English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-2.003-0001-C03
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)
ЕСФ ==> Добро управление
11.11.2016
10.10.2016
10.02.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящият проект има за цел да подпомогне ефективното въвеждане в административната практика на режима на държавните помощи от местните администрации, чрез проучване и анализ на услугите от общ интерес и тези от общ икономически интерес (УОИИ), извършвани от общински органи (без услуги, възложени на болници (държавни и общински), услуги, свързани с наземен транспорт и административни услуги. Проектните дейности включват:
Дейност 1: Съставяне на въпросник и набиране на информация от общините
Дейност 2: Изучаване на добри практики за УОИИ
Дейност 3: Обсъждане на проблеми и постигнати резултати по проекта
Дейност 4: Изготвяне на Правила за условията, при които се предоставят и разходват публични средства при реализирането на УОИИ и предложения за изменения на нормативната уредба за УОИИ на база извършени анализи
Дейност 5: Информация и комуникация
Дейности
 • Липсата на точни правила в България относно начина на определяне, изпълнение и контрол на УОИИ от страна на общинските администрации във връзка със законодателството на ЕС в областта на държавните помощи, води до различно определяне от страна на общините на същността, обхвата, правилата за възлагане, финансиране и контрол на УОИИ, което заплашва коректното изпълнение на договори при възлагането на УОИИ на изпълнителите. Една от последиците от посоченото е, че плащанията за извършвани услуги, класифицирани съгласно европейското законодателство като УОИИ, подлежат на възстановяване от изпълнителите, когато извършването на услугите не е било установено изначално в съответствие с приложимите норми на законодателството по държавните помощи. Това от своя страна ще създаде затруднения при предоставянето на УОИИ, от което потърпевшо ще бъде населението на съответната община. В рамките на Дейност 1 ще бъдат изработени и изпратени въпросници до 5 (пет) общини. Определени са 5 (пет) общини като източник на основните данни за изпълнение на проекта – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора. Изборът на горепосочените общини е обусловен от следното: - Значителна част от населението на Р. България живее в тези общини, като в тях живее 32.95% от населението на страната. В общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора е създаден 63.51% от БВП на България през 2013 г. Петте общини разполагат със значителни финансови ресурси спрямо другите общини; - Броят, естеството и характерът на предлаганите услуги в тези общини е най-комплексен, тъй като разполагат с достатъчно добре обезпечени бюджети за изпълнението на УОИИ и други услуги, както и разпределят значителни ресурси за УОИИ. Проучването на експертите от дирекция "ДПРС" в тези общини ще бъде насочено към събиране и обобщаване на информация, относно услугите, които общините предоставят / възлагат на своите територии, в това число начина на възлагане и изпълнение на услугите. Основната цел на въпросника е получаването на информация за предоставяните услуги, за да се отделят тези, които с голяма вероятност могат да представляват УОИИ, като няма да се включват услуги, възложени на болници (държавни и общински), услуги, свързани с наземен транспорт и административни услуги. В рамките на Д1 ще бъде уточнено с общините предоставянето, при необходимост, на допълнителна информация на Консултанта по проекта за извършването на анализи по проекта. Проектът предвижда изготвянето на 3 броя тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП – за избор на Изпълнител за подготовка на 1 (един) брой тръжна документация, за избор на Консултант по проекта и за избор на Изпълнители на дейности за логистика и осигуряване на рекламни материали. Определени са 5 (петима) експерти от дирекция „ДПРС“, които ще отговарят за избраните общини. Основните причини за избора на петима експерти за изпълнението на дейността са: броят на общините, обект на проучване, широкият спектър на предлагани услуги от общините, формулирането на въпроси към общините, обобщаването и систематизирането на получената обратна информация. Поради специфичните особености на материята формулирането на подходящи въпроси, координацията при получаване на обратната информация и допълнителното й прецизиране, изискват осигуряването на достатъчно експерти с опит в областта на държавните помощи за постигане на качествено изпълнение. Всеки експерт ще отговаря за една община, което ще позволи по-добра координация и контрол в процеса на работа. Предвиденото обобщаване на информацията, която да бъде предоставена на Консултанта, ще включва преглед на попълнения въпросник за всяка отделна услуга /които за някои от общините могат да достигнат и над 200/ и при необходимост допълнително уточняване и актуализиране на представената информация. Получената информация ще бъде обобщена и систематизирана.
