English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0011-C01
Дизайн мислене - построяване на мостове
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
30.11.2018
01.12.2018
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проект "Дизайн мислене - построяване на мостове" засилва транснационалното сътрудничество и обмен на опит и добри практики между Университета за приложни науки в гр. Оулу, Финландия и българската обучителна организация Дизайн Студио 8. Двете организации съвместно ще създадат и адаптират две социални иновации в подкрепа на самостоятелна трудова заетост, предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия.

Проектът се фокусира върху темата на инвестиционен приоритет 4 от процедурата като пряко допринася за решаване на конкретни проблеми и отговаря на нуждите на целевата група. В рамките на проекта са предвидени дейности за идентифициране, създаване и внедряване на две социални иновации: дизайн мислене за предприемачество и канава за оценка на въздействие. За целта ще бъдат организирани съвместни посещения и работилници с участието на целевите групи и заинтересованите лица, ще бъдат анализирани добри и иновативни социални практики в подкрепа на предприемачеството и ще бъде извършена оценка и разпространение на постигнатите резултати.

Всеки партньор притежава уникален опит, който, когато се съчетае, ще допринесе за развиване на предприемачеството и поощряване на самостоятелна заетост, бизнес растеж и социални иновации. Финландия ще се възползва от знанията на България за работа с фирми с методологиите дизайн мислене и лийн стартъп и експертиза в областта на социалните иновации. България ще придобие знания за прилагане на методологията за дизайн мислене в академичен контекст и ще проучи и адаптира канавата за оценка на въздействието на стартиращи бизнеси.

