English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0043-C02
Осигуряване на устойчива заетост за маргинализирани общности, посредством съвместяване на професионалния и личния живот
121233279 ВАКАНЦИЯ ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
11.01.2019
21.02.2019
21.05.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Трудовият колектив на Ваканция ООД, както и голяма част от работната сила в сферата на дейност на компанията, изпитва сериозни трудности при съвместяването на работата и личния живот, което е основна пречка за постигане на устойчива заетост, намиране на постоянна работа или нова работа, като това е една от основните причини за запазването на настоящата работа или невъзможността за намиране и започване на нова работа. Така описаният проблем важи с още по-голяма сила за хората в неравностойно положение и хората с увреждания, а Ваканция ООД е специализирано предприятие и като такова осигурява заетост на хора с увреждания, които са 30% от състава на компанията. В течението на времето Ваканция ООД въвела различни добри практики, които позволяват минимализиране на проблема и които компанията е готова да сподели на транснационално ниво, но все този проблем продължава да съществува и фирмата търси начини за подобряване възможностите за труд, както във Ваканция ООД, така и разпространяването на добрите практики в сектора на туризма като цяло.
За справяне с този проблем и решаването му на национално и транснационално ниво, Ваканция ООД ще сподели своята добра практика с партньора по проекта, а от своя страна партньора по проекта ще сподели своя опит в съчетаването на работата и личния живот.
В тази връзка Ваканция идентифицира като партньор литовският Изследователски център за човешко развитие. В резултат на своята дейност, литовският партньор е придобил и разполага с релевантен опит и добра практика в съчетаването на работата и личния живот и е готов да сподели придобитият опит и добри практики и да усвои опита на своя български партньор в съвместяването на работата и личния живот. Ваканция ООД ще положи необходимите усилия за адаптиране на опита и добрите практики на Изследователски център за човешко развитие, като ще извърши учебни посещения, работни срещи и дейности за разпространение на добрите практики и опит на литовският партньор на регионално и национално ниво.
Дейности
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение прилагането на добри практики, идентифициране и проучване на социална иновация: В рамките на дейността ще бъдат извършени учебни посещения от представители на "Ваканция" ООД в Изследователски център за човешко развитие, като учебните посещения ще бъдат организирани във Вилнюс и/или Аукщакалнио, Утена, Литва, където ще бъде проведена съвместна работна група, чрез тези дейности ще бъде детайлно проучен партньорският опит в съчетаването на работата и личния живот. Освен трансфер на добра партньорска практика / подход за намиране на решения за общи проблеми, посредством участието в тези дейности, "Ваканция" ООД ще изгради умения за партньорство и административен капацитет в съчетаването на работата и личния живот, в сферите на равните възможности и недискриминацията и условията на труд. В рамките на предвидените учебни посещения от представители на "Ваканция" ООД в Изследователски център за човешко развитие, "Ваканция" ООД ще извърши трансфер на своя собствен опит и добри практики по отношение съчетаването / съвместяването на работата и личния живот. По този начин осъществяваното транснационално сътрудничество ще е максимално ефективно и ефикасно, тъй като се извършва кръстосан обмен на добри партньорски практики / социални иновации, както от Изследователски център за човешко развитие към "Ваканция" ООД, така и от българския партньор към чуждестранния партньор по проекта. Поради поставената времева рамка на процедурата в България, старта на дейностите е предвиден за месец януари 2019 г. В рамките на дейността е предвидена реализацията на 3 учебни посещения, към всяко от които и в рамките на които, ще бъде проведена и съвместна работна група, с оглед детайлно проучване на партньорският опит в съчетаването на работата и личния живот. Графикът на предвидените учебни посещения за усвояване и по-късно за адаптиране на партньорският опит в съчетаването на работата и личния живот е, както следва: - първо работно посещение и работна група месец май 2019 г., в гр. Вилнюс и/или Аукщакалнио, Утена, Литва; - второ работно посещение и работна група месец юни 2019 г., в гр. Вилнюс и/или Аукщакалнио, Утена, Литва; - трето работно посещение и работна група месец септември/октомври 2019 г., в гр. Вилнюс и/или Аукщакалнио, Утена, Литва. Графикът за изпълнение на дейността е предвиден със съответните резерви, които гарантират изпълнението на дейността, дори и при забавяне изпълнението поради някакви причини или фактори, били те външни или вътрешни.
