English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0064-C01
Транснационален трансфер на иновации и добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Предвидените проектни дейности са насочени към идентифициране и трансфериране на две иновативни социални практики, което ще бъде осъществено посредством:
1. Адаптиране и валидиране на идентифицираните две социални иновации, които са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти, прилагани от кипърския партньор, както и пилотно въвеждане на моделите в Одит - Корект ООД;
2. Повишаване на капацитета на целевата група чрез организацията на семинари и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите; 
3. Извършване на оценка на постигнатите резултати.

Проектното предложение ще се осъществява в рамките на Компонент 1 на процедурата, в изпълнение на ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените с цел постигането на специфичната цел към ИП 5:Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд като в проектните дейности ще бъдат включени 12 броя представители на допустимата целева група по ИП 5, а именно заети лица, наети и самостоятелно заети лица, работодатели, които осъществяват дейност в сферата на одита и консултантските услуги в областта на актюерството.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността ще създаде условия за успешната и навременна реализация на дейностите по проекта, което от своя страна ще доведе до постигане на заложените цели и резултати. Тя се изразява в експертно, организационно и техническо подпомагане при осъществяване на преките дейности по проекта. Изпълнението й ще допринесе за осъществяване на ефективно взаимодействие между страните, имащи отношение към изпълнението на проекта и пряко ще осъществява процедурите по: мониторинг и докладване, разплащания и осчетоводяване на разходите, администриране на проекта. За изпълнение на дейността ще бъде назначен екип за управление на проекта. Той ще е пряко отговорен за административното, техническо и финансово управление на проекта и неговото отчитане на проекта пред управляващия орган. Екипът ще осъществява необходимата професионална организация и координация по време на изпълнението на договорите, предвидени в проекта с оглед минимизиране на риска и подобряване на общото управление и мониторинга на всички задачи за изпълнение. Екипът ще е отговорен и за изготвяне на месечни справки, доклади за напредък и искания за плащане по проекта. Екипът по проекта ще включва следните членове със съответните задължения: 1. Ръководител - отговаря за своевременно и качествено изпълнение на дейностите и постигане на поставените резултати; координира екипа по проекта и отговаря за кореспонденцията със заинтересованите страни; отговаря за навременното изпълнение на задълженията по докладването и осигуряване на най-високо качество на изпълнението; отговаря за организиране и изпълнение на дейностите по проекта; координира дейностите, свързани с провеждането на процедури, съгласно Закона за обществени поръчки за избор на подизпълнители, изисква отчети и следи дали извършената работа съответства на заданията за изпълнение на договорите; осъществява ежедневна връзка и комуникация с останалите членове от екипа за управление на проекта. 2. Финансист - подпомага екипа за управление на проекта по финансови въпроси; извършва дейностите по плащания и финансово отчитане; отговаря за счетоводните операции по проекта; подготвя и представя на Ръководителя ежемесечни, междинни и окончателни финансови отчети; отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с изпълнението на проекта; 3. Координатор – отговаря за дейностите по изпълнение на проекта; извършва на проверки на място; съдейства при изготвяне на месечни справки, доклади за напредък и искания за плащане по проекта, както и при изготвяне на друга документация, свързана както с изпълнението му.
 • Информиране и публичност : Дейността ще бъде насочена към повишаване на обществената информираност чрез разпространение на резултатите и добрите практики от дейностите по проекта. За реализиране на дейностите са предвидени следните мерки: 1. Организиране на семинар за обявяване стартирането на проекта. 2. Публикуване на интернет сайта на Одит Корект ООД на регулярно актуализираща се информация за проекта; 3. Поставяне на видно място в офиса на Одит Корект ООД на информационна табела с описание на целите и задачите, участниците, очакваните резултати и източника на финансиране на проекта; 4. Разработване и разпространение на печатни информационни материали плакати, брошури; 5. Отпечатване на задължителните технически елементи съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, върху всички печатни информационни материали, документи, брошури, свързани с изпълнението на проекта, т.е. емблемата на ЕС и упоменаването на „Европейския съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого за програмен период 2014-2020, със съответното наименование на финансиращата програма, наименованието на проекта и главната му цел, общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева, начална и крайна дата на изпълнение на проекта. В допълнение, във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за обществеността или за участниците, ще се посочва, че ОП РЧР 2014-2020 се осъществява с подкрепата на ЕСФ. 6. Организиране на заключителен семинар, на който ще бъдат презентирани резултатите от дейностите. 7. Публикации в специализирани издания на резултатите от проекта.
