English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0045-C02
Внедряване на иновативни практики в предучилищното образование
202903936 РИНГО 2005 ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
20.09.2017
15.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проект "Внедряване на иновативни практики в предучилищното образование" ще реализира пакет от дейности за подобряване на обучението в детските градини.
При изпълнението на проекта ще бъдат реализирани дейности с транснационален обхват за обмен на добри практики и въвеждане на социални иновации. В резултат, ще бъде изпълнена целта на проекта за трансфериране на 3 бр. иновативни практики в предучилищното образование.
Ще бъдат изследвани добрите практики в ЕС-15 по отношение на идентифицираните социални иновации като част от Дейност 1. Дейности 2 и 3 ще бъдат с транснационален характер, като включват обмяна на опит с партньор от Гърция чрез провеждането на обучения и работни дискусии между кандидата и партньора.
За постигането на заложените индикатори на процедурата, ще бъдат идентифицирани общо 4 броя иновативни практики, като 3 от тях ще бъдат трансферирани. Това ще стане в рамките на Дейност 4, а ефектът от реалното изпълнение ще бъде измерен в последващата оценка за резултатите. Като част от Дейност 5, ще бъдат проследени постигнатите цели на проекта, както и удовлетворяването на потребностите на целевата група, идентифицирани в т. 5 от Секция 11 на настоящия формуляр.
За постигането на по-голям социален ефект, резултатите ще бъдат разпространени сред заинтересованите среди в областта на предучилищното образование под формата на информационни събития.
Специфичните цели на проекта са изцяло обвързани с идентифицирането и трансфера на иновативни практики. Тяхното изпълнение ще доведе до постигането на общата цел на проекта, съответно на целите на Инвестиционен приоритет 5 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към проблемите", Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Дейности
 • Дейност 1: Изследване и анализ на добри практики от ЕС-15 с цел идентифициране на 4 бр. иновативни практики в предучилищното образование: Дейност 1 "Изследване и анализ на добри практики от ЕС-15 с цел идентифициране на 4 бр. иновативни практики в предучилищното образование" е основополагаща за целия проект. Целта на дейността е подготвителна и в резултат на изпълнението ѝ ще бъде събрана нужната информация за идентифицирането на социалните иновации. Иновативните практики, описани в т. 6, Секция 11 от настоящия формуляр, ще бъдат детайлно изследвани в рамките на Дейност 1 и ще бъдат идентифицирани 4 броя с конкретни стъпки за трансферирането им. Дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител, след провеждане на процедура по реда, описан в поле "Начини на изпълнение". Реализацията на дейността ще стартира със сформирането на екип, който да подготви тръжната документация за избор на изпълнител при съответните изисквания. Членовете на екипа ще подготвят подробни описания на изискванията и очаквания ефект от тази дейност. В рамките на проучването по Дейност 1, ще бъдат идентифицирани добри практики от групата на най-развитите страни-членки ЕС-15. Изследваните практики ще бъдат от минимум 3 различни държави-членки от посочената група, като една от държавите ще бъде Гърция, а другите ще бъдат допълнително определени. При изследването и анализирането на добрите практики ще бъде взет предвид обхвата на всяка една от иновативните практики в т. 6, Секция 11, като за нуждите на Дейност 1 същите ще бъдат разделени на 4 отделни направления, както следва: 1. Добри практики в комбинираното прилагане на обучителните методи Валдорф и Монтесори (за нуждите на Иновативна практика 1.) 2. Добри практики при използването на ИКТ в детските градини (за нуждите на Иновативна практика 2.) 3. Добри практики на съвместно преподаване (team teaching) в детските градини (за нуждите на Иновативна практика 3.) 