English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0033-C01
ЗАЕДНО - социални иновации за интегриране на младите хора на пазара на труда
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.10.2018
01.12.2018
01.03.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът цели насърчаване на транснационалното сътрудничество между България и Белгия чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и обмяна добри практики за устойчивото интегриране на пазара на труда на млади хора до 29 години. 

Целевата група включва 40 икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. включително. 

Изпълнението на проектните дейности ще доведе до задоволяване на потребностите на целевата група от: 
•	Оказване на мотивационна подкрепа за личностно развитие и интеграция на пазара на труда
•	Придобиване на знания и умения по темите за интеграция на пазара на труда
•	Улеснен достъп до структурирана информация относно различните канали за достигане до работодател
•	Нови интерактивни методи за придобиване на знания и умения

Проектни дейности
•	Изготвяне на специфичен анализ на опита на Белгия в сектори планиране и изпълнение на политики и услуги в областта на интегрирането на младежи до 29 г. на пазара на труда
•	Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и социални иновации
•	Адаптиране и валидиране на социални иновации в България по опита на Белгия в областта на устойчивата интеграция на млади хора до 29 г. на пазара на труда
•	Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи
 •	Разпространение на постигнатите резултати.

Успешното изпълнение на дейностите и създаването на иновативна платформа за устойчива интеграция на младежи до 29 години на пазара на труда-INSPIRE (в превод: Окуражи се) ще доведе до следните резултати:
•	Иновативен подход за идентификация на икономически неактивните лица, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г.
•	Предоставена подкрепа и мотивация на 40 лица от целевата група
•	Предоставяне на комплекс от обучения за по-добри знания и умения за интеграция на лицата
Дейности
 • Изготвяне на специфичен анализ на опита на Белгия в сектори планиране и изпълнение на политики и услуги в областта на интегрирането на младежи до 29 години на пазара на труда: Дейността цели натрупване на критична маса от данни и информация относно опита, добрите практики и модели, които се прилагат в процеса на планиране и изпълнение на политики и услуги за интеграцията на младежи до 29 години на пазара на труда в Белгия. Анализът ще бъде обособен в раздели въз основа на следните основни теми: (1) Състояние на пазара на труда и роля и място на младежите на възраст между 15 и 29 години в него, (2) Основни предизвикателства и пречки пред младите хора, включително такива, които са икономически неактивни и не са в образование и обучение, за успешна и трайна реализация на пазара на труда, (3) Политики за интеграция на младежи до 29 години на пазара на труда, (4) Предоставяни услуги и изградени инструменти за интеграция на икономически неактивни младежи, извън образование и обучение до 29 години на пазара на труда и (5) Представяне на добър опит, практики и модели. Дейността е основополагаща за качественото изпълнение на всички останали дейности на проектното предложение. От една страна резултатите от анализа ще повишат знанията и квалификацията на експертите на Кандидата- сдружение „Социални иновации“ по отношение на текущото състояние и натрупания опит в Белгия и ще спомогнат предстоящата работна визита на Кандидата в Белгия в периода 01.10.2018-31.12.2018 съгласно сключеното Споразумение за транснационално сътрудничество (СТС). От друга страна анализът ще предостави широк спектър на информация, необходима за идентифициране и адаптиране на иновативни практики, които ще бъдат трансферирани в България от Белгия. Резултатите от анализа ще бъдат използвани и за изготвяне и издаване на Наръчника за идентифицираните, посетени и изследвани добри практики, чието изготвяне и разпространение ще допринесе за прилагането на проучените добри практики. Не на последно място кандидатът, сдружение „Социални иновации“ ще осигури достъп до анализа на всички заинтересовани страни посредством публикуването му в интернет сайта на проекта и иновативната Платформа INSPIRE (в превод; Окуражи се) с цел постигане на висока информираност в областта на проблемите с интеграцията на младежи до 29 години на пазара на труда, както и добрия опит, практики и работещи механизми за справяне с тях.