English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0002-C01
Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово
000530479 ОБЩИНА БОРОВО
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
06.10.2017
02.01.2018
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Италия

Описание

Проектът ще се реализира в община Борово, област Русе. Общината се характеризира с ниска ик. активност и висока безработица. В общината няма средно училище и развита мрежа за професионално обучение, адекватни на потребностите на местната икономика. Липсват условия за развитие на предприемачество. Няма изградена инфраструктура за услуги в подкрепа на бизнеса. 
Настоящият проект е обвързан с ИП 4 на ОП РЧР 2014-2020 . Дейностите са насочени към трансфер на 2 социални иновации от Анкона, Италия. Едната е ориентирата към разработване на модел за работа с лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и обучението им. Другата е развитие на бизнес център. Иновациите се основават на вече съществуващи подходи, но се прилагат за първи път в общината. Целевата група обхваща 20 лица с желание да започнат стопанска дейност в т.ч. безработни и самостоятелно заети лица, служители в микро-предприятия, кооперации, земеделски производители.
Дейностите по проекта са: повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновативни подходи; адаптиране и трансфериране на иновативни практики за предприемачество и стартиране на собствен бизнес; развитие на Бизнес център– Борово; оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики; разпространение на постигнатите резултати; управление и администриране; информация и комуникация.
Р-ти: идентифицирани 5 и трансферирани две соцални иновации от Анкона, Италия; приложени партньорски подходи за развитие на пазара на труда в община Борово за намаляване на безработицата и стимулиране на местното икономическо развитие; изградени специфични умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност сред желаещи заети лица и безработни; създаден и развит Бизнес център; повишен административен капацитет в общинската администрация за прилагането на ефективни и ефикасни политики за стимулиране на икономическата актиност.
Дейности
 • Управление и администриране на проекта : Целта на тази дейност е да се обезпечи с ефективен мениджмънт проекта, да се ограничат евентуални рискове в хода на изпълнение на проектните дейности, да се координират действията за гарантиране качеството на проектните дейности и постигането заложените цели и индикатори по проекта. Дейността включва: - създаване, поддържане и подобряване при необходимост на организационната структура, формите за комуникация, процедурите за администриране, отчетност, начините и периодиката на информационен обмен; - административно обслужване на дейностите по проекта и екипа; - детайлизиране и актуализиране при необходимост на план-графика за дейностите и етапите за изпълнението им; - установяване формите за информационен обмен между водещата организация, партньора, обучители и външни експерти, младежите от целевата група по проекта, бюрото по труда, и др. институции; - разпределение на задълженията на членовете на екипа; - техническо и материално осигуряване на управлението на проекта; - вътрешен мониторинг и контрол, непрекъснато наблюдение, периодично анализиране и прилагане на корективни действия при необходимост и/или по препоръка от Управляващия орган. Предвижда се управлението и организацията на изпълнението на проекта да се възложи на екип от външни експерти, включващ ръководител, координатор, счетоводител. Ръководителят - Отговоря за цялостния технически и финансов мениджмънт на проекта в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на ОПРЧР. Координаторът - Координира действията на ангажираните и участващите в изпълнението на проекта; Отговаря за навременната подготовка и изпълнение на отделните дейности по проекта, съобразно времевия график, планираните обхват и ресурси; организира и изготвя междинни и заключителен технически и финансови доклади; поддържа вътрешни и външни комуникации на екипа по проекта с УО, преките бенефициенти, партньори и др. във връзка с реализацията на проекта. Счетоводителят - Следи за правилното и законосъобразно разходване на средства по проекта; Организира, провежда и поддържа счетоводната отчетност на дейностите по проекта; Изготвя приходно – разходни документи документи в съответствие с условията на сключения договор; Изготвя междинни и финален финансови доклади за изпълнението на проекта; Извършва дейности по изплащане на дължими средства на участници и изпълнители по проекта, членовете на екипа; Отговаря за поддържането на цялата финансова документация в съответствие с приложимите законови разпоредби и изискванията на ОПРЧР.
