English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-2.009-0063-C01
РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО В ОБЩИНА КАСПИЧАН
ЕСФ ==> Добро управление
27.12.2018
27.12.2018
27.04.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Шумен (BG333), Каспичан

Описание

Проектът ще се реализира на територията на Община Каспичан и обхваща периода 2015-2019 г.като завършващ кметски мандат. Целта му е повишаване активността на представителите на гражданското общество в процесите на взаимодействие с общинската администрация.От проучванията, направени през 2017 г.за влиянието на неправителствения сектор в процесите на формулиране на политики в страната 45,1% смятат, че това влияние е oграничено.Дейностите по проекта„РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО В ОБЩИНА КАСПИЧАН“ са насочени към активизиране и удовлетворяване потребностите на всички целеви групи в Община Каспичан.Чрез дейностите ще съберем база данни и ще направим анализ на досега съществуващите форми, средства и методи на взаимодействие между управляващи и управлявани в Община Каспичан. Ще направим оценка на това взаимодействие както от страна на администрацията, така и чрез анкетиране сред широк кръг представителите на гражданското общество във всяко от деветте населени места на Общината.Чрез провеждането на дискусия под формата на „кръгла маса“ще активизираме неправителствения сектор за генериране на нови идеи и предложения за взаимодействие с общинската администрация. След проучване и анализиране на добри практики в 10 малки, европейски общини и на базата на анализите от общинската администрация и представителите на гражданското общество ще формулираме препоръки и създадем иновативна методика, като инструмент за по-добро взаимодействие. Ще я представим на конференция с участието на всички заинтересовани страни.Периодът е много подходящ за осъществяване на проекта, тъй като в края на кметския мандат през 2019г. ще съберем положителния опит и ще препоръчаме на новия кметски екип механизми за по-открито, отговорно управление, в партньорство с неправителствения сектор.Като израз на съгласие за по-доброто взаимодействие в интерес на гражданите ще подпишем „Споразумение за взаимодействие между Община Каспичан и неправителствения сектор на територията на Община Каспичан.“
Дейности
 • Анализ на основни методи на взаимодействие между общинската администрация и гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в Община Каспичан: Настоящата дейност е от изключително значение за реализацията на проекта и тя ще предостави началните стъпки при създаване в последващите дейности на иновативна методика за взаимодействие между общинската администрация и представителите на гражданското общество. Ще бъдат проучени и разгледани подробно нормативната основа, формите и методите на взаимодействие и връзката на гражданите с местната власт.Нормативната основа на първо място е уредена в Конституцията на Република България, като там е и регламентирана възможността за участие на гражданите при допитвания, участие в местни органи и организации и контрол. Събирането и анализът на тази информация в база данни е сложен процес, тъй като информацията е под формата на документи и протоколи от обществени обсъждания, допитвания, инициативи, предложения, жалби, участие в обществени структури към общината и др. Ще бъдат анализирани и установени конкретните форми и методи на взаимодействие с представителите на гражданското общество и бизнеса, които общинската администрация използва през настоящия кметски мандат 2015-2019г. Ще бъдат направени три анализа на взаимодействието между Община Каспичан и Гражданското общество на различните етапи на осъществяване на видовете политики -на етап формулиране, етап изпълнение или етап мониторинг.Как си взаимодействат Общинската администрация с гражданското общество в Община Каспичан преди и по време на вземане на решения. Как се осъществява публично, прозрачно и отговорно вземане на решения. Как се осъществява информираността на гражданите за предстоящо обсъждане на важни за общността въпроси и за взетите решения. Настоящия анализ ще обхваща времевия период от 2015 – 2019г. Ще бъде събрана информация свързана със следните политики: Инвестиционна политика, Финансова политика, Политика в областта на културата, здравеопазване, Образование,туризъм, Спорт, Социална политика, Младежка политика, Политика за опазване на околната среда, достъп до обществена информация, Местни данъци и такси, Административни услуги и др.Ще бъдат анализирани следните документи: Решения, протоколи от обществени обсъждания, Допитвания, Предложения от НПО, Предложения от Социални партньори, Предложения от Бизнеса, Предложения от Граждани, подписки, Граждански инициативи, Референдуми, Документи от предложения и обсъждания от Обществени и консултативни съвети към Общината, както и предложения на гражданите в процесите на вземане на решения от Общински съвет.Анализът ще даде представа доколко ефективно се взаимодейства с неправителствения сектор, бизнеса и гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения в Община Каспичан. Предвидено е цялата информация да бъде обобщена в база данни, подредена в различни направления и етапи. Известно е че проблемите в тази насока са различни за всяка една от осъществяваните политики.Дейността ще бъде изпълнена от 3 бр. експерти Анализ от Община Каспичан, 3 бр. експерти Анализ от Фондация “АДЕЛЕ” с голям опит в административна дейност и извършване на анализи. Те ще бъдат ръководени пряко от Ръководителя и Координатора на проекта с цел спазване на заложените изисквания по дейността и времевия график. Настоящата дейност е в съответствие с Допустима дейност 3 от Група №1 и със специфична цел №1 на проекта. Поради широкия обхват на проучваните въпроси дейността ще окаже влияния върху всички целеви групи, а именно: Административни структури на изпълнителната власт –общините, както и техните служители, Неправителствени организации, както и техните служители, Социално-икономически партньори, както и техните служители, Бизнес, Общественост.
