English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0180-C01
Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност.
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.12.2017
21.12.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящото проектно предложение на Община Червен бряг, в партньорство с Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Република Чехия третира идентифицирания проблем с високата безработица сред младите хора, особено тези, които не са ангажирани с трудова заетост, образование или обучение, включително и тези изложени на риск от социално изключване, като предлага конкретно решение, чрез трансфер на две иновативни практики - социални иновации - превенция на наводнения чрез използване на мобилни водни прегради и социална ангажираност за справяне с риска от наводнения. 
Проектът ще се реализира в рамките на Компонент № 1, обвързано с ТЦ 8, ИП2, като избраната целева група, пряко обвързана с определените социални предизвикателства е: Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл. 
Високите нива на безработица сред целевата група е базирана на множество фактори: липса на специфични знания и умения, липса на професионален опит, лимитирано образование, значителна инвестиция от страна на работодателите в повишаване на професионалните компетенции на едно такова лице. Община Чревен Бряг полага систематични усилия за преодоляването му, като дейностите включени в проекта са пряко свързани с решаването му по иновативен начин. Предвижа се младежи от целевата група да бъдат включени в дейности за превенция на наводнения, чрез използването на иновативни мобилни водни прегради за превенция на новодения и социална ангажираност за справяне с риска от наводнения. Това се явява и една пазарна ниша за младите хора от целевата група за намиране на устойчива заетост. 
Така формулирания проект ще допринесе за решаване на конкретни социални проблеми чрез трансфер на социални иновации, сътрудничество между социалния и публичния сектор, стимулиране на гражданското участие, с цел подобряване на средата.
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Така описаната дейност е необходима за постигане на заложените проектни цели, в рамките на разписания бюджет за определеното време. Община Червен Бряг предвижда управлението на проекта да се извършва от Ръководител на проекта и външен изпълнител - фирма, с цел спазване на заложените срокове, предварително разписания бюджет, заложената визуализация и проектните цели. Тъй като общината се явява възложител по смисъла на ЗОП за нея са приложими неговите разпоредби и сумата на дейността е под праговете за възлагане за процедура за избор с публична покана, то тя трябва бъде възложена след събиране на 2 оферти и избор на една от тях. Ръководителят на проекта е определен на база на следните критерии: предишен професионален опит - за ръководител мин. 3 години /съгласно приложено CV/, познания в проектния мениджмънт, технически умения, умения за работа при спазване на крайни срокове, умения за ефективно общуване, за работа в екип, за справяне в критични ситуации и решаване на конфликти. При изборът му са съблюдавани и приложени основните принципи за равнопоставеност, недопускане на дискриминация, равенство на половете. Основните функции на ръководителя на проекта са както следва: - Ръководи цялостното изпълнение на проекта; - Координира изготвянето на документация за избор на външни изпълнители; - Координира изготвянето на междинни и окончателен отчети по проекта и следи за изпълнението на дейностите и сроковете съгласно план-графика; - Координира избора на външните изпълнители и контактува с представителите на Управляващия орган (УО); - Проследява изпълнението на дейностите и в случай на необходимост предлага предприемане на корекции в графика за изпълнение и/или други корективни действия за успешното изпълнение и приключване на проектните дейности и отчетността на изпълнението и постигнатите цели; - Съблюдава и за спазване на основни принципи, като равнопоставеност и прозрачност при провеждането на процедури за избор на изпълнител/и по проекта, съобразно процедурите и правилата на ЗОП за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за БФП и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ; - Фасилитира комуникацията между партньорите и укрепването на тяхното институционалното партньорство; Наетата външна фирма за управление на проекта ще подпомага цялостното изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ. Ще изготвя документация за избор на външни изпълнители по ЗОП за предвидените по проекта дейности; Ще отговаря за изготвянето на междинни и окончателен технически и финансови отчети по проекта и ще следи за законосъобразността при изпълнение на дейностите и разходите. Изборът на външната фирма ще е осъществен в съответствие с принципа на доброто финансово управление в съответствие с чл.3 0 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.).
