English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0052-C01
Агенти на промяната
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.09.2017
01.11.2017
01.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Целевата група са икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст 15-29 г. вкл., като проектът е насочен към решаване на следните им проблеми: липса на връзка между институциите и икономически неактивните младежи и липса на опит в търсенето на работа. Тези проблеми ще бъдат решени посредством адаптиране и трансфериране на две социални иновации, насочени към иновативни методи на комуникация с целевата група по проекта и въвеждане на индивидуално онлайн приложение за създаване на автобиография.
Основната цел на проекта е устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора от целевата група чрез трансфер и въвеждане на две социални иновации и подобряване на транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на Европейския съюз.
Специфичните цели са насочени към: идентифициране на иновативни модели в ЕС; повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни; въвеждане на социални иновации, насочени към подобряване на комуникацията между целевата група и институциите и подобряване на възможностите за реализиране на пазара на труда на икономически неактивните младежи; получаване на независимо външно потвърждение за постигнатите иновативни резултати; постигане на широка информираност по отношение на резултатите от проекта.
В проекта са предвидени дейности по: извършване на проучване и анализ на иновативни методи и практики от ЕС; адаптиране и пилотиране на две социални иновации; повишаване на капацитета чрез обучителни събития; оценка и разпространение на постигнатите резултати; информационни дейности. Това ще допринесе за следните резултати: идентифицирани минимум пет подходящи иновативни модели; проведени обучителни събития; адаптиране, трансфериране и пилотиране на две социални иновации; изготвена външна оценка и проведени две информационни кампании: една, насочена към конкретните трансферирани иновации и една относно реализацията на проекта и полученото финансиране.
Дейности
 • Дейности за организация и управление на проекта: Целта на настоящата дейност е насочена към качествено изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените цели и резултатите по проекта, чрез обезпечаване на изпълнението на проектните дейности и мерки, спазване определените срокове и бюджетни ограничения, стриктното следване на всички изисквания на управляващия орган към начина на реализация и отчитане на договора по процедурата. В рамките на настоящата дейност ще бъдат осъществени следните етапи на изпълнение: 1.1. Провеждане на процедура и избор на изпълнител на дейностите по организация и управление по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. Този етап стартира от месец 1 на проекта,. 1.2. Сключване на договор с избрания изпълнител и стартиране на работа на екипа. Екипът ще отговаря за цялостна организация, администрация, координация и отчитане на проектните дейности. Този етап стартира веднага след приключване на процедурата и избор на външен изпълнител. 1.3. Разработване, утвърждаване и прилагане на ефективни и прозрачни процедури за управление, контрол и мониторинг на проектните дейности. Стартира веднага след подписване на договор с външния изпълнител и включва: - работна среща на екипа, на която ще бъде разгледано цялостното проектно предложение като дейности, срокове, бюджет и изисквания на управляващия орган. - разработване на система за организация, управление и контрол на проекта, включваща актуализиран график на дейностите. - разработване на работни задания на експертите по проекта. 1.4. Разработване на документация и организиране на процедури за възлагане изпълнението на дейностите по проекта, които ще се извършват от външни изпълнители по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ, провеждане на процедурите и избор на изпълнители. Стартира веднага след приключване на предходния етап. 1.5. Провеждане на регулярни срещи (1 път месечно) на екипа на проекта с оглед обсъждане на трудности и проблеми при реализацията на проекта и набелязване на адекватни мерки за тяхното преодоляване. Този етап се осъществява през целия период на изпълнение на проекта. 1.6. Провеждане на работни срещи и разговори между екипа по проекта, изпълнителите – експерти, психолози, обучители, представители на чуждестранните партньори, целевите групи, доставчиците и изпълнителите на възложените услуги, с цел осъществяване на вътрешен мониторинг, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи от изпълнението на възложените дейности, да се проследи напредъка на отделните етапи в изпълнението на проекта и при необходимост да се наложат корективни мерки. Този етап се осъществява през целия период на изпълнение на проекта. 1.7. Ще бъдат координирани дейностите между отделните лица в екипа за изпълнение на дейностите, външните изпълнители, чуждестранния партньор. Този етап се осъществява през целия период на проекта. 1.8. Подготовка на технически и финансови отчети и искания за плащания, както и осъществяване на комуникация между бенефициента и Управляващия орган. Този етап се осъществява през целия период на проекта.
