English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0327-C02
Енергийна ефективност в "ИКИС СЛ" ООД
121553717 ИКИС СЛ
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
17.08.2017
17.08.2017
06.02.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Проектът е насочен към обновление и усъвършенстване на технологиите и производствените процеси,чрез инвестиции в по-­ресурсно ефективни, по-­производителни и по-­енергийно ефективни мощности,чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата.За постигането на тази цел компанията е възложила да бъде извършено обследване за енергийна ефективност. Одиторът, фирма ЕНЕРКОН ЕООД е изложил резултатите в доклад, където са маркирани слабите места, предизвикващи енергийни загуби и водещи до ниска производителност.Определени са и 4 мерки, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на промишлената система на ИКИС СЛ ООД и ще допринесат пряко до планирани енергийни спестявания с 92,60% за предприятието в резултат от изпълнението на проекта. 
За подобряване на енергийната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС№160, дружеството ще инвестира в предвидените по проекта 6 дейности:
­- Извършване на енергиен одит по образец;
- Придобиване на ново производствено оборудване - Лентошлифовачна машина - 1 бр.
- Придобиване на ново производствено оборудване - CNC Хидравлична абкантпреса - 1 бр.
- Придобиване на ново производствено оборудване - Вертикален обработващ център - 1 бр.
- Придобиване на ново производствено оборудване - CNC Лазерна портална машина - 1 бр.
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.
Предвидените машини ще са с технически параметри в съответствие с предписаните в одита мерки.Дейностите ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на изискванията за визуализация,информираност и публичност.По този начин фирмата ще засили конкурентоспособността си чрез намаляване на енергоемкостта на производството и повишаване на производителността му.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ: Проекта се основава на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б). Дейността по изготвяне на енергиен одит е извършена преди подаване на настоящето проектно предложение, след обявяване на процедурата и преди крайния срок за подаване на енергийни одити в АУЕР. За целта ИКИС СЛ ООД използва услугите на фирма ЕНЕРКОН ЕООД вписана с идентификационен номер 0026 в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. С оглед гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по ОПИК, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, избора на енергиен одитор беше извършен чрез процедура по чл.7 т.2 от ПМС 118 (избор без провеждане на процедура) по събиране на три оферти от различни лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. Предварително бяха подготвени покани за предоставяне на оферти включващи описание на услугата, начини на плащане и всички други необходими реквизити спрямо ръководството за изпълнение на ДБФП. Беше определен краен срок за събирането на предложения до 10.06.2016г. като след това беше извършено класиране спрямо зададения в поканата критерии" Най - ниска цена". С определения изпълнител ЕНЕРКОН ЕООД бе сключен договор за извършване на услуги с дата 15.06.2016г. В рамките на предоставената услуга, енергийния одитор: • Подготви и представи доклад, съдържащ мерки за повишаване на енергийната ефективност, анализ на енергийното потребление и обосновка на предложените мерки в съответствие с изискванията на процедура BG16RFOP0023.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и в съответствие с действащите наредби. • Детайлно енергийно обследване в производствен и енергиен аспект на инсталациите и машините. • Анализ на варианти за постигане на оптимална енергийна ефективност при закупуване на енергийно и инфраструктурно оборудване. • Анализ на варианти за постигане на оптимална енергийна ефективност при закупуване на ново производствено оборудване (ДМА) с повишена производителност и намалена специфична енергоконсумация. • Изготвяне на технико-икономически доклад, съгласно резултатите от енергийния одит по определена форма на доклада, утвърдена от АУЕР. При анализа на наличното, в производствената база