4. Добри практики в осигуряването на обучение и развитие на предучилищните преподаватели (за нуждите на Иновативна практика 4.) Ще бъдат изследвани общо 12 бр. иновативни практики - по 3 бр. за всяко от изброените направления, с цел осигуряването на разнообразни възможности в процеса по идентифициране. След като бъде извършен експертен анализ за приложимостта на изследваните 12 бр. добри практики, от тях ще бъдат идентифицирани общо 4 бр. практики (по 1 бр. за всяко от направленията), които имат потенциал да бъдат практически приложени. Партньорската организация по проекта Батсолакис ще окаже насоки и съдействие (настолно проучване на практиките, превод от гръцки, експертно мнение) в процеса по изследване, анализиране и идентифициране на иновативни практики Гърция като част от ЕС-15. От идентифицираните 4 бр. добри практики в тази дейност, ще бъдат трансферирани 3 бр. от тях в рамките на Дейност 4. Резултатите от изследването и анализа ще бъдат преведени на английски език. Същите ще бъдат дигитализирани в 4 бр. електронни издания, вместо отпечатвани на хартиен носител с цел ефективност на ресурсите и код 01 по вторичната тема на ЕСФ. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Сформиране на екип и подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 1 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 2 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 3 4. Изследване на 12 броя добри практики - от месец 3 до края на месец 4 5. Анализ на приложимостта на добрите практики и идентифициране на 4 броя - месец 4 6. Обобщени резултати в 4 броя изследвания, преведени на английски език и дигитализирани в електронен формат - месец 5 7. Приемането на работата на изпълнителя - месец 6.
 • Дейност 2: Повишаване на капацитета на партньорите чрез обучение за прилагане на идентифицираните добри практики и иновативни подходи: Дейност 2 "Повишаване на капацитета на партньорите чрез обучение за прилагане на идентифицираните добри практики и иновативни подходи" е обвързана с практическо обучение за прилагане на идентифицираните иновативни практики от Дейност 1. Целта на дейността е целевите групи на кандидата да получат нужната подготовка за трансферирането на добрите практики в България. Дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител, след провеждане на процедура по реда, описан в поле "Начин на изпълнение". Реализацията на дейността ще стартира подготовката на тръжна документация за избор на изпълнител при съответните изисквания. Членовете на екипа ще подготвят подробни описания на изискванията и очаквания ефект от тази дейност. Обучението ще бъде изнесено в гр. Солун, Гърция, където целевите групи ще се срещнат с представители на партньорската организация Батсолакис. Обучението ще бъде разделено на два модула, по 8 уч. часа всеки, като ще се проведе плътно в рамките на два последователни дни. Първият модул ще включва запознаване със спецификите на всички изследвани практики от Дейност 1, като бъдат отделени 2 уч. часа за всяко четирите направления. В обучителния екип по този модул ще бъдат експерти, участвали в проведеното изследване. Вторият модул ще включва запознаване с конкретните стъпки от опита на Гърция и други страни-членки от ЕС-15 за внедряване на иновативни практики. В обучителния екип по този модул ще бъдат включени лектори от Гърция и други страни-членки от ЕС-15, които имат преки наблюдения върху европейския опит в добрите практики. Избраният изпълнител ще има ангажимент да осигури логистична обезпеченост и подходящи лектори във връзка с втория модул, съгласно контекста на проекта и изискванията на Възложителя. "Ринго 2005" ЕООД ще осигури за лектор/и в първия модул експерт/и, участвал/и в изследването от Дейност 1. В обучението ще вземат участие 10 бр. обучаеми - представители на двете целеви групи, за които ще бъдат предвидени командировъчни разходи за пътни, дневни и квартирни разходи във връзка с участието им в обучението. В обучението ще вземат участие и 2 бр. представители на екипа за изпълнение по проекта, за да се гарантира, че участниците ще адаптират иновацията в синхрон с параметрите и целите на проекта, включително след неговото приключване. В програмата на обучението ще бъдат заложени 6 бр. кафе паузи, 2 бр. обяд. Настанаването на участниците ще бъде единично за 3 бр. нощувки със закуска и 2 бр. организирани вечери. Залата ще бъде наета целодневно за 2 дни и ще бъде локализирана в непосредствена близост до мястото на настаняване, за да не се налага допълнително транспортиране на участниците. Програма на участниците във връзка с обучението ще има следния индикативен облик: Ден 1: Отпътуване от София Пристигане в Солун Настаняване Ден 2: Закуска Откриване на обучението Обучение - Модул 1, направление 1 (2 уч. ч.) Кафе пауза Обучение - Модул 1, направление 2 (2 уч. ч.) Обяд Обучение - Модул 1, направление 3 (2 уч. ч.) Кафе пауза Обучение - Модул 1, направление 4 (2 уч. ч.) Вечеря Ден 3: Закуска Обучение - Модул 2, иновативна практика 1 (2 уч. ч.) Кафе пауза Обучение - Модул 2, иновативна практика 2 (2 уч. ч.) Обяд Обучение - Модул 2, иновативна практика 3 (2 уч. ч.) Кафе пауза Обучение - Модул 2, иновативна практика 4 (2 уч. ч.) Закриване на обучението Вечеря Ден 4: Закуска Отпътуване от Солун Пристигане в София Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 5 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 6 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 6 4. Провеждане на двудневно изнесено обучение в гр. Солун - месец 7 5. Приемането на работата на изпълнителя - месец 8.