 • Събиране на данни от представителите на неправителствения сектор, бизнеса и гражданите в Община Каспичан. Анализ на ефективността на досега използваните методи за взаимодействие между управляващи и представители на гражданското общество.: Чрез настоящата дейност се обслужват целите на проекта.Тя ще се проведе на територията на деветте населени места на Община Каспичан - гр. Каспичан, гр. Плиска, с. Каспичан, с. Калугерица, с. Могила, с. Кюлевча, с. Марково, с. Върбяне и с. Златна нива.Дейността цели да даде яснота за гледната точка на представителите на гражданското общество и бизнеса по въпроса за взаимодействието им с управляващите в Община Каспичан в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения. Изясняването на този въпрос е от особена важност и служи като обратна връзка и метод за т.н. „сверяване на часовника“ с общинската администрация по отношение на единомислието между управляващите и гражданите за важността на стратегическите цели, тяхното осъществяване чрез създадените политики, както и удовлетвореността на гражданите от постигнатите резултати. Събирането на информация от широк кръг представители на гражданското общество, бизнеса и гражданите в цялото им многообразие като: НПО, културни, спортни, пенсионерски, младежки клубове и клубове по интереси, социални партньори, представители на промишления и земеделски бизнес, училищни и църковни настоятелства, граждани от деветте населени места в Община Каспичан ще ни даде по-точна представа за реалното им участие като партньор с управляващите и потенциала и възможностите , които има неправителствения сектор за влияние върху процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в Община Каспичан.Предмет на проучване са не само формите на взаимодействие, инициирани от общинската администрация, но и форми и методи, инициирани от различните представители на гражданското общество.Настоящата дейност ще премине в два основни етапа: анкетиране на целевите групи и дискусия под формата на КРЪГЛА МАСА с цел обсъждане на иновативни идеи и методи за бъдещо взаимодействие за провеждане на политики в интерес на гражданите.Събирането на информацията ще се извърши под формата на анкета с цел допитване до по-голям кръг от целевите групи,намиращи се на територията на Община Каспичан. Тъй като анкетирането ще бъде разделено в различни направления като: Инвестиционна политика, Финансова политика, Политика в областта на културата, здравеопазване, образование, туризъм, спорт, социална политика, политика на околната среда, достъп до обществена информация, местни данъци и такси, административни услуги и др. То ще бъде извършено в: учебни заведения, НПО, ключови публични места, бизнеса, читалища, спортни, пенсионерски и младежки клубове, граждани и други. След събирането на информацията чрез мултифункционалното анкетиране, ще се извърши и самия анализ на анкетите с цел придобиване на яснота за формите, средствата и методите, с които общинската администрация комуникира с гражданите. Важни са и сведенията за формите, средствата и методите, които са инициирани от гражданите и бизнеса , като практика за взаимно участие при формулирането на политики, при провеждането им и възможността за последващ контрол. Анализа ще бъде изготвен под формата на ppt файл, който ще бъде представен от експертите на организираната "КРЪГЛА МАСА". Експертите от Фондация Аделе ще организират дискусия под формата на КРЪГЛА МАСА в гр. Каспичан с представители на целевите групи и управниците. Ще бъдат обсъдени предложения, свързани с начини и методи чрез които управниците да взаимодействат с обществото при формулирането на политики при провеждането им и възможността за последващ контрол, касаещи всички целеви групи: Административни структури на изпълнителната власт –общините, както и техните служители, Неправителствени организации, както и техните служители, Социално-икономически партньори, както и техните служители, Бизнес, Общественост.Експерти от Фондация Аделе ще обобщят предложенията които ще бъдат предоставени на управляващите.Настоящата дейност е в съответствие с Допустима дейност 3,4 и 5 от Група №1 и със специфична цел №1 на проекта.