 • Извършване на проучване и анализ на иновативни методи и практики от ЕС: Целта на настоящата дейност е идентифициране и анализиране на най-подходящите иновативни модели в Европейския Съюз спрямо нуждите и характеристиките на целевата група. Същността на дейността се състои в извършването на обстойно проучване (desk research) на съществуващи иновативни модели, методи и добри практики в страните от Европейския съюз, които са релевантни спрямо нуждите и конкретните характеристики на целевата група по настоящия проект. След като бъдат проучени релевантни модели, методи и добри практики, ще бъде изработен анализ, в който освен подробно описание на самата идея, същността и целта й, за всеки проучен модел/метод/практика ще са дадени и предложения за съответната му приложимост в нашите условия. Дейността ще бъде реализирана на следните етапи: 1. Изготвяне на задание, документация, провеждане на процедура и сключване на договор с изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ; 2. Провеждане на подробно проучване на иновативните модели, методи и практики в страните от Европейския Съюз, насочени към интегрирането към пазара на труда на икономически неактивните младежи между 15 и 29 годишна възраст, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение; 3. Извеждане и систематизиране на релевантните иновативни методи и практики; 4. Изготвяне на анализ и предложения за съответната приложимост в нашите условия на изведените модели, методи и практики; 5. Приемане на анализа и подписване на приемо-предавателен протокол. Нуждата от реализацията на настоящата дейност произтича както от изключително високия процент на икономически неактивни младежи в България на фона на целия Европейски съюз, така и от ясно осъзнатата реалност, че начините за справяне с този проблем вече са прилагани в част от другите страни-членки. В допълнение към това, настоящата действителност е свързана с толкова бързо развитие на технологиите и с генерирането на нови идеи, че налага съобразяване на подхода към целевата група с измененията и промяната или допълването им с иновациите, които са се доказали като работещи и ефективни в други държави-членки на Европейския Съюз.
 • Адаптиране и трансфериране на иновация 1: Целта на дейността е да създаде нов модел за достигане, ефективна комуникация и мотивиране на неактивни младежи от 15 до 29г., като екипът залага на успешния опит на унгарския партньор по проекта в изследването на онлайн съдържание в социалните мрежи чрез специализиран софтуер. Иновацията ще бъде внедрена на два етапа, които ще адресират два от основните проблеми на целевата група - неактивните младежи са трудни за идентифициране и достигане, тъй като не са регистрирани в образование, обучение или в бюрата по труда, и изискват специфичен речеви и комуникационен подход, съобразен с тяхната нагласа, начин на мислене и изразяване, за да бъдат мотивирани и интегрирани устойчиво на пазара на труда. Иновацията представлява комбинация от два подхода към целевата група: 1. Използването на продукт на Нетикъл Технолоджис за онлайн мониторинг и анализ на съдържанието на публични профили в социалните мрежи, чрез залагане на ключови думи и фрази в специализиран софтуер. На база на резултата от това изследване се изготвя анализ за темите, които вълнуват целевата ни група, техните модели на мислене, чувства и поведение. 2. Разработване и прилагане на онлайн мотивационна кампания към лицата от целевата група, в която се популяризират позитивните ефекти от обучение, търсене на работа и подкрепата, която могат да окажат институциите в тази насока. Кампанията ще се реализира чрез излъчване на 12 появяващи се реклами със специален дизайн и мотивиращо съдържание. Конкретни етапи за адаптацията и трансферирането на иновацията: Етап 1 1. Инсталиране на програмата за онлайн мониторинг и анализ на съдържание при "Юнайтед партнърс" ЕООД; 2. Провеждане на онлайн обучение през първия месец на трима служители на "Юнайтед партнърс" ЕООД за работа с програмата от експерт от Нетикъл Технолоджис; 3. Работна среща в община Каспичан, в която ще вземат участие по един експерт от всеки български партньор и с онлайн участието на експерта от Нетикъл Технолоджис. Целта на срещата е да се подберат и заложат критериите за търсене, ключови думи и фрази от публични профили на неактивни младежи, с които ще се изследват нагласите им; 4. Думите и фразите се залагат в софтуера и чрез него се изследва съдържанието на публичните профили на целевата група. Извличат се и се анализират данни от разговорите през публичните профили на целевата група в социалните мрежи, блогове и форуми, както и техни коментари на постове. Изследва се съдържанието за три месеца - двата предходни и текущия. Дейността ще се извърши от един експерт на "Юнайтед Партнърс" ЕООД; 5. На база на тези данни се изготвя