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели; : Дeйността е основна като обем и обхват за постигането на поставените цели на проекта и допринася пряко за тяхната реализация. Поради големия обем дейността е детайлизирана в три взаимносвързани поддейности, които ще допринесат за пилотното прилагане/внедряване на следните социални иновации: -трансфер на добра практика за справяне с рисковете, щетите и неблагоприятния ефект от наводнения чрез транснационално сътрудничество за пилотно въвеждане в експлоатация на мобилни водни прегради; -трансфер на добра практика за справяне с рисковете, щетите и неблагоприятния ефект от наводнения чрез транснационално сътрудничество за устойчиво интегриране на пазара на труда в сектора на обществено полезни работни места на икономически неактивни млади хора до 29 години. Идентифицираните иновации са основани на съществуващи подходи у чешкия партньор, които ще се използват с нови ЦГ и в нов контекст от страна на кандидата. Ориентирани са към процеси - т.е. нови подходи и методи са справяне с рисковете от наводнения и активизиране на неактивни млади хора, с цел устойчивото им интегриране на пазара на труда. 1.Анализ на целевата група - разработване, разпространение и обработка на анкети сред ЦГ проучване на условията за работа и мотивацията на представители на ЦГ в две възрастови категории 18-24, 25-29 год. Проучването ще бъде проведено максимално изчерпателно, посредством анкетно допитване до 400 лица; Целта на проучването е да се анализират нагласите и потребностите на максимално голям брой представители на ЦГ. Въз основа на направения анализ да се определи степента на готовност за включване в социалните иновации на младежите и мотивацията им за включване в трудова дейност с добавена социална полза, както и избор, чрез този интегриран подход, на представителна група от целевата по проекта, наброяваща 50 човека, които ще се включат в пилотното прилагане на социалните иновации и необходимите за това обучения. 2.Закупуване на оборудване за пилотно прилагане на социалните иновации и практично обучение на ЦГ - в рамките на дейността ще се извърши адаптиране и пилотно прилагане на добра практика за защита от рискове и щети от наводнения, посредством мобилни водни прегради. За целта на практичния трансфер на тази социална иновация, се предвижда закупуване на 8 бр. от тези съоръжения, които са успешно използвани от чешкия партньор и Община Червен бряг идентифицира като подходящи за адаптиране и внедряване на местно ниво. Оборудването ще се използва по време на практични обучения на младежите от ЦГ, които ще бъдат обучени да работят с него по поречието на р. Панега, подстанция Мизия, където е оценен реален риск от наводнение. Мобилните водни прегради са подробно обосновани като социална иновация в т.11.6.и реално ще допринесат за постигане целите на проекта. 3.Пилотно прилагане на социалните иновации - дейността предвижда разработване на Програма и учебно помагало, базирани на теоретична и практична подготовка на 50 младежи от ЦГ за усвояване на знания и опит за справяне с рискови ситуации при наводнения. Ще бъде проведено обучение, което цели повишаване на знанията и уменията на неактивни младежи чрез неформално образование, за участие в превантивни мерки при рискови ситуации с цел публична ангажираност и подготовката им за работа във фирми или институции, ангажирани в тези процеси. В резултат на проведеното обучение, общината предвижда следните резултати: -развитие на социални умения и компетенции у 50 икономически неактивни младежи от ЦГ, които не са в образование и обучение до 29г.вкл, с цел тяхното активизиране и устойчиво интегриране на пазара на труда; Този процес представлява социална иновация, обоснована в т.11.6. Обучението ще се проведе на две групи от по 25 човека и ще обхване 3 дена теоретична подготовка и 2 дена практическа за всяка от групите. Ще бъдат осигурени необходимите материали и кетъринг за участниците. Дейността е пряко обвързана с останалите дейности по проекта, общата и специфичната цел на процедурата.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни; : Тази дейност обхваща: 1.Избор на външен изпълнител - туроператорска фирма, която трябва да осъществи цялата организация по пътуването от българска страна в Чехия, както и организация на работната дискусия в Община Червен бряг с участие на представители на чешкия партньор. 2.