 • По Дейност 2 се предвижда организиране на 2 (две) шестдневни посещения в 2 (две) държави-членки на ЕИ, с оглед проучване на добрите практики и чуждестранния опит в областта на УОИИ. Броят на командированите лица за една визита ще бъде 12 (дванадесет) служители от дирекция "ДПРС". Държавите-членки на ЕС за посещение ще бъдат предварително обсъдени и уточнени между Възложителя и Консултанта по проекта. Преди извършване на посещенията, Консултантът по проекта следва да идентифицира предварително: администрациите, които организират предоставянето на УОИИ в съответните държави и подходящи практики в тези страни за пряко изучаване на място. Служителите на Бенефициера ще имат възможност да се запознаят с практическите решения по конкретни теми, свързани с най-често възлагани услуги от общините, методите за дефиниране, възлагане, оценка за съответствие с европейското право и решения на Европейската комисия (ЕК), ако има такива, предварителен и последващ контрол, както и прозрачността в процедурите при вземането на решенията. Запознаването с чуждестранния опит по отношение на УОИИ ще улесни процеса по неговото прилагане в България на по-късен етап. За целта, предварително ще бъдат обсъдени нужди от конкретни добри практики и необходима информация с екипа за управление на проекта. Съдържанието на някои от изучаваните теми ще бъде зададено като задължително от Възложителя в конкурсната документация за избор на Консултант, а останалите, Консултантът трябва да съгласува предварително с Възложителя. Консултантът по проекта задължително ще има свои представители (извън бройката от 12 човека) в групите за посещенията, както и ще бъде отговорен по отношение на вътрешния транспорт и организационно-техническите въпроси, свързани със съответните събития (организация и координация с представителите на съответните администрации). Консултантът по проекта има ангажимент да идентифицира предварително администрациите, които организират предоставянето на УОИИ, в различни държави и добри практики в тези страни за пряко изучаване на място, тъй като ще разполага с необходимия опит в тази област. Представителите на Консултанта по проекта ще пътуват за своя сметка. С оглед на това, че са възможни допълнителни пътувания за целите на работните посещения в чужбина, считаме, че би било целесъобразно Консултантът, който е ангажиран в организирането на тези посещения, да организира и транспорта на участниците в съответната страна, тъй като същият е запознат с цялостната организация във връзка с провеждането на посещенията и това ще улесни придвижването на участниците. Консултантът по проекта ще предложи подходящи държави-членки на ЕС за изучаване на добри практики. Възложителят ще направи избора на държавите за изучаване на добри практики за възлагане на УОИИ измежду страни-членки на ЕС, които имат широк спектър на предлагани обществени услуги и богат опит в прилагането на правилата за държавни помощи и в частност за УОИИ. Служителите на дирекцията са 28, като всички се занимават с държавните помощи и с правилата за услугите от общ икономически интерес. Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ подпомага министъра на финансите при изпълнение на правомощията му като орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи на национално ниво. Предвид това е целесъобразно служителите на дирекцията да проучат добри европейски практики в областта на УОИИ, с цел подпомагане на процеса по разработване на правилата, поради което считаме, че посочената бройка от 12 (дванадесет) служителя е съвместима с целите на конкретната дейност. Съгласно проекта, участието на представители на общ. и центр. ад-ции се свежда до пред. на информ. и провежд. на дискусии във връзка с разработването на правилата, а в самия процес на разработване ще бъдат ангажирани служители на дирекция „ДПРС“. Също така правилата ще бъдат изготвени на централно ниво и ще въведат допълнителни задължения на общините, което не винаги се приема еднозначно.
