English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0112-C01
Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в "АТЛЕТИК ФИТНЕС" ООД.
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
19.09.2017
15.10.2017
15.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът предвижда идентифицирането и трансферирането на социални иновации за организация на трудовия процес и нов подход за работа с клиенти, чрез осъществяване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организация и условията на труд по проекта.
Целевата група, към която е насочена проекта са 43 заети лица в кандидата, които отговарят за организацията на трудовия процес и работата с клиентите.
Основната цел на проекта е насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятието с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.
Дейностите за изпълнение на проекта са:
1. Организация и управление на проекта;
2. Адаптиране и валидиране на социални иновации;
3. Повишаване на капацитета, чрез провеждане на семинари и работни дискусии;
4. Оценка на постигнатите резултати на валидираната социална иновация;
5. Разпространение на постигнатите резултати на валидираните социални иновации;
6. Дейности за информация и комуникация.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Организацията и управлението на проекта е съвкупност от взаимосвързани дейности, насочени към постигането на конкретни цели и резултати, предприети от определена отправна точка, в рамките на определено време и с конкретни ресурси, отчитайки влиянието на вътрешната и външна среда на проекта. Важна характеристика в управлението на проекта е, че това не е рутинна дейност и решаване на определен конкретен проблем, а използването на различни управленски техники и методи и организацията на различни по вид ресурси. Управлението на проекти като управленски подход предполага въвеждане на структурирани процеси, които са разбираеми и приемливи за всички заинтересовани страни по проекта. Изпълнението на дейността, цели прозрачно му управление и изпълнение, чрез прилагане на ефективни методи на мониторинг, контрол, верификация, разплащане, осчетоводяване на разходите, администриране и докладване за нередности. Основните стъпки по изпълнение на дейност 1 са: - Планиране и дефиниране на обхвата на проекта (работна структура на задачите); - Дефиниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати по проекта; - Планиране на ресурсите – определяне на вида и количеството на необходимите ресурси за изпълнение дейностите по проекта; - Планиране управлението на риска на проекта – избор на подход и методи за управление на риска на проекта, идентифициране и анализ на рисковите фактори и на степента на тяхното влияние върху целите на проекта; - Планиране на качеството – определяне на изискванията и стандартите за качествено изпълнение на проекта; - Планиране на комуникациите – определяне на метод за комуникация между всички заинтересовани страни по проекта; - Планиране на организацията и на хората – идентифициране, документиране и определяне на роли, отговорници и отношения за отчитане на работата по проекта; - Планиране на доставките и услугите по проекта – определяне на вида и количеството на ресурсите, които е необходимо да бъдат предоставени на външни изпълнители; - Разработване на план за управление на проекта – представяне на резултатите от всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираме от всички участници документ; - Осъществяване на контрол чрез проектиране на инструментариум за наблюдение и измерване изпълнението на проекта; - Документиране на резултатите в края на всеки етап и в края на проекта. Организацията и управлението на проекта е от изключително значение за постигане на поставените цели. Дейностите по него трябва да бъдат планирани и проектирани, така че да се осигури максимална сигурност за качественото му изпълнение. За изпълнението на Дейност 1 от проекта ще бъде сформиран екип за организация и управление, който ще е пряко отговорен за качественото му изпълнението, в съответствие с изискванията Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Екипът ще е отговорен за изпълнението на проекта и за неговото отчитане, за комуникацията с УО на ОП РЧР, в съответствие с длъжностните характеристики/работните задания на неговите членове. Екипът ще се състои от: • Ръководител на проекта • Счетоводител • Експерт организация и управление на проекта Сформираният екип ще следи за качеството на изпълнение на конкретните дейности, за постигането на индикаторите по проекта, за неговото успешно отчитане и изпращане на информация до управляващия орган с необходимото качество и срок.
