English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0100-C01
„Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение”
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.10.2017
18.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът цели да засили транснационалното сътрудничество между Асоциация Интегро, България и Международна мрежа на майчините центрове за овластяване, накратко „mine - мине” от Щутгард, Германия, в усилията им да създадат повече възможности за социална интеграция на уязвими ромски жени. 
Той дава за първи път възможност на Интегро да проучи задълбочено чрез експертен подход и да трансферира иновативната практика Майчин център (МЦ), създаваща безопасно, развивавщо социално пространство за жени в уязвимо положение. По-конкретно, настоящият проект ще изследва подходите на МЦ за създаване на пространство и дейности в тях за децата на майките, които ги посещават и начините за организиране и провеждане в МЦ на дейности, генериращи доходи. Смятаме, че това са съществени елементи на МЦ-ове, чрез които ромските жени по-лесно ще преодоляват партриархалните сили, ограничаващи възможностите им за социална и трудова реализация. 
Проектът ще позволи проучването на още една иновативна практика – Курс по социална ориентация, организиран за мигранти в много западноевропейски градове. Чрез адаптирането му към нуждите на ромски жени от патриархални общности, които не познават добре макрообществото, в което живеят, и обединяването му с други елементи на МЦ, очакваме да създадем социална иновация, която ще увеличи възможностите за включване на ромски жени.  
Проектът предвижда дейности за проучване, адаптиране и апробиране на двете иновативни практики в три ромски общности от населени места, попадащи в територията на река Дунав. Той надгражда над резултатите на финансиран през 2015-2016 от Държавното министерство на Баден-Вюртемберг партньорски проект на Мрежата „mine – мине” и Асоциация Интегро, чрез който са създадени три ромски женски групи за стартиране на МЦ-ове. Настоящият проект се подкрепя от Държавното министерство на провинция Баден-Вюртемрег, защото допринася за трансфера на знания и опит във важни за тях области и за регионалната им политика по отношение на EUDSR.
Дейности
 • Проучване и анализиране на опита от двете иновативни практики "Майчин център" в Германия и "Социална ориентация" в Белгия : Целта на дейността е да се проучи опитът от прилагането на двете иновативни практики "Майчин Център" (МЦ) в Германия и "Социална ориентация" в Белгия и изготвяне на анализи с изводи и препоръки. По-конкретно: - От практиката на МЦ се цели да се проучат начините за организиране на пространство и дейности за децата на майките, които посещават МЦ и дейностите за генериране на доходи, чрез които се създава стабилност както за МЦ, така и възможности за придобиване на трудови умения и генериране на доходи от жените, които посещават МЦ; - От практиката "Социална ориентация" се цели да се проучи обучителната програма, използваната методика и съдържанието на учебното помагало, издадено от Интеграционен център Ком-пас, гр. Гент, Белгия. Дейността включва провеждане на документално проучване, което ще се реализира в следните етапи: 1.1. Изработване на логическа структура на проучването и анализите; 1.2. Идентифициране и набиране с помощта на партньора по проекта на подходящи документи за проучване; 1.3. Обсъждане на логическата рамка и съгласуване на работата на експертния екип ; 1.4. Преглед и анализ на събраните документи и изработване на два експертни доклада, представящи в детайли всяка от проучените иновативни практики;
 • Адаптиране на проучените иновативни практики и пилотното им прилагане в ромски общности от три общини в България : Целта на дейността е да бъдат комбинирани и адаптирани проучените иновативни практики към нуждите на целевата група на проекта и трансферирани като модел на социална иновация за социална интеграция на нова целева група в нов контекст - ромски жени от три ромски общности от град Разград, Бяла Слатина и с. Вазово, община Исперих. Дейността включва а)изработване на теоретичен модел на социалната иновация и б)апробиране на модела в практиката чрез прилагане в ромските общности , които ще се реализират в следните етапи: 2.1. Работна среща за обсъждане от експертния екип на теоретичен модел на социална иновация на основата на проучените иновативни практики ; 2.2. Теренно проучване в трите ромски общности за набиране на емпирична информация, необходима за адаптиране на проучените иновативни модели и доразвиване на модела на социална иновация; 2.3. Създаване на теоретичен модел на социална иновация, който включва: концепция на ромски МЦ и програма за функциониране на ромски МЦ; програма и описание на интерактивни подходи за занятия по социална ориентация; драфт на помагало по социална ориентация; програма за организиране и провеждане на дейности за генериране на доходи в МЦ; описание на пространство и дейности в МЦ за децата на майките, посещаващи МЦ. 2.4. Семинар за представяне на теоретичния модел на социална иновация с проектния екип, заинтересовани страни и представители на целевата група; 2.5. Финално адаптиране на модела според получената обратна връзка от семинара; 2.6. Организиране на дейността на 3 МЦ-ра и прилагане на модела в трите ромски общности в Разград, Бяла Слатина и с. Вазово. Тези дейности ще са в две главни направления- за привличане на жените към майчините центрове и за повишаване на трудовите и социалните им умения. Ще бъдат оборудвани и обзаведени три майчини центъра с всички необходими уреди, материали и консумативи за дейностите в майчините центрове. Ще бъдат организирани дейности за повишаване на трудовите умения на жените в различни сфери, общи дейности за жените и децата им, дейности за взаимно обучение и самоорганизация. Ще бъдат назначени на почасови трудови договори по трима души от всяка общност, които ще отговарят за провеждането на дейностите. 