English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M2OP001-3.001-0031-C03
Различни, но заедно
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
22.08.2016
22.08.2016
07.06.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Сатовча, с.Сатовча

Описание

Проектното предложение е разработено съгласно изискванията и целите на Приоритетна ос 3 „Образователна среда и активно социално приобщаване”, към оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Посредством процедурата за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“, проектът "Различни, но заедно " има пълно съответствие със стратегическата и специфични цели на оперативната програма.
В днешното време на промени, неустойчивото и податливо на влияние детско съзнание лесно може да бъде насочено неправилно към секти, наркомания и да отключи агресия и други форми на девиантно поведение. Извънкласните дейности имат неоценима роля за възпитание и оформяне на детската личност, за насочване на енергията й към творчество. 
Реализацията на проекта "Различни, но заедно"
  ще осигури подобряване на условията за равен достъп до предучилищната подготовка
  ще благоприятства за засилване на мотивацията на децата и родители за участие в предучилищната подготовка
  повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се     обучават деца от различен етнически произход , с цел тяхната образователна интеграция
   допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас
  взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност
 създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила
 засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас)
 преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
   В проекта ще се включат деца от социално слаби семейства, различна етническа и религиозна принадлежност. 
Дейности
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА : Дейността включва целия процес по организиране и управление на проектните дейности. В началото на проекта със заповед на Председателя на Сдружение "За Равен старт" ще се сформира екипа за управление на проекта. Ще бъдат разпределени основните функции между членовете на екипа. Екипът на проекта ще се състои от: - Ръководител на проекта от кандидата - квалификациите и и отговорностите на когото са описани в т.9 от формуляра; - Координатор на проекта от кандидата - квалификация висше образование. Отговорности: Участва в разработването на длъжностните характеристики на експертите, обучителите и различните специалисти. Координира дейността на членовете на екипа и партньорите; Координира реализирането на дейностите по проекта съгласно графика и дава предложения за актуализирането му, при необходимост; Координира логистиката по организирането на събитията по проекта; Координира и осигурява своевременното попълване на отчетните формуляри; Поддържа комуникацията с партньорите, експертите и участниците в събитията във връзка с реализиране дейностите по проекта; Води протоколи от различните събития; Изготвя и публикува информация във връзка с осигуряване на информираност и публичност, относно развитието и резултатите от дейностите по проекта; Изпълнява и други задачи, възложени от Ръководителя на проекта; Участва при изготвянето на отчетите по проекта; Координира дейността си с Ръководителя на проекта. - Счетоводител от кандидата - Квалификация висше образование в областта на финансите или счетоводството. Отговорности: Организира, планира и осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност по проекта; Отговаря за правилното и своевременно регистриране на стопанските операции, за вярното и точното оформяне на счетоводните документи; Изготвя всички финансови отчети, справки и информации във връзка с отчитането по проекта и искания за плащане; Изготвя справки по проекта необходими на контролиращите и наблюдаващите органи и институции; Координира дейността си с Ръководителя на проекта, консултира и координира счетоводната дейност на партньорите във връзка с реализацията на проекта. В първия месец от стартирането на проекта ще бъде разработен актуализиран план за изпълнение на проектните дейности и план за наблюдение и мониторинг. Ежемесечно ще се провеждат екипни срещи на персонала по администриране на проекта. Членове на екипа на проекта периодично ще провеждат наблюдение и мониторинг на дейностите по проекта чрез посещения в клубовете.
 • ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ: Децата, които ще бъдат включени в реализацията на проекта ще бъдат избрани според желанията им и техните наклонности измежду всичките деца от ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча. Изборът ще се осъществи в рамките на целевата група по проекта. Ще се изберат 74 деца от първа да четвърта група за включване в следните допустими дейности по проекта: 1. Спортен клуб Футбол 12 момчета 2.Клуб „Обичам да пея и танцувам” Народни песни, Народни хора, Модерни танци, Кареоке пеене 18 деца Момичета– 9 деца Момчета– 9 деца 3. Клуб Театрална работилница „Вълшебството на сцената” 16 деца Момичета– 8 деца Момчета– 8деца 4.Арт-студио работилница за сръчковци „Сръчни ръчички” Художници апликации рисуване моделиране 18 деца Момичета– 8 Момчета– 10 5. Клуб Прозорец към света . Ранно езиково обучение поБългарски език за деца билингви и изоставащи. 18 деца Момичета– 10 Момчета– 8 По време на избора на бенефициенти ще се съблюдават следните критерии: тяхната мотивация да участват в проекта, желанието им да продължат да се занимават с дейностите по които са придобили знания и умения след приключване на проекта. При избора на бенефициенти ще бъдат водещи принципите на толерантността, етническото и полово равенство, както и липсата на дискриминация.
 • Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин : В рамките на тази дейност ще бъде сформиран клуб 1. "Прозорец към света . Ранно езиково обучение по Български език за деца билингви и изоставащи", в който ще бъдат включени 18 деца от втора - четвърта група.По индивидуални програми ще се обучават децата, които имат проблеми с изоставане, наваксване на материала по Български език. Провеждане на допълнителна корекционна работа по индивидуални програми за преодоляване на дефицитите им по Български език и подготвянето им за успешно постъпване в първи клас. Въвеждане и прилагане на иновативни способи за представяне на учебния материал, провокиране интереса към образованието и възможностите, които те предлагат. Използване на интеракцията като основен похват в работата с децата, осъществяване на обратна връзка и структуриране на учебния материал с цел задоволяване потребностите на децата, оптимизиране процеса на възприятие и повишаване на техните компетенции.
 • Детски турнири и състезания: Изпълнението да дейността ще започне със сформирането на отбор по футбол в ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча. Клубът ще се състои от 12 момчета.Ще бъдат закупени спортни екипи и пособия за да се осигури нормална работа в клуба. Планираме да организираме и проведем: 1. Детски турнири по футбол в с. Сатовча в с. Кочан и с. Вълкосел
 • Подготовка и провеждане на творчески изяви на децата от ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча. : Изява на творческия потенциал на децата чрез създаване и дейно участие в следните клубове: 1. Клуб „Обичам да пея и танцувам” Народни песни, Народни хора, Модерни танци, Кареоке пеене. 18 деца Момичета– 9 деца Момчета– 9 деца 2. Клуб Театрална работилница „Вълшебството на сцената” 16 деца Момичета– 8 деца Момчета– 8деца 3. Арт-студио работилница за сръчковци „Сръчни ръчички”,художници,апликации,рисуване,моделиране 18 деца Момичета– 8 Момчета– 10 Изпълнението на дейността ще се осъществи с подготовка и провеждане на следните масови мероприятия: 1. Създаване на презентации на най-важните и големи празници в живота на всички етноси живеещи в региона. Празници – Шекер байрам, Курбан байрам, Великден, Коледа и представянето им не само пред учениците от училището, но и пред обществеността в община Сатовча; 2 .На 01.06.2010 - Деня на детето, ще се организира от участниците в проекта общоградско тържество на етническите култури в региона; 3. Организиране на хепънинг "Всички сме деца на майката Земя" в Деня на Земята 22 април от театралната трупа. 4. Новогодишен концерт в с.Сатовча;. 5. Фолклорен концерт на 6 май 2013 година в с.Сатовча.
 • Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча: В рамките на настоящата дейност ще бъдат организирани три информационни семинара и три кръгли маси. Темите на кръглата маса ща бъдат: “Образователната интеграция на етническите малцинства” и "Интеграция при извънучилищна дейност". По време на семинарите ще бъдат представени различили гледни точки и различни аспекти по отношение на интеграцията на етническите малцинства в образователната система. Ще се повиши информираността в обществото за ползите от практикуване на добродетелите за личностното израстване на младите хора. Ще бъдат разгледани добри практики, както в България, така и в ЕС. Основни теми, които ще бъдат обсъдени по време на кръглите маси и семинари: 1. Образованието и извънкласните форми на обучение - средство за съхраняване на етнокултурната идентичност на децата от малцинствените етнически общности. 2. Културното многообразие - източник за взаимно опознаване и духовно развитие на децата. 3. Създаване на предпоставки за по-успешна социализация на децата от различните малцинствени етнически общности. 4. Включване на родителите във възпитателния процес. 5.Интеграция - умението да приемеш различния. 6. Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас) На кръглата маса ще бъдат поканени представители на целевите групи и всички заинтересовани страни. На базата на проведените семинари и дискусиите по време на кръглите маси ще бъде разработен наръчник. Този наръчник ще съдържа информация за културното многообразие на различните етноси и възможностите за по-добрата социализация на децата и маладежите от различните малцинствени етнически общности. Наръчникът ще съдържа и методика за преподаване на добродетели. Целта на настоящата дейност е гарантирането на устойчивост на резулататите от проекта чрез повишаване на информираността по отношение на интергацията в образованието на етническите малцинства, както на целевите групи, така и представителите на заинтересованите страни.