анализ за темите, които вълнуват младежите или моделите на мислене, чувства и поведение на целевата група. В изготвянето на анализа ще бъдат ангажирани по двама експерти от "Юнайтед Партнърс" ЕООД и Фондация "Образователно сътрудничество"; 6. Създава се Наръчник за общуване с целевата група, който съдържа избор на речеви похвати, послания и канали, по които информацията да достигне целевата група. Ще бъде изготвен от по двама експерти на "Юнайтед Партнърс" ЕООД, на Фондация "Образователно сътрудничество" и на община Каспичан; Етап 2 1. Изготвяне на съдържанието и визуализацията на 12 послания за визуалната мотивационна кампания от двама експерти на "Юнайтед Партнърс" ЕООД, изпращане на изработеното за консултация с партньорите и отразяване на коментарите им. Дейността обхваща двама експерти на "Юнайтед Партнърс" ЕООД, двама от Община Каспичан и двама от фондация "Образователно сътрудничество"; 2. Изготвяне и тестване на визуалната онлайн кампания-появяваща се реклама, до 500 потребители от целевата група– изпращане на послания в текст, видео и изображения, които достигат директно до целевата група чрез социалните медии; 3. Анализ на кампанията, фина настройка на съдържанието и дизайна - двама експерти на "Юнайтед Партнърс" ЕООД, двама експерти от Община Каспичан и двама експерти от фондация "Образователно сътрудничество".
 • Адаптиране и трансфериране на иновация 2: Дейността е насочена към преодоляване недоверието към институциите, повишаване на знания и умения за кандидатстване за работа и за изготвяне на автобиография от страна на целевата група. Много висок процент от икономически неактивните младежи на възраст 15-29 г. вкл., които не са включени в образование или обучение, са преждевременно отпаднали от училище и/или са от малцинствен произход, не са регистрирани и нямат намерение да се регистрират в бюрата по труда. Екипът по проекта идентифицира добра практика от сайтове за търсене и предлагане на работа в редица европейски страни, в които потребителите могат да създадат индивидуално електронно портфолио, което събира на едно място информация за даденото лице. Платформите са много популярни и описвани в медиите като средство за представяне на кандидати за работа, но са насочени и се ползват единствено от висококвалифицирани или специализирани кадри. Екипът ще създаде иновативен продукт, предназначен за нова целева група - неактивни младежи до 29 г., изграден с цел максимално улесняване на ползването й от целевата група. Ще бъдат специално разработени модули, подходящи за условията и характеристиките на целевата група в България, като се набляга на визуалното, а не на текстовото съдържание. В процеса на адаптиране на иновацията ще се използват комуникационните техники и ключови думи от наръчника за общуване с целевата група, създаден в следствие трансфера на иновация 1 по проекта. Електронното портфолио ще бъде насочено приоритетно към описване на умения, интереси, способности и опит, но ще позволява и описание на придобито образование или професионална квалификация и трудов опит. Само с натискането на един клавиш, нанесените вече данни да бъдат прехвърлени автоматично във формат на автобиография с европейския формат, която може да бъде изпратена до бюрата по труда и работодатели, които търсят служители със сходни умения или интереси в страната. Платформата ще осигурява връзка между институциите и неактивните младежи. Подробното описание на същността на социалната иновация е поставено в т. 11.6 от настоящото предложение, съгласно разписаното в указанията за кандидатстване по процедурата. Адаптацията и трансферирането на тази иновация ще се извърши в следните конкретни стъпки: 1. Изготвяне на задание за изграждане на платформа за електронно портфолио. Заданието ще бъде изготвено от двама експерта на фондация "Образователно сътрудничество" и двама от Община Каспичан и консултирано с експертите на "Юнайтед Партнърс" ЕООД. 2. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ за изграждане на платформата за електронно портфолио. 3. Сключване на договор с избрания изпълнител 4. Провеждане на еднодневна работна среща в София за обсъждане на съдържанието на платформата и електронното портфолио, в която ще участват по трима експерти от "Юнайтед Партнърс" ЕООД, община Каспичан и фондация "Образователно сътрудничество". 5. Изготвяне и тестване на дизайна и навигацията на иновативния продукт в рамките на три месеца. 6. Изготвяне на съдържанието, изцяло съобразено с анализите на нагласите и моделите на общуване на целевата група, отразени и в Наръчника за общуване с целевата група, разписан по предходната иновация. По този етап ще работят по двама експерти от всички български партньори. Общата продължителност на дейността е четири месеца, от които първият е предвиден за провеждането на процедура за избор на изпълнител.