2.7. Контролни посещения от експертния екип в трите общности за проследяване на прилагането на модела в контекста на ромска общонст в България и даване на насоки на екипите на МЦ-ове. Адаптиране на модела според констатациите от контролните посещения. 2.8. Изработване на практически наръчник, описващ адаптираните иновации и подходите за тяхното прилагане
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение прилагането, мониторинга и оценката на иновативните практики и подходи : Дейността цели да се повиши капацитетът на партньорите и заинтересовани страни като местните и регионални власти по отношение прилагането, мониторинга и оценката на иновативните практики и подходи. Дейността включва: 3.1. Два семинара за обмен на опит и информация между партньорските организации, проектния екип, екипите на МЦ-ове и заинтересованите страни - представители на местните власти от трите български общини. Първият семинар ще се проведе в град Щутгард, а вторият в град Разград, на който ще бъдат поканени и представители на централни институции, имащи отношение към провеждането на политиките за интеграция на ромите (НССЕИВ, МТСП, МОН, АЗД и др.) За участие в първият семинар в Щутгарт се предвиждат 12 участника от България- представители на екипите на социалното предприятие и експертите по проекта. Целта на семинара е да се обмени опит между екипи на майчините центрове в България и провинция Баден-Вюртенберг в Германия. Освен това семинарът ще даде въможност да се обсъдят на екпертно ниво проблеми и въпроси, възникнали по време на разработването и адаптирането на иновативните практики. Целта на втория семинар е да се обсъди изработения теоретичен модел в по широк кръг от заинтересовани страни, включително и на национално ниво. 3.2. Обучение на екипите и активисти на МЦ-ове за прилагане на адаптираните иновативни практики. Целта на обучението е повишаване на компетентностите на екипите на майчините центрове за прилагане на подходите на социалната иновация.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативни елементи на проекта.: Целта на дейността е да се изготви независима оценка на изпълнението на проекта. Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложените в проектното предложение цели и дейности и тяхното реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. С цел да се гарантира пълна обективност и точност на оценката тя ще се извърши от външна за кандидата организация, която ще бъде избрана след провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Предвижда се процедурата по избор на оценител да се проведе през 12 месец от старта на проекта, като самата оценка ще се направи през последния месец.
 • Информация и комуникация: Основната цел на дейността е да се подсигури широкото оповестяване и информираност за проекта и дейностите в него, като по този начин се подсигури правилното разбиране на целите и дейностите и се осигури подкрепата за проекта от обществеността. Дейността ще допринесе за показване на важността и ползата от провеждането на проекта както за представителите на целевите групи, така и за цялата местна общественост. Предвиждаме чрез сайта на Интегро непрекъснато да разпространяваме информация за предстоящи, провеждащи се и проведени дейности и резултатите от тях. Предвиждаме да проведем две пресконференции- за запознаване с проекта и заключителна за представяне на резултатите. Ще подготвим дипляни за разпространяване на информация за проекта. Ще бъде разработен и плакат, който ще се разпространява в всички общини, в които ще се провеждат дейности. Предвиждаме и две платени публикации в регионален/национален печат, за информиране на широката общественост за проекта. Всички уреди и оборудване, закупени в рамките на проекта ще бъдат със специално изработени стикери, които ще показват източника на средства и приносът на европейските фондове. Ще бъдат изработени и 4 информационни табели, които ще бъдат поставени на местата, в които ще се провеждат дейностите и в офиса на Асоциация Интегро. Чрез партньорската мрежа на партньора ще се разпространява информация за проекта и в чужбина. Всички материали за информация икомуникация ще бъдат разработени съобразно изискванията и единните стандарти за визуализация на дейностите по проекта- за поставяне на емблемата на програмата, упоменаване на името на финансиращия фонд и общото лого в съответствие с графичните изисквания на Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