на дружеството, технологично оборудване бе установено, че съществуващото оборудване, предназначено за изпълнение на производствените операции, е с голям енергиен разход и ниска производителност. Поради това са препоръчани: Мярка 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Лентошлифовачна машина - 1 бр. Мярка 2 : Доставка и въвеждане в експлоатация на CNC Хидравлична абкантпреса - 1 бр. Мярка 3 : Доставка и въвеждане в експлоатация на Вертикален обработващ център - 1 бр. Мярка 4 : Доставка и въвеждане в експлоатация на CNC Лазерна портална машина - 1 бр. Чрез изпълнението им ИКИС СЛ ООД ще придобие енергийно ефективно и високопроизводително оборудване за производство на осветителни тела. Препоръчания пакет мерки има значителен енергоспестяващ потенциал (ESR фактор на енергийни спестявания)-общо 97,80%. Чрез внедряване на оборудване с еквивалентни или по добри технически параметри от заложените в одита минимални характеристики, дружеството ще постигне и: Планирани енергийни спестявания за предприятието (ПЕС):92,60 % Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR):18,19% Срок на откупуване на инвестицията:5,3г. ЕНЕРКОН ЕООД изготви и предаде обследването в рамките на изискуемите по договор срокове и беше подписан приемо- предавателен протокол. ИКИС СЛ ООД подаде за оценка изготвения одит в АУЕР на 08.08.2016г. Дейността приключи с получаване на одобрение и положително становище за съответствие на енергиен одит от АУЕР с № BG16RFOP - 409/ 17.09.2016г.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Лентошлифовачна машина - 1 бр (МЯРКА 1 от Енергийния одит): Към днешна дата компанията изработва множество метални детайли (наричани продукти в ен. одит) които влага в собствена гама крайни продукти-осветителни тела, които реализира на националния и европейския пазар (общо 22 000 осветителни тела) и минимално количество метални части (продукти) за собствени нужди.Компанията залага на качествения подход в производството , в резултат на което направените през тази година заявки са за 35 000бр. осветителни тела.Същевременно през 2016г. компанията е получила запитвания от няколко производители на осветителни тела-"Сириус" ООД и "Марели " ЕООД (България) и от ROVASI S.L(Испания) за доставка на големи обеми части (детайли) за осветителни тела, които производителите да влагат в техните продукти. Общия обем на направените заявки на части е около 2 000 000. Изхождайки от наличните мощности на машинния парк, компанията няма възможност да изпълни тези заявки. Това налага закупуване на високопроизводително оборудване, което да обезпечи както изработването на детайлите влагани в собствената гама крайни продукти,така и производсвото на части за осветителни тела за нуждите на външни производители на осветителни тела от България и ЕС. Осветителните тела на ИКИС СЛ ООД се произвеждат от множество детайли,който компанията изработва в рамките на описания в т.2 производствен процес. При процеса на обработка на покрития на детайлите влизащи в състава на осветителните тела, фирмата използва сравнително стара амортизирана лентова шлайф машина без наличие на инверторно управление, което значително повишава разхода на енергия. Машината има нисък производствен капацитет, като за 2015г. дружеството е обработило детайли за 23 520 бр. осветителни тела, като за целта са изразходвани 1655,28 kWh ел.енергия. Ниската производителност на машината не позволява на компанията да разшири производствения си капацитет,тъй като шлайфането на детайлите е задължителна част от финалната обработка на крайните изделия. За преодоляване на това ограничение предприятието ще инвестира в нова съвременна Лентошлифовъчна машина-1бр. (мярка 1 от енергиен одит), която да замени наличния лентов шлайф. Спрямо заложените в енергиен одит минимални технически характеристики, машината ще има висока скорост на подаване която ще и позволи да шлайфа детайли за производството на 470 400бр. осветителни тела. Изхождайки от подробно описаните в т.1.5. от енергиен одит минимални технически и функционални характеристики на машината, компанията планира да увеличи капацитета си при шлайфането на детайли за осветителни тела до поне 470 400 бр./годишно при ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИЯ от 0.0679 kWh като размера на енергийните спестявания от мярката възлизат на 31 929,48 kWh/год, а Фактора на енергийни спестявания (ESR) на 96,45%. Наличието на икономии при разхода на енергия ще доведе до намаляване на себестойността на крайната продукция.