English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-1.009-0001-C02
Национална EURES мрежа
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
27.06.2016
27.06.2016
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

С проекта се цели модернизация на EURES мрежата в България, увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност и увеличаване броя на ползващите EURES посреднически услуги. 
Проектът ще се реализира в две основни направления, по всяко от които са предвидени дейности, съобразени с целите и целевите групи, към които са насочени дейностите.
Дейностите по направление „Европейски услуги за заетост” включват: 
•	Предоставяне на посреднически и подкрепящи услуги за търсещи работа лица и работодатели за транснационална мобилност, включително за чиракуване и стажуване, организиране и участие в информационни събития, трудови борси и др. в България и останалите страни от мрежата EURES;
•	Повишаване капацитета на служителите на Агенция по заетостта и EURES партньорите, чрез организиране и участие в специализирани обучения; 
•	Организиране и участие в инициативи съвместно с ключови партньори (европейски мрежи, социални партньори, НПО и др.);
Дейностите по направление „EURES Национален координационен офис” включват: 
•	Изграждане на EURES мрежа, която да включва освен Агенция по заетостта и частни доставчици на посреднически услуги, както и създаване на система за планиране, управление, мониторинг и оценка (СПУМО) вкл. разработване на методологии и индикатори за ефективността на работа. СПУМО ще използва и специализирани изследвания за транснационална мобилност, за ефективност на EURES услугите и удовлетвореността на клиентите;
•	Развитие на технически инфраструктури и оперативна съвместимост между базите данни на предоставящите посреднически услуги за мобилност и европейския портал EURES. 
•	Обмен на опит, въвеждане на нови подходи, разпространение на добри практики чрез организиране и участие в събития на национално и международно ниво, вкл. с участието на представители на мрежата EURES от други страни.
• Дейности за повишаване на външната видимост на EURES мрежата и предоставяните услуги.
Дейности
 • Основен ангажимент на Агенция по заетостта като EURES партньор е предоставянето на търсещи работа лица и работодатели на услуги по информиране, консултиране и посредничество за трансгранична мобилност. • По дейността се предвижда организиране и участие в информационни събития, кариерни дни, интервюта за работа и трудови борси, насочени основно към български търсещи работа в чужбина лица (с участието на работодатели от други европейски страни), а също и участия в около 20 трудови борси и карирени дни в чужбина годишно (организирани основно от други европейски партньорските служби) за привличане на мобилни работници за България. Част от информационните събития са насочени към работодатели, които да бъдат запознати с възможността да обявят работни места на EURES портала и да наемат работници, граждани на страните от ЕС/ЕИП, както и българи, които към момента пребивават в тези държави. При провеждането на тези събития ще възникнат разходи за логистика, както и командировъчни разходи за участие на служители на Агенцията по заетостта. По проекта ще бъдат предоставени услуги на 120 000 търсещи работа лица, както и на 860 работодаели. За повишаване качеството на предоставяните услуги се предвижда закупуване на видиеоконферетна система, с което ще стане възможно провеждането на он-лайн трудови борси и интервюта за работа. Освен това ще се закупят 11 интерактивни дъски и едно мултимедийно устройство за провежданите информационни дни, както и 31 (за областните бюра по труда и ЦА на АЗ) монитора, на които ще се представят актуални работни места, предстоящи трудови борси и други събития от интерес за търсещите работа и работодателите. • Успоредно с EURES европейския портал на мрежата www.eures.europa.eu са разработени и се използват национални EURES портали, на които се публикува информация на съответния национален език. Българският EURES портал http://eures.bg e създаден през 2008 г. Това е един от основните инструменти за информиране и самоинформиране за условия на живот и работа във всички страни-членки на български, както и за работни места в чужбина. Предвижда се мигриране на националния EURES сайт на нова платформа и доразвиване на съществуващите функционалности. Националният портал следва да се превърне и в инструмент за подпомагане управлението (планиране, отчитане и мониторинг на дейността) на националната EURES мрежа, особено след акредитирането на други членове и партньори. • Изключително важна предпоставка за предоставянето на качествени EURES услуги е наличието на служители, които са специално обучени и имат умения да консултират и информират търсещите работа лица и работодателите при интерес от европейска мобилност. В тази връзка, за осигуряване на квалифицирани и мотивирани служители (EURES съветници/асистенти), се предвиждат възнаграждения за служители, които са преминали специално обучение –на европейско и/или нацоинално ниво за предоставяне на транснационална услуга (лице в лице, по телефон и електронна поща). В допълнение се предвижда и наемане на лица, които да подсилят екипите в ДРСЗ и ЦА за работата основно с работодатели. Актуализираната стратегия по заетостта 2013-2020 г. предвижда действия за мотивиране завръщането на висококвалифицираните български работници обратно в страната. Допълнително наетите лица ще играят основна роля за разкриване на работни места и разясняване на работодателите на ползите от наемането на български специалисти, придобили опит в чужди компании или на специалисти граждани на други европейски страни. Разходите са за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство. Предвижда наемането на около 140 лица, (общо вътрешни и външни за Агенция по заетостта), пряко ангажирани с подготовката, осъществяването и изпълнението на финансираните дейности по проекта.