 • Адаптиране на идентифицираната и проучена добра партньорска практика / социална иновация и повишаване на капацитета на целевата група по отношение на нейното прилагане: При изпълнението на тази дейност ще бъде извършено адаптиране на проучената и идентифицирана по предходната дейност добра партньорска практика / социална иновация в съчетаването на работата и личния живот. С участието на представителите на целевата група в учебните посещения и работните групи по проекта, ще започне процеса по повишаване на възможностите на служителите на "Ваканция" ООД за изграждане на специфични умения за партньорство и транснационално сътрудничество, като този процес ще продължи с адаптирането на проучената и идентифицирана по предходната дейност добра партньорска практика / социална иновация в съчетаването на работата и личния живот, което ще се извърши посредством 2 изнесени обучителни семинара за 10 човека всеки. Първият изнесен обучителен семинар ще бъде проведен в периода юни / юли 2019 година, а вторият ще се проведе в периода октомври / ноември 2019 г. В рамките на всеки от тези изнесени обучителни семинари ще бъдат включени представители на предвидената целева група - служители на "Ваканция" ООД. Във всеки от двата изнесени семинара ще бъде представена за адаптиране, предварително идентифицираната и проучена добра партньорска практика / социална иновация в съчетаването на работата и личния живот на партньора по проекта. Изследователски център за човешко развитие, Литва. Във всеки от двата изнесени семинара ще вземат участие по 10 човека, представители на предвидената целева група - служители на "Ваканция", като всеки от двата семинара ще е с продължителност 3 дена, 2 нощувки. За провеждането на всеки от двата изнесени семинара, на всички участници ще бъде връчен сертификат за участие, както и за всички участници, ще бъде подготвен и изготвен комплект от учебни и помощни материали, включващ: конферентна чанта, тефтер, химикалка и флаш памет. Ще бъдат изготвени общо 20 комплекта обучителни и помощни материали.
 • Оценка на постигнатите резултати: При изпълнението на тази дейност ще бъде извършено оценяване на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на проекта и неговите иновативни елементи, като самата оценка на постигнатите резултати ще проследи наличието на логическата връзка между предварително заложените параметри в проектното предложение във Формуляра за кандидатстване - неговото реално изпълнение и постигнатите резултати по отношение трансферирането на идентифицираните добри партньорски практики / социални иновации в съчетаването на работата и личния живот, както от чуждестранният парньор към Ваканция ООД, така и от Ваканция ООД към Изследователски център за човешко развитие, Литва. Целите на проектното предложение са : - подобряване на транснационалното сътрудничество на територията на Европейския съюз. - двупосочен трансфер на добри практики и партньорски подходи за намиране на решения за общи проблеми, от Ваканция ООД към Изследователски център за човешко развитие и обратното от Изследователски център за човешко развитие към Ваканция ООД. - повишаване на капацитета на Ваканция ООД и изграждане на специфични умения за партньорство и транснационално сътрудничество, чрез реализиране на дейностите по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели. - реализация и участие в работни групи и реализация на учебни посещения; - повишаване капацитета на служителите на Ваканция ООД посредством провеждане на обучения и изнесени обучителни семинари. - извършване на оценка на трансферираните добри практики. - организиране и провеждане на дейности за популяризиране на трансферираните добри практики.
 • Разпространение на постигнатите резултати: В рамките на дейността по разпространение на постигнатите резултати по проекта, след приключване на дейностите по оценка на постигнатите резултати ще бъде проведена заключителната конференция за разпространение на постигнатите резултати. Дейността по разпространение на постигнатите резултати ще включва провеждането на заключителна конференция, която ще представи постигнатите резултати в резултат на изпълнението на проектното предложение на Ваканция ООД. 1. Провеждане на заключителна конференция, която цели да запознае представителите на целевата група и заинтересованите лица, както с идентифицираните социални иновации/добри практики и проведените транснационални дейности. С цел постигане на по-голям ефект спрямо целевите групи, заключителната конференция ще е еднодневна и ще се проведе в гр. Пловдив, с оглед привличане на по-широк кръг заинтересовани лица и разпространение на постигнатите резултати., с цел да се запознаят представителите на целевата група и обществеността. Заключителната конференция ще бъде за общо 50 участника - 10 представители на целевата група и 40 заинтересовани лица. За успешното и пълноценно провеждане на предвидената заключителна конференция, за всички участници, ще бъдат осигурени комплекти от конферентни материали, които ще включват: конферентна чанта, тефтер, химикалка и флаш памет. Ще бъдат изготвени общо 50 комплекта обучителни и помощни материали, с цел запознаване с резултатите от проекта.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП10, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП10, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

88 759.00 BGN
88 759.00 BGN
17 751.80 BGN
95.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 4 437.95 0.00 84 321.05 88 759.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 4 437.95 0.00 84 321.05 88 759.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.