English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0011-C01
Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол
000057236 ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
04.10.2017
01.11.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектното предложение е насочено към повишаване на капацитета и ефективността на служителите на основните заинтересовани и компетентни страни - общинската администрация и социалните партньори в община Созопол за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически общности и уязвими групи. 
Въвеждането на социални иновации се налага от факта, че общинската администрация и социалните партньори нямат достатъчен капацитет за идентифицирането и прилагането на нови модели и практики в социалната дейност, както и поради това, че предоставяните социални услуги за етнически и уязвими общности са с много ниска ефективност по отношение на потенциала за социално включване.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности за проучване на потенциала за социални иновации и практическо обучение за прототипиране и прилагане на 2 вече идентифицирани социални иновации за включване чрез заетост на роми и трайно безработни. Предвижда се създаването на местни, регионални и международни партньорства за консултации, обмяна на опит и добри практики.
Като резултат от проекта ще бъде изграден траен капацитет на компетентните служители на общинската администрация и социалните партньори за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически и уязвими групи, както и практически опит в изпълнение, който ще бъде приложим и в други региони, както и за други целеви групи.
Дейности
 • Повишаване на капацитета на общинските служители и социалните партньори за идентифициране, разработване и прилагане на социални иновации за включване на етнически и уязвими групи: При разработване на проекта са идентифицирани 2 бр. потенциални социални иновации, прилагани в Италия, за които се планира да бъдат пилотно приложени с цел повишаване на капацитета на служителите на общинската администрация исоциалните партньори, както следва: 1. Повишаване капацитета на общинската администрация и социалните партньори за социално включване на етнически групи чрез осигуряване на заетост в туризма - създаване на ромски културен туристически продукт Социалната иновация включва въвеждане на иновативен модел за създаване на заетост на етнически общности - идентифициране на най-характерното културно наследство на ромския етнос, създаване на завършен туристически продукт в основния икономически сектор за общината - туризма. Иновативният елемент е нова идея/модел за работа на общината и социалните партньори за социално включване на етнически групи чрез осигуряване на заетост в туризма посредством непредлаган до този момент туристически продукт. 2. Повишаване капацитета и създаване на партньорство между общинските служители и други държавни институции за социално включване на уязвими групи – създаване на център за трудова заетост на трайно безработни лица Социалната иновация цели включване на други уязвими групи – трайно безработни лица, чрез създаването на център за ежедневни консултации, насочване, организиране на преквалификация и посредническа дейност с работодатели. Иновативният елемент е предлагането на нова социална услуга за включване чрез заетост – консултиране и посредничество, която не се предлага на територията на общината. Настоящата дейност предвижда организирането и провеждане на две 4-дневни учебни пътувания в Италия при Партньор 2 за всяка от идентифицираните социални иновации. Пътуванията ще се осъществят за 6 дни (2 дни път и 4 учебни дни с по 10 участници всяко - експерти и ръководители от общината и социалните партньори. Целта на пътуванията е експертите да се запознаят с тези и други модели на социално включване на етнически и съответно – уязвими общности, прилагани в Италия, като междувременно ще бъде обменен опит и ще се установят партньорства с подходящи организации. Планираният дневен ред е както следва, като детайлната програма ще бъде разработена от ПП2: Ден 1 Посещение при Партньор 2, уточняване на детайлната програма на посещението Запознаване с публичния и частния модел на социално включване в Италия на етнически общности (Посещение 1) /уязвими групи (Посещение 2) Ден 2 Ръководители: Работни срещи за обмяна на опит с публични и частни организации в областта на социалното включване в Италия на етнически общности (Посещение 1) /уязвими групи (Посещение 2) Експерти: Посещение в местната градска община Кастело, отдел за социални услуги - организация на социалната дейност и включване на етнически общности (Посещение 1) /уязвими групи (Посещение 2) Ден 3 Ръководители: Работни срещи за установяване на партньорства с публични и частни организации в областта на социалното включване в Италия Експерти: Посещение в местни кооперативи за запознаване с италианския кооперативен модел за включване на етнически общности (Посещение 1) /уязвими групи (Посещение 2) Посещение на училища за деца в риск, центрове за преквалификация и заетост Ден 4 Дискусия с Партньор 2 относно модела на адаптиране и прилагане на планираната социална иновация за включване на етнически общности (Посещение 1) /уязвими групи (Посещение 2) Обобщение на резултатите от пътуването В резултат от пътуването, ръководителите ще разработят доклад за идентифицираните добри практики и опит и перспективите пред партньорствата , а експертите ще изготвят обобщен доклад, описващ италианския опит в сферата на социалното включване на етнически и уязвими групи, както и да посочат други конкретни иновации и добри практики, които биха могли да бъдат приложени в България и по-специално такива в рамките на компетенциите и ресурсите, с които разполага общината или социалните партньори.