 • Подкрепящите услуги са определени съгласно чл.7 от Решението на ЕК 2012/733/ЕС за изпълнение на Регламент (ЕС) 492/2011 на ЕП и Съвета и съгласно каталога за услуги в EURES Хартата. Освен това те са предмет на Гл. IV ”Подкрепящи услуги” от новия Регламент 2016 г. на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда (EURES) ще замени Решение на ЕК 2012/733/ЕС. Съгласно пар.38 от Преамбюла на новия Регламент, „услугите за подпомагане ще помогнат за намаляването на пречките пред работниците, когато упражняват своите права съгласно правото на Съюза и за по-ефективното използване на всички възможности за работа, като по този начин се осигурят по-добри индивидуални перспективи за заетост и пътища за намиране на работа за работниците, включително за хората от уязвими групи. Ето защо всички заинтересовани работници следва да имат достъп до обща информация за възможностите за работа и за условията на труд и живот в друга държава членка, както и до основна помощ при изготвянето на автобиографии. При обосновано искане заинтересованите работници следва да могат да получават и по-персонализирана помощ, като се отчитат националните практики.” Налице са множество причини, поради които отделните граждани не осъществяват своите намерения да се превърнат в мобилни работници. Най-често срещани практически затруднения са липсата на информация за каналите за търсене на работа, липсата на езикови умения, разминаване на професионални компетенции и умения при регулираните професии и др. Като се имат предвид посочените по-горе разпоредби и за преодоляване на бариерите пред мобилността, ще бъде подкрепяно организирането на обучение за придобиване или доразвиване на чуждоезикови компетенции за: безработни и работещи, преминали успешно интервюта за работа, на които не достигат езикови познания и по искане на работодатели трябва да се подготвят преди заминаване в чужбина, както и за които предвид професионалната им квалификация съществува голяма вероятност за започване на работа в чужбина; както и за младежи с цел включване в чиракуване и стажуване в чужбина. По дейността се предвижда организиране на интензивни езикови обучения (индивидуални и групови) до две нива по 100 учебни часа всяко на най-малко 120 лица годишно. Ще се организират и еднодневни обучения за повишаване на пригодността на до 560 търсещи работа лица за заетост и по-бърза интеграция в чужда културна среда
 • Новият EURES Регламент предвижда разширяване на EURES услугите и интегриране в общия спектър от посреднически услуги. Изключително важна предпоставка за предоставянето на качествени EURES услуги е наличието на служители, които са специално обучени и имат умения и опит да консултират и информират търсещите работа лица и работодателите при интерес от европейска мобилност. През периода от присъединяването на АЗ към мрежата EURES през 2007 г. до момента е изграден екип от експерти, служители на Агенция по заетостта, които изпълняват своите функции във всички поделения –централна администрация, регионални и локални структури. Те, както и новопъстъпилите служители, определени за EURES съветници и асистенти, трябва да продължат да бъдат обучавани. Задълбочаването и разширяването на знанията им в различни аспекти, свързани с мобилността на работната сила ще доведе до подобряване на предоставяните EURES услуги. По дейността се предвижда: 1.Повишаване капацитета на служителите, предоставящи EURES услуги – EURES съветници, асистенти, лайн –мениджъри (директори на ДРСЗ, ДБТ и ръководството на АЗ) чрез обучения, организирани от EURES Националния координационен офис на национално ниво. В рамките на проекта за период от три години се планира провеждането на около 27 семинара - работни срещи в деветте региона според структурата на АЗ, 5 бр. семинара - работни срещи с Line мениджъри и ръководството на АЗ, 5 бр. семинари - работни срещи с всички EURES съветници на национално ниво. Разходите по дейността обхващат средства за логистика (наем на подходящи зали, техническо оборудване, кетъринг и др.) и командировъчните разходи за организиране и участие в специализираните обучения за EURES съветници, асистенти и Line мениджъри (около 940 участници). 2. Повишаване капацитета на служителите на АЗ, които не предоставят пряко EURES услуги. За да се превърне мобилността в стандартен изход, постигнат при контактите между АЗ и търсещите работа лица, е необходимо служителите, които работят в локалните поделения на АЗ да получат специализирани знания. Това може да бъде направено с провеждането на информационни сесии по места. Предвиждат се информационни сесии в дирекции “ Бюро по труда”. EURES съветникът от региона или EURES асистентът от съответното ДБТ ще презентират напр. мрежата, цели, задачи, стратегически документи, основни дейности –информиране, консултиране, посредничество, EURES портала и националния EURES сайт, особености при пренос на права и др. Дейността включва провеждане на 3 информационни сесии за периода на проекта във всяко ДБТ от страната, вкл. за служители на филиалите. Разходите са за логистика (кетъринг) за събитията и командировъчни за EURES съветници, които ще проведат част от информационните сесии (около 40) – в ДБТ, където EURES асистентите са с недостатъчен опит за тяхното провеждане. 3. Организиране на двудневно предварително обучение на национално ниво за бъдещи EURES съветници, служители на АЗ и на организациите, които ще бъдат акредитирани като EURES членове/партньори през следващия тригодишен период. Предварителното обучение се провежда от Националните координационни бюра на страните членки веднъж годишно съгласно изискванията на ЕК (Европейското EURES бюро за координация Гл. дирекция „Заетост, социални въпроси и включване”) по предварително определени теми и на английски език. Участват опитни EURES съветници и кандидатите за EURES съветници. Разходи са предвидени за командироване на служители, но не и за логистика, тъй като обученията ще се провеждат в сградата на Агенция по заетостта.
