English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M2OP001-3.001-0115-C03
"Работилница за детски мечти"
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
02.08.2016
02.08.2016
24.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик

Описание

Проектът ще се реализира от Сдружение "Ресурсен център за европейско сътрудничество” в партньорство с община Пазарджик и три детски градини - ЦДГ „Веселка“, с. Ивайло, ОДЗ № 7 „Слънчо“ и ЦДГ „Зорница“. 
Общи цели на проекта:
1.Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на местно ниво, чрез успешното социално интегриране на деца от малцинствен произход в детските градини; 
2.Създаване на условия за подпомагане децата от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна социална и личностна реализация;
3.Подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на ромските деца в образователната система и повишаване на възможността да преминават в по-горни образователни нива. 
Дейностите включват: допълнително обучение по български език и дейност за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства, съвместни изяви между деца от различни етноси и детски градини, работа с родители, осигуряване на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и дейности за преодоляване на негативни обществени нагласи основани на етнически произход. 
Целевата група, включва: 
•	деца от етнически малцинствени групи;
•	родители;
Заложените резултати са: Да се привлече интереса на децата от етническите малцинства и да се даде шанс на етническите общности да се интегрират в образованието; Гарантирано правото на равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства; Създаване на условия за социално и личностното развитие на децата от ромски произход, овладяване на общочовешки и национални ценности и готовност за постигане на междукултурен обмен; Подобряване на диалога между детската градина и родителите и създаване на атмосфера на искреност и доверие; Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо представителите от малцинствените етнически групи.
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Целта на дейността е изграждане на система за цялостно ефективно управление на проекта. Ясно разпределение на отговорностите и задачите на заетите с изпълнението на дейностите. При реализацията на проекта се цели да се постигне максимално въздействие върху целевата група, за успешно реализиране на общите и специфични цели на проекта. Основните подходи и методи, предпочетени за изпълнение на дейността са: • Екипност в работата и взаимодействие между хората в екипа за управление по проекта; • Откритост на намеренията, целите, дейностите и перманентен вътрешен мониторинг както по хода на изпълнението, така и по реализацията на средствата; • Методи на промоциране и популяризиране на резултатите от проекта – визуализация, информираност. • Конкретният подбор на методи и техники които ще отчитат спецификата на целевата група и техните индивидуални особености и предпочитания; • Прилагане методи за мониторинг, относно ефективността на изпълнение на проектните дейности – наблюдение, класифициране, систематизиране на документите, обективизиращи реализацията на конкретните цели; За организацията и управлението на проекта ще отговаря екип от специалисти, включващ: ръководител екип, финансов експерт и експерт мониторинг и контрол. Автобиографиите на предложените лица са приложени към проектната документация. Ръководителят екип представлява проекта и неговите дейности, като носи отговорност за успешното реализиране на дейностите и за крайния отчет. Финансовият експерт съхранява копия от първичната счетоводна документация и осчетоводява представените първични счетоводни документи съгласно изискванията на Закона и договорните условия. Експерта мониторинг и контрол осъществява мониторинг и контрол върху цялостното изпълнение и напредъка на проекта, включително с посещения „на място“. Целта на дейността е осигуряване на стабилно и без рисково протичане на целия проект, добро взаимодействие между екипа за управление, партньорските организации, пряката целева група и другите основни заинтересовани страни. Екипът ще се събира периодично на работни срещи по време на които ще се организира дейността на проекта и ще се следи за хода на изпълнение на индивидуалните задачи по проекта. По време на срещите ще бъдат уточнени също: • конкретните задачи и задължения на всеки един от членовете на екипа за управление на проекта; • план графика за реализация на проекта; • изготвяне на методика за провеждане на мониторинг на проекта; • уточняване на механизмите за координация и комуникация между участниците в проекта (кандидат и партньор) • съгласуване на документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители; Екипът за управление ще извършва регулярен вътрешен мониторинг и ще следи за качественото изпълнение на извършваните дейности. Целта на мониторинга е да се установи дали дейностите се изпълняват спрямо планираното и дали са ефективни във времето. С всяко искане за плащане ще бъдат подготвени технически и финансови отчети, в които ще се отчете напредъка за съответния отчетен период. След приключване на проекта екипът ще изготви окончателен технически и финансов доклад.