 • Добри практики в малките общини на Европейския съюз: Настоящата дейност обслужва целите на проектното предложение и ще бъде извършена изцяло от експерти на Фондация "АДЕЛЕ". Изключително важно за развитието на демократичните процеси в България е проучването, анализирането и прилагането на вече утвърдени добри практики в страните от ЕС с доказано добро сътрудничество между управляващи и представителите на гражданското общество. Това с особена сила важи за малки общини. С настоящата дейност си поставяме за цел да проучим добрите практики в 10 малки общини на ЕС за механизмите, методите, организацията и правовата рамка , на която се базира връзката между управляващи на община и представителите на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и последващ мониторинг на политики и вземането на управленски решения за по-добра удовлетвореност на гражданите от действията на администрацията. 1. Ще бъде проучена международната европейска правна рамка за гражданско участие в процесите на вземане на решение. Това ще послужи за придобиване на по голяма яснота относно европейските правила за гражданското участие. България попада почти винаги в последните графи на статистиките, свързани с добри практики в различните сфери, и това е и една от причините за създаването на дейността учейки се от силно развитите европейски страни, ползвайки техния богат опит. 2. Ще бъдат проучени 10 малки Общини в силно развити страни на Европейския Съюз. Тук ще бъдат идентифицирани най примерните и силно развити страни и съответно по малки общини с население близко до населението на територията на Община Каспичан. Важно е един от критериите на идентификацията е да бъде и гражданско участие в процесите на вземане на решение. В Европа е силно разпространено съвместното вземане на решени, тъй като се взема под внимание мнението на гражданското общество. По проекта и по настоящата дейност е важно да се определят методите чрез които Европейските общини са достигнали до тези иновативни методи на вземане на решение. 3.Експертите ще се ангажират със създаването на анкети които ще бъдат изпратени на отговарящите на определени критерии общини. Критериите ще бъдат предварително определени от Експертите на Фондация "АДЕЛЕ" . Дейността е в съответствие с дейност 2 от група 3 и дейност 2 от група 1. Тя е в съответствие със специфична цел 2 .
 • Създаване на модел за партньорско управление с гражданите и бизнеса в Община Каспичан чрез формулиране на препоръки и създаване на иновативна методика на тема: "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения в Община Каспичан".: Предвидената дейност е съобразена с целите на проектното предложение. За постигането им е необходимо обобщаване на събраната информация и направените анализи от Дейност 1,2 и 3. На база събраната информация ще бъдат изготвени препоръки и за бъде създадена иновативна методика на тема "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения в Община Каспичан". По настоящата дейност предвиждаме организацията на Конференция с участието на 50 бр. представители на всички заинтересовани страни от които (Общинска администрация, Общински съвет, НПО, Социални партньори, Представители на бизнеса, Общественици и др. ). Целта на Конференцията е представянето на събраните Доклади от Дейностите 1,2 и 3, както и предоставянето на препоръки свързани с по добро взаимодействие между Управляващи и управлявани. Ще бъде представена иновативна методика чрез която ще бъдат представени форми, средства и методи за активното участие на представители на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения в Община Каспичан. Дейността ще предостави възможност за изпълнението на целта на проектното предложение с цел съвместно вземане на решения в интерес на гражданите. Като логически завършек и правова форма на тези взаимоотношения ще бъде подписано споразумение за взаимодействие между Община Каспичан и неправителствения сектор на територията на Общината. Дейността е в съответствие с дейност 4 и 2 от група 4, дейност 4 и 5 от група 1 и дейност 3 от група 2. Тя е в съответствие със специфична цел 1,2,3 и 4.

Индикатори

Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00
брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 12.00, Достигната стойност: 4.00

Финансова информация

87 241.32 BGN
87 241.32 BGN
11 854.34 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 13 086.20 0.00 74 155.12 87 241.32
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 13 086.20 0.00 74 155.12 87 241.32

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан, Стойност: 47 360.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за прекратяване на процедура за Избор на изпълнител с публична покана „Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан“ , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Съобщение за прекратяване на процедура за Избор на изпълнител с публична покана
Предмет на предвидената процедура: Решение за прекратяване на процедура за Избор на изпълнител с публична покана „Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан“ , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Решение за прекратяване на процедура за Избор на изпълнител с публична покана
Предмет на предвидената процедура: Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан, Стойност: 47 360.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4
Предмет на предвидената процедура: Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан, Стойност: 47 360.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Обособена позиция 9: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Обособена позиция 10: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Обособена позиция 11: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Обособена позиция 12: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4
 • Обособена позиция 13: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4
 • Обособена позиция 14: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.