English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-1.009-0001-C02
Национална EURES мрежа
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
27.06.2016
27.06.2016
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

С проекта се цели модернизация на EURES мрежата в България, увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност и увеличаване броя на ползващите EURES посреднически услуги. 
Проектът ще се реализира в две основни направления, по всяко от които са предвидени дейности, съобразени с целите и целевите групи, към които са насочени дейностите.
Дейностите по направление „Европейски услуги за заетост” включват: 
•	Предоставяне на посреднически и подкрепящи услуги за търсещи работа лица и работодатели за транснационална мобилност, включително за чиракуване и стажуване, организиране и участие в информационни събития, трудови борси и др. в България и останалите страни от мрежата EURES;
•	Повишаване капацитета на служителите на Агенция по заетостта и EURES партньорите, чрез организиране и участие в специализирани обучения; 
•	Организиране и участие в инициативи съвместно с ключови партньори (европейски мрежи, социални партньори, НПО и др.);
Дейностите по направление „EURES Национален координационен офис” включват: 
•	Изграждане на EURES мрежа, която да включва освен Агенция по заетостта и частни доставчици на посреднически услуги, както и създаване на система за планиране, управление, мониторинг и оценка (СПУМО) вкл. разработване на методологии и индикатори за ефективността на работа. СПУМО ще използва и специализирани изследвания за транснационална мобилност, за ефективност на EURES услугите и удовлетвореността на клиентите;
•	Развитие на технически инфраструктури и оперативна съвместимост между базите данни на предоставящите посреднически услуги за мобилност и европейския портал EURES. 
•	Обмен на опит, въвеждане на нови подходи, разпространение на добри практики чрез организиране и участие в събития на национално и международно ниво, вкл. с участието на представители на мрежата EURES от други страни.
• Дейности за повишаване на външната видимост на EURES мрежата и предоставяните услуги.
Дейности
 • Предоставяне на посреднически услуги за ТРЛ и работодатели за транснационална мобилност, включително за чиракуване и стажуване, организиране и участие в информационни събития, трудови борси и др. в България и други страни от мрежата EURES.: Основен ангажимент на Агенция по заетостта като EURES партньор е предоставянето на търсещи работа лица и работодатели на услуги по информиране, консултиране и посредничество за трансгранична мобилност. • По дейността се предвижда организиране и участие в информационни събития, кариерни дни, интервюта за работа и трудови борси, насочени основно към български търсещи работа в чужбина лица (с участието на работодатели от други европейски страни), а също и участия в около 20 трудови борси и карирени дни в чужбина годишно (организирани основно от други европейски партньорските служби) за привличане на мобилни работници за България. Част от информационните събития са насочени към работодатели, които да бъдат запознати с възможността да обявят работни места на EURES портала и да наемат работници, граждани на страните от ЕС/ЕИП, както и българи, които към момента пребивават в тези държави. При провеждането на тези събития ще възникнат разходи за логистика, както и командировъчни разходи за участие на служители на Агенцията по заетостта. По проекта ще бъдат предоставени услуги на 120 000 търсещи работа лица, както и на 860 работодаели. За повишаване качеството на предоставяните услуги се предвижда закупуване на видиеоконферетна система, с което ще стане възможно провеждането на он-лайн трудови борси и интервюта за работа. Освен това ще се закупят 11 интерактивни дъски и едно мултимедийно устройство за провежданите информационни дни, както и 31 (за областните бюра по труда и ЦА на АЗ) монитора, на които ще се представят актуални работни места, предстоящи трудови борси и други събития от интерес за търсещите работа и работодателите. • Успоредно с EURES европейския портал на мрежата www.eures.europa.eu са разработени и се използват национални EURES портали, на които се публикува информация на съответния национален език. Българският EURES портал http://eures.bg e създаден през 2008 г. Това е един от основните инструменти за информиране и самоинформиране за условия на живот и работа във всички страни-членки на български, както и за работни места в чужбина. Предвижда се мигриране на националния EURES сайт на нова платформа и доразвиване на съществуващите функционалности. Националният портал следва да се превърне и в инструмент за подпомагане управлението (планиране, отчитане и мониторинг на дейността) на националната EURES мрежа, особено след акредитирането на други членове и партньори. • Изключително важна предпоставка за предоставянето на качествени EURES услуги е наличието на служители, които са специално обучени и имат умения да консултират и информират търсещите работа лица и работодателите при интерес от европейска мобилност. В тази връзка, за осигуряване на квалифицирани и мотивирани служители (EURES съветници/асистенти), се предвиждат възнаграждения за служители, които са преминали специално обучение –на европейско и/или нацоинално ниво за предоставяне на транснационална услуга (лице в лице, по телефон и електронна поща). В допълнение се предвижда и наемане на лица, които да подсилят екипите в ДРСЗ и ЦА за работата основно с работодатели. Актуализираната стратегия по заетостта 2013-2020 г. предвижда действия за мотивиране завръщането на висококвалифицираните български работници обратно в страната. Допълнително наетите лица ще играят основна роля за разкриване на работни места и разясняване на работодателите на ползите от наемането на български специалисти, придобили опит в чужди компании или на специалисти граждани на други европейски страни. Разходите са за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство. Предвижда наемането на около 140 лица, (общо вътрешни и външни за Агенция по заетостта), пряко ангажирани с подготовката, осъществяването и изпълнението на финансираните дейности по проекта.