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации: Целта на дейността е насочена към адаптиране и валидиране на идентифицираните социални иновации, а именно: 1. Адаптиране и валидиране на нов управленски подход за организация на труд. процес. Целта на внедряв. на соц. иновация е унифициране на работата с персонала на всички фитнес центрове, като се акцентира към прилагане на нови бизнес подходи за организация на труд. процеси, които ще доведат и до създав. на напълно нов ОРГАНИЗАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БИЗНЕСА. 2. Адаптиране и валидиране на нов подход за работа с клиенти. Целта на внедряването на иновацията е свързана с подобряване на бизнес процеса работа с клиенти, чрез прилагане на метода "X-SELLING", който е ориентиран конкретно към заетите лица, които работят директно с клиента и следва да спазват опред. правила, за привличане на нови клиенти и запазване на съществуващите. Внедряването на соц. иновации в "АТЛЕТИК ФИТНЕС" ООД ще допринесат за подобряване на общата управл. култура, която ще бъде насочена към изцяло към подобряване качеството на работа на заетите лица, с което ще може да се постигне повишаване на коефициента на производителност на труда, като по този начин ще се постигне професионална и лична удовлетвореност, подобряване на квалификацията и начина на работа, което е предпоставка за повишаване на жизнения стандарт на заетите лица, както и постигане на устойчива заетост в организацията. За изпълн. на дейността е предвидено наемане на втори труд. дог. на заети лица на кандидата, изпълняващи функциите на Експерти адаптиране и валидиране на соц. иновации, които задължения и отговорности са да трансферират иновациите в компанията, чрез провеждане на обучение на лицата от целевата група. Също така за осъществяване на по-лесна комуникация с партньора и други лица извън България, ще бъде назначен преводач, който ще превежда всички проектни документи, свързани с изпълнение на дейността от бълг. на англ. и обратно. Във връзка изпълн. на дейността се планира закупуване на 2 бр. преносими компютри за експертите, 4 бр. стационарни компютри за адаптиране и валидаране на иновациите в компанията и 2 таблета за 2-те лица от целевата група, които заедно с експертите ще бъдат на обмен на опит с партньора. Закупените активи ще допринесат за по-ефективно адаптиране и валидиране на иновацията. За адаптирането и валидирането на соц. иновация на нов управл. подход за организация на труд. процес, се планира посещение на място при партньора, който ще осигури достъп до информ. във връзка с методите на управление на спортни клубове и зали във всички организационни направления: чов. ресурси, работа с клиенти, организация на труд. процес. Партньорът ще предостави и информация, представл. обмен на опит, на реализирани проекти на клиенти със сходен предмет на дейност на територията на Великобритания. Заедно с обмена на опит с партньора, се предвижда и посещение на специализ. межд. конференция на тематика прилагането на добри практики при управл. и организацията на спортни организации. Конференцията е се провежда ежегодишно в страна от Европа, член на ЕС. За адаптирането и валидирането на соц. иновация за нов подход за работа с клиенти ще бъде проведено специал. обучение по "Х-SELLING", където ще участват лица от целевата група на проекта и чието обучение цели директно запознаване с иновацията и начина за внедряването й във всеки фитнес център на компанията. Етапите за изпълнение на дейността са: 1. Провеждане на процедури за избор на изпълнители - 1-2 месец; 2. Назначаване на експертите адаптиране и валидиране на социалната иновация и преводача - 2 месец; 3. Посещение на място при партньора за осъществяване на обмен на опит - 2 месец; 4. Адаптиране и внедряване на социалната иновация на нов управленски подход за организация на трудовия процес - 2-4 месец 5. Адаптиране и внедряване на социалната иновация за прилагане метода "Х-SELLING", чрез провеждане на обучения на целевата група - 4-5 месец 6. Посещение на конференция, във връзка прилагането на внедряваните иновации - 5 месец.
 • Повишаване на капацитета, чрез провеждане на семинари и работни дискусии: За изпълнение на дейността се предвижда провеждане на семинар с работни дискусии между кандидата и партньора, чиято цел да се обсъдят адаптираните и валидирани иновации и приложените добри практики. На семинара ще се представят начините на внедряване на иновациите, като партньора ще вземе активно участие, като предостави съвети за постигане на устойчивост на резултатите от внедряването на иновациите при кандидата. Ще бъдат поканени и други заинтерисовани страни, които ще могат да участват с различни идеи за трансфериране на социални иновации в организацията. Ще бъде осъществено видеозаснемане на семинара с цел мултиплициране на резултатите. Семинарът с работните дискусии ще бъда организиран и проведен на територията на България, като ще бъдат подготвени специализирани материали на български и английски език, включващи целите на внедрените иновации и постигнатите резултати. Ще се направят блиц интервюта с лица от целевата група, като ще се обсъждат посочените от тях трудности по адаптиране и валидиране на иновациите. В същото време след направен вътрешен анализ на постигнатите резултати ще се подготви дискусия в рамките на семинара, доколко те са ефективни за организацията и до колко са полезни за целевата група на проекта. За изпълнението на дейността ще бъдат назначени на труд.договор 2 лица експерти за провеждане на семинара и едно лице преводач от бълг. на англ. и англ. на бълг. във връзка с документите и материалите, които ще се подготвят за провеждане на семинара и учебните дискусии. По време на организацията ще се наеме зала за провеждане на 5 дневен семинар, ще се подготвят необходимите материали за обезпечаване на семинара. Целта на изпълнение на дейността е провеждане на конструктивен разговор между работодателя, целевата група на проекта и партньора, под формата на семинар и работни дискусии по отношение на трансферираните иновации и получените резултати. Етапите за изпълнение на дейността са: 1. Провеждане на процедури за избор на изпълнител - 6 месец от изпълнение на проекта; 2. Назначаване на преводач - 7 месец 3. Заетост на експерти по провеждане на семинара и учебните дискусии - 8 месец от изпълнение на проекта; 4. Организиране на семинара и учебните дискусии - 8 месец от изпълнение на проекта; 5. Провеждане на семинара и учебните дискусии - 9 месец от изпълнение на проекта.