 • Пилотиране на социалните иновации: Целта на настоящата дейност е пилотното прилагане на двете иновации, които са трансферирани и адаптиране в рамките на предходните две дейности с участие на всички български партньори по проекта. Етапи в пилотното прилагане на иновациите: 1. Пилотно рровеждане на визуална онлайн кампания, основана на позитивна комуникация – изпращане на послания в текст, видео и изображения, които достигат директно до целевата група чрез социалните медии. Статистическо измерване броя на достигнатите представители на целевата група, анализ на коментарите от публичните им профили за ефекта на въздействие върху целевата група и изготвяне на доклад. Етапът ще се реализира от двама експерти от "Юнайтед Партнърс" ЕООД. На този етап ще бъдат пилотно публикувани появяващи се реклами до 1000 представители на целевата група. Ще бъде направен анализ за приложимостта и актуалността на посланията към целевата група. 2. Провеждане на двудневна среща лице в лице с общо 50 младежи от целевата група по проекта за практическо пилотно прилагане на двете иновации по проекта в гр. Каспичан. Срещата ще бъде разделена на следните модули: - пилотно прилагане на практика на наръчника, в рамките на което се прави групова сесия с 50 представители на целевата група в гр. Каспичан по теми като безработица, обучение и социално включване, услуги, които заинтересованите институции предлагат-допълнителна квалификация, консултации, намиране на работа. Изследва се в каква степен комуникацията е ефективна и дали посланията достигат до целевата група. - пилотно прилагане на електронното портфолио, в рамките на което ще бъдат подпомогнати 50те младежи от целевата група да регистрират и попълнят свой профил в системата, да попълнят основни данни, на базата на които ще се генерира автобиография, пилотиране на консултация и онлайн подкрепа от служителите на Община Каспичан и БТ. В срещата с целевата група за пилотиране на иновациите ще участват по трима експерти на "Юнайтед Партнърс" ЕООД, община Каспичан и фондация "Образователно сътрудничество". Предвидено е да се наеме зала с подходяща компютърна техника и да се осигури кетъринг за целевата група. 3. Дискусия и фина настройка на наръчника, съдържанието и навигацията на платформата и визуалните послания. Ще бъдат отразени всички пропуски и забележки от пилотната фаза и ще бъдат окончателно завършени услугите и продуктите от проекта. В тази фаза ще вземат участие по един експерт от всеки български партньор.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи : Целта на настоящата дейност е повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни за разработване, прилагане, мониторинг и оценката на добри практики и иновативни подходи, както и идентифициране на най-подходящите иновативни модели и практики, реализирани от тях при работа с целевата група. Дейността включва организация и провеждане на една работна дискусия, посещение на български експерти в Унгария и един еднодневен семинар, както следва: 1. Ще бъде проведена една работна дискусия в Каспичан, чиято цел е участниците и заинтересованите лица да обсъдят начините за успешно идентифициране, адаптиране, трансфериране и въвеждане на иновативни практики, модели и методи, вкл. разработването, прилагането, мониторинга и оценката им. Всички участници ще се включат активно в споделяне на своя опит и визия по отношение на този процес, като чуждестранният партньор ще присъства онлайн. По този начин участниците взаимно ще подобрят капацитета за адаптиране и внедряване на иновативни практики, черпейки от опита на другите участници. В рамките на тази работна дискусия ще бъде обърнато особено внимание на иновациите в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, вкл. прилагането на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области. Ще се акцентира върху ползата върху околната среда и спестяването на ресурси при документиране на работата с целевата група онлайн, вместо на хартиен носител. Унгарският партньор ще презентира своя положителен опит в областта. 2. Тридневно работно посещение в Унгария на експерти от партньорските организации за обмяна на опит с институции, които работят с неактивни младежи до 29г.-община Будапеща, среща с експерти от Министерството на човешките ресурси и неправителствени организации. Проведените срещи ще бъдат документирани и идентифицираните добри практики популяризирани чрез информационен бюлетин, който ще бъде изпратен по електронна поща на всички заинтересовани институции и публикуван в социалните мрежи. 