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и социални иновации за устойчива интеграция на млади хора до 29 години на пазара на труда: Дейността ще бъде реализирана в рамките на 15 (петнадесет) месеца. Дейността цели повишаване на капацитета на Кандидата-сдружение „Социални иновации“, белгийската държавна агенция „СИНТРА Влаандерен“, както и заинтересовани страни в областта на социалните иновации за устойчивата интеграция на млади хора до 29 г. на пазара на труда. В хода на дейността ще бъдат идентифицирани минимум 3 (три) иновативни практики, които да бъдат адаптирани и валидирани в България по време на Дейност 3 от настоящото проектно предложение. За постигане на дефинираната цел ще бъдат реализирани следните етапи на дейността: (1) Информационен семинар за повишаване на капацитета на заинтересовани страни в София, България през вторият месец от стартиране на изпълнението на проекта. Събитието цели запознаване на заинтересованите страни с основните проблеми, пред които са изправени икономически неактивните младежи, извън образование и обучение до 29г., водените политики, както и възможностите за иновативни подходи в областта на устойчивата интеграция на млади хора до 29 г. на пазара на труда. При провеждане на Семинара ще бъдат използвани резултатите от разработения Анализ в рамките на Дейност 1 с цел възможност за сравнително представяне на темите в България и Белгия. Сдружение "Социални иновации" планира участие в Семинара на минимум 70 представители на заинтересованите страни. Кандидатът очаква част от представителите на заинтересованите страни да бъдат идентифицирани като целева група по проекта посредством попълване и анализ на специализиран въпросник-анкета по време на събитието. (2) Работна визита на сдружение „Социални иновации“ при белгийския партньор „СИНТРА Влаандерен“ в Брюксел, Белгия през периода 01.1.2019-28.02.2019 съгласно сключено Споразумение за транснационално сътрудничество (СТС). Домакинът ще бъде отговорен да организира провеждането на семинар по темата на проекта и да представи успешни иновативни практики в Белгия. Представените иновативни модели/практики за интеграция ще бъдат проучени на място в дълбочина от страна на Кандидата. По време на информационен панел, екипът на „Социални иновации“ ще представи общата картина на пазара на труда в България, както и установените социални политики в страната. В работната визита ще вземат участие 2 (двама) експерти от страна на Кандидата, а продължителността на визитата ще бъде 5 (пет) дни. (3) Работна визита на белгийския партньор „СИНТРА Влаандерен“ при сдружение "Социални иновации" в София, България през периода 01.03.2019-31.05.2019 съгласно СТС. По време на посещението, Кандидатът ще представи текущото състояние и проблеми на целевата група, както и установените практики за интеграция на младежи на пазара на труда. В работната визита ще вземат участие 2 (двама) експерти от страна на „СИНТРА Влаандерен“, както и национални експерти в областта на образованието и социалните въпроси от Белгия (техният брой предстои да бъде уточнен). Продължителността на визитата ще бъде 2 (два) дни. (4) Международна Конференция в Брюксел, Белгия през периода 01.11.-31.12.2019г. съгласно СТП. В семинара ще присъстват 4 (четирима) експерти от страна на Кандидата. Събитието ще включва експерти от държавния, неправителствения и частния сектори от Белгия, Полша и Германия. По време на Конференцията ще бъдат представен опита на отделните държави по темите "Заетост", "Пазар на труда", "Образование" и "Реформи" и връзката им интеграцията на младежи до 29 г., които са извън заетост, образование и обучение, на пазара на труда. Предвижда се специализиран панел за представяне на резултатите от настоящия проект. Резултатите от посещенията ще бъдат включени в Справочника за проучени, посетени, изследвани и адаптирани добри и иновативни практики, част от Дейност 3 от настоящото проектно предложение.
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации в България по опита на Белгия в областта на устойчивата интеграция на млади хора до 29 години на пазара на труда.: Дейността цели адаптиране и валидиране на 3 (три) социални иновации, насочени към устойчиво интегриране на икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл. на пазара на труда. Дейността включва следните етапи: (1) Адаптиране на 3 социални иновации. Партньорите по проекта ще работят в сътрудничество за адаптиране на идентифицираните в Дейност 2 иновативни практики, целящи справяне с предизвикателствата пред младите хора в България успешно да се интегрират на пазара на труда. Сътрудничеството ще се основава на експертизата на държавната агенция "СИНТРА Влаандерен". Особено значение има опита на партньора, който ще допринесе за минимизиране на рисковете и проблемите, свързани с въвеждането на иновативните практики в България. Резултатите от съвместната работа на двата партньори ще бъдат обобщени в специализиран Справочник за проучени, посетени, изследвани и адаптирани добри и иновативни практики. (2) Валидиране на социалните иновации. Адаптираните иновативни практики ще бъдат приложени в България посредством създаване и функциониране на иновативна платформа за устойчива интеграция на младежи до 29 години на пазара на труда-INSPIRE (в превод: Окуражи се). Етапът на валидиране включва следните подетапи: 2.1. Създаване и функциониране на иновативна платформа за устойчива интеграция на младежи до 29 години на пазара