English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0143-C01
Начален старт на живота - Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.11.2017
21.11.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Основната идея на проекта е трансфериране и имплементиране на основаната в Германия концепция за ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства. Той предвижда да се иницира моделен проект за ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства, като бъде основана амбулантна и мобилна служба за ранна подкрепа. По настоящем не съществуват предложения за амбулантна и мобилна ранна подкрепа, които да подкрепят целево от самото начало рисково новородени и застрашени от увреждане деца, а също и да укрепят родителите като семейство. Много родители не виждат възможност да се справят с грижите за детето в къщи, а в следствие опасността детето да бъде дадено в стационарно заведение е висока.
Целевите групи на проекта са:
• служители на доставчици на социални и здравни услуги
• Преждевременно и рисково новородени от 0-3 години, които са били родени в клиника Шейново; 
• Родители на преждевременно или рисково новородени.
Целите на проекта са:
• Подкрепа развитието на преждевременно и рисково новородени;
• Подкрепа изграждането на връзка между родители и дете от самото начало;
• Придружаване на родители и подпомагане при подкрепата на тяхното дете в къщи, свързано със стабилизиране на цялата семейна ситуация;
• Предотвратяване на изолация и подкрепа на социално участие както и на качеството на живот на деца с увреждания;
• Стимулиране на обществото, за да се насърчи преосмисляне с оглед на интеграцията на децата с увреждания;
• Инициране на професионални дискусии в интердисциплинарни контексти.
Основните дейности и резултати по проекта са свързани с:
1. Повишаване на капацитета на бенефициента за прилагането на добри практики и иновации от партньора;
2. Адаптиране и валидиране на социални иновации;
3. Изготвяне на специфични анализи;
4. Оценка на постигнатите резултати;
5. Разпространение на постигнатите резултати;
6. Информация и публичност;
7. Организация и управление на проекта.
Дейности
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни: Настоящата дейност предвижда назначаване на следните служители: 5 бр. акушерки с код по НКПД 22225001 на четири часов работен ден и месечно възнаграждение от 475 лв. плюс 18,38 % социални осигуровки за сметка на работодателя – общо 2811,05 лв. месечно заплати и осигуровки по 12 месеца = 33732,60 лв. 2 бр. социални работници с код по НКПД 26356003 и месечно възнаграждение от 950 лв. /на 8 часов работен ден/ плюс 18,38 % социални осигуровки за сметка на работодателя – общо 2248,84 лв. месечно заплати и осигуровки по 12 месеца = 26986,08 лв. Общо разходи за заплати и социални осигуровки за сметка на работодателя - 60718,68 лв. Акушерките и социалните работници ще изпълняват следните дейности във връзка с прилагането на трансферираната социална иновация от партньора: Ролята на акушерката в семейството включва: • Комплексна грижа • Медицинска оценка на състоянието на бебето – проверка на жизнените показатели, тегло, мускулен тонус, хранене, нервно психично развитие на бебето • Оценка на средата, в която живее бебето – битови условия и санитирано хигиенни условия • Разговори с майката и търсене на ранни симптоми за следродилна депресия • Ранна диагностика на усложнения на здравословното състояние на детето и насочване на семейството към съответен специалист за консултация и последващо лечение • Обучение и насърчаване на родителите сами да се извършват определени дейности с бебето - къпане, повиване, хранене, гимнастика, масажи • Проследяване и контрол през целия период за състоянието и развитието на семейството по отношение на грижите за недоносеното. Ролята на социалния работник е да създаде индивидулана програма за работа, на базата на предварително направен анализ и диагностика за всяко конкретно семейство спрямо неговите специфични нужди и среда. Социалният работник започва работа със семейството още в боницата, като им оказва психологична подкрепа в ситуацията на емоционална криза след раждането, така и в контакта с бебето. След изписване на бебето, основните цели и работа на социалния работник ще бъдат: • Да подпомогнат родителите в справянето им със стреса и потока от емоции, които ги връхлитат при раждането на недоносеното им (или в тежко състояние) бебе/бебета • Да предоставят възможност на родителите да споделят емоциите и опита си с тях, за да се чувстват по-разбрани и по-малко изолирани и самотни в преживяванията си • Да подкрепят връзката между родителите и децата им и да намалят риска от изоставяне на преждевременно родени или в тежко състояние деца • Да работят с другите с другите членове от семейството – бащата и другите деца, като им помогнат да преодолеят стреса от ситуацията, чувството за вина и травматичните изживявания от по-ранната поява на новия член на семейството • Да стимулират позитивното мислене и да се борят с негативните нагласи В процеса на изпълнение на проекта ще се извършват ежемесечни доклади от българската страна към партньора с оглед отчитане на прогреса на внедряване на метода и адаптиране на получените знания на местно ниво. Настоящата дейност предвижда също и организиране на работно посещение на назначените по проекта 5 бр. акушерки и 2 бр. социални работници с цел обучение, обмяна на опит и трансфериране на иновативни практики и подходи от партньора – Фондация „Приятели“, Германия. Работното посещение ще бъде в рамките на 5 работни дни /пътуване неделя-връщане петък/. Разходите за работното посещение са както следва: дневни – 7 служители по 6 дни по 68,45 лв. /35 евро/ = 2874,90 лв. нощувки 7 служители по 5 нощувки по 200 лв. = 7000 лв. самолетни билети 7 билета по 282 лв. = 1974 лв. вътрешен транспорт - 200 лв. Общо разходи за работното посещение - 12048,90 лв. По време на посещението в Германия партньорът по проекта ще осъществи обучение на изпратения екип. По този начин ще се създаде интердисциплинарен пилотен проект, чрез който ще се имплементират социалните иновационни практики предоставени от партньора Приятели Дойчланд Е.В. на местно ниво.