 • Разработване на детайлни модели за адаптиране (трансфер) и пилотно прилагане на планираните социални иновации за социално включване на етнически и уязвими групи: В рамките на настоящата Дейност за така описаните социални иновации в предишната Дейност 2, ще бъдат разработени детайлни модели за адаптирането и прилагането им от страна на служителите на общинската администрация в партньорство със социалните партньори от община Созопол. Моделите следва да отчитат спецификите на етническите и уязвими групи в общината и да вземат под внимание резултатите и препоръките от изпълненото проучване в рамките на Дейност 1 и резултатите от учебните посещение при Партньор 2 в рамките на Дейност 2. В допълнение, те следва да съответстват на изискванията на националното и европейското законодателство за извършването на социални дейности/услуги. Дейността кореспондира пряко с общата и специфичните цели на и приоритета, като ще надгради капацитета на общинската администрация и социалните партньори за адаптиране и детайлно разработване на социални иновации, чрез външната експертиза, която ще получат. При разработването на моделите особено внимание ще се обърне на съблюдаването на равенството на половете, не-дискриминацията и равните възможности за всички участници и целеви групи. Моделите ще бъдат разработени под формата на подробни наръчници, които да описват методологията за прилагане на идентифицираните социални иновации за избраните целеви групи. Наръчниците следва да включват: - Описание на идентифицираната социална иновация - обосновката ѝ като такава, приложимостта ѝ спрямо избраните целеви групи в паралел с извършените промени спрямо оригинално изпълняваната такава, съответствие с общински и национални стратегически и нормативни документи - План за изпълнение – дейности, график на хронологията за изпълнение, човешки и материални ресурси, финансови средства, документални формати – както е приложимо - Методология за оценка на резултатите от пилотното прилагане (в краткосрочен план), тяхната устойчивост (средносрочен план) и въздействие (дългосрочен план). При разработването на детайлните модели за адаптиране и прилагане на социалните иновации от страна на служителите на общинската администрация и социалните партньори, ще бъдат извършени онлайн консултации с чуждестранния партньор по проекта. По конкретно, ПП2 ще консултира техническото задание за избор на външния изпълнител, на който ще бъде възложено изпълнението на дейността. В допълнение, ПП2 ще даде препоръки по отношение на наръчниците с оглед най-ефективния начин за прилагане на социалните иновации в контекста на етническите и уязвими групи, както и по отношение на методологията за оценка на резултатите от пилотното прилагане, устойчивостта и въздействието. Резултатите от тази дейност са необходими и ще бъдат използвани при изпълнението на следващата Дейност 4 - Пилотно прилагане на адаптираните социални иновации за включване на етнически и уязвими групи.
 • Повишаване на капацитета на служителите на общината и социалните партньори чрез пилотно прилагане на адаптираните социални иновации за включване на етнически и уязвими групи: Целта на тази дейност е повишаването на капацитета на общинските служители и социалните партньори, чрез практическото пилотно прилагане на адаптираните социални иновации за включване на етнически и уязвими групи. Пилотното прилагане се извършва на базата на разработените в рамките на предишната Дейност 3 модели, които адаптират и описват прилагането на 2-те планирани иновации за социално включване на етнически и уязвими групи. Ще се цели също така обхващането на максимален брой представители на целевите групи - служители на общината и социалните партньори в изпълнението на пилотните дейности, както и максимален брой обхванати представители на етническите и уязвими групи. Настоящата дейност представлява основната дейност на проекта, с най-голям принос за постигането на целите на проекта и приоритета чрез придобиването на практически знания и умения за прилагане на иновативни идеи и практики в социалната дейност от страна на отговорните служители на общинската администрация и социалните партньори. В рамките на тази дейност ще бъдат приложени следните планирани социални иновации съгласно разработените наръчници, съдържащи детайлно описание на необходимите етапи, човешки, материални, финансови, документални и времеви ресурси: 1. Повишаване капацитета на общинската администрация и социалните партньори за социално включване на етнически групи чрез осигуряване на заетост в туризма - създаване на ромски културен туристически продукт Прилагането на социалната иновация от страна на минимум 10 служители на общинската администрация и социалните партньори ще включва прякото организиране и изпълнение на следните основни етапи под контрола на екипа за изпълнение на проекта: - Информационна кампания сред етническата ромска група - Подбор на минимум 10 участници в ансамбъла съгласно разработена методология в наръчника - Доставка на костюми, инструменти, материали - Организиране на репетиции съгласно програмата, разработена в наръчника - Представяне на завършения продукт на подходящо публично събитие съгласно план-графика за изпълнение на проекта - Първоначална реклама на продукта, съгласно разработената визия, наименование и т.