 • Дейност 3: Провеждане на работни дискусии между партньорите: Дейност 3 "Провеждане на работни дискусии между партньорите" e продължение на обучението по Дейност 2 и представлява края на подготвителния процес за внедряването на иновативните практики. След като същите бъдат идентифицирани в рамките на Дейност 1 и се проведат обучения за тяхното практическо прилагане по Дейност 2, българските и гръцки партньори ще участват в 2 броя съвместни работни дискусии за обмен на информация по отношение на възможностите за внедряване на идентифицираните иновативни практики. Логистичната обезпеченост на дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител, след провеждане на процедура по реда, описан в поле "Начин на изпълнение". При изготвянето на техническото задание, ще бъде посочена информация с индикативните дати за провеждане на работните дискусии. Реализацията на дейността ще стартира с подготовката на тръжна документация за избор на изпълнител при съответните изисквания. Членовете на екипа ще подготвят подробни описания на изискванията и очаквания ефект от тази дейност. Работните срещи ще бъдат проведени в гр. Солун. От българска страна участие в дискусиите ще вземат 10 бр. представители на целевите групи. Всяка от дискусиите ще бъде проведена в рамките на един ден. Избраният изпълнител ще има ангажимент да осигури на участниците транспорт, настаняване 2 бр. нощувки и храна 3 бр. обяд, 2 бр. закуски и 2 бр. вечери, наем на подходяща зала и 4 бр. кафе паузи. Първата работна дискусия ще се проведе след приключването на Дейност 2. Целта ѝ ще бъде дискутиране на гръцкия опит при внедряването на иновативни практики, като партньорската организация ще има ангажимент да запознае българските участници с конкретни подходи за това. В допълнение към получените знания от проведеното обучение, представителите на целевите групи от българска страна ще дискутират практическото приложение на иновациите. В резултат от проведената работна дискусия, ще бъде изготвен План за действие, който ще включва специфични стъпки за процеса по адаптиране на практиките в българското предучилищно образование. Втората работна дискусия ще се проведе паралелно с изпълнението на Дейност 4, когато бъде получен Междинния отчет от изпълнението на процеса по адаптиране на практиките. Участниците ще дискутират междинна информация от процеса по тяхното адаптиране, като в дневния ред на обсъждането ще бъде обстоен контрол за спазването на Плана за действие, изготвен в рамките на първата дискусия. В случай на евентуални отклонения, ще бъдат предприети своевременни коригиращи мерки, които да гарантират постигането на необходимия ефект от адаптацията и трансферирането на иновативните практики. При провеждане на дискусиите, ще бъдат изпълнени изискванията в съответствие с Регламент 1303/2013 за информация и комуникация. В деня на отпътуване на групите от гр. Солун, се предвиждат посещения на място при партньора и/или работодатели и/или детски градини. Програма на българските участниците в дискусията ще има следния индикативен вид: Ден 1: Отпътуване от София Пристигане в Солун Обяд Настаняване Посещение на място (партньор/работодател/детска градина) Вечеря Ден 2: Закуска Работна дискусия с гръцкия партньор Кафе пауза Работна дискусия с гръцкия партньор Обяд Работна дискусия с гръцкия партньор Кафе пауза Работна дискусия с гръцкия партньор Вечеря Ден 3: Закуска Посещение на място (партньор/работодател/детска градина) Обяд Отпътуване от Солун Пристигане в София Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 5 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 5 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 6 4. Провеждане на първа работна дискусия в гр. Солун - месец 6 4. Провеждане на втора работна дискусия в гр. Солун - месец 10 5. Приемането на работата на изпълнителя - месец 10.