 • Съгласно новия Регламент (2016 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда, (EURES), се предвижда сътрудничество със социалните партньори и участие на други заинтересовани страни. Съгласно чл.16 на EURES Регламента, Европейското бюро за координация улеснява сътрудничеството между мрежата EURES и други информаионни и консултански служби и мрежи на Съюза, а Националните координационни офиси си сътрудничат с тези служби и мрежи на национално, регионално и местно равнище, с цел постигане на синергичен ефект и избягване на припокривания. Националните координационни офиси улесняват и сътрудничеството на мрежата EURES със социалните партньори на национално равнище, като осигуряват редовен диалог с тях в съответсвие с националното право и практика. Дейността ще включва участие в съвместни инициативи с другите европейски мрежи, социални партньори, институции, местни и регионални власти, учебни заведения, НПО и др. насочени към информиране на граждани, както и организиране на работни форуми (семинари, работни срещи) за обмен на информация и координиране на инициативите за предоставянето на информация на българските граждани. Сътрудничеството цели увеличаване броя на българските граждани, които познават правата си като европейски граждани, включително правото си да работят свободно във всяка страна членка на ЕС. От друга страна се постига повишаване познанията на EURES съветници и асистенти чрез обмен на информация и сътрудничество на регионално и локално ниво. По този начин става възможно предоставянето на комплексна информация на лицата, интересуващи се от мобилност. По дейността не се планира и не се очаква нито пряко нито косвено облагодетелстване на ключови партньори. Ползите са изцяло и директно за българските граждани. Разходите по дейността включват такива за логистика (наем, техническо оборудване, подготовка на материали, кетъринг), предметни награди и др. за провеждане на съвместни инициативи и за командировъчните разходи в страната на служителите на АЗ за участие в тях.
 • В изпълнение на новия Регламент (2016 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда, (EURES) е необходимо да се създаде нова структура на националната EURES мрежа и координиращото звено в Агенция по заетостта следва да гарантира, че са изпълнени всички задължения по този и по Регламент (ЕС) 492/2011 (чл. 12, 13 и 14). За да може мрежата EURES да разгърне пълния си потенциал, трябва да се създаде система за определяне/акредитиране на нови членове/партньори, които да се ангажират да спазват изцяло приложимите трудови стандарти и правни изисквания, както и другите стандарти за качество на EURES. Дейността включва: • Създаване на система за подбор и определяне/акредитация на частни организации, доставчици на посреднически услуги, които да изградят/разширят мрежата от членовете/партньорите на EURES в страната. За целта е необходимо да се проучи опита на други страни членки и да се изработи система за подбор на партньори с ясно определени критерии – общоевропейски и национални; да се изработят процедури, съобразно националното законодателство; да се изготвят проекти на заявления, споразумения и др., както и при необходимост да се направят предложения за промени в Устройствения правилник на Агенция по заетостта и др. нормативни документи. • След утвърждаване на системата за определяне/акредитиране на партньори и на системата за мониторинг по дейност 6 ще започне разширяване на мрежата като се цели акредитирането/приемането на 10 EURES члена/партньора, които да се включат в механизмите за обмен на информация за работни места и на кандидатури за работа(последното след създаване на съответната база данни на европейско ниво).