 • Детайлно проучване в България и Кипър в направленията, свързани с приложимостта на социалните иновации, които ще бъдат въведени : Настоящото проектно предложение, чрез трансфер на програми за обмяна на опит, знания, умения в областта на образованието ще насърчи въвеждането на две социални иновации, които са прилагани в Кипър и ще допринесат за изпълнението ИП 5: приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените в сектора. С цел успешното внедряване на предвидените две социални иновации, в рамките на настоящата дейност ще бъдат извършени две проучвания, чието предназначение е да установи начина по който се прилагат същите в Кипър, възможностите за тяхното въвеждане от Одит – Корект ООД, предвид спецификите на регулацията на Директивата Платежоспособност II, съпътстващата законова рамка, добрите практики, установени от консултантските и одиторските фирми, възможните пречки за адаптирането на социалните иновации. Първото проучване е свързано с прилаганите форми на сътрудничество между консултантски фирми в областта на актюерските техники и одиторски фирми в Кипър, възможностите за тяхното въвеждане в начина на работа на одиторските и консултантски компании в Кипър и България, предвид спецификите след въвеждането на Директивата Платежоспособност II. В проучването ще обхване, без да се ограничава, технологичните възможности от гледна точка на обезпеченост от процедури, правила, методики, както и законовата рамка, която определя нормативните изисквания, възможните пречки за адаптирането на социалните иновации, от гледна точка на закона. При извършването на проучването вниманието ще бъде насочено към: предизвикателствата пред одиторския и консултантския бизнес, неговото развитие, очакваните промени в законодателството предвид действието на Директивата Платежоспособност II, изискванията за умения и квалификация на заетите лица, нормативната уредба в Кипър и България. Проучването е от съществено значение за въвеждането планираната първа социална иновация, тъй като същността на нововъведенията е - въвеждане на модел на нови форми на сътрудничество между одиторски фирми и консултантски фирми в областта на актюерството чрез иницииране на пряка връзка помежду им. Целта е участниците от целевата група да се повишат своите познания в областта на Платежоспособност II, да разработят одиторски процедури, тестове, методики, като се съобразят с използваните актюерски техники. Иновацията ще се ориентира и към повишаване на професионалните умения и квалификацията на представителите на целевата група. Второто проучване е пряко свързана с въвеждането на втората предвидена социална иновация. Неговото предназначение е да установи формите на заетост и заплащане в одиторските и консултантски фирми в Кипър и България, прилаганите форми на обучение на заетите лица, мотивацията на служителите. При извършването на проучването вниманието ще бъде насочено към: предизвикателствата пред одиторския и консултантския бизнес, неговото развитие, очакваните промени в законодателството предвид действието на Директивата Платежоспособност II, изискванията за умения и квалификация на заетите лица, нормативната уредба в Кипър и България. Проучването е от съществено значение за въвеждането планираната втора социална иновация, тъй като същността на нововъведенията е - въвеждане на иновативната система от методи и подходи за обучения и повишаване на квалификацията на заети в одиторските фирми, включително и стажанти в условията на динамично променяща се и усложняваща се регулаторна среда. Всяко проучване ще се състои от два компонента (1) Изготвяне на методика на проучването и неговото провеждане; (2) Обработка на информацията. При извършване на двете проучвания акцент ще бъде поставен върху: (1) добрите практики, инструменти и възможностите за изграждане и разширяване на партньорски мрежи в областта на консултантските и одиторските дейности при приложение на Директива Платежоспособност II; (2) опита и квалификацията на заетите в консултантските и одиторски фирми и потребностите от обучение; (3) основните предизвикателства пред мотивирането на заетите.