 • Предоставяне на EURES подкрепящи услуги, които ще улеснят наемането на работа на търсещите работа лица, желаещи да работят в чужбина и на търсещи работа лица от ЕС, наети в България.: Подкрепящите услуги са определени съгласно чл.7 от Решението на ЕК 2012/733/ЕС за изпълнение на Регламент (ЕС) 492/2011 на ЕП и Съвета и съгласно каталога за услуги в EURES Хартата. Освен това те са предмет на Гл. IV ”Подкрепящи услуги” от новия Регламент 2016 г. на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда (EURES) ще замени Решение на ЕК 2012/733/ЕС. Съгласно пар.38 от Преамбюла на новия Регламент, „услугите за подпомагане ще помогнат за намаляването на пречките пред работниците, когато упражняват своите права съгласно правото на Съюза и за по-ефективното използване на всички възможности за работа, като по този начин се осигурят по-добри индивидуални перспективи за заетост и пътища за намиране на работа за работниците, включително за хората от уязвими групи. Ето защо всички заинтересовани работници следва да имат достъп до обща информация за възможностите за работа и за условията на труд и живот в друга държава членка, както и до основна помощ при изготвянето на автобиографии. При обосновано искане заинтересованите работници следва да могат да получават и по-персонализирана помощ, като се отчитат националните практики.” Налице са множество причини, поради които отделните граждани не осъществяват своите намерения да се превърнат в мобилни работници. Най-често срещани практически затруднения са липсата на информация за каналите за търсене на работа, липсата на езикови умения, разминаване на професионални компетенции и умения при регулираните професии и др. Като се имат предвид посочените по-горе разпоредби и за преодоляване на бариерите пред мобилността, ще бъде подкрепяно организирането на обучение за придобиване или доразвиване на чуждоезикови компетенции за: безработни и работещи, преминали успешно интервюта за работа, на които не достигат езикови познания и по искане на работодатели трябва да се подготвят преди заминаване в чужбина, както и за които предвид професионалната им квалификация съществува голяма вероятност за започване на работа в чужбина; както и за младежи с цел включване в чиракуване и стажуване в чужбина. По дейността се предвижда организиране на интензивни езикови обучения (индивидуални и групови) до две нива по 100 учебни часа всяко на най-малко 120 лица годишно. Ще се организират и еднодневни обучения за повишаване на пригодността на до 560 търсещи работа лица за заетост и по-бърза интеграция в чужда културна среда
 • Подобряване качеството на предлаганите EURES услуги, посредством повишаване капацитета на служителите на Агенция по заетостта и партньорите, чрез организиране и участие в специализирани обучения.: Новият EURES Регламент предвижда разширяване на EURES услугите и интегриране в общия спектър от посреднически услуги. Изключително важна предпоставка за предоставянето на качествени EURES услуги е наличието на служители, които са специално обучени и имат умения и опит да консултират и информират търсещите работа лица и работодателите при интерес от европейска мобилност. През периода от присъединяването на АЗ към мрежата EURES през 2007 г. до момента е изграден екип от експерти, служители на Агенция по заетостта, които изпълняват своите функции във всички поделения –централна администрация, регионални и локални структури. Те, както и новопъстъпилите служители, определени за EURES съветници и асистенти, трябва да продължат да бъдат обучавани. Задълбочаването и разширяването на знанията им в различни аспекти, свързани с мобилността на работната сила ще доведе до подобряване на предоставяните EURES услуги. По дейността се предвижда: 1.Повишаване капацитета на служителите, предоставящи EURES услуги – EURES съветници, асистенти, лайн –мениджъри (директори на ДРСЗ, ДБТ и ръководството на АЗ) чрез обучения, организирани от EURES Националния координационен офис на национално ниво. В рамките на проекта за период от три години се планира провеждането на около 27 семинара - работни срещи в деветте региона според структурата на АЗ, 5 бр. семинара - работни срещи с Line мениджъри и ръководството на АЗ, 5 бр. семинари - работни срещи с всички EURES съветници на национално ниво. Разходите по дейността обхващат средства за логистика (наем на подходящи зали, техническо оборудване, кетъринг и др.) и командировъчните разходи за организиране и участие в специализираните обучения за EURES съветници, асистенти и Line мениджъри (около 940 участници). 