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели: Настоящата дейност предвижда закупуване на следното оборудване, което е необходимо за адаптиране и валидиране на иновациите на партньора: 1. Неонатален пациентен монитор - 4 бр. х 18000лв. = 72000 лв. прогнозна стойност с ДДС Неонаталните монитори измерват основните витални показатели на новороденото, пулс, дихателна честота, насищане на кръвта с кислород, кръвно налягане, което е основен елемент при тяхното лечение. Тези монитори могат да се използват и при домашни условия, ако е необходимо. Снабдени са с аларма, която сигнализира за някакви отклонения от тези показатели, така че дори и да няма непрекъснат персонален контрол върху новороденото, родителите ще могат да бъдат известени за някакви отклонения при детето (при използване при домашни условия). 2. Фетален монитор - 1 бр. с прогнозна стойност 6000лв. /с ДДС/ Грижата за недоносените деца започва още преди тяхното раждане. С помощта на феталния монитор лекарите могат да диагностицират състоянието на недоносеното на плода по време на самото раждане и да изберат най-безопасния начин за родоразрешение. Това е от голямо значение за следродилното развитие на бебето. Монитора измерва и регистрира промените в детските сърдечни тонове на плода и маточните контракции и дава възможност за прогноза на функционалното състояние на бебето. Описаната медицинска апаратура осигурява високоспециализирана диагностика на редица основни заболявания и състояния в ранната детска възраст от 0-3 години и е единственият начин тази съвременна медицина и диагностика да достигне до рисковата група по местоживеене. апаратура би дала възможност при необходимост да се проследява състоянието на недоносеното дете за кратки периоди и при домашни условия, измервайки пулс, сатурация и дихателна честота. Апаратурата ще позволи да бъдат предлагани иновативни неонатални и педиатрични услуги за подобряване на репродуктивното майчино здраве и семейно планиране, насочени към подобряване на майчиното и детското здраве. По този начин грижите за целевите групи ще получат своето позитивно развитие и болницата ще се затвърди като еталон на здравно заведение с разнообразни възможности за опазване здравето на децата и на жените по време на бременност и в периода на отглеждане на децата от раждането до 3 години. Предметът на обществената поръчка ще включва: - доставка на медицинска апаратура, детайлно описана в Техническа спецификация; - монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; - обучение на персонала за работа с доставеното медицинско оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване Обща прогнозна стойност на оборудването: 78 000 лв.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки: Настоящата дейност предвижда изготвяне на подробен анализ за начините, механизма подхода, алгоритъма и методологията за прилагане от Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД на трансферираната иновация от партньора – Фондация Приятели, Германия. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, който ще получи подробна информация от бенефициента относно иновативните практики на партньора – Фондация Приятели, Германия. Анализът е необходим с цел ефективно адаптиране и прилагане на трансферираните иновации от партньора. Той ще подпомогне бенефициента да изгради адекватна методология за прилагане на трансферираните иновативни практики и подходи от партньора.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Настоящата дейност предвижда наемане на външна консултантска фирма, която да извърши оценка на реализираните резултати по проекта от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи. Външната консултантска фирма трябва да предложи 3 висококвалифицирани експерти, които да извършат: анализ на предприетите действия за повишаване на капацитета на бенефициента по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, трансферирани от партньора Анализ на извършените дейности по проекта за адаптиране и валидиране на иновативните практики и подходи на партньора. Извършване на проучване сред целевата група относно постигнатите резултати от проекта и получаване на обратна връзка от участниците в проекта. Предоставяне на препоръки за подобряване на практическото прилагане на иновативните практики и подходи. Изготвяне на обобщен доклад, в който е представена извършената работа от външния изпълнител. Докладът трябва да включва: обхвата на работата, описание на извършените дейности по проекта за повишаване на капацитета на бенефициента по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, трансферирани от партньора, описание на извръшените дейности по проекта за адаптиране и валидиране на иновативните практики и подходи на партньора, резултати, изводи, заключения и препоръки. Разходите за изпълнение на дейността са следните: 3 694,17 лв.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати : Настоящата дейност предвижда избиране на външен изпълнител в съответствие със ЗОП, която да изпълни следните дейности за разпространение на постигнатите резултати: - Изготвяне на интернет сайт по проекта с прогнозна стойност 4000 лв. - Провеждане на кампания за популяризиране на проекта в социалните медии с прогнозна стойност 2000 лв Общо разходи за дейността: 6 000 лв.