 • Изготвяне на анализ на данните от проучванията за целите на адаптирането и валидирането на две социални иновации: Дейността предвижда извършване на анализ на данните от проучванията от Дейност 3. Дейността осигурява обективна оценка, която да верифицира успешното изпълнение на предходната дейност по проекта и на тази основа – да гарантира ефективността и ефикасността на адаптирането и валидирането на социалните иновации, които се целят да бъдат въведени. Първият фокус на дейността е систематизирането на обработената информация и резултатите от проведените две проучвания, както и върху инкорпорирането в по-нататъшните проектни дейности. Чрез нея на база анализ на резултатите от проучването ще бъдат разработени документи с приложен характер, чрез които се очертават основните теми за организиране и провеждане на обучението, предвидено в Дейност 5 и имплементирането на двете социални иновации. Социална иновация 1: Трансфер на модел за въвеждане на нови форми на сътрудничество между консултантски фирми в областта на актюерските техники и одиторски фирми чрез съвместно разработване на правила, процедури, методики за независим финансов одит като логично следствие на динамичното развитие на регулациите в застраховането и въведената Директива Платежоспособност II. Адаптирането на модела включва изготвянето на първи вариант на набор от правила, процедури, тестове на контроли, методики за работа, които да бъдат основа при провеждането на съвместен независим финансов одит и източник на информация за заетите в „Одит - Корект“ ООД лица, вкл. стажанти и практиканти. Валидирането на модела включва провеждането на тестово приложение на разработените правила, процедури, тестове на контроли и оценка на въздействието от гледна точка на адекватност на одита, според изискванията на Международните одиторски стандарти. След валидирането в реална бизнес среда ще се изготви и окончателния вариант на набора от правила, процедури, тестове на контроли, методики за работа, който ще се обогати с множество примери за онагледяване. С овладяването на иновативния метод, служителите на Одит – Корект ООД ще получат адекватен инструментариум за работа в сложната регулаторна среда на Директивата Платежоспособност II. Социална иновация 2: Трансфер на модел за въвеждане на иновативна система за вътрешнофирмени обучения на заетите и постоянно повишаване на квалификацията. Иновативната система ще включва методи и подходи за обучения и повишаване на квалификацията на заети в одиторските фирми, включително и стажанти в условията на динамично променяща се и усложняваща се регулаторна рамка. Адаптирането на модела ще включва тестови вариант на Методика за провеждане на вътрешнофирмени обучения на заетите с цел непрекъснато повишаване на квалификацията им. Методиката ще включва учебен план и програми за вътрешнофирмено обучение, които да са съобразени с иновативните методи на професионално фирмено обучение. Валидирането на модела ще включва обучение на група стажанти по изработените учебни планове и програми. След преглед и допълнителни подобрения, иновативният модел ще бъде окончателно внедрен в дейността на Одит - Корект ООД. Чрез него ще се създават условия за добиване на общи и задълбочени познания за специфични сфери на одита и консултирането и по-специално одитирането на застрахователни дружества, които работят в условията на действаща Директива Платежоспособност II.
 • Провеждане на обучения на целевa групa с цел въвеждането на социалните иновации: Дейността предвижда провеждането на две мероприятия за 12 бр. представители на целевите групи. Мероприятията представляват обучения, на които целевата група и представителите на партньора се предвижда да обсъждат резултатите от двата анализа и адаптираните и валидирани социални иновации. Очакванията са, че в процеса на двете обучения да възникнат допълнителни идеи, да се идентифицират други възможности за въвеждането на планираните социални иновации, включително добрите практики. Нещо повече очакваме да постъпят предложения за тяхното бъдещо усъвършенстване. Фокусът отново ще бъде поставен върху сферата на развитие на човешките ресурси, заети в консултантските и одиторски компании при действаща Директива Платежоспособност II. Крайният ефект от мероприятията ще бъде обединяване на позициите на представителите на цел. група и на партньора за трансфера и адаптирането на двете социални иновации. Важна роля в постигането на този ефект ще изиграят резултатите от извършените специфични проучвания и анализи по предходните две дейности. В рамките на дискусията ще се съгласуват принципните позиции на участниците и ще се набележат съвместните действия на партньорите в следните основни направления: планираните и постигнати резултати по проекта; обсъждане на двете социални иновации; визия за тяхното внедряване; представяне на аналитичното звено за експерти; дискутиране на нуждите от повишаване на знанията, квалификацията и допълнителните умения на заетите в заетите в сферата и планиране на предстоящите обученията за повишаване компетенциите, квалификацията и допълнителните им умения. Планираните две обучения са насочени конкретно към