2. Повишаване капацитета на служителите на АЗ, които не предоставят пряко EURES услуги. За да се превърне мобилността в стандартен изход, постигнат при контактите между АЗ и търсещите работа лица, е необходимо служителите, които работят в локалните поделения на АЗ да получат специализирани знания. Това може да бъде направено с провеждането на информационни сесии по места. Предвиждат се информационни сесии в дирекции “ Бюро по труда”. EURES съветникът от региона или EURES асистентът от съответното ДБТ ще презентират напр. мрежата, цели, задачи, стратегически документи, основни дейности –информиране, консултиране, посредничество, EURES портала и националния EURES сайт, особености при пренос на права и др. Дейността включва провеждане на 3 информационни сесии за периода на проекта във всяко ДБТ от страната, вкл. за служители на филиалите. Разходите са за логистика (кетъринг) за събитията и командировъчни за EURES съветници, които ще проведат част от информационните сесии (около 40) – в ДБТ, където EURES асистентите са с недостатъчен опит за тяхното провеждане. 3. Организиране на двудневно предварително обучение на национално ниво за бъдещи EURES съветници, служители на АЗ и на организациите, които ще бъдат акредитирани като EURES членове/партньори през следващия тригодишен период. Предварителното обучение се провежда от Националните координационни бюра на страните членки веднъж годишно съгласно изискванията на ЕК (Европейското EURES бюро за координация Гл. дирекция „Заетост, социални въпроси и включване”) по предварително определени теми и на английски език. Участват опитни EURES съветници и кандидатите за EURES съветници. Разходи са предвидени за командироване на служители, но не и за логистика, тъй като обученията ще се провеждат в сградата на Агенция по заетостта.
 • Организиране и участие в инициативи съвместно с ключови партньори (като други европейски мрежи, социални партньори, местни и регионални власти, учебни заведения, НПО и др.): Съгласно новия Регламент (2016 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда, (EURES), се предвижда сътрудничество със социалните партньори и участие на други заинтересовани страни. Съгласно чл.16 на EURES Регламента, Европейското бюро за координация улеснява сътрудничеството между мрежата EURES и други информаионни и консултански служби и мрежи на Съюза, а Националните координационни офиси си сътрудничат с тези служби и мрежи на национално, регионално и местно равнище, с цел постигане на синергичен ефект и избягване на припокривания. Националните координационни офиси улесняват и сътрудничеството на мрежата EURES със социалните партньори на национално равнище, като осигуряват редовен диалог с тях в съответсвие с националното право и практика. Дейността ще включва участие в съвместни инициативи с другите европейски мрежи, социални партньори, институции, местни и регионални власти, учебни заведения, НПО и др. насочени към информиране на граждани, както и организиране на работни форуми (семинари, работни срещи) за обмен на информация и координиране на инициативите за предоставянето на информация на българските граждани. Сътрудничеството цели увеличаване броя на българските граждани, които познават правата си като европейски граждани, включително правото си да работят свободно във всяка страна членка на ЕС. От друга страна се постига повишаване познанията на EURES съветници и асистенти чрез обмен на информация и сътрудничество на регионално и локално ниво. По този начин става възможно предоставянето на комплексна информация на лицата, интересуващи се от мобилност. По дейността не се планира и не се очаква нито пряко нито косвено облагодетелстване на ключови партньори. Ползите са изцяло и директно за българските граждани. Разходите по дейността включват такива за логистика (наем, техническо оборудване, подготовка на материали, кетъринг), предметни награди и др. за провеждане на съвместни инициативи и за командировъчните разходи в страната на служителите на АЗ за участие в тях.