н. в наръчника - Посредническа дейност за първоначални ангажименти в туристически обекти, съгласно методология, разработена в наръчника 2. Повишаване капацитета и създаване на партньорство между общинските служители и други държавни институции за социално включване на уязвими групи – създаване на център за трудова заетост на трайно безработни лица Прилагането на социалната иновация включва следните основни етапи: - Обособяване на Център за заетост в помещение, предоставено от общината, в т.ч. закупуване на 2 бюра, 2 офис стола, 2 посетителски стола, 2 компютъра, 1 принтер, 2 шкафа за документи, офис консумативи и материали за 2 месеца. В центъра ежедневно ще бъдат ангажирани 2 експерти за консултации, насочване към преквалификация, посредническа дейност между работодатели и служители/работници. Консултациите ще бъдат изпълнявани от общински служители или представители на социалните партньори на ротационен принцип (дежурства) с оглед ангажиране на минимум 10 представители на целевата група за повишаване на техния капацитет. - Провеждане на рекламна кампания за предлаганите услуги. В зависимост от резултатите от оценката на ефективността на прилаганата социална иновация, центърът за консултации ще продължи да функционира и след приключването на проекта като самостоятелно звено, съвместно с партньорска организация от социалните партньори или ще бъде поддържан от общината като функциите ще бъдат изпълнявани от общински служители, отговорни за социалните дейности в общинската администрация. След пилотното прилагане на адаптираните социални иновации, от страна на общинските служители и социалните партньори, включени в изпълнението на дейността ще бъде извършена оценка на тяхната ефективност съгласно методологията за оценка на резултатите от пилотното прилагане, описана в Наръчниците.
 • Оценка на изпълнените дейности и постигнатите резултати: Съгласно Условията за кандидатстване, външната независима оценка на изпълнените дейности и постигнатите резултати е задължителна дейност. Извън нея, проектът въвежда собствена, вътрешна система за наблюдение и оценка на изпълнението и постигането на заложените конкретни продукти или резултати от дейностите чрез изпълнението на План за вътрешен мониторинг и контрол на качеството. Целта на конкретната дейност за оценка на постигнатите резултати е да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение, съгласно следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Обективността и безпристрастността на оценката се осигуряват чрез избора на външен за изпълнител чрез провеждане на процедура по ЗОП. Резултатът от изпълнението на тази дейност ще послужи за изпълнението на следващата Дейност 6 – Разпространение на постигнатите резултати
 • Разпространение на постигнатите резултати: Дейността цели да популяризира адаптираните и пилотно изпълнени иновативни практики от предходните дейности и да насърчи устойчивия им трансфер, чрез създаване на условия за провеждане на конструктивен диалог между заинтересованите организации и институции, работещи в сферата на социално включване на етнически общности и уязвими групи. В тази връзка, дейността е необходима за повишаване информираността, относно идентифицираните иновативни практики за прилагането на интегрирани модели за социално включване на етнически и уязвими групи в община Созопол, с което ще бъде заложено началото и на техния устойчив трансфер. Дейността е от съществено значение за изпълнението на общата и специфичните цели на проекта и приоритета, защото единствено споделянето на получените резултати от предходните дейности пред широката общественост може да допринесе за ускореното и разширено въвеждане на идентифицираните иновативни практики. Получените коментари по време на дискусионния формат също така ще спомогнат за допълнително прецизиране на моделите и анализите, което допълва капацитета на отговорните служители на общинската администрация и социалните партньори. По конкретно, дейността предвижда реализиране на мерки, които в максимална степен да позволят на други заинтересовани организации и институции да ползват опита на двата партньора от двете държави, както следва: - Изготвяне и отпечатване на сборник, съдържащ резюмета на учебните и работни посещения при партньора, моделите на прилагане на двете социални иновации по проекта, както и оценката на изпълнението – 30 печатни копия и публикуване на уебсайта на общината. - Организиране и провеждане на двудневна кръгла маса за разпространение на резултатите с минимум 30 участника. Предвижда се кръглата маса да бъде организирана за 2 дни – по 1 ден за всяка приложена социална иновация по проекта, при следния дневен ред: 1) Представяне и обобщение на резултатите от изпълнените дейности и постигнатите резултати. Тази част ще бъде базирана на обобщените резултати от приложението на съответната социална иновация и оценката на изпълнените дейности и постигнатите резултати; 2) Провеждане на съвместни консултации между участниците в проектните дейности и останалите участници от заинтересованите страни по отношение на възможностите за въвеждане на идентифицираните социални иновации в други региони и за други целеви групи; 3) Създаване на партньорства между различните заинтересовани страни по конкретни идеи, обмен на информация, опит и практики за други иновации в социалните дейности.