Провеждане на работна дискусия при чешкия партньор по проекта, като от страна на кандидата присъстват ръководител проект, представители на общината, както и 7 представители от ЦГ, които са участвали активно е дейностите, описани в дейност 2. Предвижда се работната дискусия да трае общо с пътуването - 3 работни дни. Първият ден ще е свързан с пристигане и настаняване на участниците, запознаване в резюме с целите на проекта и постигнатото до момента, представяне на добри практики и опита на чешкия партньор чрез презентации и провеждане на работна дискусия. Вторият работен ден се предвижда да се посетят места, свързани с адаптираните социални иновации и добри практики, демонстрация на терен на мобилните водни прегради и практична демонстрация на необходимия човешки ресурс за работата с тях в случай на настъпило бедствие и/или опасност от наводнение. Третият ден ще се осъществи обратна връзка от участниците и обобщаване на изводите, до които е довела работната среща. Ръководителя на проекта и представители на общината ще имат за задача да осъществят пряк контакт с ръководството на чешкия партньор и да се извърши вътрешна оценка на напредъка по изпълнението на проекта. Фирмата-изпълнител на дейността ще се ангажира с цялата организация, вкл. осигуряване на пътуване, спане, храна и застраховки за 10 души (пълен пансион). 3.Провеждане на работна дискусия в община Червен бряг. Предвижда се присъствието на ръководителя на проекта, представители на общината, на целевите групи от българска страна и посещение на 2 души от администрацията на чешкия партньор. Срещата ще се проведе в рамките на три работни дни. Първият ден ръководителя проекта и представителите на Община Червен бряг, ще запознаят чешките си партньори с общинската администрация, ще осигурят достъп на партньорите до документацията на проекта и ще се извърши вътрешен мониторинг на постигнатия напредък до момента. Вторият ден ще се проведе работна дискусия, в която ще бъдат поканени всички представители на целевата група, които са преминали обучение, представители на Бюро по труда, бизнеса и други заинтересовани страни. Следва да бъдат обхванати минимум 50 човека. Времето за работната дискусия - 6 ч. Предвижда се кетъринг и кафе пауза. На третия ден, ще бъде извършена демонстрация за работа със закупените мобилни водни прегради. Чешките партньори ще имат възможност да дадат практични напътствия за прилагането на тази иновативна практика и да отчетат ефективността на адаптиране на споделения опит. Фирмата-изпълнител на дейността ще се ангажира с цялата организация работната дискусия. Разходите за пътуване, спане, храна и застраховки за групата от администрацията на чешкия партньор ще са за сметка на финансовия принос на партньора по проекта (3000 лв). Дейността е от ключово значение за насърчаване на трансграничното сътрудничество и активизиране на неактивните млади хора от целевата група. Езикова бариера между партньорите, целевата група и заинтересованите страни, налага да се предвиди и дейност за професионален устен превод на български и чешки език. Дейността ще допринесе за устойчивостта на постигнатите резултати чрез обмяна на практичен и административен опит, който ще е нужен за управлението на иновативния социален подход за справяне с рисковете от наводнения и след приключване на периода на проекта. Дейността цели повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.: Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Тази дейност ще бъде изпълнена задължително след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство и Закона за обществени поръчки. Дейността ще послужи и за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи, а именно: - трансфер на добра практика за справяне с рисковете, щетите и неблагоприятния ефект от наводнения чрез транснационално сътрудничество за пилотно въвеждане в експлоатация на мобилни въздушни прегради; - трансфер на добра практика за справяне с рисковете, щетите и неблагоприятния ефект от наводнения чрез транснационално сътрудничество за устойчиво интегриране на пазара на труда в сектора на обществено полезни работни места на икономически неактивни млади хора до 29 години. Проверка и оценката на постигнатите резултати са предназначени за измерване на реализирането на целите на проекта. Те осигуряват мониторинга по проекта (изпълнение на дейностите) и оценка на резултатите (цел и предназначение). Съответно дейността