 • Подпомагане осъществяването на дейностите на Националния координационен офис, при осъществяването на специфични негови функции и дейности, насочени към определяне( акредитиране) на частни организации доставчици на услуги, като EURES партньори, които да изградят/разширят мрежата в страната: В изпълнение на новия Регламент (2016 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда, (EURES) е необходимо да се създаде нова структура на националната EURES мрежа и координиращото звено в Агенция по заетостта следва да гарантира, че са изпълнени всички задължения по този и по Регламент (ЕС) 492/2011 (чл. 12, 13 и 14). За да може мрежата EURES да разгърне пълния си потенциал, трябва да се създаде система за определяне/акредитиране на нови членове/партньори, които да се ангажират да спазват изцяло приложимите трудови стандарти и правни изисквания, както и другите стандарти за качество на EURES. Дейността включва: • Създаване на система за подбор и определяне/акредитация на частни организации, доставчици на посреднически услуги, които да изградят/разширят мрежата от членовете/партньорите на EURES в страната. За целта е необходимо да се проучи опита на други страни членки и да се изработи система за подбор на партньори с ясно определени критерии – общоевропейски и национални; да се изработят процедури, съобразно националното законодателство; да се изготвят проекти на заявления, споразумения и др., както и при необходимост да се направят предложения за промени в Устройствения правилник на Агенция по заетостта и др. нормативни документи. • След утвърждаване на системата за определяне/акредитиране на партньори и на системата за мониторинг по дейност 6 ще започне разширяване на мрежата като се цели акредитирането/приемането на 10 EURES члена/партньора, които да се включат в механизмите за обмен на информация за работни места и на кандидатури за работа(последното след създаване на съответната база данни на европейско ниво).
 • Създаване и прилагане на система за планиране, управление, мониторинг и оценка на националната EURES мрежа вкл. разработване на методологии и индикатори за проследяване на ефективността от работата на българските партньори на мрежата EURES.: В изпълнение на новия Регламент (2016 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда, (EURES) е необходимо да се създаде нова структура на националната EURES мрежа и координиращото звено в Агенция по заетостта следва да гарантира, че са изпълнени всички задължения по този и по Регламент (ЕС) 492/2011 (чл. 12, 13 и 14). Звеното ще отговаря за планиране, мониторинг и оценка на дейностите при предоставянето на EURES услугите на територията на България. Дейността включва: • Създаване на система за планиране, управление, мониторинг и оценка на националната EURES мрежа вкл. разработване на методологии и индикатори за проследяване на ефективността от работата на българските членове/партньори на мрежата EURES. Следва да се направи анализ на прилаганите от Агенция по заетостта системи за управление, мониторинг и оценка на външни организации и да се създадат предпоставки за непрекъснато наблюдение на изпълнението на годишните EURES планове, представяни на ЕК и ефективността на националната EURES мрежа. • След утвърждаване на системата за планиране, управление, мониторинг и оценка на националната EURES мрежа, ще започне разширяване на мрежата като се цели акредитирането/приемането на 10 EURES члена/партньора, които да се включат в механизмите за планиране на национално ниво, за координирано изпълнение на планираните дейности, за отчитане, съобразно с приетите индикатори за измерване на ефективността.
 • Развитие на технически инфраструктури и оперативна съвместимост между базите данни на предоставящите посреднически услуги за мобилност и европейския EURES портал.: Съгласно Регламент (ЕС) 492/2011 (чл. 12, 13 и 14) страните членки следва да гарантират обмена на информация относно работни места, автобиографии и кандидатури за работа. EURES България изпълни задължението си да направи обявените в АЗ работни места достъпни за всички европейски граждани. През април 2014 г. е осъществена връзка между EURES портала и националната база данни (НБД), с която оперира Агенция по заетостта. Всички свободни работни места, с изключение на обявените във връзка със субсидирани програми и мерки на пазара на труда, се публикуват в EURES портала автоматично след публикуването им в НБД. Процесът се задвижва от уеб услуга. Във връзка с разширяването на EURES мрежата съгласно Решение на ЕК 2012/733/ЕС и за да се позволи на партньорите на EURES (Агенция по заетостта и акредитираните частни посредници) да участват в обмена както на работни места, така и на автобиографии и кандидатури за работа, е необходимо създаването и поддържането на технически и функционални инфраструктури и системи, вкл. за оперативна съвместимост. Към момента ЕК подготвя създаването на база данни от автобиографии, която ще се формира по аналогичен начин – чрез вливане на автобиографии през националните бази данни на обществените служби за заетост. Съгласно разпоредите на новия Регламент (2015 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда (EURES) (чл.17) ЕК приема необходимите технически стандарти и формати, които имат за цел създаването на единна информационно-технологична платформа. Държавите членки гарантират, че предаването на информация за свободни работни места, заявления за работа и автобиографии става посредством един-единствен координиран канал. Освен това чл.19 на Регламента разпорежда създаване на оперативна съвместимост между националните системи и европейската класификация на уменията и професиите. По дейността се планира разработка и поддържане на софтуер за оперативна съвместимост (hub) между базите данни на EURES членове и партньори от страната и европейския портал. След предоставяне на техническите параметри от страна на Европейската Комисия, ще се създаде програмен продукт, който ще се предоставя безвъзмездно за задължително ползване от EURES партньорите, за да е възможно преливане на информацията чрез Национална база данни при спазване на изискуемите технически и качествени параметри, зададени от Европейската Комисия. В допълнение е необходимо закупуване на сървър и UPS, за да може да се осъществява постоянно трансфериране на данни към европейските бази данни с работни места и кандидатури за работа. Създадения програмен продукт ще бъде собственост на държавата в лицето на Агенцията по заетостта, в качеството й на публичен орган, отговорен за прилагането на EURES Регламента. За техническото подсигуряване на EURES екипа и наетите в рамките на проекта служители ще се закупят компютри и друга офис техника, за да се обезпечи обмена с ЕК и EURES членовете/партньорите от България и другите европейски страни. За компютрите ще бъде закупен лиценз WIndows - OEM версия. В допълнение, след изграждането на връзките между базите данни на европейския портал и НБД за обмен на работни места и профили на регистрирани търсещи работа лица, се предвижда провеждане на специализирано обучение на служители на АЗ и на акредитираните EURES членове/партньори за ползване на софтуер за оперативна съвместимост (hub).