 • Разработване на "План за работа за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение" и "Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства." : Съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., общината следва да има разработен и одобрен от общинския съвет план за действие по приоритетите от стратегията. "Планът за работа за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение" на община Сатовча е 2012 - 2014 година. Необходимо е да бъде разработен нов план за работа за интегриране на ромите, както и общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Чрез работата по изпълнение на проект „Различни, но заедно” в ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча Кандидата Сдружение "За Завен старт,"ще помогне за разработване на плана за интеграция и общинската програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства като нейни експерти ще бъдат в помощ на общината. Основните приоритети в плана за интеграция ще бъдат - Образование - Здравеопазване - Заетост - Жилищни условия - Култура, спорт, медии
 • Дейности по информиране и публичност : Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта. Популяризирането на дейностите по проекта ще се осъществи чрез 2 пресконференции в началото и края на проекта, на които ще бъдат поканени местните медии, представители на общината и областта, неправителствения сектор, регионалния инспекторат по образование, учители от ОДЗ“Елена Шомова“ село Сатовча, родители и т.н. Целта на първата пресконференция е да се популяризира стартирането на проекта по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" към МОН, а на финалната пресконференция ще се обяви приключването и резултатите по проекта. Освен това ще се подготвят информационни брошури, плакати и диплянки с подходящо съдържание,информиращи обществеността на община Сатовча и областта за програмата и за дейностите по проекта. Брошурите, плакатите и диплянките ще се разпространяват по обществени места, общината, областта, Регионален инспекторат по образование и т.н. Брошурите ще бъдат 80 копия, формат А4, двойно сгъваеми, цветни – представят целите и дейностите по проекта, специално ориентирани към целевата група, адрес, телефон и e-mail за контакти. Плакатите ще бъдат 50 броя, а диплянките ще бъдат 80 броя. За популяризиране на проекта ще се осъществят две публикации в местната преса. За целите на проекта ще се изготви табела с номера и наименованието на проекта, която ще се постави на мястото на изпълнение на проекта. Изработване на информационни табла във фоайетата на училищата с материали от дейностите по проекта. Провеждане на Тематичен педагогически съвет и Родителски срещи по класове във всяко училище. Две публикации в местен вестник. Изработване на 80 броя химикали с логото на ЕС, ЕСФ и името на проекта . Съгласно правилата на Регламент /ЕК/ №1828/ 2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент /ЕО/ № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европийския фонд за регионално рлазвитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, всички информационни и рекламни материали, както и всеки продукт – резултат от проекта, ще носят символи на ЕС и ЕСФ в указания формат.

Индикатори

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 61.00
Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 84.00, Достигната стойност: 84.00
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 18.00, Достигната стойност: 72.00

Финансова информация

101 633.00 BGN
101 633.00 BGN
76 844.35 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 15 244.95 0.00 86 388.05 101 633.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 15 244.95 0.00 86 388.05 101 633.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Разходи за откриване и закриване на проекта, публичност и визуализация, Стойност: 2 020.00
 • Обособена позиция 1: УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ПРОЕКТА, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1.Три броя кръгли маси 2. Три броя семинари , Стойност: 24 270.00
 • Обособена позиция 1: 1.Провеждане на три броя кръгли маси 2. Провеждане на три броя семинари
Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали, учебни и спортни пособия, Стойност: 14 955.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на материали, учебни и спортни пособия
Предмет на предвидената процедура: Изработка и доставка на материали, Стойност: 13 540.00
 • Обособена позиция 1: Изработка и доставка на материали
Предмет на предвидената процедура: доставка на мултифункционално устройство, преносим компютър, тонер касета, Стойност: 1 050.00
 • Обособена позиция 1: доставка на консумативи

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.