3. Ще бъде проведен един еднодневен семинар-обучение в София за 40 души на тема "Най-успешните и най-новите добри практики в работата с икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст 15-29 г. вкл. в нашата страна". На семинара ще бъдат поканени представители на държавни и общински институции, организации на работодателите, асоциации на родители, образователни институции, неправителствени организации, младежки работници, медии. Ще бъдат представени добри практики от България и ЕС и ще бъде дискутирано внедряването им за преодоляване на проблема с неактивните младежи в Европа. На семинарът ще бъде поканен изпълнителният директор на BCause - г-жа Елица Баракова, която ще проведе обучение по прилагане, мониторинг и оценка на добри социални практики. Задължително присъстващи на всяко от събитията ще бъдат следните експерти: по трима експерти от "Юнайтед Партнърс" ЕООД и община Каспичан, трима експерти от Фондация "Образователно сътрудничество". Експерт от Нетикъл Технолоджис ще се включва в събитията чрез видеоконферентна връзка.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Целта на тази дейност е да се оценят постигнатите резултати от реализирането на проекта и да се получи независимо външно потвърждение за приложимостта на неговите иновативни елементи. Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Оценка на въздействието; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати; • Ефективност на партньорството. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, който ще получи достъп до цялата документация от страна на Кандидата и партньорите по проекта, изготвените материали и продукти. За изготвяне на реална оценка на постигнатите резултати, дейността ще обхване следните етапи на реализация: 1. Проучване на процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Първоначално външният изпълнител ще проучи същността на процедурата, целите, дейностите и очакваните резултати от нея. 2. Детайлно проучване на проектното предложение и бюджета на кандидата. На този етап избраният външен изпълнител следва да изучи основно всички цели на проекта, както и на предвидените дейности и заложените за реализацията им срокове и цени, като обърне особено внимание на планираните резултати от реализацията им. 3. Преглед на всичко извършено в рамките на проекта до момента. Изпълнителят на оценката следва да проследи изпълнението на проекта във всичките му аспекти: дейности; комуникация между кандидат, партньори, заинтересовани страни и целева група; извършени разходи; времева рамка; постигнати резултати в качествено и количествено отношение. 4. Оценка на въздействието върху целевата група. На този етап изпълнителят изследва влиянието на реализираните дейности върху целевата група, чрез количествено изследване. 5. Анализ разходи - ползи. 6. Оценка на ефективността на партньорството. Тази част включва проучване на взаимоотношенията, комуникацията и ползите от взаимодействието между петте партньора по проекта и оценка на ефективността му. Реализацията на тази дейност е от особено голямо значение за настоящия проект и за кандидата и партньорите, тъй като дава един независим поглед върху цялостната картина.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е да се постигне широка информираност по отношение на преките и косвените резултати от проекта чрез реализиране на следните конкретни дейности: Медийна кампания: 1. Изготвяне и публикуване на три онлайн пресинформации в 10 онлайн медии и 3 инфорграфики с междинни и окончателни резултати от реализацията на дейностите по проекта. 2. Провеждане на една пресконференция в края на проекта, на която да бъдат представени резултатите от реализацията му. Ще се предостави детайлна информация за идентифицираните, както и за адаптираните и трансферираните иновации по проекта, за да се даде максимална публичност и да може всички заинтересовани страни да се запознаят с резултатите от проекта и доклада за оценка на приложимостта на иновациите. Ще бъдат поканени национални и регионални медии да отразят събитието. 3. Минимум пет интервюта в онлайн медии с представители на целевата група, които са създали свое електронно портфолио. Интервютата ще бъдат популяризирани чрез таргетирана комуникация в социалните мрежи, която ще позволи да се достигне до точната целева група на проекта. Чрез механизмите, които социалните и онлайн медии позволяват, посланията ще достигнат до целевата аудитория и ще се осигури високата им чуваемост. 4. Насочена, или таргетирана кампания за популяризиране използването на електронното портфолио сред неактивни младежи до 29 г. в социалните мрежи. Кампанията ще продължи 14 дни, в които ще достигне до минимум 50 000 представители на целевата група по проекта. 