 • Информация и комуникация на проекта: Дейността е изцяло съобразена с изискванията за публичност на ОП РЧР и Единния наръчник за изпълнение на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020. Предвижда се всички материали създадени за публичност по проекта да съдържат: • Описание: Поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия с упоменаване на Европейския съюз; • Упоменаване на фонда, който оказва подкрепа на проекта (наименованието на фонда е посочено в договора между бенефициента и УО); • Поставяне на общото лого за програмен период 2014 – 2020 г. с наименованието на финансиращата оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“; • Изписване на номера и наименованието на проекта. Етапите на изпълнение на дейността са следните: 2.1. Откриваща конференция Целта на провеждане откриващата пресконференция е да се информират представители на микро- и малки предприятия в региона, земеделски производители и занаятчии, както и заинтересовани лица за развиване на собствен бизнес за целите и дейностите на проекта. Ще се представи идеята за създаване на иновативен социален модел Бизнес център - Борово, който да подпомогне местния бизнес в региона за устойчиво развитие и намаляване на безработицата. 2.2. Закриваща конференция При провеждането на закриващата пресконференция ще бъдат представени резултатите от реализирането на проекта - създадения, адаптиран и трансфериран иновативен социален модел Бизнес център и постигнатите резултатите от функционирането. В закриващата пресконференция ще участва експерт малък бизнес от партньора FVB (the Hive business incubator) в провинция Анкона , който ще участва при обобщаването на резултатите. По време на пресконференцията ще се разпространяват отпечатаните в Дейност 7 брошури за популяризиране дейността на Бизнес център - Борово. 2.3. Изработване на материали за публичност информационни табели, публикации в пресата, рекламни стикери, банер, рекламни материали.
 • Изследване на опита и добрите практики на други държави- членки в областта на насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност: Проектът стартира с тази дейност, като целта е да се проучат добрите практики за насърчаване на предприемачеството в страни от ЕС. Очаква се да бъдат събрани и отпечатани в Наръчник на добри практики, онези, които са иновативни и подходящи за приложение в България. Особено внимание ще се обърне в проучването на създаването и развитието на бизнес центрове и бизнес инкубатори, на тяхното развитие и функции. Проучените и анализирани и публикувани добри практики в Наръчника на добри иновативни модели и практики за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството и ще бъдат представени на еднодневен информационен семинар пред всички заинтересовани страни по проекта. Дейността ще допринесе за повишаване информираността на заинтересованите страни по отношение развитието на предприемачеството и ще бъдат набелязани идеи за предприемачество, които да бъдат реализирани на територията на община Борово. Дейностите ще стартират през месец 2 от проекта и е с продължителност 2 месеца.
 • Повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновативни подходи: Целта на дейността е да се повиши капацитета на кандидата, българския партньор и представителите на микро - и малък бизнес, упражняващи самостоятелна стопанска дейност на територията на община Борово по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи. Изпълнението на тази дейност е пряко свързано и допринася за реализирането на специфична цел 5. Повишаване капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи. В рамките на дейността ще бъде сформира работна група от 6 експерти, които в продължение на 3 месеца ще проучват и дискутират състоянието и средата за правене на бизнес в община Борово. В последствие сформираната работна група ще бъде и пряко ангажирана със създаването на иновативния социален модел, адаптирането и трансферирато му. Дейността е вътрешна за изпълнение и се изпълнява от Кандидата Община Борово, а българският и чуждестранният партньор участват с експерти. Работна група включва 3-ма експерти стопанско управление от Община Борово, 2-ма експерти бизнес развитие от партньора Сдружение "Клуб Отворено общество - Русе" (партньор 1) и експерт по малък бизнес от партньора FVB - Анкона, Италия (партньор 2). Работната група ще извърши проучване и анализ на състоянието на бизнеса, осъществяващ стопанска дейност на територията на община Борово. Ще бъдат проучена съществуващата нормативна база свързана с развитието на икономиката и бизнеса в общината, както ще се анализират основни икономическите показатели на малките предприятия в Община Борово за периода 2014 – 2016 г. Ще бъде направен анализ на състоянието на безработицата за същия период, както и ще се проучат нагласите на безработните лица за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Предвидено е дейностите да стартират през месец 2 от проекта и е с продължителност 3 месеца.