Двете социални иновации, предмет на този проект, взаимно се допълват и създават предпоставка за цялостно решаване на идентифицираните нужди на целевата група.
Дейности
 • 1. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи(социални иновации) между партньорите и другите заинтересовани страни.: Дейността има за цел да се повиши капацитета на партньорите по проекта и на заинтересованите страни. Дейността ще включва следното: 1. Работилница "Инструмент за оценка на бизнес идеи" - 2 бр. с по 20 участника. Тази тема цели да запознае участниците с канавата за оценка на въздействие и потенциал на нови предприемачески идеи, разработена от Университета по приложни науки Оулу. Целта на събитието е да тества инструмента за насърчаване на самостоятелна заетост и стартиране на бизнес. 2. Работилница "Дизайн мислене" - 2 бр. с по 20 участника. Тази тема ще запознае целевата група и заинтересованите страни с принципите на съвместно разработената методологията и как тя може да бъде приложена от целевата група за успешно стартиране и разрастване на бизнес. И двете теми са изцяло с фокус върху двете социални иновации и целят да запознаят участниците с иновативната методология и канавата за стартиране на бизнес, стимулиране на предприемачество и създаване на самостоятелна заетост. Предвидените сесии имат за цел да предоставят възможност за обмен на практики, опит и знания между самите заинтересовани страни, а също така и за обмяна на информация с представители на целевата група. От изключителна важност за успеха на всяка една нова практика е нейното конкретно и адекватно адаптиране към нуждите на целевата група и към потребностите на заинтересованите страни. Чрез формата работилница се цели включването и ангажирането на всички заинтересовани страни, които в рамките на събитията ще могат да изложат своите наблюдения, опит и очаквания по отношение на намиране на креативни решения на социални предизвикателства чрез използване на иновативните методологии дизайн мислене и канава за оценка на въздействие. В поне една от работилниците ще се включат и чуждите партньори като обучители, за да споделят опита си. В събитията ще бъдат ангажирани професионалисти и участници от целевата група и следните заинтересовани страни: - предприемачи - новостартиращи микропредприятия/стартъпи - лица, желаещи да създадат иновативни стартиращи предприятия - лица, които желаят да създадат стартиращи предприятия и иновативни стартъпи, включително и такива със социално въздействие - лица, които искат да бъдат самостоятелно заети и да упражняват т.нар свободни професии (фриленстъри) - обучителни организации, предлагащи обучения за повишаване на иновативен капацитет на предприятията - учебни заведения, които искат да въвеждат иновативни обучителни програми - екипи иноватори и изобретатели - консултанти и фриленсъри, предлагащи услуги в подкрепа на бизнес развитието и др. - ментори Списъкът не е изчерпателен като в рамките на изпълнението на проекта и на дейността могат да бъдат включени и нови заинтересовани страни.
 • 2. Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели.: Дейността има за цел да създаде и трансферира в сътрудничество с финландския партньр две социални иновации, които взаимно се допълват: методологията дизайн мислене и канавата за оценка на въздействие на стартиращи бизнес, предприемачи и микро предприятия, която е базирана на лийн стартъп (lean startup). Дейността обхваща следните основни етапи: Етап 1: Проучване и анализ на двете социални иновации. В рамките на този етап ще бъде реализирано посещение при финландския партньор с цел детайлно запознаване с канавата за оценка на въздействие и изготвяне на план за създаване на другата иновативна практиктика - методологията дизайн мислене и инструментите към нея. На място ще бъде извършено тяхното проучване и детайлно идентифициране. Ще бъдат организирани срещи с екипа, създал канавата и с експерти, които са я тествали. Идентификацията на това иновативно решение ще включва детайлното описание на възможностите, които канавата предоставя. Коректното заснемане и описание на двете практики има пряко отношение към качеството на трансфериране на социалните иновации. Етапът ще включва 6-дневно посещение на територията на Финландия. Екипът, който ще реализира посещението се състои от един експерт социални иновации, един експерт по иновативни бизнес методологии и IT експерт. Етапът ще продължи 4 месеца (от 1ви до 4ти), в рамките на които екипът от експерти ще изготви детайлно описание на идентифицираните практики. Освен това ще бъдат изведени елементи на иновациите, които подлежат на адаптиране и трансфериране като ще бъде изготвена аналитична обосновка за приложимостта на двете иновативни практики. Етап 2: Трансфер и обмен на знания с цел създаване на методологии и инструменти В рамките на този етап Дизайн Студио 8 ще реализира посещение при финландския партньор за осъществяване на съвместна работна сесия, в рамките на която ще се работи по създаване на методологията дизайн мислене и инструменти към нея, които биха били от полза за целевата група. Финландският партньр от от своя страна ще посети България, където Дизайн Студио 8 ще е домакин на срещата. Целта е сътрудничеството да се засили и методологията и канавата да се тестват и с българската целева група. Взаимните посещения ще допринесат за детайлно запознаване със специфичния начин на работа на всеки партньор, опит и експертиза, проучване на място и съвместно разработване на социалните иновации. Срещите и създаденото в рамките им ще бъде документирано: - приложението на канавата за оценка на въздействие - процес по разработване на методологията дизайн мислене за нуждите на целевата група Етапът ще включва 6-дневно посещение на територията на Финландия и 4-дневно организиране на среща в гр. София, България. Екипът, който ще реализира посещението във Финландия, се състои от експерта по социални иновации, експерта по иновативни бизнес методологии и IT експерта. Етапът ще продължи 16 месеца (от 5ти до 20ти), в рамките на които екипът от експерти ще участва и организира съвместните сесии с чуждия партньор на територията на Финалндия и България. Този етап е в най-голяма степен съдържателен и изисква голям обем от професионална съвместна работа от страна на екипа и партньорите. Етап 3: Прототипиране и внедряване на социалните иновации В рамките на етапа ще бъде създадена пилотна версия на методологията дизайн мислене с всички инструменти към нея, както и ще бъде въведена канавата за оценка на въздействието. Двата инструмента ще бъдат качени онлайн на сайта на Дизайн Студио 8 като IT експертa ще избере подход за визуализация и ниво на интерактивност и конкретни функционалности на методологията и канавата. Етап 3 ще продължи 6 месеца (от 21ви до 26ти). Дейността е основата на проекта, като в нея се включва основната съдържателна и аналитична работа по създаване на двете социални иновации и ще се изпълнява 26 месеца.
 • 3. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.: Дейността има за цел на даде независима оценка на постигнатите резултати като се проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение.Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Постигане на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Тази дейност ще бъде изпълнена от външен изпълнител след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство.
 • 4. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).: Дейността има за цел да разпространи постигнатите в рамките на проекта резултати, което ще бъде постигнато чрез: Изложение/представяне "Дизайн мислене и инструменти за стартиращ бизнес" - 1 бр. с 100 участника. Изложението ще продължи 5 дни като целта му е да се запознае целевата група и заинтересованите страни, както и по-широка аудитория с резултатите от проекта. Инструментите ще бъдат представени визуално в помещение, което се посещава от целевата група и заинтересованите страни- споделено работно пространство, инкубатор, акселератор, технологичен парк или друго подходящо място. В мероприятието ще бъдат поканени: - предприемачи - новостартиращи микропредприятия/стартъпи - лица, желаещи да създадат иновативни стартиращи предприятия - лица, които желаят да създадат стартиращи предприятия и иновативни стартъпи, включително и такива със социално въздействие - лица, които искат да бъдат самостоятелно заети и да упражняват т.нар свободни професии (фриленстъри) - обучителни организации, предлагащи обучения за повишаване на иновативен капацитет на предприятията - учебни заведения, които искат да въвеждат иновативни обучителни програми - екипи иноватори и изобретатели - консултанти и фриленсъри, предлагащи услуги в подкрепа на бизнес развитието и др. - ментори, обучители - журналисти, медии, блогъри Предвидено е събитието да се състои в края на проекта, в 23-25 проектен месец. Това ще е финалното презентиране на резултатите. Мероприятието ще бъде реализирано за около 100 участника за 5 дни, като участниците ще представляват заинтересовани страни, които имат потенциал да бъдат и ползватели на методологията с присъщите й инструменти и канавата. По този начин освен разпространение на резултатите от проекта ще се получи и съдържателно участие от страна на заинтересованите страни с практически резултат върху тяхната работа, както и с положителен ефект върху целевата група. Разпространението на резултатите ще включва и онлайн "качване" на пилотните версии - т.е. онлайн осигуряване на достъпност до методологията, инструментите към нея и интерактивната канава. За целта Дизайн Студио 8 се ангажира да осигури и да поддържа клауд или сървърно пространство за нуждите на пилотните иновации. В допълнение, специалистите по проекта ще направят онлайн презентация на двата резултата, които ще бъдат популяризирани посредством социални мрежи като Фейсбук, YouTube, LinkedIn, сайтове за събития и партньорска мрежа.
 • 5. Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки: Дейността има за цел да насърчи транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител като ще включва следните елементи: 1. Проучване на добри практики и на иновативни практики за насърчаване на заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия в страни от ЕС на база на методологията дизайн мислене и подходящи инструменти към нея 2. Проучване на добри практики и на иновативни практики за насърчаване на заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия в страни от ЕС на база на лийн стартъп методология Целта на дейността е да създаде предпоставки за създаване на двете социални иновации и за мултиплициране на резултатите чрез анализ на чуждестранни добри и иновативни практики. Анализите ще подготвят и помогнат и на българските експерти да участват активно в съвместните сесии по създаване на едната социална иновация (инструменти към методологията дизайн мислене за стартиращи бизнеси) и адаптиране на другата (канава за оценка на въздействие, която е на основата на лийн стартъп методологията).

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

195 122.40 BGN
195 122.40 BGN
29 623.87 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 756.12 0.00 185 366.28 195 122.40
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 756.12 0.00 185 366.28 195 122.40

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.