 • Дейности за информация и публичност: Дейността предвижда изпълнение на следните мерки за информираност и публичност по проекта в съответствие с изискванията в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Дейността предвижда наемане на външен изпълнител, който да осигури следните мерки за публичност по проекта : -Организиране на откриваща и закриваща конференция по проекта. -Изготвяне на информационна табела по проекта -Изготвяне на 100 бр. брошури по проекта -Изготвяне на стикери за закупеното оборудване по проекта Етапите за изпълнение на дейността са следните: -Определяне на изискванията към външния изпълнител.. -Избиране на външен изпълнител в съответствие с разпоредбите на ЗОП. -Сключване на договор с външен изпълнител.
 • Дейности по организация и управление на проекта: По проекта ще бъдат назначени на трудови договори следните членове на екипа по проекта: ръководител на проект, координатор, счетоводител, здравен (технически) сътрудник и здравен експерт. Отговорности на Ръководителя на проекта Ръководителят на проекта осъществява комуникацията с Управляващия орган по програмата, преглежда исканията за плащане към Управляващия орган, следи за спазване на правилата за допустимост на разходите по проекта, следи за документалната обоснованост и окомплектоването на разходооправдателните документи и счетоводното отразяване на извършените операции, осигуряването на аналитично счетоводно отчитане на разходите по проекта, преглежда периодичните отчети и доклади за изпълнението на дейностите по проекта, преглежда изготвените справки и отчети във връзка с финансовото и счетоводното отчитане на проекта, преглежда изготвените тръжните документи във връзка с избора на външни изпълнители по проекта, преглежда писмата до Управляващия орган по програмата, следи за спазването на условията на договора за безвъзмездна финансова помощ и др. Отговорности на Координатора: - осъществява отчитането на проекта в ИСУН - подготвя документациите за обществените поръчки по проекта - консултира счетоводителя по проекта, относно изискванията за счетоводното отчитане на разходите по програмата - подготвя справки и отчети - подготвя писма до Управляващия орган - изготвя тримесечни прогнози на разходите по проекта - изготвя график на обществените поръчки по проекта - консултира ръководителя на проекта Отговорности на счетоводителя: - Осъществява счетоводното отразяване на извършените дейности по проекта - Подпомага координатора при финансовото отчитане на проекта в ИСУН - Изготвя справки и отчети - Следи за законосъобразното разходване на средствата по проекта - Следи за изпълнението на договорите с външните изпълнители Отговорности на здравния експерт - извършва цялата здравно - техническа работа за дейностите по проекта; - води цялостната документация на проекта в съответствие с изискванията за архивиране и съхранение на документи по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; - сътрудничи при оформянето на месечните планове за задачите на членовете на екипа за организация и управление на проекта; организира заседанията на екипа и води протоколи от тяхното провеждане; организира работните срещи на екипа за организация и управление на проекта; - изготвя протоколи от проведените работни срещи и ги изпраща, заедно с други разглеждани документи до Ръководителя на проекта; - изготвя месечни доклади за Ръководителя на проекта относно своята работа. Отговорности на здравния (технически) сътрудник: - подпомага координатора при отчитането на проекта в ИСУН; - подпомага ръководителя при мониторинга на изпълнението на дейностите по проекта; - изготвя справки и отчети; - подпомага ръководителя на проекта и счетоводителя на проекта; - осъществява комуникация с изпълнителите по проекта; - оказва съдействие и предоставя информация на изпълнителите по проекта, необходима за реализирането на дейностите по проекта. Обща стойност на разходите за дейността: 16 791,68 лв.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП9, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП9, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

184 708.43 BGN
184 708.43 BGN
164 979.83 BGN
95.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 235.42 0.00 175 473.01 184 708.43
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 235.42 0.00 175 473.01 184 708.43

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на следното медицинско оборудване: , Стойност: 65 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 4 (четири) броя фабричнo нови, неупотребявани неонатални пациентни монитора.
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на фабрично нов, неупотребяван фетален монитор.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.