 • Дейност 4: Адаптиране и практическо прилагане на 3 бр. иновативни практики: Дейност 4 "Адаптиране и практическо прилагане на 3 бр. иновативни практики" включва процесът на трансфериране на идентифицираните от Дейност 2 социални иновации. От общо 4 броя идентифицирани иновации, 3 от тях ще бъдат трансферирани в рамките на настоящия проект. Трансферирането им реши идентифицираните проблеми на целевите групи (т. 5, Секция 11), а с това ще постигне целите на Инвестиционен приоритет 5. Поради тази причина, правилният подход в процеса по адаптация ще бъде от основно значение за качественото изпълнение на проекта. Изпълнението на тази дейност, ще доведе до постигането на заложените индикатори за трансферирани иновативни практики от проекта, посочени в Секция 8., както и за постигането на целите на настоящата процедура. При въвеждането на иновативните практики в рамките на Дейност 4 ще бъдат обхванати етапите на прототипиране и пилотиране на социалната иновация, прилагане и нейното внедряване, съгласно Наръчникът за социални иновации на Европейската Комисия (Guide to Social Innovation, февр. 2013 г.). "Ринго 2005" ЕООД ще възложи на външен изпълнител услугата по внедряване на идентифицираните социални практики в работата на целевите групи, след провеждане на процедура по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. Наръчникът, ведно с документацията на поръчката, ще бъдат водещи при адаптирането на иновациите. Възложителят ще упражнява междинен контрол в процеса по внедряване, както и ще има право да издава коригиращи указания в случай на констатирани отклонения. Избраният изпълнител следва да има необходимия организационен капацитет и експертиза в областта на иновациите. Внедряването на иновацията ще стане по ясни и предварително обявени критерии. Въпреки, че тази дейност е най-продължителната от проекта, реалният период на внедряване ще бъде не повече от 7 месеца. Това означава, че относителната скорост на адаптация трябва да бъде съобразена едновременно с необходимото време на целевите групи да възприемат иновацията, както и с максимално допустимия срок в рамките на проект. В изискванията на "Ринго 2005" ЕООД за изпълнението на услугата ще бъде заложен висок индекс на адаптация (rate of adoption) на иновацията, с цел нейното ефективно и навременно прилагане. След като бъдат взети предвид времевите рамки, ще бъде изготвен подробен график, обхващаш цикъла от първата до последната стъпка за трансферирането на иновацията. Ще бъде търсен както иновативен, така и вече приложен подход за внедряване на иновацията в рамките на ЕС. С оглед характера и социалната приложимост на идентифицираните иновации, повечето от тях доказват ефективността си в други страни-членки от години. Затова няма да бъде изключена възможността от трансфериране на готов европейски модел, което ще ускори процеса. Ще бъдат взети предвид основните принципи за внедряване на иновациите, съгласно Теорията за разпространение на иновации от проф. Евърет Роджърс. Адаптацията е преди всичко индивидуален процес, който включва периода от първичното получаване на информацията до момента на нейното практическо приемане. Основният аспект при адаптирането на иновацията ще бъде разпределението на информация сред целевите групи, работодатели в бранша на предучилищното образование и заинтересованите страни в сектора. Намирането на правилно взаимодействие между необходимите действащи лица ще бъде предпоставка за практическото прилагане на социалните иновации. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 5 - месец 6 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 6 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 7 4. Междинен доклад от Изпълнителя на услугата по т.1 - месец 10 5. Приемане на работата - месец 13 5. Адаптирани 3 бр. иновативни практики - до края на месец 13