 • В изпълнение на новия Регламент (2016 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда, (EURES) е необходимо да се създаде нова структура на националната EURES мрежа и координиращото звено в Агенция по заетостта следва да гарантира, че са изпълнени всички задължения по този и по Регламент (ЕС) 492/2011 (чл. 12, 13 и 14). Звеното ще отговаря за планиране, мониторинг и оценка на дейностите при предоставянето на EURES услугите на територията на България. Дейността включва: • Създаване на система за планиране, управление, мониторинг и оценка на националната EURES мрежа вкл. разработване на методологии и индикатори за проследяване на ефективността от работата на българските членове/партньори на мрежата EURES. Следва да се направи анализ на прилаганите от Агенция по заетостта системи за управление, мониторинг и оценка на външни организации и да се създадат предпоставки за непрекъснато наблюдение на изпълнението на годишните EURES планове, представяни на ЕК и ефективността на националната EURES мрежа. • След утвърждаване на системата за планиране, управление, мониторинг и оценка на националната EURES мрежа, ще започне разширяване на мрежата като се цели акредитирането/приемането на 10 EURES члена/партньора, които да се включат в механизмите за планиране на национално ниво, за координирано изпълнение на планираните дейности, за отчитане, съобразно с приетите индикатори за измерване на ефективността.
 • Съгласно Регламент (ЕС) 492/2011 (чл. 12, 13 и 14) страните членки следва да гарантират обмена на информация относно работни места, автобиографии и кандидатури за работа. EURES България изпълни задължението си да направи обявените в АЗ работни места достъпни за всички европейски граждани. През април 2014 г. е осъществена връзка между EURES портала и националната база данни (НБД), с която оперира Агенция по заетостта. Всички свободни работни места, с изключение на обявените във връзка със субсидирани програми и мерки на пазара на труда, се публикуват в EURES портала автоматично след публикуването им в НБД. Процесът се задвижва от уеб услуга. Във връзка с разширяването на EURES мрежата съгласно Решение на ЕК 2012/733/ЕС и за да се позволи на партньорите на EURES (Агенция по заетостта и акредитираните частни посредници) да участват в обмена както на работни места, така и на автобиографии и кандидатури за работа, е необходимо създаването и поддържането на технически и функционални инфраструктури и системи, вкл. за оперативна съвместимост. Към момента ЕК подготвя създаването на база данни от автобиографии, която ще се формира по аналогичен начин – чрез вливане на автобиографии през националните бази данни на обществените служби за заетост. Съгласно разпоредите на новия Регламент (2015 г.) на Европейския Парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда (EURES) (чл.17) ЕК приема необходимите технически стандарти и формати, които имат за цел създаването на единна информационно-технологична платформа. Държавите членки гарантират, че предаването на информация за свободни работни места, заявления за работа и автобиографии става посредством един-единствен координиран канал. Освен това чл.19 на Регламента разпорежда създаване на оперативна съвместимост между националните системи и европейската класификация на уменията и професиите. По дейността се планира разработка и поддържане на софтуер за оперативна съвместимост (hub) между базите данни на EURES членове и партньори от страната и европейския портал. След предоставяне на техническите параметри от страна на Европейската Комисия, ще се създаде програмен продукт, който ще се предоставя безвъзмездно за задължително ползване от EURES партньорите, за да е възможно преливане на информацията чрез Национална база данни при спазване на изискуемите технически и качествени параметри, зададени от Европейската Комисия. В допълнение е необходимо закупуване на сървър и UPS, за да може да се осъществява постоянно трансфериране на данни към европейските бази данни с работни места и кандидатури за работа. Създадения програмен продукт ще бъде собственост на държавата в лицето на Агенцията по заетостта, в качеството й на публичен орган, отговорен за прилагането на EURES Регламента. За техническото подсигуряване на EURES екипа и наетите в рамките на проекта служители ще се закупят компютри и друга офис техника, за да се обезпечи обмена с ЕК и EURES членовете/партньорите от България и другите европейски страни. За компютрите ще бъде закупен лиценз WIndows - OEM версия. В допълнение, след изграждането на връзките между базите данни на европейския портал и НБД за обмен на работни места и профили на регистрирани търсещи работа лица, се предвижда провеждане на специализирано обучение на служители на АЗ и на акредитираните EURES членове/партньори за ползване на софтуер за оперативна съвместимост (hub).
 • Подобряването на работата на институциите на пазара на труда, публичните и частните посредници ще има за резултат увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност. Дейността включва провеждане веднъж на две години на специализирано изследване на транснационална географска и професионална мобилност – анализ на потоците в трансграничните региони с Румъния и Гърция; анализ на нагласите на търсещите работа в чужбина, мотивите за търсене на работа в чужбина, предходен опит и т.н., както и проучване на нагласите на българските работодатели за наемане на българи с опит в чужбина или на мобилни европейски граждани. Планира се и провеждане на репрезентативни специализирани изследвания за анализиране ефективността на EURES услугите и удовлетвореността на потребителите от тези услуги, предоставяни от Агенцията по заетостта и другите EURES партньори веднъж годишно. През предходния период от присъединяване на Агенцията по заетостта към EURES мрежата до стартиране на настоящия проект са проведени две външни изследвания със следните параметри: 1. Ка