 • По Дейност 3 ще бъдат организирани и проведени 3 двудневни работни срещи в страната, извън София. Първите 2 срещи ще бъдат с по 40 участника - представители на Бенефициера, представители на избраните общини и представители на администрации, имащи отношение към режима на държавните помощи. Броят на участниците в третата среща ще бъде 100 човека. Целта е да бъде запознат по-широк кръг представители на целевата група с постигнатите резултати до момента, както и получаване на обратна връзка от тях. Първата среща ще се състои след изпълнението на Дейност 2 и преди приключване на работата по Етап 1 - Дейност 4. В нея ще се обсъдят получените отговори във въпросника от Дейност 1, ще бъдат представени опита и добрите практики от посетените държави по Дейност 2 и дискутирани възможностите за тяхното практическо прилагане в българските общини. Обект на дискусии ще бъдат и конкретни варианти за модифициране на чуждестранния опит към българската среда и как подобни варианти могат да се проектират в законодателството на Р. България за оптимизиране на практиката по УОИИ. Консултантът ще запознае участниците с междинните резултати от извършвания анализ по време на Етап 1. Втората среща ще се състои преди приключване на работата по Етап 2 от Дейност 4. В нея ще вземат участие представители на Бенефициера, на избраните общини и на администрации, имащи отношение към режима на държавните помощи. Консултантът ще представи обобщени резултати от извършения анализ на съществ. практика и орг-ия при предост.о на УОИИ в България и начина на определяне на услугите от общ интерес и тези от общ икономически интерес и ще запознае участниците с междинните резултати по Етап 2. Ще бъде проведена дискусия и размяна на мнения по отношение очакванията на общините за резултатите от Етап 2 и Етап 3. Третата среща ще се състои след приключването на работата на Консултанта, но преди отчитане на работата му пред Възложителя. Целта е да се обсъдят разработките на Консултанта от извършения анализ на тесните места в прилагането на режима на УОИИ в общините, предложенията за синхронизиране на съществуващата обща нормативна база с правилата по държавните помощи в областта на УОИИ и разясняване на правилата и примерните договори за възлагане на УОИИ в общините за някои основни видове услуги. Консултантът ще отрази в своите разработки предложенията от дискусията преди да ги отчете пред Възложителя. На срещата ще бъдат поканени представители от повече общини с цел запознаване на повече заинтересовани страни с резултатите от проекта. Консултантът ще подготви материали на хартиен носител – 40 броя за първата среща и втората среща, а за третата среща - 100 броя. За всяка среща ще бъдат подготвени от Консултанта презентации на мултимедия, в които да се включват документи, анализи от неговата текуща работа, в т.ч. и предложения за обсъждане. Набавянето на информация за целите на проекта ще се осъществява от петте най-големи общини, тъй като те разполагат с разнообразен опит по отношение на предоставяните обществени услуги и административния капацитет в тях е най-голям. Администрациите, имащи отношение към режима на държавните помощи, включват централните администрации, които определят политиката при предоставяне на различни услуги от обществен интерес. Предвид горепосоченото в 40-те участника за първите две срещи са включени представители на дирекция „ДПРС“, на 5-те общини по Д1 и на централните администрации, което ще доведе до постигане на ефективни резултати. Първите две срещи ще бъдат изцяло с цел извършване на преглед на събраната информация и постигнатите до момента резултати , поради което са поканени участници от 5-те общини, предоставили информацията, както и представители на централни администрации. Всички общини ще получат наръчник за прилагане на правилата. Допълнителна инфомация за правилалата ще бъде публикувана на интернет сайта на МФ. В този смисъл всички общини ще бъдат запознати с правилата и примерните договори за възлагане на УОИИ в общините.
 • В рамките на дейността Консултанта по проекта ще извърши анализ на съществуващата практика и организация на услугите предоставяни от общините, без услуги, възложени на болници (държавни и общински), услуги, свързани с наземен транспорт и административни услуги, предоставяни от общините. Консултантът по проекта следва да установи как се идентифицират и възлагат УОИИ и кои са основните проблеми и несъответствия с правилата по държавните помощи, съпътстващи този процес. Резултатите от извършените анализи ще позволят на Консултанта по проекта да изготви примерна карта /списък/ на основните видове УОИИ, предоставяни от общините, без услуги възложени на болници (държавни и общински), услуги, свързани с наземен транспорт и административни услуги. Консултантът по пректа ще извърши анализ и на тесните места в прилагането на режима на УОИИ, който ясно да идентифицира прилагането на нормативната уредба на ЕС в България, както и трудностите, срещани при практическото и прилагане от общините. На база на извършените анализи Консултантът по проекта ще разработи Правила за условията, при които се предоставят и разходват публични средства при реализирането на УОИИ и типове примерни договори за възлагането им. Правилата трябва да включват всички изисквания на законодателството по държавните помощи в областта на УОИИ и следва да бъдат въведени от съответните публични органи, съгласно прилаганата практика на национално и общинско ниво. Консултантът по проекта трябва задължително да развие в Правилата базовите принципи свързани с: - Понятията за предприятие и икономическа дейност; - Предоставяне на държавни ресурси; - Предоставяне на икономическо предимство; - Селективност; - Отражение върху търговията; - Определяне на УОИИ; - Избор на доставчик и акт за възлагане; - Определяне на параметрите на компенсацията и начина за нейното изчисляване ; - Избягване предоставянето на свръхкомпенсация; - Задължения за прозрачност и докладване - Срокът за извършването на възложени УОИИ от дадено предприятие да бъде за не повече от 10 г. Изключение от това правило е възможно само, когато от доставчика на услуги се изискват значителни инвестиции, които трябва да бъдат амортизирани през по-дълъг период от време в съответствие с общоприетите счетоводни принципи. Изготвените Правила следва да бъдат предложени за обсъждане и приемане от Възложителя. След като бъдат приети от Възложителя, Правилата ще бъдат предоставени за одобрение от министъра на финансите. Също така Консултанта по проекта трябва да разработи проекти и предложения за синхронизиране на съществуващата обща нормативна база с правилата по държавните помощи в областта на УОИИ. Предложенията ще се основават на анализ на цялостната нормативна уредба в Р. България и нейната пряка или косвена съотносимост към европейското законодателство по държавните помощи, като следва да се постави акцент върху нормативната уредба за общинските администрации при предоставянето на УОИИ. На база на констатираното ниво на идентификация и прилагане на режима за извършване на УОИИ, Консултантът по проекта трябва да направи предложения за нормативни промени, с оглед оптимизиране на процеса по възлагане на УОИИ, с акцент върху извършването на държавно делегирани дейности. В рамките на Дейност 4 ще бъдат изготвени 550 (петстотин и петдесет) броя наръчници за общините, съдържащи резултати от анализите на Консултанта по проекта и изготвените от него правила и типове примерни договори. Предвид липсата на достатъчно символи за описание цялостното изпълнение на Дейност 4 в ИСУН сме прикачили Приложение към Финансова обосновка, където е направено пълно описание на дейността.