 • Провеждане на специализирани изследвания, проучвания и анализи за транснационална географска и професионална мобилност, за ефективността и удовлетвореността на потребителите на услуги, предоставяни от Агенцията по заетостта и партньорите на EURES: Подобряването на работата на институциите на пазара на труда, публичните и частните посредници ще има за резултат увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност. Дейността включва провеждане веднъж на две години на специализирано изследване на транснационална географска и професионална мобилност – анализ на потоците в трансграничните региони с Румъния и Гърция; анализ на нагласите на търсещите работа в чужбина, мотивите за търсене на работа в чужбина, предходен опит и т.н., както и проучване на нагласите на българските работодатели за наемане на българи с опит в чужбина или на мобилни европейски граждани. Планира се и провеждане на репрезентативни специализирани изследвания за анализиране ефективността на EURES услугите и удовлетвореността на потребителите от тези услуги, предоставяни от Агенцията по заетостта и другите EURES партньори веднъж годишно. През предходния период от присъединяване на Агенцията по заетостта към EURES мрежата до стартиране на настоящия проект са проведени две външни изследвания със следните параметри: 1. Качество на EURES комуникационните дейности на национално ниво /изследване сред пълнолетното население; изследване сред лица, ползвали EURES услуги; изследване сред работодатели, ползвали EURES услуги; 2. Осъществяване на поставените EURES цели и приоритети /изследване на наличната информация относно услугите предлагани от EURES мрежата – desk research; изследване посредством дълбочинни интервюта с експерти на EURES мрежата; 3. Качество на насочените към клиентите EURES услуги /изследване сред лица, ползвали EURES услуги; изследване сред работодатели, ползвали EURES услуги. Планираните по дейността изследвания ще дадат възможност за сравнителен анализ. Освен това ще бъдат изследвани и услугите, предоставяни от другите EURES членове/партньори, акредитирани въз основа на системата за акредитация, която ще бъде създадена в рамките на този проект. Направените анализи на работата от външна независима организация ще повиши ефикасността на услугите, тъй като ще се направят изводи за необходими промени за подобряване на качеството на предлаганите услуги, за подобряване на системите за мониторинг и събиране на стратегически данни.