 • Адаптиране на иновативни практики за предприемачество и стартиране на собствен бизнес: Целта на дейността е осъществяване на обмен, адаптиране и създаване на иновативен социален модел за подпомагане на местния бизнес и насърчаване към предприемачество посредством обмяна на опит с италианския партньор Бизнес инкубатора FVB. Реализирането на дейността е в пряка връзка с достигането на основната цел на проектното предложение, а именно да се осъществи транснационалното сътрудничество за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия. Дейността се реализира в следната последователност: 5.1. Проучване на иновативни практики прилагани в италианския партньор и негови контрагенти Проучването на иновативните практики ще се извърши по време на работно посещение на италианския партньор за обмяна на опит. В следствие на реализиране на дейност 4.1. се очаква да бъдат генерирани и селектирани идеи за социални иновации свързани с предприемачеството, които се прилагат в организацията на италианския партньор. Очаква се също в резултат от работното посещение да бъдат оценени онези социални иновации, които могат да се адаптират и са полезни за повишаване икономическата активност в община Борово, които ще повишат капацитета на съществуващите и стартиращите МСП как да си осигурят заемен финансов ресурс и др. Количествено се предвижда да бъдат идентифицирани и оценени 5 иновативни практики прилагани у италианския партньор, като от тях да се предложат за адаптиране и трансфериране 2 иновативни социални практики при кандидата община Борово. Очаква се да бъдат трансферирани иновативна практика „Бизнес център“, който за в бъдеще да се превърне в бизнес инкубатор и „обучение по предприемачество и малък бизнес за StartUp компании“. 5.2. Прототипиране и пилотиране на иновативните практики Дейността има за цел да разработи концепция за адаптиране, тестване и трансфериране на вече идентифицираните в 4.1. социални иновации. Очаква се въз основа на използвана добрата практика на италианския партньор за развитие на бизнес инкубатор да бъде създаден прототип на „бизнес център“ за насърчаване на самостоятелната дейност и предприемачество на територията на кандидата община Борово. Т. като идентифицираната иновативна практика „обучение по предприемачество и малък бизнес за StartUps“ не изисква създаване на прототип, тя директно ще се трансферира и ще се приложи на нови целеви групи на територията на община Борово. Изпълнението на тази дейност е ключова за постигането на общата цел на проекта и постигането на специфични цели: 1)Създаване на условия за икономически растеж чрез развитие на нови умения и знания, свързани с местните ресурси и потребности и 2) Принос за разкриване на устойчиви и качествени работни места и повишаване на общото равнище на заетост в икономиката на територията на община Борово със създаването на бизнес център. Разработването на прототипа и адаптирането на социалната иновация – бизнес център в рамките на дейността ще се базира на разработена методология, която ще отчита няколко базови въпроса: 1. Кои целеви групи ще използват социалната иновация? 2. Какви техни нужди и потребности ще удовлетворява? 3.Как ще се използва социалната иновация и какъв ще е достъпът до нея? Пилотирането се прави с цел да се събере информация за силните и слабите страни на прототипа на социалната иновация ( „бизнес център“) и да се направят необходимите корекции преди етапа на трансфериране. Пилотирането(тестването) също така има за цел да създаде положителни потребителски възприятия сред съществуващия бизнес в община Борово, както и към целевите групи, които биха искали да стартират собствен малък бизнес. Тук екип от 4 експерти от създадената работна група по проекта в продължение на 4 месеца с помощта на свои италиански колеги ще създадат прототипа и ще го пилотират.
 • Трансфериране на иновативни практики за предприемачество и стартиране на собствен бизнес: В настоящия проект се предвижда да бъдат внедрени 2 от идентифицираните общо 5 социални иновации прилагани от италианския партньор. Те са: 1) Създаване и оборудване на бизнес център, която е иновация основаваща се на вече съществуващи подходи приложени при чуждестранния партньор и е адаптирана съгласно спецификата на икономическата активност и развитие на община Борово; 2) Трансфериране на социална иновация свързана с обучение на целевите групи по предприемачество и стартиране на собствен бизнес – това е иновация ориентирана към цели, т.като е свързана с обучение на нови целеви групи, както е и иновация ориентирана към съдържание, защото предлага нова организация на обучение, работа в мрежа и разпространение. Ползите за община Борово с изпълнение на тази дейност са свързани със създаването на благоприятна бизнес среда за стартиращ, микро и малък бизнес, както и условия за устойчива заетост в регион с високи нива на безработица. Етап 1: Създаване и оборудване на бизнес център След създаването на прототипа и пилотирането му в дейност 5, през месец 7 от реализирането на проекта се предвижда да стартира внедряването на социалната иновация „Бизнес център“. Тя има за цел да учреди и регистрира бизнес център на територията на община Борово със статут на неправителствена организация, който да подкрепя развитието на частния сектор на местно ниво. Основните функции на бизнес центъра ще бъдат да предлага информационни и консултантски услуги, обучение, финансови услуги , да се предоставят помещения за срещи и събития на МСП, както и за стартиращите. Бизнес центърът ще има и социално-икономическа функция, т.