 • Информиране и публичност : Целта на дейността е осигуряване на публичност на проекта. Осигуряване на визуализация с необходимите реквизити за коректно изпълнение на ангажиментите на бенефициента на безвъзмездна помощ. Информирането и публичността ще се осъществява съгласно насоките на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2012 г.“ Дейността ще се изпълни в следните етапи: 1. Подготвителни действия по информационната кампания Разработване на визия и дизайн на информационните материали, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2012 г.“. Съгласуване на план за разпространение. 2. Изготвяне и разпространение на информационните материали Информационните материали, необходими за популяризиране на дейностите и резултатите от проекта са следните: • Информационни табели (5 броя), които ще бъдат поставени на видно място в обектите на кандидатстващата организация и партньорите; • Флаери (100 бр.) - Те ще бъдат разпространени сред местната общественост и сред представителите на целевата група. По този начин ще се осигури възможност за добра информираност за възможностите за участие в предвидените дейности по проекта. • Плакати (100 бр.), които ще бъдат разлепени в детските градини и на обществени места. Те ще имат за цел популяризиране на проекта, неговите дейности и поставени цели и набиране на участници. • Информационни брошури (500 бр.) – Брошурата е предназначена за края на проекта, която ще отрази цялостната дейност по проекта и постигнатите резултати. Тя ще бъде разпространена сред заинтересованите страни. 3.Организиране и провеждане на конференции. Предвижда се да бъдат организирани две информационни конференции – една в началото и една в края на проекта. Целта им е да се осигури добра информираност сред местната общественост за реализацията на проекта. Конференциите ще се проведат в зала на община Пазарджик. Чрез предвидените дейности по осигуряване на информиране и публичност ще се постигне: • повишаване на обществената ангажираност към проблемите на интеграцията на деца от етническите малцинства; • осигуряване на предпоставки за развитие на сътрудничество с други организации, с цел създаване на устойчиви механизми за насърчаване на образователната интеграция на ромските деца; • гарантиране на прозрачност и публичност, което ще допринесе за мултиплициране на ползите
 • Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин : Целта на дейността е осигуряване на равен старт на децата от малцинствен етнос, при които майчиния език не е български. Голяма част от децата с ромски произход обучаващи се в детските градини, изпитват затруднения при изразяване на български език. С цел да се преодолеят тези проблеми и да се подпомогне по-лесната им социализация при постъпването им в първи клас, се предвижда допълнителна работа за преодоляване на пропуските по езика. Ще бъде проведено допълнително обучение по български език, като децата ще бъдат разделени на групи с оглед на разпределението им в партньорските организации. (трите детски градини). За всяка група ще отговаря отделен ръководител. Доброто владеене на официалния език е задължително условия, без което интеграцията на децата от етническите малцинства би била невъзможна. Допълнителното обучение по български език ще има за цел да се работи с децата за: • Получаване на знания и прилагане на книжовните форми на българския език в процеса на ежедневно общуване; • Обогатяване на детския речник, чрез преразкази на литературни творби; • Подпомагане използването на точна употреба на думите в процеса на комуникация; • Развитие на свързаната реч на детето и осъществяване на подготовка за четене и писане. С цел обучението да постигне устойчиви резултати се предвижда да бъдат проведени няколко открити урока, на които да бъдат поканени родители и представители на община Пазарджик.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда – Секция „Фолклор на етносите”: Целта на дейността е съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства и взаимно опазване на културното многообразие на различните етноси в България. Популяризиране на ромската традиционна култура, чрез включване на творчески и музикално надарени деца. Възпитанието и обучението на децата от малцинствените групи е трудна, но не и невъзможна мисия. Много често децата растат в неблагоприятна среда. Единственият начин да се абстрахират е изкуството и естетиката, тъй като изкуството е универсално. Голямото предизвикателство към педагозите е да доразвият интереса на децата от ромски произход към изкуството и по конкретно към танцовото изкуство. При обучението им в разнообразни танци (ромски, български и др.), може да се разчита на тяхната