идентифицираните две соц. иновации. Първото обучение ще се проведе в Кипър с активното съдействие на партньора. Участие в него ще вземат 12-те лица от цел. група, включително експертите, които са работили по дейностите, свързани с проучванията и анализите, като бъдат разделени на 2 групи. Всяка група ще пътува в различни дни, като учебната програма ще бъде съобразена с различните дни на присъствие на двете групи. В нея ще бъдат предвидени занятия в дните, в които на обучението ще присъстват само членовете от първата или втората група. Обучението е свързано с имплементирането на първата социална иновация. Предвижда се то да стартира след разработването на анализа с възможностите за съвместно разработване на правила, процедури, методики за независим финансов одит като логично следствие на динамичното развитие на регулациите в застраховането и въведената Директива Платежоспособност II. Крайният ефект от обучението ще бъде обединяване на позициите на Одит - Корект ООД и Lux Actuaries amp; Consultants (Cyprus) Ltd за трансфера и адаптирането на първата социална иновация в одиторския и консултантски бизнес, свързан с актюерските услуги. Дванадесетте представители на цел. група ще се обучават в съвместно разработване на правила, процедури, методики за независим финансов одит като логично следствие на динамичното развитие на регулациите в застраховането и въведената Директива Платежоспособност II. Второто планирано обучение ще се осъществи в България. Неговата продължителност е предвидена да бъде пет дни и да обхване цел. група от 12 лица. Фокусът на обучението е свързано с имплементирането на втората социална иновация. База на мероприятието ще бъдат приключилите проучвания и разработените анализи, свързани с възможностите за трансфер на модели за въвеждане на иновативна система за вътрешнофирмени обучения на заетите и постоянно повишаване на квалификацията. Крайният ефект от обучението ще бъде обединяване на позициите на Кандидата и партньора за трансфера и адаптирането на втората социална иновация. Участието на партньора в това мероприятие ще бъде сведено до експертно подпомагане, съдействие, непрекъсната комуникация. Основна роля в провеждането на 2-те мероприятия, предвидени да се осъществят в рамките на дейността ще имат експертите, които са част от цел. група, т.е. бизнес лидерите в Одит- Корект ООД.
 • Оценка на постигнатите резултати : Дейността предвижда да се извърши оценка на постигнатите резултати. Така ще се проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: 1. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група. 2. Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта. 3. Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Тази дейност, освен задължителният й характер съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, е от съществено значение за кандидата Одит - Корект ООД , тъй като тя ще отрази реалното изпълнение и въздействие на нововъведените две социални иновации върху работата на представителите на целевата група, както и ще оцени постигнатите резултати в организацията като цяло. В допълнение, тя ще изведе и резултати за положителния или негативния ефект от тях, както по отношение влиянието им върху приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, така и върху отражението на иновациите в посока опазването на околната среда, политиките по изменение на климата, ресурсната ефективност при спазване на утвърдените изисквания на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области.
 • Провеждане на форум, с цел представяне на всички идентифицирани добри практики в следствие на извършените дейности по проекта : Като цяло дейността цели да допринесе за повишаване на информираността на целевата група чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики. С цел създаване на условия за провеждане на конструктивен диалог между представителите на целевата група, на база извършените обучения, ще бъде организиран и проведен широк форум - семинар, на който служители от Одит – Корект ООД и Lux Actuaries amp; Consultants (Cyprus) Ltd ще представят иновативните практики пред по-широк кръг като представители на одиторските фирми, надзорни органи, студенти и ученици. В края на форума се предвижда и провеждането на дискусия, която да се разгърне около теми, провокирани от внедрените социални иновации. На участниците във форума ще бъде раздадено издание „Социални иновации в одита на застрахователни дружества“. Изданието ще бъде разпространено сред застрахователните и одиторските дружества, участвали в анкетата, както и сред други заинтересовани страни. Изданието ще съдържа три раздела: Проучване на практиките в одиторските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II Иновативни процедури в одита на застрахователните дружества Иновативни техники за вътрешно фирмено обучение.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

188 299.14 BGN
188 299.14 BGN
185 866.15 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 414.96 0.00 178 884.18 188 299.14
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 414.96 0.00 178 884.18 188 299.14

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.