 • Оценка на постигнатите резултати на валидираната социална иновация: Чрез изпълнение на дейността Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложените цели и резултати и реалното им изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Целта на изпълнение на дейността е оценка на реално постигнатите резултати от независима организация. Резултатите от оценката ще бъдат важни за проследяване на силните и слабите страни от трансферираните социални иновации, като ще отчетат най-вече мнението на заетите лица в компанията, което от своя страна ще допринесе за оценяване дали идентифицираните нужди на целевата група по проекта са били точни и адекватни с целите на развитие на компанията. Етапи за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по изготвяне на Оценка на постигнатите резултати - 9-ти месец от изпълнението на проекта; 2. Изготвяне на оценка на постигнатите резултати от избрания изпълнител - 10-11 месец от изпълнението на проекта.
 • Разпространение на постигнатите резултати на валидираните социални иновации: Дейността по разпространение на постигнатите резултати на валидираните социални иновации ще се изпълнява след получаване на оценката постигнатите резултати от предходната дейност. Целта на дейността е да се информира обществеността за положителните или отрицателните резултати, в следствие на валидираните социални иновации в компанията и техния ефект върху целевата група на проекта. Разпространението на постигнатите резултати ще се осъществи чрез провеждане на информационно събитие, на която ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни - заетите лица в компанията, партньора, представители на УО и представители на медиите, както и на всички желаещи да почерпят опит от внедряването на социални иновации в областта на заетостта в България. Достъп до конференцията ще бъде неограничен, а за представителите на УО и медиите ще бъдат изпратени електронни покани за датата и часа на провеждане на информационното събитие. Постигнатите резултати ще бъдат представени от Ръководителя на проекта и от Ръководството на компанията, като освен провеждането на информационното събитие, информация ще бъде публикуване на официалната страница на кандидата и в местна електронна медия. За целите на информационното събитие ще бъдат подготвено резюме на оценката постигнатите резултати на български и английски език, което ще се представи под формата на електронен носител, като данните ще бъдат презентирани. За гостите на информационното събитие ще бъдат осигурени малки подаръци, които ще имат отношение към постигнатите резултати по проекта. Видео и снимков материал от провеждане на информационното събитие ще бъдат качени на интернет страницата на кандидата и в електронна медия. За организацията и провеждането на дейността ще отговарят двама експерти и един преводач от заетите лица в кандидата. Разходите за присъствието на партньора по време на информационното събитие ще бъдат за негова собствена сметка. Етапите за изпълнение на дейността включват: 1. Избор на изпълнители за обезпечаване на провеждането на информационното събитие - 10 месец от изпълнението на проекта; 2. Заетост на лицата, отговорни за организацията и провеждането на информационното събитие - 11 месец от изпълнението на проекта - двама експерти и един преводач; 3. Организиране на информационното събитие - 11 месец от изпълнението на проекта; 4. Провеждане на информационното събитие - 12 месец от изпълнение на проекта; 5. Публикуване на резултатите от изпълнение на проекта в електронни медии - 12 месец от изпълнение на проекта.
 • Дейности за информация и комуникация: Дейността е задължителна за осигуряване на максимална информираност и пълна публичност на проекта, с цел създаване на прозрачност при реализацията на проекта и с цел информиране на обществеността за приноса на Европейския социален фонд за изпълнение на целите на проекта и респективно на целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнението на дейността, кандидатът ще следва изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 година. Целта е да се осигури максимална публичност по проекта, като са предвидени следните мерки: - изработване на 20 бр. плакати, показваща финансовата помощ на ЕСФ чрез ОП РЧР за реализиране на проекта; - изработване и разпространение на 1 000 бр. информационни листовки за запознаване на обществеността с проекта и проектните дейности, с целите, които той си поставя и резултатите, които ще бъдат постигнати след неговото изпълнение; - изработване на 10 бр. информационни стикери, които ще се поставят върху закупените дълготрайни активи по проекта и ще показват източника за финансиране; - изработване на 50 бр. химикали, 65 бр. папки и 50 бр. тефтери, насочени към обществеността за запознаване целите и резултатите по проекта; - публикуване на подробна информация за проекта на интернет страницата на кандидата и периодично публикуване на актуална информация за отделните етапи от неговото изпълнение. Етапи за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител за изработка на материалите за информация и публичност - 1 месец от изпълнението на проекта. 2. Осигуряване на информация и публичност на проекта - 1-12 месец от изпълнението на пректа

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

112 798.78 BGN
112 798.78 BGN
112 388.43 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 5 639.94 0.00 107 158.84 112 798.78
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 5 639.94 0.00 107 158.84 112 798.78

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО X-SELIING”, Стойност: 36 000.00
 • Обособена позиция 1: „ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО X-SELIING”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.