 • Дейности за организация и управление на проекта: Основната цел на дейността е да се подсигури ефективното и качествено изпълнение на проекта, като се въведе система за управление и контролиране на проекта, която да осигури ритмично и точно изпълнение на всички дейности от представителите на кандидата, партньора и изпълнителите. В екипа са включени ръководител, координатор и счетоводител. Този екип ще осъществи оперативното управление на изпълнението на проекта. Той ще отговаря за организирането на дейностите и тяхното изпълнение, за своевременното изготвяне на отчетите, за ритмичното доставяне на материалите. Екипът ще осъществява комуникацията с всички участници в проектните дейности, с други заинтересовани страни, с институции. Екипът е отговорен и за комуникацията с управляващият орган и ще извършва мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите. Допълнително ще бъде сформирана работна група, с участието на представители на партньора и членове на управленския екип на Асоциация Интегро, която периодически ще прави преглед на извършеното и постигнатото по проекта, ще прави оценка. Работната група ще се запознава с изготвените междинни и краен отчет и ще дава становище за тях. Евентуални искания за промени в проектните дейности също ще се разглеждат от работната група.Тя ше бъде краен коректив при вземането на подобни решения. Екипът за управление на проекта, на базата на анализ на текущата информация ще изготвя периодични и заключителен доклади и отчети за УО и ще подготвя исканията за междинните и окончателното плащане. Ще се осъществява непрекъснат финансов мониторинг и контрол. Екипът за управление ще провежда редовни ежемесечни срещи, на които ще се прави текущ преглед на изпълнението и ще се планират последващите дейности. Екипът ще изготви необходимите отчеттни форми за участниците и експертите в проектните дейности и ще следи за редовното им попълване и представяне.Екипът ще подготвя необходимите заповеди, споразумения и договори с експерти и трети страни и ще ги представя за одобрение и заверка от Изпълнителния директор/Председател на Асоциация Интегро. Екипът ще подпомага администрирането и логистиката на проектните дейности и е отговорен за отчитането и съхранението на проектната документация. Екипът на проекта ще следи всички дейности по проекта да са в съответствие с хоризонталните принципи за: Равни възможности и недопускане на дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етническа принадлежност или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, имотно състояние, произход, увреждане, възраст или сексуална ориентация, като се имат предвид потребностите на различните целеви групи, изправени пред риск от подобна дискриминация; Равенство между половете и Устойчиво развитие. Екипът на проекта ще следи да не се допуска дублиране на финансиране на едни и същи дейности от различни източници.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е постигнатите резултатите от проекта и събраната аналитична информация за проучените и адаптирани иновативни практики за социална интеграция на маргинализирани общности да достигне до възможно най- широк кръг от заинтересовани страни както в общините, в които ще се провеждат дейностите, така и на територията на цялата страна. За целта е в рамките на проекта ще бъде изработена брошура, в която ще бъдат описани изработените доклади от проучването на иновативни практики и изготвения наръчник за прилагане на адаптираните практики. Тази брошура ще бъде разпространявана по няколко различни канала. На първо място като се използват предвидените в рамките на проекта информационни дейности и конференции, в които ще участват представители на различни институции. Предвиждаме също така разпространение в информационните мрежи на институции, общини и партньорски неправителствени организации, с които Интегро има установени делови отношения С цел разпространяване на информация за резултатите от проект брошурата ще бъде преведена на английски език и ще бъде разпространяване сред партньори на Интегро в чужбина. Разработването на брошурата ще стартира след изготвянето на всички доклади от проучвания и наръчници за приложение на адаптираните практики. Очаква се това да стане около 12 месец от старта на проекта. Самото разпространение на информацията ще се извърши през последните два месеца от проекта. Достъп до тази информация ще има и след приключването на проектните дейности- на сайтовете на кандидата и партньора по проекта, както и на сайтовете на партньорски организации.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

199 080.00 BGN
199 080.00 BGN
183 257.88 BGN
95.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Макрорегионален район за сътрудничество
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 954.00 0.00 189 126.00 199 080.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 954.00 0.00 189 126.00 199 080.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Избор на експерти за изработване на теоретичен модел на иновативни практики и прилагане на теоретичния модел на иновативните практики” , Стойност: 42 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1- Избор на 2 експерти за разработване на теоретичен модел на социалната иновация
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2- Избор на 2 експерти за практическо прилагане на разработения иновативен модел за социална работа
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция №1- Избор на 2 експерти за разработване на теоретичен модел на социалната иновация
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция №2- Избор на 2 експерти за практическо прилагане на разработения иновативен модел за социална работа

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.