 • Дейност 5: Оценка на постигнатите резултати по приложимостта на иновативните елементи: Дейност 5 "Оценка на постигнатите резултати по приложимостта на иновативните елементи" има за цел да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Тази дейност представлява последния етап от въвеждането на социалните иновации, съгласно Наръчникът за социални иновации на Европейската Комисия (стр. 9, Guide to Social Innovation февр. 2013). След като в края на месец 13 по проекта бъдат адаптирани иновативните практики по Дейност 4, ще бъде извършена външна оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи. С оглед на това и предвид допустимостта на разходите в 13.3 от Условията за кандидатстване, дейността ще бъде възложена на изпълнител след провеждането на процедура при спазване на приложимото българско законодателство /ЗУСЕСИФ и ПМС №160/. Избраният изпълнител ще трябва да проследи практическото изпълнение на следните параметри: 1. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 2. Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; 3. Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на оценката по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 12 2. Избор на изпълнител за извършване на оценката - месец 13 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 13 4. Извършена оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи - месец 14 5. Приемане на работата - месец 15
 • Дейност 6: Разпространение на постигнатите резултати: Дейност 6 "Разпространение на постигнатите резултати" e последваща и има за цел да информира работодателите в предучилищното образование за постигнатите резултати (положителни и/или негативни) от приложените иновативни практики. За постигането на тази цел, ще бъдат проведени 6 броя бизнес форуми във всеки от районите за планиране NUTS-2 (Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Северозападен, Северен централен и Североизточен район на планиране). Дейността е обвързана с приключването на Дейност 4 и Дейност 5. След като приключи адаптацията на иновативните практики по Дейност 4, ще бъде изготвен Анализ на заинтересованите страни. Целта на анализа ще бъде да се идентифицират всички преки и косвени заинтересовани страни. Ще бъдат наети 4 бр. служители на трудов договор за изпълнение на дейността, които следва да осигурят необходимата логистична работа. След като бъдат идентифицирани заинтересованите страни, наетите служители ще изготвят списъци с конкретни имена на работодатели, заинтересовани лица или представители на отговорните институции в предучилищното образование. Ще бъдат изпратени покани, а за всеки бизнес форум ще бъдат осигурени минимум 10 бр. присъстващи. След приключване на оценката по Дейност 5, резултатите от нея ще бъдат включени в програмата на бизнес форумите. Разпространението на резултатите от проекта ще бъде направено от 2 бр. представители на екипа за управление по време. Те ще ще участват като лектори в двете части на еднодневните бизнес форуми. Програмата на наетите служители и екипа за управление във връзка с провеждането на бизнес форуми ще има следния индикативен облик: Ден 1 пристигане настаняване Ден 2 закуска Сутрешна част: Запознаване с целите на проекта. Дискусия обяд Следобедна част: Представяне на резултатите Дискусия вечеря Ден 3 отпътуване Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Изготвен Анализ на заинтересованите страни - месец 14 - месец 15 2. Запазени дати и изпратени покани до участниците - месец 15 3. Проведени бизнес форуми - месец 16
 • Дейност 7: Организация и управление на проекта: Дейност 7 "Организация и управление на проекта" има за цел да обезпечи ефективното изпълнение на проекта, като екипът за изпълнение, избран от "Ринго 2005" ЕООД ще осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Дейностите по организация и управление на проекта ще осигурят администриране на проекта и изпълнението на проектните дейности. В първия месец след подписването на договор за БФП, ще бъде сформиран екип по проекта – ръководител и координатор. С тях ще бъдат подписани граждански договори след утвърждаване на техните длъжностни задания, в съответствие с българското законодателство и максималните размери на почасово заплащане на възнагражденията на служителите, наети за