 • Организация и управление на проекта: Дейността включва цялостното управление и изпълнение на проектните дейности, координация с партньора, вътрешен контрол на качеството, мониторинг и оценка на изпълнението, докладване и отчитане. Дейността е подпомагаща за постигането на общата и специфичните цели на проекта и планираните резултати. Дейността ще се изпълнява от предлагания екип по проекта както следва: 1. Ръководител проект Квалификация и професионален опит – съгласно приложената автобиография. Планирани отговорности: Цялостно управление на дейностите по проекта, осъществяване на вътрешния мониторинг за постигане на целите и резултатите, лице за контакт и координация с Договарящия орган, докладване и отчитане по проекта. Останалите членове на екипа ще бъдат подбрани съобразно следните изисквания: 2. Координатор социални дейности ПП1 Квалификация и опит – в съответствие със заеманата длъжност Планирани отговорности: Отговорен за прякото изпълнение и координация на дейностите, имащи отношение към социалното включване на етнически и уязвими групи 3. Счетоводител ПП1 Квалификация и опит – в съответствие със заеманата длъжност Планирани отговорности: Осъществяване на финансовото управление и счетоводната отчетност на проекта. В допълнение, екипът по проекта ще ползва експертиза за подготовката на документации за обществените поръчки, както и за осъществяване на дейностите по информация и публичност по проекта.
 • Информация и комуникация за проекта: Дейността цели осигуряване на добра информираност на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности и публичност на резултатите, както и за съблюдаване изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Дейността подпомага постигането на общата и специфичните цели на проекта, като в допълнение осигурява прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в проекта дейности, както и допринася за ефективното управление и администриране на проекта. Дейността ще се организира като средство за привличане на заинтересованите страни в реализацията на инициативите по проекта. За разлика останалите дейности по проекта, които имат работен характер и са насочени основно към целевата група на проекта, включените тук поддейности имат много по-широка аудитория. Те изпращат формулираните послания на ясно разбираем език потенциално до всеки. Популяризирането на добрите примери и дейности при изпълнението на проекта, ще цели както въвеждането им като практика потенциално на по-широки нива и с по-широки целеви групи. Също така, дейността допринася и за координацията и информационния обмен между заинтересованите страни.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

144 737.45 BGN
144 737.45 BGN
144 274.92 BGN
95.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 236.88 0.00 137 500.57 144 737.45
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 236.88 0.00 137 500.57 144 737.45

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за визуализация и публичност , Стойност: 2 412.29
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис оборудване по два проекта, изпълнявани от Бенефициента и финансирани от ЕС по ОПРЧР и ОПРР , Стойност: 10 208.33
Предмет на предвидената процедура: Логистично осигуряване и провеждане на два броя учебни пътувания, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на детайлни модели за адаптиране /трансфер/ и пилотно прилагане на планираните социални иновации за соц.включване на етнически и уязвими групи, Стойност: 29 600.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на детайлни модели за адаптиране /трансфер/ и пилотно прилагане на планираните социални иновации за соц.включване на етнически и уязвими групи
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на кръгла маса, Стойност: 9 094.75
Предмет на предвидената процедура: провеждане на информационна кампания, подбор участници, доставка костюми, инструменти и материали, организиране на репетиции, рекламна кампания и посредническа дейност за пилотно прилагане на соц.иновация 1 - създаване на ромски културен туристически продукт, Стойност: 15 500.00
 • Обособена позиция 1: провеждане на информационна кампания, подбор участници, доставка костюми, инструменти и материали, организиране на репетиции, рекламна кампания и посредническа дейност за пилотно прилагане на соц.иновация 1 - създаване на ромски културен туристически продукт

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.