вродена артистичност и усет за ритъм. Изучаването на танци дава възможност на всяко дете за индивидуална изява, прави престоя им в детската градина по-приятен и ще доведе до намаляване на отсъствията на децата от детската градина. Изучаването на фолклорните празници и традиции ще даде възможност на децата да опознаят богатия фолклорен свят на българския и ромския етнос. Чрез включването на широк кръг от дейности – слушане, разказване и съчиняване на приказки, предания и легенди, възпроизвеждане на празници, пеене на песни, съчиняване на ритмични съпроводи и импровизация на танцови движения, децата ще се научат да оценяват своите връстници според способностите им, а не според етническата им принадлежност. По този начин, в детската градина ще се изгради атмосфера на толерантност, уважение към различните и ще се преодолеят наложените стереотипи към ромската общност. Предвиденото е и изучаване на фолклорни песни, което ще даде възможност на децата не само да подобрят комуникацията по между си, но и да опознаят един различен светоглед и ценностна система. Така в условия на музика и песни ще се изгради толерантно отношение, ще се спомогне за преодоляване на предразсъдъците и ще се създадат нови приятелства. Децата ще покажат придобитите умения, като участват в организирани тържества в детската градина, открити практики пред родителите, заключителен празник „Ден на етноса – да се опознае и живеем заедно” и др. изяви. Ще бъдат сформирани групи във всички детски градини партньори.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда – Секция „Малкият художник“: Цел на дейността е чрез практически занимания да се създадат предпоставки за успешна социализация на децата от етническите малцинства, като им се предостави възможност за изява чрез групова или индивидуална работа. Стимулиране на развитието на талантите и дарованията на децата и създаване на благоприятна среда, задоволяваща интересите. Спецификата на обучението по изобразително изкуство се изразява в развитие на творческия потенциал на детската личност. Осъществява се на базата на отразяване на действителността със средствата на изобразителното изкуство (организиране на екскурзии за обогатяване на впечатленията им). Дейностите в секцията ще наблягат на усвояване на знания по живопис и графика и моделиране. Заниманията на децата с тези дейности ще запълват нуждата им да реализират интереса им в тази област, а от там това ще рефлектира и върху тяхната посещаемост в детската градина. Когато едно дете отрано повярва в своите възможности и способности то се стреми да ги развива и обогатява постоянно през целия си живот. Работата по тази дейност с децата от детската градина ще се състои основно в рисуване и моделиране. Така се цели стимулиране на развитието на талантите и дарованията на децата и създаване на благоприятна среда, задоволяваща интересите. Уменията си децата ще покажат като участват в организирани изложби в детската градина, открити практики пред родителите, изложба от картини пред широката общественост и др. изяви. Ще бъдат сформирани групи във всички детски градини партньори.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда – Секция „Сръчко“: Цел на дейността е чрез практически занимания да се създадат предпоставки за успешна социализация на децата от етническите малцинства, като им се предостави възможност за изява чрез групова или индивидуална работа. Стимулиране на развитието на талантите и дарованията на децата и създаване на благоприятна среда, задоволяваща интересите. В тази секция ще се организират специални детски работилници, в които децата саморъчно ще работят с различни материали при изработването на битови предмети, коледен реквизит, картички, мартеници, боядисване на яйца, украса на чинийки, вази и др. Ще бъдат изработени етно-кукли, представящи характерното традиционно облекло на етническите общности в България, както и ще бъдат изработени характерни предмети от традиционния бит на етническите групи. Част от материалите, които ще бъдат използвани за изработка на експонатите ще са от вторични суровини. По този начин ще се обърне внимание на проблемите на околната среда и ще се създаде отговорно отношение сред децата. Уменията си децата ще покажат като участват в организирани изложби в детската градина, открити практики пред родителите, изложби на изработените материали пред широката общественост и др. изяви. Ще бъдат сформирани групи във всички детски градини партньори.