 • Организиране и участие в конференции, кръгли маси, семинари, раб. срещи и др. на национално и междунар. ниво за обмен на опит, разпространение и въвеждане на добри практики, въвеждане на нови подходи и услуги за подпомагане на транснационалната мобилност, за координиране на мрежата на евр. ниво, за планиране и отчитане на дейностите, вкл. с участието на представители на мрежата EURES от др. страни: Провеждането на EURES реформата в изпълнение на новия Регламент (2016 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда, (EURES) и функционирането на EURES мрежата в България изисква тясно сътрудничество и взаимодействие с Националните координационни бюра на другите страни, участващи в мрежата и с Европейската комисия (Европейско бюро за координация), както чрез участие в Управителния борд на EURES, Групата за координация на EURES, в постоянни и специализирани работни групи, така и чрез обмен на информация, опит и добри практики. Предвидени са участията в ръководените от ЕК Управителен борд на EURES, Група за координация на EURES, работна група „Информация и комуникация”, работна група „Оперативна съвместимост”, работна група "Планиране и отчитане", работна група на координаторите на обучения (минимум 2 пъти годишно за всяка група) и др. Осъществяването на дейностите по проекта и провеждането на EURES реформата, изисква голям и добре подготвен екип от EURES съветници. По дейността е планирано и участие на служители на Агенция по заетостта в начално и последващо обучение за EURES съветници. Обученията се организират от Европейската Комисия. Към момента само в 4 от регионите на страната ( според броя на регионалните служби за заетост) има по двама или трима EURES съветници, които работят в регионални служби за заетост или в бюра по труда. Ще бъдат обучени максимум 12 EURES съветника –за региони София, Ловеч,Русе, Пловдив и Благоевград, а в случай на напускане/пенсиониране на съветници от други региони, ще обучат нови съветници и за тях. По дейността са планирани и 3 бр. национални годишни отчетни конференции и 3 международни семинари в България с участие на представители на EURES екипите от други европейски страни. Годишните информационно – отчетни конференции са едно от задължителните събития, които следва да бъдат организирани на национално ниво и е вече традиционно събитие за екипа на EURES България. Той дава възможност на всички български EURES съветници, асистенти, Line мениджъри и ръководството на Агенцията по заетостта да се запознаят с постигнатите резултати на национално ниво, да обсъдят добри практики и нови предложения за постигане на поставените с EURES насоките цели. Освен това участниците могат да направят сравнение между направеното в техния регион и това, което са постигнали техните колеги в другите региони. На годишните форуми участват представители на другите европейски мрежи, социалните партньори и EURES съветници от други страни, които представят съвместни инициативи и проекти или условията на живот и труд в съответните страни, както и процесите на работа в другите служби за заетост. Планираните международни семинари (един годишно) имат за цел обмен на добри практики и договаряне на бъдещи съвместни инициативи. Обикновено се канят представители на 3-4 партньорски EURES екипа, а от българска страна участват всички EURES съветници. Модерирането на семинарите може да бъде възложено на външни експерти с опит при провеждане на международни форуми. В допълнение са планирани работни посещения в сходни служби за заетост в другите европейски страни за обмен на опит и добри практики, в които да бъдат включени EURES съветници и лайн мениджъри (около 30 лица). Планираните разходи по дейността са за логистика (вкл. наем зали, техническо оборудване, кетъринг), хонорари на външни лектори и превод и разходи за командировки съгласно Наредбата за командировките в страната и Наребата за командировките в чужбина. По отношение на обученията, организирани от ЕК (за включване на EURES съветници в първоначални и последващи обучения) са предвидени само разходите, които са за за сметка на Агенция по заетостта, тъй като Европейската Комисия поема на този етап самолетни билети, настаняване и частично изхранване в дните на обучение.
 • Развиване на активна информационна и медийна кампания за повишаване на външната видимост на EURES мрежата и предоставяните услуги: Дейностите за подобряване видимостта на услугите, осигурявани от мрежата EURES и популяризирането на мрежата са залегнали в Комуникационната стратегия на Агенцията по заетостта. Цели се постигане на по-добра външна осведоменост чрез активна медийна позиция, чрез поддържане актуалността на българската EURES интернет страница и чрез създаването и разпространението на информационни материали за всяка от целевите групи. • Медиите са един от важните канали за увеличаване на осведомеността на българските търсещи работа лица и работодатели. Предвижда се чрез публикуване на обяви, излъчване на радио-клипове, чрез публикуване на информация на интернет страницата на Агенция по заетостта и чрез прессъобщения, изпратени до централни и регионални медии (вестници, електронни медии, радио и телевизии) да се насочва общественото внимание към възможностите, осигурявани от мрежата EURES. Особено важно е медийното отразяване на предстоящи за провеждане на международни трудови борси и Европейските дни за заетост. Медийните изяви подпомагат набирането на кандидати за обявените работни места, а като допълнителен ефект изграждат положителен образ на EURES мрежата. • Ще се изготвят информационни материали на хартиен и електронен носител. Информационните материали /брошури, дипляни, флайери/, ще бъдат съобразени с целевите групи към които са насочени – търсещи работа лица от България, търсещи работа лица от страните членки на ЕС/ЕИП, работодатели от България и работодатели от страните членки на ЕС/ЕИП. При изготвянето на информационни материали на хартиен носител отчитаме факта, че много от нискоквалифицираните търсещи работа лица нямат умения за работа с компютър и не могат да черпят информация от Интернет. Примери: - Брошурата “Условия за живот и работа в България”, предназначена за ТРЛ от другите страни /300 бр./, ще бъде изготвена на електронен носител /CD/ на английски и френски език. Тя ще се разпространява чрез българските EURES съветници по време на трудови борси, организирани от другите страни членки, както и по време на