 • В рамките на тази дейност ще бъдат проведени 2 (два) броя пресконференции в сградата на Министерство на финансите, всяка с 10 (десет) представители на медиите, за отразяване стартирането на проекта и приключването му. Пресконференциите ще бъдат отразени в най-малко 1 (една) медия. Резултатите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Министерство на финансите. По Дейност 5 се предвижда изработването на минимум 510 (петстотин и десет) броя рекламни материали, в т.ч: куфар на четири колела за ръчен багаж – 100 броя, рол-банер – 3 броя, еко-химикал – 204 броя, бележник – 200 броя, плакат – 3 броя. Предвид липсата на ограничения за използването на предвидените промоционални материали, залагаме на атрактивен подход. Считаме, че избраният подход за популяризиране на проекта е атрактивен и ще допринесе в пълна степен за постигане на изискванията на ОПДУ по отношение на дейностите за информация и комуникация по проекта. По отношение на предвидените бройки рекламни и промоционални материали следва да отбележим, че куфарите на четири колела за ръчен багаж ще бъдат раздадени в третата среща на всеки един от участниците в нея. Предвид това са предвидени 100 броя куфари по проекта. На всяка от предвидените работни срещи ще бъдат раздадени промоционални материали на всички участници, а именно - еко-химикал 180 (40+40+100) броя и допълнителни 24 броя, бележници 180 (40+40+100) броя и допълнителни 20 броя. Предвидени са 3 броя рол-банери, по всеки един за всяка работна среща, както и 3 броя плакати, които ще популяризират проекта. Предвиждаме допълнителните 20 броя еко химикалки и 20 броя бележници да бъдат раздавани на участниците в предвидените 2 (две) пресконференции. Всяка от пресконференциите ще бъде за не-повече от 10 представители на медиите. Останалите 4 (четири) броя еко химикалки са предвидени в резерв и ще бъдат раздавани при загуба, увреждане и/или дефект.

Индикатори

Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 24.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

1 179 061.60 BGN
1 179 061.60 BGN
73 185.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 176 859.24 0.00 1 002 202.36 1 179 061.60
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 176 859.24 0.00 1 002 202.36 1 179 061.60

Тръжни процедури

Наименование: Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ“ и по проект „Ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“, финансирани по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.(ОПДУ)”, Предмет на предвидената процедура: Логистика при реализиране на дейности по орг. и провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проекти, изпълнявани от д-я ДПРС към МФ. Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ“ и по проект „Ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“, финансирани по ОПДУ. Обособена позиция 2: „Провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на ЕСИФ“, финансиран по ОПДУ“, Стойност: 405 061.67
Наименование: Обособена позиция 2: „Провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на ЕСИФ“, финансиран по ОПДУ“, Предмет на предвидената процедура: Логистика при реализиране на дейности по орг. и провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проекти, изпълнявани от д-я ДПРС към МФ. Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ“ и по проект „Ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“, финансирани по ОПДУ. Обособена позиция 2: „Провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на ЕСИФ“, финансиран по ОПДУ“, Стойност: 405 061.67
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувани в страната и чужлина на служителите на Министерство на финансите, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувани в страната и чужлина на служителите на Министерство на финансите , Стойност: 2 000 000.00
Наименование: Избор на Консултант за осъществяване на Дейност 4 и част от Дейност 2 по проект "Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)"., Предмет на предвидената процедура: Избор на Консултант за осъществяване на Дейност 4 и част от Дейност 2 по проект "Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)"., Стойност: 1 000 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).