като ще дава подкрепа за специфични ЦГ (безработни, представители на малцинствата, хора с увреждания и др.), за да се работи в посока преодоляване на социалната изолация, да се създадат специализирани програми за обучения, както и създаване на нови фирми тип социални предприятия, които да разкрият нови работни места. Етап2: Трансфериране на социална иновация свързана с обучение на ЦГ по предприемачество и стартиране на собствен бизнес Целта е чрез взаимстване на опита на италианския партньор и трансфера на иновативната методика за обучение да се формират умения по предприемачество сред ЦГ и да се окуражат повече хора да стартират свои собствени бизнеси в община Борово. На този етап ЦГ ще бъдат подпомогнати с обучения за предприемачески умения, както и от безплатни услуги предоставяни в бизнес центъра. Пряката целева група, към която е насочена иновацията са 20 лица желаещи да стартират самостоятелна стопанска дейност (безработни – жени, мъже, млади предприемачи, безработни от уязвимите групи и др.,служители и заети в МСП, получили подкрепа по програмата), които имат бизнес идея. Те ще бъдат обучени и ще придобият професионална квалификация втора степен за част от професия с продължителност 60 часа – Сътрудник малък и среден бизнес, код 3450501. Етап 3: Разработване на стратегия за развитие на бизнес центъра Стратегията ще обхваща 5 годишен период за развитие и ще включва следните компоненти: - Визия, стратегически цели и финансова устойчивост на бизнес центъра - Структура; организация и управленски екип - Профил на подкрепяните предприятия - Вид на услугите, предоставяни в бизнес центъра, както и възможност за разкриване на бизнес инкубатор. Етап 4: Провеждане на индивидуални консултации на фирми от какви услуги могат да се възползват в бизнес центъра. На този етап се предвижда да бъдат проведеждани регулярни консултации с микро- и малки фирми в началото на своето развитие, функциониращи на територията на община Борово и съседните на нея общини. ЦГ ще бъде запозната с възможностите, които бизнес центърът предлага за стартиращи компании и предприемачи. Ще се дават примери за успешни практики и компании, развиващи дейност в сферата на "зелената" икономика. Целта е да се повиши броят на консултираните съществуващи фирми по предприемачество и бизнес, както и да се увеличи броят на стартиращите бизнес.
 • Създаване и поддържане на уеб-базирана платформа "мрежа за ефективно сътрудничество" : Целта на тази дейност е реализиране на ефективното сътрудничество между партньорите от община Борово и Анкона чрез прилагане на добри европейски практики, обмяна на опит, знания и идеи в областта на развитие на бизнеса и предпримачеството. Изпълнението на дейността допринася пряко за достигането на основната цел на проектното предложение, а именно осъществяване транснационалното сътрудничество за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия. Платформата ще бъде разработена на български и италиански език. Тя ще бъде с опростена навигация с цел максимално да улесни потребителите и ще съдържа следните основни раздела: ЗА НАС, в който ще се дава информация за партньорите и контакти; ДЕЙНОСТ, съдържащ информация за проекти, добри практики и иновации, бизнеспартньри; АКТУАЛНО с информация за навини и събития; ПОЛЕЗНО- връзки и публикации; ФОРУМ. Уеб-базираната платформа ще създаде единна база данни за търсене и намиране на актуална информация за инвестиционни проекти, подходящи бизнес партньори, производители и търговци от всички области на икономиката. Чрез единната база данни, контактните точки на мрежата от двете страни Борово и Анкона ще обменят информация и ще разпространяват оферти за бизнес сътрудничество. Платформата ще помогне за насърчаване и на търговията, като се публикува навременна информация за търговски изложения и земеделски панаири, традиционно организирани в България и Италия. Уеб-базираната платформа ще допринесе за сключване на конкретни сделки, ще помогне за привличане и реализиране на инвестиции, ще допринесе за създаването на съвместни предприятия и ще подкрепи прилагането на различни двустранни и многостранни проекти в областта на селското стопанство и икономиката. Платформата ще осъществява контакти за сътрудничество, обмен на данни и създаване на мрежа за контакти между партньорите от Борово и Анкона, организации и предприятия и техните партньори в двете страни, улесняващи бизнес контактите, обмена на информация и други въпроси от взаимен интерес. Част от дейността на платформата ще е насочена и към идентифициране и анализ на добри практики, изготвяне на съвместни пазарни анализи, проучвания и изследвания на бизнес потенциала, разработка на проектни предложения за укрепване на компетенциите и насърчаване на предприемачеството за иновации, включително социални иновации за здравеопазване, социално включване: малцинства, хора с увреждания, възрастни хора и т.н.
 • Оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики: Целта на тази дейност е да се извърши оценка от независим изпълнител на постигнатите резултати при създаването на иновативния социален модел и приложимостта му съобразно спецификите на бизнес средата в община Борово. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Оценката ще приключи с набелязване на мерки за подобряване на иновативния социален модел. Изпълнението на тези мерки ще доведе до постигане целите на проекта, а именно повишаване устойчивостта на бизнеса в региона, активизиране предприемачеството и самонаемането и намаляване на безработицата.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е популяризиране и устойчивост на иновативните социални практики, които са трансферирани при кандидата община Борово. Дейността пряко допринася за реализиране на специфична цел 6 - Повишаване информираността на местната общност в община Борово и съседните общини за иновативни модели за стимулиране на икономическата активност. Очаква се чрез популяризиране дейностите и услугите предоставяни от бизнес центъра да се информират повече представители на ЦГ, възнамеряващи да стартират свой собствен бизнес в община Борово и в съседните общини, като им се предостави и възможност да се възползват от предоставяните услуги за подкрепа на бизнеса. Дейността ще се реализира в следните етапи: 9.1. Разработване на комуникационен план за разпространение на постигнатите резултати Планът набелязва мероприятия за достигане на информацията за постигнатите резултати от трансферирането на 2 -те иновативни социални практики до широк кръг заинтересовани страни 9.2. Изпълнение на плана, включва: ** Организиране на 2 кръгли маси и 1 конференция Планира се да се проведат кръгли маси с участие на експерти от работната група по проекта и представители на МСП и безработни лица, желаещи да започнат собствен бизнес. Кръглите маси ще се проведат в гр. Борово и гр. Велико Търново. ** Презентиране на постигнатите резултати на национално ниво в събитие на национално представителна организация на МСП Очаква се представянето на бизнес центъра пред представители на МСП на национално ниво да доведе по - голям брой клиенти и от други общини и области в страната, които да използват услугите на бизнес центъра. Това от своя страна ще доведе до устойчивост на бизнес центъра и прерастването му в бизнес инкубатор в кратки срокове. ** Провеждане на обучения за използване и работа с уеб-базирана платформа "мрежа за ефективно сътрудничество" Планира се обучения да се проведат в гр. Борово и в съседните общински центрове - Ценово, Две могили, Бяла и Иваново. Обученията включват представяне на платформата и индивидуални консултации на участниците за използването й. Ще бъдат разяснени начините за търсене на партньори и клиенти, презентиране на стопанската си дейност, търсене на партньори за коопериране на съвместни дейности и др. Планирани са индивидуални консултации на целевата група - създаване на профил, начини на търсене, селектиране на информацията и др. ** Организиране на конференция на тема: "Подпомагане на предприемачеството и развитието на „зелена” икономика – конкурентно предимство на бизнеса" Конференцията ще се проведе в гр. Русе и ще бъдат поканени за участие представители на всички общини в област Русе, както и представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители, занаятчии и безработни лица с желание за стартиране на собствен бизнес от област Русе. Идеята е да се представят пред участниците дейностите и услугите на бизнес центъра, както и да се изясни същността на "зелената" икономика в местни условия, да се очертаят приоритетите за "зеления" бизнес и конкретните практическите стъпки за неговото развитие. В конференцията ще вземат участие експертите от работната група по проекта, както и представител на Партньор 2, който ще сподели опита на италианския бизнес в развиване на "зелена" икономика и разкриване на "зелени" работни места. Разходите за участието на представителя на Партньор 2 възлизат на 1200 евро, които са за собствена сметка на Партньор 2 и са включени в Споразумението за партньорство и във финансовото му участие. Ще се поканят и представители на български фирми, развиващи "зелен" бизнес или био земеделие, които ще могат да споделят своя опит. ** Отпечатване и разпространение на печатни материали - брошури и плакати Ще се отпечатат 1000 бр. брошури, които ще се разпространяват по време на конференцията и кръглите маси по проекта. Ще се отпечатат и 20 бр. плакати, които ще се използват за информиране при подготовката и провеждането на публични събития по проекта.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00
Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

174 733.64 BGN
174 733.64 BGN
156 020.68 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 8 736.68 0.00 165 996.96 174 733.64
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 736.68 0.00 165 996.96 174 733.64

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.