информационни-трудови борси. CD форматът е предпочетен, тъй като е по-удобен и лек за пренасяне. - Ще се изготвят и дипляни „Да работим в Европа” за търсещи работа лица от България. Дипляната ще бъде на български език. Тази дипляна предоставя сбита и полезна информация, която ориентира българските ТРЛ в услугите, които предоставяме, както и необходимите стъпки и документи, които те да подготвят при кандидатстване за работа в чужбина. Това улеснява работата на EURES съветниците и помощниците. Около 120 000 бр. - Ще се изготви и флайер „Да работим в България” за търсещи работа лица от другите страни от ЕС/ЕИП, който ще съдържа синтезирана информация за услугите, които предлага Агенцията по заетостта като член на EURES, полезни линкове и данните за контакт с българските съветници. Флайерът ще бъде на английски език. Около 2 000 бр. - Ще се изготви дипляна „EURES за работодатели”. Дипляната ще бъде двуезична на български и английски език. Ще предоставя информация относно услугите, които предоставя Агенцията по заетостта за работодатели от България и от другите страни членки. Около 2 000 бр. - За рекламиране на провежданите събития –трудови борси, наемане на работници, информационни дни е необходимо да се изготвят плакати (около 2000 бр.). Освен това ще се изработи и плакат, който да спомогне за разпознаването на Агенция по заетостта като член на мрежата EURES (400 бр.). Предвидени са и рол банери (25 бр.), визитки за EURES съветниците и материали като папки, блок листи , химикали, чанти и др. за EURES годишните национални отчетни конференции, международните семинари и информационните дни за работодатели.
 • Информираност и публичност: Целта на дейността е популяризация на дейностите по проекта и информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани, като за целта ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ. В рамките на дейността се предвижда прилагането на следните мерки: • Провеждане на пресконференции с участието на представители на печатни и електронни медии. • Провеждане на информационни събития за представители на социалните партньори и частни посредници • Изработване и разпространение на промоционални материали; • Публикуване на актуална информация за проекта на интернет-страницата на АЗ. В тази връзка ще се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите в последствие резултати по проекта. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Широката информираност е безусловно необходима за постигане на траен ефект от проекта.
 • Организация и управление: С цел успешно управление и изпълнение на проекта се сформира екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. За успешната реализация на проектното предложение се предвижда екипът за организация и управление на проекта да бъде от служители в централна администрация на Агенцията по заетостта, като разпределението на отговорностите ще бъде възложено със заповеди съгласно действащата нормативна уредба и методология за възнаграждения. Екипът за организация и управление на проекта се състои от Ръководител, Координатори, Счетоводители и Експерти. Ръководител на проекта – отговаря за изпълнението на проекта от страна на Агенция по заетостта. Подписва цялостната документация, св. с реализирането на Проекта; ръководи всички дейности, като осъществява връзки между отделните нива на управление и взема съответните управл. решения; следи и контролира качеството и количеството на извършените дейности; оформя и следи за подготвянето на отчетите до УО и дава указания за изготвянето им; приема месечните доклади на членовете на екипа; носи отговорност за финансовите потоци на парични средства; организира подготовката и провеждането на тръжните процедури за избор на изпълнители; организира дейностите за прозрачност; участва в изготвянето на плана за мониторинг и в извършването на оценките по него; контролира постигането на индикаторите на проекта; утвърждава и изпраща на УО месечните справки за състоянието на сключения договор и за изпълнението на дейностите по договора, полугодишни и годишен доклади, както и междинни и заключителен доклади. Координатор – 2 бр. – отговарят за изпълнението на Проекта; координират и контролират дейността на екипа по Проекта, служителите по региони в ДРСЗ и в ДБТ при изпълнение дейностите по Проекта; координират провеждането, организирането и изпълнението на дейностите по Проекта; осъществяват контакти с външни организации, следят за стриктното изпълнение и отчитане на дейностите по Проекта. Счетоводители – 2 бр. - Осигуряват счетоводно отчитане на разходите по проекта. Изготвят финансовите отчети. Осигуряват цялостното управление на средствата под ръководството на Ръководителя на проекта, в съответствие с правилата за добро финансово управление и при спазване на принципите за ефективност и целесъобразност при разходването на средства, предоставяни от ЕС. Носят цялата финансова отговорност за изпълнението на проекта. Надлежно съхраняват счетоводната и финансовата документация по проекта. Участват в изготвянето на исканията за плащания по проекта. Експерти - 6 бр.: по проекта се предвижда да участват експерти, вкл. юрист от отдел "Общ. поръчки" с място на работа ЦА на АЗ. Задълженията на експертите ще бъдат вменени допълнително при стартиране изпълнението на проекта и в съответствие с техните компетентности като служители на АЗ и спрямо функциите им по проекта. Отговорностите на екипа ще бъдат, както следва: Ще се следи за адекватното прилагане на нормативната уредба, свързана с извършваните дейности, включително ще се координират и съгласуват дейностите, свързани с подготовката на тръжната документация, съобразно процедурите на Закона за обществените поръчки. Експертите изготвят платежни документи и ще извършват финансов контрол, плащане и осчетоводяване на плащанията по проекта. Те ще водят кореспонденция с ДО, ще изготвят искания за авансови, междинни и окончателни плащания, ще следят за архивиране и съхранение на документацията по проекта съгласно разписаните в АЗ процедури. Предвидените средства в бюджета на проекта за възнаграждения на екипа за организация и управление е изчислен въз основа на средна часова ставка за структурата на Агенцията по заетостта. В бюджета на проекта са включени и разходи за командировки в съответствие с Наредбата за командировките в страната и приетите Вътрешните правила за командироване на служите в Агенцията по заетостта.