Фирмата планира да използва за собствени нужди: 35 000- осветителни тела и 5 000-резервни части, а останалите да реализира под формата на части за осветителни тела за нуждите на външни производители на осветителни тела.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - CNC Хидравлична абкантпреса - 1 бр. (МЯРКА 2 от Енергийния одит): За изработване на корпуси и огънати детайли на осветителни тела за индустриални цели (лумисцентни лампи, LED осветления на складови стопанства и т.н.) дружеството използва хидравлична абкант преса, която е изразходвала 20908,80 kWh за 2015 год.(измерено и калкулирано по време на одита). Продуктивността на машината е 20 бр./час при дължина на огъване 2,5 метра,като с нея фирмата е изработила различни детайли влизащи в състава на 23 520 бр. крайни продукта. Този производствен капацитет е крайно недостатъчен за обезпечаване на нарастналия пазарен потенциал на ИКИС СЛ. За преодоляване на това ограничение, компанията планира да инвестира в закупуване на нова CNC Хидравлична абкантпреса (мярка 2 от ен.одит) Спрямо заложените в енергиен одит минимални технически характеристики, машината ще има Оптимална производителност от поне 70 бр./час и Дължина на сгъване от поне 3050 мм. което значително ще увеличи производителността при огънатите детайли. Повишената скорост, увеличената работна площ и изхождайки от подробно описаните в т.1.5. от енергиен одит минимални технически и функционални характеристики на машината, компанията планира да увеличи капацитета си при огънатите детайли до поне 197610 бр., а изчислената изразходвана електроенергия е 9292,8 kWh/год.Наличието на икономии при разхода на енергия ще доведе до намаляване на себестойността на крайната продукция. Фирмата възнамерява да използва за собствени нужди 35 000 броя за осветителни тела и 5 000бр. за резервни части, а останалите 152151бр. да реализира под формата на части за осветителни тела за нуждите на външни производители на осветителни тела от България и Европейски Съюз.
 • Придобиване на ново производствено оборудване- Вертикален обработващ център - 1 бр. (МЯРКА 3 от Енергийния одит): Компанията изработва сложни детайли от метал по проект. Това са елементи от крайни продукти за чието прозводство е необходимо да се извършат няколко операции в различни равнини (например: конструктивна сглобка, скрепител, малки детайли за окачване и т.н.). Тези елементи са от ключово значение за конструктивната цялост и естетическия вид на осветителните тела. Към днешна дата за изработването им се използва CNC металообработващ център с който е произвела 23 520 бр. детайла (продукта) за 2015г. при 30 240,00 kWh разход на енергия. Изхождайки от изводите в енергийния одит, наличната технологията е енергоемка и недостатъчна производителна. Поради това и с оглед на разрастващите се пазарни позиции в областта на осветителните тела - собствено производство и перспективния пазар на части за външни производители на осветление, ИКИС СЛ ООД възнамерява да инвестира във Вертикален обработващ център - 1 бр. Спрямо заложените т.1.5 от енергиен одит минимални технически и функционални характеристики той ще разполага със шпиндел със скорост от поне 12,000 rpm и 60 m/min бърз ход по всички оси, което гарантира високата му производителност на сложни детайли. Наличието на машината ще позволи да се изработват поне 274 420 бр. продукти/год. при ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИЯ от 1,2346 kWh като размера на енергийните спестявания от мярката възлизат на 338 785,71 kWh/год, а Фактора на енергийни спестявания (ESR) на 96,02%.Наличието на икономии при разхода на енергия ще доведе до намаляване на себестойността на крайната продукция. Фирмата възнамерява да използва за собствени нужди 35 000бр. продукти за осветителни тела и 5 000 бр. за резервни части, а останалите 241 900 бр. да реализира под формата на части за осветителни тела за нуждите на външни производители на осветителни тела.
