч. размер на европейското и национално съфинансиране, представени в български лева; -постави 1 бр. плакат с минимален размер А3 с информация за проекта, в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място - напр. входа на сградата, в която ще се осъществява проектът. Плакатът ще съдържа следната текстова и визуална информация: емблема на ЕС и упоменаването "Европейски съюз"; наименование на съфинансиращия фонд-ЕФРР;общото лого на програмен период 2014-2020 г. с наименованието финансиращата ОПИК; наименование на проекта и главната му цел;обща стойност и размер на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева;начална и крайна дата на изпълнение. - ще се поставят стикери на подходящо място на повърхността на всеки компонент на ДМА, закупен по проекта,с визуализирани на тях емблемата на ЕС, упоменаването на “ЕС”, наименование на ЕФРР, общото лого за програмния период с наименованието на ОПИК и номер на договора. Необходими стъпки за изпълнение: 1.Сформиране на екип,съгласуване на График за провеждане на процедури,Избор на изпълнител (1ви месец) 2.Изработка на плакат и стикери, доставка и подписване на приемо-предавателен протокол с избрания изпълнител (2ри месец) 3. Поставяне на информационен плакат и стикери при доставката на ДМА по проекта 4.През целия период на изпълнение на дейността-спазване на мерките на информация и комуникация от страна на Бенефициента във връзка с всички документи/публикации, свързани с изпълнение на проекта. С оглед на обстоятелството, че мерките, свързани с информация и комуникация, са задължителни и съпътстват изпълнението на проекта през целия период на неговата реализация,тяхното изпълнение е предвидено да стартира веднага след подписване на административния ДБФП и да продължи през целия период на изпълнение.

Партньори

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 561.60, Достигната стойност: 561.60
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 460.00, Достигната стойност: 460.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 328 000.00 BGN
605 340.00 BGN
603 965.34 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 514 539.00 90 801.00 722 660.00 1 328 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 514 539.00 90 801.00 722 660.00 1 328 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на доставчик на ДМА - 1 брой линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък, Стойност: 1 310 800.00
 • Обособена позиция 1: Избор на доставчик на ДМА - 1 брой линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейности по осигуряване на публичност и визуализация, Стойност: 200.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейности по осигуряване на публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.