Индикатори

Работодатели, на които са предоставени подпомагащи услуги EURES, вкл. информиране и консултиране, Целева стойност: 860.00, Достигната стойност: 2 148.00
Брой EURES партньори въвели механизми за обмен на информация за възможностите за заетост, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Търсещи работа лица, на които са предоставени подпомагащи услуги EURES, вкл. информиране и консултиране, Целева стойност: 120 000.00, Достигната стойност: 154 065.00
Търсещи работа лица, автобиографиите на които са предоставени чрез EURES на работодатели с цел устройване на работа, Целева стойност: 10 000.00, Достигната стойност: 5 863.00
Брой организации, част от мрежата EURES, въвели механизми за координирано планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на дейностите, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

5 249 999.00 BGN
5 249 999.00 BGN
2 440 085.80 BGN
85.00 %
 • [1] Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 787 499.85 0.00 4 462 499.15 5 249 999.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 787 499.85 0.00 4 462 499.15 5 249 999.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на Агенция по заетостта, Стойност: 65 999.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на Агенция по заетостта
Предмет на предвидената процедура: Изработване брандиране и доставка на информационни, печатни и рекламни материали, изработване и излъчване/публикуване на медийни формати и брандиране на техническо оборудване, с цел подобряване на видимостта на EURES мрежата и предоставяните услуги и с цел визуализиране и публичност на проект: BG05M9OP001-1.009-0001 “Национална EURES мрежа” по ОП РЧР 2014-2020 по обособени позиции, Стойност: 12 518 333.00
 • Обособена позиция 1: „Изработване, брандиране и доставка на информационни, печатни и рекламни материали”
 • Обособена позиция 2: „Изработване и излъчване/публикуване на медийни формати”
 • Обособена позиция 3: „Изработка и доставка на рекламни материали и брандиране и доставка на техническо оборудване – дигитален фотоапарат.”
Предмет на предвидената процедура: „Логистика за организиране на информационни събития, семинари и трудови борси във връзка с изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - „Организиране и провеждане на събития (интервюта за работа, информационни дни и семинари) на територията на страната във връзка с изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”, Обособена позиция №2 - „Организиране и провеждане на събития (регионални срещи, семинари, национални срещи, европейски дни на труда и национални отчетни конференции) на територията на страната във връзка с изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”, Стойност: 360 482.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1 - „Организиране и провеждане на събития (интервюта за работа, информационни дни и семинари) на територията на страната във връзка с изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2 - „Организиране и провеждане на събития (регионални срещи, семинари, национални срещи, европейски дни на труда и национални отчетни конференции) на територията на страната във връзка с изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”
Предмет на предвидената процедура: Създаване на система за подбор и определяне на EURES членове и EURES партньори и система за мониторинг и оценка на националната EURES мрежа, Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Създаване на система за подбор и определяне на EURES членове и EURES партньори и система за мониторинг и оценка на националната EURES мрежа
Предмет на предвидената процедура: Доставка на сървър за осъществяване на постоянно трансфериране на данни към европейските бази данни с работни места и кандидатури за работа по проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”, Стойност: 66 666.66
 • Обособена позиция 1: Доставка на сървър за осъществяване на постоянно трансфериране на данни към европейските бази данни с работни места и кандидатури за работа по проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.