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда – Секция „Малкият артист“: Целта на дейността е създаване на условия за развитие на личностния потенциал на всяко дете и неговата социална интеграция. Изграждане на мултиетнически екип, който чрез средствата на театъра и сценичните изкуства да популяризира общите и специфичните черти в народното творчество на етническите малцинства в България. Театралното изкуство е любимо за всички деца, защото в особена атмосфера създава, учи, възпитава и забавлява. Въздействието на това изкуство е активно, промяната, която настъпва под влиянието му е трайна. Чрез театралната игра се формират взаимоотношения между децата. В работа в секцията ще се използват две форми на театралното изкуство: куклен театър и драматизирана игра. Децата ще усвояват умения да претворяват съдържанието на определени детски литературни произведения. Те ще изпълняват ролите на литературни герои, ще предават техните характерни черти и чувства и ще развиват своите артистични умения. По този начин ще предадат и своите чувства и настроения и ще ги освободи от техните страхове, притеснителност и скованост. Влизайки в дадена роля, децата ще усвояват нравствени норми, ще овладяват практически езиковите средства за общуване на български език и ще се развиват свързаната реч, чрез използване на диалогични и монологични форми на речта в устно общуване. От това до голяма степен зависи и успешната реализация на тяхната интеграция в условията на детската градина. Основната цел на работата в секцията е изграждане на мултиетнически екип, който чрез средствата на театъра и сценичните изкуства да популяризира общите и специфичните черти в народното творчество на етническите малцинства в България. В процеса на работа ще се създадат възможности за разгръщане творческия потенциал на децата, както и изграждане на нравствени ценности като приятелство, толерантност и приемане на различните. Уменията си децата ще покажат в открити практики пред родителите, етноспектакъл „Приказно царство”, куклено-театрални представления пред децата, родителите и пред широката общественост. Ще бъдат сформирани групи във всички детски градини партньори.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда – Секция „Малкият спортист“: Целта на дейността е утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, включително спорт и засилване на мотивацията за участие в образователния процес, чрез провеждането на занимателни и активни дейности с децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. За формиране на толерантно отношение не е достатъчно само да се приемат различията, но и да се изтъкват и приликите. Затова се предвижда да се организират спортни игри и състезания, в които да участват деца от българския и ромския етнос. Работейки заедно по усвояване на нови умения, децата ще установят, че не са толкова различни и ще възприемат своите връстници според уменията им, а не според етническата им принадлежност. Уменията си децата ще покажат в открити практики и спортни състезания пред родителите и пред широката общественост. Ще бъдат сформирани групи във всички детски градини партньори.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда – Секция „Здравословен начин на живот“: Целта на дейността е ангажиране на детското внимание и запознаването на децата с основните принципи за водене на здравословен начин на живот, провокиране на любопитството, активизиране на естественото човешко чувство за загриженост към начина на живот и околната среда. Задача на дейността е изграждане на принципи за водене на здравословен начин на живот и екокултура в децата още от най-ранна възраст. Целта е, чрез включване в различни нетрадиционни прояви да провокираме интереса на децата и да изградим тяхната здравословна и екологична култура. Темите в секцията ще засегнат сериозно някои от основните детерминанти на здравето – храната, въздух и водата. Дейностите в секцията ще включват игри за здравословно хранене на децата, които ще помогнат за изграждане на хранителни навици и съответно в бъдеще да се прибягва повече към здравословния избор на храна, което е от изключително значение за растежа на децата и целия им живот, а именно: Азбука на здравословната храна – карти с храни и букви; Здравословни творения; Хранителни класификации – здравословни и нездравословни храни; Готварска щафета; Засаждане на цветя; Събиране на природни материали и изработване на фигури; еко поход и др. Цели се също обогатяване на познанията на учениците в областта на здравословния начин на живот, разясняване на проблемите, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие, опазване на природата и възпитаване на екологична култура у децата. Уменията си децата ще покажат като участват в организирани изложби в детската градина, открити практики пред родителите и др. изяви. Ще бъдат сформирани групи във всички детски градини партньори.
 • Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място: Целта на дейността е адаптация на деца в детските градини, за които българския език не е майчин, чрез съвместни изяви и познавателни дейности с деца от другите етноси от други детски градини. За успешната социализация на децата се планират се следните съвместни изяви: Отбелязване деня на Общината – м. октомври Празникът ще бъде проведен като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. Отбелязване на Денят на толерантността - 16 ноември Празникът ще бъде проведен като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. „Коледа за всички“ Празникът ще бъде проведен като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. „Банго Васил“ Празникът ще бъде проведен като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. Концерт по случай Международен ден на ромите – 8 април Концертът ще бъде проведен като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. Великден Празникът ще бъде проведен като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. Етноспектакъл „Приказно царство“ В резултат от дейността на Секция „Малкият артист“ ще се подготви и проведе етноспектакъл „Приказно царство”. Сценарият ще включва в себе си елементи от българското и ромското народно творчество. По този начин ще бъдат показани сходните елементи в културните традиции на двата етноса. Естоспектакълат ще бъде проведен като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. Заключителен празник „Ден на етноса – да се опознае и живеем заедно” Постигнатите резултати от дейността на Секция „Фолклор на етносите“ ще се представят на заключителен празник „Ден на етноса – да се опознае и живеем заедно” (м. май). С цел популяризиране на постигнатите резултати ще бъдат отправени покани към представителите на местните медии за отразяване на събитието, ще бъдат поканени и родители и общественици. Празникът ще бъде проведен като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. Състезания по безопасно движение по пътищата Ще бъдат проведени като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. Състезания и спортни игри Ще бъдат проведени като съвместна проява между децата от всички детски градини партньори. Съвместните познавателни дейности, които се предвиждат включват: Посещение на театър Посещението на театър е свързано с обучителните дейности и задачи на Секция „Малкият артист“. Ще бъде проведено като съвместна познавателна дейност между децата от всички детски градини партньори. Екскурзии с учебна цел до гр. София Посещение на Зоологическа градина, гр. София Посещението на Зоологическата градина е свързано с обучителните дейности и задачи на Секция „Малкият художник“. Ще бъде проведено като съвместна познавателна дейност между децата от всички детски градини партньори. Посещение на детски комплекс „Патиланци” Посещението на детски комплекс „Патиланци“ е свързано с обучителните дейности и задачи на Секция „Малкият спортист“. Ще бъде проведено като съвместна познавателна дейност между децата от всички детски градини партньори. Екскурзия с учебна цел до гр. Пловдив Посещение на Природо научен музей Организацията и провеждането на екскурзия с учебна цел до гр. Пловдив - Природо научен музеи е свързано с обучителните дейности и задачи на Секция „Сръчко“ и Секция „Здравословен начин на живот“. Ще бъде проведено като съвместна познавателна дейност между децата от всички детски градини партньори.
 • Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес: Целта на дейността е активно привличане на родителите - повишаване на педагогическата им култура с оглед подобряване на домашното възпитание и качество на общуване в семейството. Включването на родителите във възпитателния процес е важна стъпка към успешната социализация на децата и гарантира засилване на интереса на децата към учебния процес. За да се насърчи участието на родителите във възпитателния процес е необходимо първо да се направи проучване на техните нужди, потребности и интереси. В рамките на дейността ще се извършат следните изследвания: • Социологическо проучване „Проучване интересите на родителите, с цел участие във възпитателния процес” В рамките на тази дейности ще се проведе количествено изследване, чрез Анкети за самостоятелно попълване. Този метод на изследване е подходящ при набиране на информация по чувствителни теми, както и при труднодостъпни респонденти и специализирани въпросници. Въпросниците ще се попълват „на хартия“. Социологическото проучване ще бъде напълно анонимно, като ще се проведе в рамките на един месец. Анкетата ще бъде разпространена на антуражен принцип сред родители на деца посещаващи и трите детски градини включени в проекта. Данните ще бъдат обработени и обобщени в доклад. Резултатите ще бъдат използвани за да се определят темите, които ще се обсъждат с родителите. • Фокус групи с родители Ще се проведе качествено изследване, чрез 6 фокус групи (по две във всяка детска градина). Всяка фокус група ще включва между 5 и 8 родители. Фокус групата ще предизвика дискусия върху проблемите на родителите във възпитателния процес. Този качествен метод цели да установи определени задръжки, проблеми, мотивация, отражение върху децата. Ще се регистрират нужди, потребности и проблеми пред родителите, като същевременно ще се дадат и различни идеи и предложения за справяне с проблемите. Фокус групите ще се използват и като начален изследователски етап при изготвянето на темите които ще се обсъждат с родителите. Вторият етап от дейността ще включва работа с родителите за насърчаване на активното им участие във възпитателния процес. Дейностите, които се предвиждат включват: • Индивидуални разговори с родителите • Провеждане на разговори в неформална среща на „чаша чай или кафе“ и среща с психолог, относно приемането на различието в етносите • Участие на родителите в подготовка на изложби и празници; • Участие на родителите в подготовката и провеждането на спортни дни, като участници в забавните игри. • Участие в организиране на кулинарни изненади „Спецификата на различните кухни”. • Беседи с родители Предвиждат се беседи с родителите по идентифицирани теми от проучването. Освен по изведените теми от проучването, ще се организира и беседа на тема „Безопасно движение по пътищата” с участие на родители, педагози и служители на КАТ. Планира се провеждането на 4 беседи на различни теми във всяка детска градина по отделно.
 • Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина: Целта на дейността е активно привличане на родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина - повишаване на педагогическата им култура с оглед гарантиране на достъп до образование на децата от етническите малцинства. През последните години се наложи тенденция на увеличаване броя на деца от малцинствени групи, които не са обхванати от образователната система или отпадат преди да са завършили. Преди да се включат дейности за работа с родители от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещение на детската градина е важно да се направи проучване между тези родители за да се разберат какви са причините за поведението им. В рамките на дейността ще се извърши следното изследване: • Фокус групи с родители от етническите малцинства Ще се проведе качествено изследване, чрез 6 фокус групи с родители от етническите малцинства. Всяка фокус група ще включва между 5 и 8 родители. Фокус групата ще предизвика дискусия върху причините за възпрепятстване на децата от редовно посещение на детска градина. Този качествен метод цели да установи проблеми, мотивация и причини, които карат родителите от етническите малцинства да спират децата си да посещават детската градина. Фокус групите ще се използват и като начален изследователски етап при изготвянето на темите които ще се обсъждат с родителите. Вторият етап от дейността ще включва работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина. Ще се проведат родителски лектории/„Училище за родители” за повишаване на информираността на родителите и тяхното активизиране за подкрепа на образованието на техните деца. Темите, които ще се обсъждат ще бъдат изведени по време на проучването във фокус групите. Освен изведените теми ще бъдат включени и теми за популяризиране на здравните и хигиенните норми сред етническите малцинства, здравните рискове при децата и значението на добрата лична хигиена за доброто личностно развитие и социална интеграция и др. „Училището за родители“ ще бъде 4 двудневно изнесено обучение- Участие в обучението ще вземат родители от етническите малцинства от трите детски градини включени в дейностите по проекта.
 • Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието: Целта на дейността е участие на родителите в образователния процес и живот в детската градина. Формиране на личности с убеждения за етническа толерантност. Дейността предвижда работа с родители за разясняване ползите от образователната интеграция и приемане на различието. Предвиждат се беседи-дискусии на следните теми: • „Актуални проблеми на обучението в мултикултурна среда на територията на Общината и детската градина“ • „Приемане на различието“ • „Разрешаване на конфликти в детската градина“ • „Образование в европейско гражданство“ • „Образователна интеграция – ползи“ Беседите ще се проведат по групи във всяка детската градина.
 • Осигуряване на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства : Целта на дейността е осигуряване на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства за да се засили мотивацията им за активно включване в образователния процес. В българското общество, все по-често се утвърждава моделът на защита правата на децата и основните човешки свободи. Полагат се усилия за отстояване на позитивните процеси в посока развитие на междуетническите отношения и интеркултурния диалог. Очаква се изпълнението на дейността да направи по-ефективен процеса на интеграция на децата от етническите малцинства и да намали броя на отпадащи и необхванати деца в рискови групи, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност. Дейността предвижда психологическа подкрепа за застрашените от отпадане деца от етнически малцинства. Ще бъде назначен психолог, който ще работи със застрашените от отпадане деца. Необходимостта от психолог в детските градини е особено остра и проектът е добра възможност за покриването на тази нужда. Психологът ще бъде на разположение по 4 часа седмично във всяка една от детските градини. При стартиране на проекта ще бъде съгласуван график на посещенията на психолога в отделните детски градини.
 • Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност : Целта на дейността е да информира гражданите и обогати тяхната култура по теми за етническия произход и културна идентичност. Да спомогне за промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо представителите от малцинствените етнически групи. Дейността включва провеждане на публични мероприятия насочени към изграждане на толерантно отношение към етническите малцинства в община Пазарджик – семинари, форуми, кръгли маси, демонстрации, представления. Форум „Ромски фолклор и култура“ Ще се проведе публичен форум по време на който ще бъдат обсъдени теориите за произхода на ромите, ромски фолклор и култура, значими представители на ромската култура. В събитието ще се включат представители на всички организации партньори по проекта. Във форумът ще бъдат поканени местните медии, представители на общината и областта, неправителствения сектор, регионалния инспекторат по образование, учители от други детски градини и училища, родители, известни ромски личности и т.н. На всички участници ще бъдат раздадени обучителни и информационни материали. Предвижда се участие на около 50 души. Форум „Правата на човека, равните възможности и антидискриминационната политика“ Целта на форума е запознаване на гражданите с правата на човека, равните възможности и антидискриминационната политика. Създаване на предпоставки за успешна социализация на представителите от етническите малцинства и поощряване на взаимното опознаване между етносите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. В събитието ще се включат представители на всички организации партньори по проекта, както и представители на други институции, организации, родители, учители и активни граждани. На всички участници ще бъдат раздадени обучителни и информационни материали. Предвижда се участие на около 50 души. Кръгла маса „Признаване на другия и стереотип“ - опит за преодоляване на насадените стереотипи в обществото ни спрямо представителите на етническите малцинства Ще се обсъждат причините за етническите конфликти, разкриване постижения на ромската култура. Подчертаване етническата толерантност на българина с исторически примери. Ще бъдат дадени примери как етническите конфликти водят до сериозни проблеми за държавите. В събитието ще се включат представители на всички организации партньори по проекта, както и представители на други институции, организации, родители, учители и активни граждани. На всички участници ще бъдат раздадени обучителни и информационни материали. Предвижда се участие на около 50 души. Кръгла маса „Изкуството като интегриращ фактор в предучилищната възраст“ Ще бъдат обсъдени добрите подходи за утвърждаване на многообразието в образованието и равните възможности, акцент на кръглата маса ще бъде етническата толерантност и ролята на изкуството за изграждане на ефективна и привлекателна учебна среда. В събитието ще се включат представители на всички организации партньори по проекта, както и представители на други институции, организации, родители, учители и активни граждани. На всички участници ще бъдат раздадени обучителни и информационни материали. Предвижда се участие на около 50 души. Заключителен хепънинг „Работилница за детски мечти“ Приключването на проекта ще бъде отбелязано с хепънинг за всички участници и цялата Община Пазарджик. Събитието ще привлече интереса на местната общност и ще окаже положителен ефект от проекта. На всички участници ще бъдат раздадени балони, знаменца, шапки, тениски. Ще бъде обособена сцена, където всички участници ще могат да се изявят.