за оценка на постигнатите резултати ще даде възможност на ръководителя на проекта да управлява разумно рисковете при изпълнението на заложените дейности и да съблюдава стриктното и ефикасно разходване на предвидените средства. Основните дейности по оценката са: оценка и наблюдение на всички етапи от изпълнението на проекта, участието на кандидата и партньора, наблюдението, оценката и контрола на вътрешното управление, оценката на риска и ефективността от предвидените мероприятия. По време на дейността за оценка ще се извършват работни срещи на екипа по проекта (ще се анализират използваните инструменти, възникналите предизвикателства, решения, предложения и др.) с външния изпълнител, избран за изпълнение на дейността. Провеждането на тази дейност е насочена към определяне на корективни действия, необходими за успешно завършване на проекта и реалистична оценка на крайния резултат от пилотното прилагане на адаптираните социални иновации. Провеждането на тази дейност е насочена към определяне на корективни действия, необходими за успешно реализиране на дейности, сходни с тези на проекта, чрез анализ и реализация на технико-икономическите показатели. Дейността ще е от полза, както за кандидата, така и за партньора и за всички заинтересовани страни, които ще бъдат въвлечени в процеса на трансфер на добрите практики. Независимата оценка на постигнатите резултати, независимо положителна или негативна, ще е необходим подход за реализацията на специфична цел към ИП2: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяната на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 год. вкл.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните дейности за информация и комуникация : Дейността обхваща три взаимосвързани поддейности: 1. Създаване на база данни в отделни линкове към сайтовете на партньорите - Община Червен бряг и чешкия партньор. Дейността е свързана пряко с разпространение на постигнатите резултати от проекта, както и дейността за оценка на постигнатите резултати и изработването на експертен анализ на добрите практики за справяне с рисковите ситуации и ефектите от наводнения в България и Чехия и други страни от ЕС. Тези две дейности ще дадат като резултат специализирани и задълбочени проучвания и доклади, които кандидата предвижда да разпространи до максимално широк кръг от целевата група и заинтересовани страни. Натрупания опит, който ще бъде споделен по време на планираните работни срещи и дискусии също ще е бъде внедрен в тази база от данни, както и учебните материали и помагало, които ще се разработят специално за изпълнение на дейността за адаптиране на социална иновация. Цялата натрупана информация по проекта ще бъде внедрена в база от данни, която ще бъде споделена чрез линкове на сайтовете, поддържани от партньорите по проекта, като целта на материалите е да отразява както значението на отделните дейности по проекта, така и значимостта и връзката с общите и специфични цели по проекта. 2.Изработка и разпространение на Наръчник за адаптиране на добри практики чрез иновативни подходи за справяне с рисковете от наводнения, който ще дава информация за: Европейски стратегически документи и препоръки за справяне с рисковете от наводнения. Национални стратегически насоки и нормативни документи. Описание на опита на партньорите по проекта. Описание на добрите практики в областта на превенция на щетите от наводнения, идентифицирани по проекта. Ползите от адаптирането и/или валидирането на добри практики и транснационалното сътрудничество. Описание на адаптираните по проекта добри практики, от гледна точка на иновативния им подход. Потребители на социалните иновации. Целеви групи, които са обхванати от проекта. Оценка на постигнатите резултати Изводи и препоръки Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, който ще бъде подпомогнат с информация от кандидата и партньора през целия етап на изпълнение на проекта. Наръчникът ще бъде преведен на български и чешки език, в тираж 500 бр. и ще бъде раздаден на ЦГ на заключителната конференция, на общинската администрация, на партньора, на представители на бизнеса и заинтересовани страни. 