5. насочена, или таргетирана онлайн мотивационна кампания към лицата от целевата група, в която се популяризират позитивните ефекти от обучение, търсене на работа и подкрепата, която могат да окажат институциите в тази насока, която ще използва подуктите от Иновация 1 и ще достигне о минимум 50 000 представители на целевата група по проекта. Информационно събитие: Ще бъде организирано информационно събитие за 60 души в София за популяризиране на резултатите от проекта под мотото "Агенти на промяната", на което ще бъдат направена презентация на стъпките, по които са идентифицирани и внедрени иновациите, и представени иновативните продукти за интеграция на целевата група на пазара на труда. Ще бъде направена демонстрация на работата с електронното портфолио. Ще бъдат поканени представители на общини с висок процент неактивни младежи, неправителствени организации и медии, младежки медиатори, както и представители на други бенефициенти по програмата, за да представят своите иновации и добри практики. Ще бъдат поканени 10 представители на целевата група, които в резултат на проекта са променили статуса си и са в обучение или работа, за да разкажат на аудиторията как се е променил животът им в резултат от иновативните услуги, които са използвали по проекта. Събитието ще е с продължителност 5 часа. Ще бъдат поканени национални и регионални медии да отразят събитието. Мерките, включени в настоящата дейност, са съобразени с изискванията за информация и комуникация в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ Всички информационни и комуникационни материали и мерки се указват чрез поставяне на задължителни елементи като :емблемата на ЕС, упоменава се Европейския съюз, ЕСФ, финансиращата програма ОПРЧР 2014-2020г., поставя се общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПРЧР, с информация че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, наименованието на проекта, общата стойност и размера на европейското и национално съфинансиране, начална и крайна дата.
 • Дейности по информация и комуникация: Дейностите по информация и комуникация на проекта има следните цели: • да информират широката общественост за целите и дейностите по проекта, за ролята, която играе Европейския съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; • да повишат обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта по ОПРЧР 2014-2020; • да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти. Мерките, включени в настоящата дейност, са съобразени с изискванията за информация и комуникация в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ Всички информационни и комуникационни материали и мерки съдържат задължителни елементи като : емблемата на ЕС, упоменаване на Европейския съюз, ЕСФ, финансиращата програма ОПРЧР 2014-2020г., общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПРЧР, с информация че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, наименованието на проекта, общата стойност и размера на европейското и национално съфинансиране, както и начална и крайна дата на проектните дейности. Дейността включва изпълнението на следните мерки: 1. Включване в уеб-сайта на кандидата и на партньорите на кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, текст относно финансовата подкрепа от Европейския съюз и всички задължителни елементи съгласно Единния наръчник - до два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. 2. Изработка и поставяне на плакати - 160 бр. (150 бр. на български език и 10 бр. на английски език). Плакатите ще съдържат информация за проекта, вкл. финансовата подкрепа от ЕС и ще бъдат поставени на видно за обществеността място в офисите на всички партньори по проекта. Останалите плакати ще бъдат разпространени и поставени на публични места в община Каспичан. Плакати ще бъдат поставяни и по време на всички работни срещи, семинари и обучения по проекта, както и при пилотирането на социалните иновации (дейност 5). Плакатът ще съдържа всички задължителни елементи, изброени в Единния наръчник на бенефициента. 3. Изработка и поставяне на табела - 1 бр. Тя ще бъде изработена и поставена на видно за обществеността място в сградата на община Каспичан. Табелата ще упоменава финансовата подкрепа на ЕС и ще съдържа всички задължителни елементи, изброени в Единния наръчник на бенефициента. 4. Изработка и разпространение на дипляна - 1 300 бр. Дипляната ще информира широката публика за целите, дейностите и за обхвата на целевата група. Ще бъдат изработени в началото на проекта, а тяхното разпространение ще се осъществява поетапно. Дипляните ще се раздават на всички срещи, семинари и обучения по проекта и ще бъдат поставени на видни места в общината, младежкия дом, читалището и бюрото по труда в община Каспичан. Тези информационни материали ще съдържат всички задължителни елементи, изброени в Единния наръчник на бенефициента.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00
Трансферирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

163 347.93 BGN
163 347.93 BGN
135 574.68 BGN
95.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 8 167.39 0.00 155 180.54 163 347.93
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 167.39 0.00 155 180.54 163 347.93

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.