 • Разработване на Програма за културна и социална интеграция: Целта на дейността е осигуряване на ориентиран към резултатите, добре структуриран планов документ. Осигуряване на съответствието на Програмата спрямо идентифицирани местни потребности. Ще бъде разработена Програма за културна и социална интеграция, която ще се внедри и използва от всички детски градини партньори. Програмата ще бъде основен стратегически документ, дефиниращ целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано развитие за културна и социална интеграция. Стратегическата част на документа ще бъде основана на установените анализи за социално-културни дейности и дадености на детските градини, както и техния потенциал, съобразен с политиките на местно ниво. Програмата ще има за цел да зададе посоката и да конкретизира действията, тяхната последователност, обединявайки избраната визия с целите, приоритетите и мерките. Програмата ще съдържа всички задължителни части, необходими за цялостен стратегически документ –анализ на социално-културните дейности, SWOT анализ, стратегическа част, стратегически цели, приоритети, мерки, период на реализация, индикативна таблица, както и инструменти за реализация, мониторинг и актуализация.

Индикатори

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 222.00, Достигната стойност: 246.00
Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 84.00, Достигната стойност: 84.00
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 261.00, Достигната стойност: 261.00

Финансова информация

291 177.97 BGN
291 177.97 BGN
279 427.08 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 43 676.69 0.00 247 501.28 291 177.97
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 43 676.69 0.00 247 501.28 291 177.97

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Изработване и печат на материали", Стойност: 8 040.00
 • Обособена позиция 1: Изработване и печат на материали
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на канцеларски и офис материали", Стойност: 4 675.27
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски и офис материали
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на специализирана литература и дидактически материали", Стойност: 11 199.10
 • Обособена позиция 1: Доставка на специализирана литература и дидактически материали
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на облекло", Стойност: 11 455.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на облекло
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на спортни пособия", Стойност: 2 689.20
 • Обособена позиция 1: Доставка на спортни пособия
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на интернет", Стойност: 416.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на интернет
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Подбор на персонал за длъжност "Експерт образователни дейности"", Стойност: 7 560.00
 • Обособена позиция 1: Подбор на персонал за длъжност "Експерт образователни дейности
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Подбор на персонал за длъжност "Психолог"", Стойност: 12 528.00
 • Обособена позиция 1: Подбор на персонал за длъжност "Психолог"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване и обзавеждане, Стойност: 7 656.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – Оборудване
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Обзавеждане
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Подбор на персонал за длъжност "Психолог"", Стойност: 12 528.00
 • Обособена позиция 1: Подбор на персонал за длъжност "Психолог"
Предмет на предвидената процедура: Oбразователни услуги във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“ , Стойност: 70 050.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Образователни мероприятия, гр. Пазарджик
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Обучение „Безопасно движение по пътищата“, общ. Пазарджик
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Обучение „Училище за родители“, гр. Велинград
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“, Стойност: 28 710.00
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“, Стойност: 28 710.00
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“
Предмет на предвидената процедура: „Провеждане на социологическо проучване“, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“ , Стойност: 55 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Социологическо проучване
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Програма за културна и социална интеграция

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.