3. За разпространението на всички дейности и резултатите от тях, особено с оглед на тяхната иновативност, ще бъде използван транаснационален партньорски подход. Това предполага езикова бариера между партньорите, целевата група и заинтересованите страни. Заради това е необходимо за качественото разпространение на постигнатите резултати, да се предвиди и дейност за професионален превод на български и чешки език. Преводите ще бъдат осъществени от външен изпълнител. Дейността предвижда извършване на българо-чешки и чешко-български преводи в писмена форма по време на създаване на Наръчник за иновативни практики и възможности за включване на безработни младежи при справяне с рискови ситуации от наводнения, както и създадени по проекта материали, информация, публикации, презентации и други подобни, вкл. за публикуване на уебсайта на партньорите. Дейността ще повиши капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването,прилагането,мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи с цел насърчаване обмена на опит,обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни; Друг устойчив резултат от дейността ще са изградените канали за разпространение на практики за мултиплициране на резултатите от проекта. Дейността е насочена към популяризиране на натрупания опит и косвено активизиране на целевата група от неактивни млади хора до 29 год.вкл. извън проекта,чрез споделяне на опит със заинтересовани страни от бизнеса, трудовата интеграция, социалното предприемачество.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки: Дейността е насочена към изготвяне на Експертен доклад на моделите и практиките, прилагани в България и Чехия за специфичните цели на проекта. Основната цел на доклада е да задълбочи и обобщи изследването на тенденциите в управлението на рисковите ситуации от наводнения и ефективността на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение, които ще се постигнат при внедряване на мобилните водни прегради. Водещи акценти в изследването са проучване на добрите практики и модели за справяне с рискови ситуации от наводнения в страните от ЕС. Проучване на необходимостта от въвеждане на нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции на целевата група от неактивни млади хора до 29 години, както и необходимите промени в образователната и квалификационните системи. От изключително голямо значение е ролята в тази дейност на партньора –поради опита му в това отношение, както и в реализираните вече от негова страна социално значими проекти, както и осигурени работни места. Освен това, дейността обхваща и изготвяне на Доклад включващ проучване, адаптиране на социалните иновации, на база иновативни практики и услуги от Чехия и пилотното им прилагане. В изпълнение на дейността ще бъде извършен индиректен преглед и систематизиране по типов белег на наличната информация за реализираните от партньорите и други страни-членки на ЕС форми, концепции и модели на публично-частно партньорство за справяне с природни бедствия и рискове от наводнения, чрез активизиране на човешки ресурс и пренасочване на усилията от публичния към частния сектор, чрез устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора. Съдържанието на доклада следва да обхване следните теми: I. Необходимост от адаптиране на добри практики и социални иновации за справяне с рисковете на наводнения; ІI. Нормативна и правна рамка за осъществяване на трансфер на добри практики и активизиране на публично-частни партньорства в сектора; ІІI. Анализ на опита на Чехия, България и други страни - членки на ЕС; ІV. Очертаване на концепции и модели за иновативни подходи при справяне с рисковете от наводнения; V. Проучване на социалните иновации, адаптирани и пилотирани в рамките на проекта; VI. Описание на процеса на прототипиране и пилотиране на социалните иновации, адаптирани в рамките на проекта; VII. Възможности за устойчиво интегриране на младите хора, които попадат в обхвата на целевата група, на пазара на труда чрез участие в иновативни форми на трудова заетост с добавена социална стойност, работни места и социално предприемачество. VIII. Оценка на устойчивостта на социалните иновации от гледна точка на приложимостта им на регионално ниво; IX. Заключения и препоръки. Описаното съдържание е база минимум за разработване на Експертния доклад, която може да бъде допълвана и надградена в процеса на изпълнение на дейността. Доклада ще бъда от значение за изпълнение на всички дейности по проекта. Дейността ще допринесе за реализация на общата и специфични цели на проекта, както и за приемане на цялостен методически подход, който ще гарантира дългосрочен ефект при трансфера на опит.