управление по ОП РЧР. Дейността ще осигури провеждане на предвидените дейности по проекта, като осъществява постоянен контрол върху изпълнението. Членовете на екипа ще бъдат запознати с правилата за работа. След сформирането на екип, ще бъде проведена встъпителна работна среща за разпределение на конкретните задачи и отговорности, уточняване на механизмите за комуникация и др. Методът на изпълнение на Дейност 7 се основава на продължаващ контрол и анализ на изпълнението на проектните дейности и отчитане на резултатите по проекта. Неговото приложение ще бъде отговорност на целия екип на проекта. Същността на контрола на проекта ще бъде изразена в строго сравнение на резултатите с показателите за вътрешна оценка, определени в проекта. Екипът за управление ще има ангажимент да проследява качественото изпълнение на всички дейности - идентифицирането и трансферирането на иновациите, обученията, бизнес форумите и др. Сред задачите на екипа ще бъде съставяне на технически задания и контролиране правилното осъществяване на процедурите и изпълнението на възложените дейности. При констатация на отклонения от предварително планираните параметри, ще бъдат взети мерки за отстраняването им. Особено важно ще бъде проследяването на изпълнението на Дейност 4, където екипът ще осъществи междинен контрол на изпълнението заедно с гръцките партньори. Ръководителят и координаторът на проекта ще имат ангажимент да пътуват до гр. Солун за провеждането на обучението по Дейност 2 и работните дискусии по Дейност 3, както и при разпространението на резултатите в България по Дейност 6. Екипът за управление ще осъществява още: - Вътрешен мониторинг; - Наблюдение и отчитане на резултатите по проекта; - Ефективна комуникация с Управляващия орган; - Изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта. Продължителността на тази дейност ще бъде от началото на проекта – месец 1, до приключването и отчитането – месец 16. Приключването и отчитането на дейностите по настоящия проект ще бъдат съобразени с максималния срок за изпълнение на дейностите по проекта, съгласно т. 17 от Условияна за канидатстване, а именно - 31.12.2018 г.
 • Дейност 8: Информация и комуникация: Дейност 8 "Информация и комуникация" се реализира на основание Регламент (ЕС) №1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 в изпълнение на отговорността на бенефициентите в процеса по информация и комуникация от задължителен характер, в съответствие с Регламент (ЕС) №821/2014 на Комисията. Дейността има за цел да подчертае ролята на Общността и да гарантира прозрачност при безвъзмездното финансиране от фондовете. Това е необходимо с оглед на факта, че при настоящата поръчка размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. С оглед постигане на пълна съгласуваност с изискванията процедурата, "Ринго 2005" ЕООД ще следи стриктно за пълното съответствие на изготвените информационни и рекламни материали със специфичните изисквания по отношение спазването на прозрачността и публичността. Ще бъдат взети предвид мерките, описани в Единния наръчник на бенефициентите за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014 - 2020. В съответствие с него, в рамките на тази дейност ще бъдат изготвени следните материали: - Плакат - Брошури - Банер - Химикалки - Флаш памет USB Всички горепосочени материали, с изключение на брошурите, ще бъдат изготвени преди стартирането на обучението по Дейност 2. Плакатите ще бъдат поставени на видно за обществеността място в сградата на бенефициента, съгласно изискванията. Текстовата и визуална информация на плаката ще бъде изготвена съгласно изискванията на т.3.4 от Единния наръчник. Дизайнът на банерите, които ще бъдат използвани на обученията, ще бъде изготвен в съответствие с т.3.9 от Единния наръчник. Химикалките и флаш паметта ще бъдат изготвени съгласно указанията за промоционални материали в т.3.8 от Единния наръчник. По време на изпълнението на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 6, на всички участници в организираните събития (обучения, дискусии, форуми) ще