 • Придобиване на ново производствено оборудване­ - CNC Лазерна портална машина - 1 бр.(МЯРКА 4 от Енергийния одит): Компанията изработва изрязани детайли от метал по проект. Посредством машина за лазерно рязане се изработват кабелни или дизайнерски отвори в металните детайли. Това са основни елементи който обезпечават електрическото захранване на осветителното тяло и/или формират външния естетически вид на крайния продукт. Към днешна дата за изработването им се използва налична в предприятието машина за лазерно рязане. С нея фирмата е произвела 23 520 бр. детайла (продукта) за 2015г. при 9720,00 kWh разход на енергия.Изхождайки от изводите в енергийния одит, наличната технологията е енергоемка и недостатъчна производителна. Поради това и с оглед на разрастващите се пазарни позиции в областта на осветителните тела - собствена производство и перспективния пазар на части за външни производители на осветление, ИКИС СЛ ООД възнамерява да инвестира в CNC Лазерна портална машина - 1 бр. Спрямо заложените т.1.5 от ен.одит мин. техниески и функционални характеристики той ще разполага със скоростта на работа 15 м/мин което гарантира високата му производителност на изрязани детайли. Наличието на машината ще позволи да се изработват поне 1919373бр. продукти/год. при ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИЯ от 0,4105 kWh като размера на ен. спестявания от мярката възлизат на 787 930,27 kWh/год, а Фактора на енергийни спестявания (ESR) на 99,33%.Наличието на икономии при разхода на енергия ще доведе до намаляване на себестойността на крайната продукция. Фирмата възнамерява да използва за собствени нужди: 35 000 бр. за осветителни тела и 5 000бр. за резервни части, а останалите да реализира под формата на части за осветителни тела за нуждите на външни производители на осветителни тела.
 • Консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 (Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: Въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му) : Компанията предвижда след доставката, монтажа и пускането в експлоатация на закупеното по проекта енергоефективно оборудване да въведе и сертифицира енергийната си система съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Дейността е пряко свързана както с подобряване на качеството, организационните и бизнес процесите в дружеството, така и с оптимизация на резултатите по отношение на енергийната ефективност и околната среда. Към момента липсва ясно разписан модел за наблюдение и действие, както по отношение на енергийната система на предприятието, така и във връзка с процесите свързани с околната среда,от гледна точка на оптималното потребление на енергия, горива и отделянето на емиисии. За целта и след провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуги ще бъде/ат избрана/и организация/и, която/ито да анализира/т процесите в предприятието и да разработи/ят наръчник/ ръководство , процедури, методи и всички документи на системата за управление на качеството по ISO 50001. Стандарта ще определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията. Той ще дефинира и изискванията относно измерване, документиране и докладване на данните за потребление, както и относно проектирането на оптимални работни режими на производственото оборудване и ще оптимизира процесите за повишаване на енергийната ефективност. Ще бъдат посочени какви дейности е необходимо да бъдат извършени, за да се повиши енергийната ефективност в предприятието. На базата на тези указания ръководството на ИКИС СЛ ООД ще може да изготви детайлна стратегия (политика) за иницииране и управление на необходимите мероприятия за намаляване на потреблението на енергия, ефективно управление на процесите и оптимизация на работата в дългосрочен план. Изпълнението на залегналите в стандарта мерки е условие за сертифициране на компанията по ISO 50001. Самият сертификационен одит ще бъде извършен след провеждане на процедура за избор на изпълнител за услуги,с която ще бъде избран орган по сертификация. Въвеждането на ISO и сертифицирането му ще бъдат извършени от орган по сертификация, "акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии. Дейността приключва след успешното провеждане на сертификационен одит и издаване на 1бр. сертификат за съответствие спрямо ISO 50001.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 325 023.92, Достигната стойност: 1 325 023.92
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 085.19, Достигната стойност: 1 085.19
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 449 850.00 BGN
523 950.00 BGN
520 415.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 445 357.50 78 592.50 925 900.00 1 449 850.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 445 357.50 78 592.50 925 900.00 1 449 850.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ, Стойност: 19 300.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини и съоръжения с обособени позиции: 1. Лентошлифовачна машина - 1 бр. 2. Вертикален обработващ център - 1 бр. 3. CNC Лазерна портална машина - 1 бр., Стойност: 1 402 700.00
 • Обособена позиция 1: 1. Лентошлифовачна машина - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: 2. Вертикален обработващ център - 1 бр.
 • Обособена позиция 3: 3. CNC Лазерна портална машина - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001­ - 1 бр., Стойност: 18 500.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001­ - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001 - ­1 бр., Стойност: 9 350.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001 - ­1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.