 • Информация и комуникация: Настоящата дейност е необходима с цел осигуряването на информираност и публичност за широката общественост относно финансовото подпомагане получено от Община Червен бряг и отпуснато от фондовете на ЕС за изпълнението на настоящия проект в рамките на процедура BG05M9OP001-4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Община Червен бряг ще приложи подходящи мерки за визуализация, разпространение на информация и популяризиране на проектните дейности, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1303/2013 г. за ЕФРР, ЕСФ и КФ. В информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта, ще бъде упоменаван финансовият принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. При всички предприети мерки за информация и комуникация изрично ще се указва съфинансирането от ЕСФ на проекта, чрез поставяне на минимум следната текстова и визуална информация: - Емблема на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; - Упоменаване на фонда (ЕСФ), който оказва подкрепа на проекта; - Общото лого за програмен период 2014-2020г. и наименование на финансиращата програма ОП РЧР в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. При изпълнението на тази дейност ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020 г. Ще се организират и проведат 2 броя информационни събития при стартиране и приключване на проекта, както следва: - Встъпителна прес конференция (1 брой), като за целта ще се публикува статия в регионален вестник с информация за проекта и дата на провеждане на конференцията; изпълнението на дейността ще се заснеме на видео носител; в заключителната част ще се направи интервю с представляващите. Кандидатът ще публикува статия в регионален вестник с информация отразяваща провеждането; - Заключителна пресконференция (1 брой) - публикация в регионален вестник с информация за проекта и дата за провеждане на пресконференцията; изпълнението на дейността ще се заснеме на видео носител; в заключителната част ще се направи интервю с представляващите община Червен бряг и чешкия партньора и ще се публикува статия в регионален вестник с информация отразяваща приключването на проекта; - Ще се изработи 1 бр. банер, който се предвижда да се монтира при провеждане на информационните събития, на регулярни срещи, работни срещи, обмени на опит и други в изпълнение на проекта. - Ще се изработи и достави постоянна табела (1 брой);. - Изготвяне и разпространение на 500 бр. информационни брошури; - Публикуване на PR съобщения; - Поставяне на визуализационни стикери на всичко придобито по проекта; Дейностите за информация и комуникация ще отговарят на условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на интернет страницата на УО. Предвижда се периодично на сайта на Община Червен бряг да се публикуват прес информации, отразяващи изпълнението на проектните дейности.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

191 840.00 BGN
191 840.00 BGN
132 396.19 BGN
95.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 592.00 0.00 182 248.00 191 840.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 592.00 0.00 182 248.00 191 840.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на оборудване за пилотно прилагане на адаптираните социални иновации и практично обучение на целевата група – 8 броя мобилни водни прегради от тип WWA2B“ , Стойност: 24 000.00
Предмет на предвидената процедура: "Разработване, разпространение, обработка и анализ на анкети сред целевата група, проучване на условията за работа и мотивацията на представителите на целевата група", Стойност: 25 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Пет дневно обучение на 50 младежи от целевата група“, Стойност: 22 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Разработване и отпечатване на Наръчник за адаптиране на добри практики чрез иновативни подходи за справяне с рискове от наводнения и преводачески услуги – писмен и устен превод от български на чешки език и от чешки на български език“ , Стойност: 27 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Създаване на онлайн базирани данни към сайтовете на партньорите и необходимите за тях софтуерни приложения“, Стойност: 20 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Изработка, предпечатна подготовка и отпечатване на Експертен доклад на моделите и практиките, прилагани в България и Чехия за специфичните цели на проекта“ , Стойност: 34 000.00
Предмет на предвидената процедура: Организация и управление, по изпълнение на проект „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, по договор за БФП № BG05M9OP001-4.001-0180-С01/21.12.2017г., Процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Стойност: 17 400.00
Предмет на предвидената процедура: Информация и комуникация по проект „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност, Стойност: 2 833.33
 • Обособена позиция 1: Информация и комуникация по проект „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност
Предмет на предвидената процедура: „Организиране и провеждане на работни посещения в Българя и Чехия" по проект „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, Стойност: 16 000.00
Предмет на предвидената процедура: Оценка на постигнатите резултати от проекта от гледна точна на приложимостта на неговите иновативни елементи., Стойност: 3 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.