бъдат раздавани комплект химикалки. С оглед опазване на ресурсите, материалите за събитията няма да бъдат отпечатвани на хартия, а ще бъдат изцяло на електронен формат. Това ще допринесе за код 01 по вторичната тема на ЕСФ относно ефективността на ресурсите. В допълнение, всички отпечатани документи - вкл. присъствени списъци, отчети, анализи - използвани в рамките на проекта, ще бъде посочено, че ОПРЧР осъществява проекта с подкрепата на ЕСФ. Брошурите ще бъдат изготвени преди провеждането на бизнес форумите по Дейност 6. За информирането на обществеността по отношение на бизнес форумите във всички райони за планиране, ще бъдат публикувани 6 броя прессъобщения в местни, регионални и/или национални печатни и/или електронни медии. Прессъобщението ще отговаря на съдържа задължителната информация - емблемата на ЕС, изписването на фразата "Европейски съюз", наименованието на ЕСФ, общото лого за програмен период 2014 - 2020 г., с наименованието на ОП РЧР, както и наименованието на "Ринго 2005" ЕООД като бенефициент. Брошурите ще съдържат информация относно резултатите от проекта с цел неговото разпространяване сред заинтересованите страни и общността. Изготвените брошури ще отговарят на изискванията за печатни информационни материали в т.3.7. от Единния наръчник. - Изготвяне дизайн на плакат, химикалки , флаш памет, банер - месец 1 - Доставяне на плакат, химикалки, флаш памет, банер - месец 2 - Разпространение на химикалки и флаш памет - от месец 4 до месец 16 - Изготвяне и публикуване на прессъобщения - месец 14 и месец 15 - Изготвяне дизайн на брошура - месец 15 - Доставяне и разпространение на брошура - месец 15 и месец 16

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00

Финансова информация

195 550.93 BGN
195 550.93 BGN
172 172.02 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [6] Равенство между половете
 • [6] Недискриминация
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 777.56 0.00 185 773.37 195 550.93
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 777.56 0.00 185 773.37 195 550.93

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изследване, проучване и анализ на 4 броя добри практики от ЕС, Стойност: 35 000.00
 • Обособена позиция 1: Изследване, проучване и анализ на 4 броя добри практики от ЕС
Предмет на предвидената процедура: Изследване, проучване и анализ на 4 броя добри практики от ЕС, Стойност: 35 000.00
 • Обособена позиция 1: Изследване, проучване и анализ на 4 броя добри практики от ЕС
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на логистика по две обособени позиции: ОП 1: Повишаване на капацитета на партньорите чрез обучение за прилагане на идентифицираните добри практики и иновативни подходи ОП 2: Провеждане на работни дискусии между партньорите, Стойност: 37 956.13
 • Обособена позиция 1: ОП 1: Повишаване на капацитета на партньорите чрез обучение за прилагане на идентифицираните добри практики и иновативни подходи
 • Обособена позиция 2: ОП 2: Провеждане на работни дискусии между партньорите
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на логистика по две обособени позиции: ОП 1: Повишаване на капацитета на партньорите чрез обучение за прилагане на идентифицираните добри практики и иновативни подходи ОП 2: Провеждане на работни дискусии между партньорите, Стойност: 37 956.13
 • Обособена позиция 1: ОП 1: Повишаване на капацитета на партньорите чрез обучение за прилагане на идентифицираните добри практики и иновативни подходи
 • Обособена позиция 2: ОП 2: Провеждане на работни дискусии между партньорите
Предмет на предвидената процедура: Адаптиране и практическо прилагане на 3 бр. иновативни праткики, Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Адаптиране и практическо прилагане на 3 бр. иновативни праткики
Предмет на предвидената процедура: Адаптиране и практическо прилагане на 3 бр. иновативни практики, Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Адаптиране и практическо прилагане на 3 бр. иновативни практики

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.