на труда-INSPIRE. • Софтуерно проектиране и изграждане на платформата съобразно изискванията и разглеждането на основните случаи на употреба. Платформата ще съдържа подсистемите за управление на 1) достъпа до системата, 2) потребителските регистрации; 4) учебното съдържание, 5) модули, 6) база данни; 7) административен мониторинг, 8) поток на текущото състояние. • Разработване на обучително съдържание, включително методология и мотивиращи и обучителни материали. Иновативното съдържание ще бъде обособено модулите „Мотивационна подкрепа и индивидуален коучинг“, „Обучения“, „Канали за достигане до работодатели“ , „Онлайн дискусионен форум“ и „Добри практики и анализи“. В рамките на дейността ще бъдат разработени два специализирани наръчника за устойчива интеграция на младежи до 29 год. на пазара на труда, предназначени за представителите на целевата група и заинтересованите страни. 2.3. Организация и провеждане на обучения на представители на целевата група (минимум 40 лица) посредством платформата INSPIRЕ. • Подготовка на обучителното събитие: 1) набиране на представители на целевата група по проекта и осигуряване на присъствие на минимум 40 лица на обучението, 2) разработване на програма, образци на списъци и формуляр за обратна връзка, 3) ангажиране на зала за провеждане на събитието и техническо обезпечаване на събитието. • Провеждане на обучението. Обучението ще бъде базирано на разработените модули, съчетано с решаването от страна на обучаемите на практически казуси и илюстрирането им с примери за успешни практики. • Последващ етап: изготвяне на доклад с резултатите от проведеното обучение, обработване и анализ на информацията от попълнените въпросници от участниците в обучителното събитие. Дейностите, свързани с адаптиране и валидиране на социалните иновации ще бъдат реализирани в партньорство и тясно сътрудничество между сдружение „Социални иновации“ и чуждестранния партньор-белгийската държавната агенция "СИНТРА Влаандерен". Разработването на иновативно мотивиращо и обучително интерактивно съдържание ще бъде реализирано от двама служителя на "Социални иновации" (не от екипа по организация и управление). Те ще бъдат подпомогнати от двама външни експерти с доказан опит в сферите на (1) оказване на специализирана мотивационна подкрепа и коучинг, (2) разработване на специализирани обучителни материали с акцент върху интерактивни обучения. Поради спецификата на дейностите, свързани със софтуерното проектиране и изграждане на платформата, нейното техническо създаване ще бъде възложено на външен изпълнител.
 • Оценка на резултатите от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на платформа INSPIRE (Окуражи се): Дейността цели да бъде изследвана логическата връзка между заложеното в Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. За реализирането на тази цел ще бъде направена независима външна оценка на изпълнението на проекта посредством планиран процес на систематично и обективно определяне на оправдаността (икономичността), ефективността, ефикасността и въздействието на проекта в контекста на неговите цели. Поставяйки акцент върху приложимостта на социалните иновации, оценката на резултатите ще се фокусира върху: • Степента на постигане на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група, • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта, • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Дейността цели разпространението на постигнатите резултати от проекта, основавайки се върху резултатите от реализираната в рамките на Дейност 4 оценка на приложимостта иновативни елементи на платформата INSPIRE. Дейността включва следните етапи: • Подготовка на План за действие за разпространение на постигнатите резултати • Изпълнение o В Интернет пространството, включително публикуване на информация за постигнатите резултати на електронната страница на проекта, както и в платформата INSPIRE, в секция „Добри практики“, публикации в социалните медии. o Организацията и провеждането на информационно събитие .  Подготовка за провеждане на информационно събитие, включително: (1) изготвяне на присъствен списък, (2) изготвяне на програма на събитието, (3) подготовка на презентационни материали, (4) ангажиране на зала и техническо обезпечаване на събитието.  Провеждане на информационно събитие с участието на минимум 70 представители на целевата група и заинтересованите страни.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

152 033.11 BGN
152 033.11 BGN
32 505.69 BGN
95.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 7 601.66 0.00 144 431.45 152 033.11
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 601.66 0.00 144 431.45 152 033.11

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Разработване на софтуер (платформа) за предоставяне на обучения , Стойност: 37 500.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на софтуер (платформа) за предоставяне на обучения

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.