English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0168-C01
По-добра енергийна ефективност за ХОСВИТАЛ АД
200074322 ХОСВИТАЛ АД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
22.01.2018
22.01.2018
11.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

ХОСВИТАЛ АД е регистрирана в началото на 2008г. със статут на акционерно дружество, със седалище гр. Пловдив и предмет на дейност: Проекти и услуги в областта на опазване на околната среда, третиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци и изграждане на екологични системи за оползотворяването им. Дружеството е с основен код на дейност по КИД - 2008: 38.12 
"Събиране на опасни отпадъци". ХОСВИТАЛ АД има издадени разрешителни за обезвреждане на отпадъци от хуманната медицина, издадени от РИОСВ-гр.Пловдив: 09-ДО-998-01 от 11.04.2013г. Клиенти на ХОСВИТАЛ АД са: Университетски болници, клиники, поликлиники, АГ-болници, стоматологични кабинети, лаборатории и други медицински заведения. Всеки клиент има свои изисквания и очаквания, но за дружеството е важно потенциалните клиенти да бъдат спечелени и запазени. Фирмата осъзнава отговорността си и се стреми да задоволява в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания. Отпадъците се класифицират, разделят и опаковат от генераторите им, а именно медицинските заведения. Със специализиран транспорт, дружеството транспортира опасните отпадъци до собствена автоклавна инсталация в гр. Пловдив или до инсинератор в град София, където става тяхното унищожение. ХОСВИТАЛ АД има сключен договор с инсинератор в гр. София за унищожаване на биологични отпадъци и лекарства с изтекъл срок на годност. С цел подобряване на енергийната ефективност на компанията с настоящия проект се предвижда изпълнението на няколко дейности: 
- придобиване на ново производствено оборудване - Автоклав (стерилизатор с големи размери) -1 бр., Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 бр. и Хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци - 1 бр.;
- извършване на СМР на производствени сгради - топлоизолация на външни стени - 1 бр., смяна дограма - 1 бр., топлоизолация покрив - 1 бр., смяна осветление -1 бр.; 
- въвеждане и сертифициране по ISO 50001.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Автоклав (стерилизатор с големи размери) -1 брой, Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 брой и Хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци - 1 брой): Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните активи, които представляват самостоятелни енергоспестяващи мерки в Енергийния одит: Автоклав (стерилизатор с големи размери) - 1 бр., Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 бр. и Хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци - 1 бр. Мярка 1 – Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Автоклав. При анализа на наличното в базата на дружеството технологично оборудване, бе установено, че съществуващите автоклавни машини- 2 бр., предназначени за изпълнение на производствената дейност, са с по-малки размери, амортизирани, често авариращи и с голям енергиен разход за обема си. Двата заедно не се използват с пълно натоварване, т.е. работят с коефициент на едновременност 0,7. Новото производствено оборудване е ново поколение, с по-големи размери на камерата (по-голям обем), а със същата инсталирана мощност. То заменя посочените по-горе 2 автоклава. Има 12 програми и програмируеми цикли на стерилизация, което ще оптимизира процеса на обработка на отпадъците. Печалба в лева от енергийното спестяване: 44 406,44 лв/г. ESR = 64,29%. Срокът на откупуване е изчислен на 4,7 г. Мярка 2 – Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Двуроторна дробилка с притискащо устройство. Съществуващата дробилка с мощност 7,5 kW – не е стара, но е амортизирана и енергийно неефективна. Купувана е втора употреба, което налага нейната подмяна. Тя също не може да раздробява големи пластмасови отпадъци и се налага преди това тяхното начупване от обслужващия персонал. Принципът на дробене на новата двуроторната промишлена дробилка е в нарязване и триене на материала в ръбовете на дробилните дискове, разположени на 2 работни оси, въртящи се една срещу друга. Работният елемент представлява 2 реда раздробяващи дискове с еднаква ширина и зъбци. Задвижването на машината се осигурява от 1 електромотор с механична трансмисия. Преносът на въртящия момент и на 2-те оси се извършва от зъбни колела. Машината е разположена върху самостоятелна стойка и е оборудвана с резервоар. Надробеният материал пада на земята под машината, в контейнер или транспортьор. Печалба в лева от енергийното спестяване: 3 722,27 лв/г. ESR = 63,35%. Срок на откупуване - 8,9 г. Мярка 3 – Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци. При анализа на наличното в производствената база на дружеството технологично оборудване, бе установено, че съществуващата нискотемпературна камера, предназначена за изпълнение на производствената програма е с недостатъчен капацитет и голям енергиен разход. Това е: хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци с мощност 3,4 kW и обем - Vк=25,5 м³. Тази нискотемпературна камера е предназначена за съхранение на биологични медицински отпадъци. Това са всички крайници и други анатомични отпадъци, включително кръв, биологични течности и патологични отпадъци, които могат да бъдат различени като такива от гражданите или от медицинския персонал и за които по етични причини се изисква специално третиране. Камерата работи постоянно и целогодишно, с доста голям експлоатационен период над 15 г. Като охлаждаем обем се явява малка за нуждите на дружеството и това налага по-чести разходи за третирането и превозването на този вид отпадък. Конкретната мярка включва дейности, свързани с проектиране, изграждане и монтаж на нова хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци с по-голям охлаждаем обем, с преградни стени вътре, за да са отделени продуктите. Печалба в лева на енергийно спестяване: 5 767,07 лв/г. ESR = 74,12%. Срокът на откупуване е 5,8 г. Необходими стъпки за изпълнението на дейността: - избор на изпълнител - от 1 до 5 месец; - сключване на договор и доставка на активите - от 6 до 7 месец; - доставка на активите - от 8 до 12 месец; - инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на закупените активи - от 13 до 15 месец.
 • Извършване на СМР на производствени сгради (дейността включва извършване на СМР за Топлоизолация на външни стени - 1 брой, Смяна дограма - 1 брой, Топлоизолация покрив - 1 брой, Смяна осветление -1 брой).: Извършването на СМР на производствени сгради (Мярка 4 от енергийния одит) - топлоизолация на външни стени - 1 брой, смяна на дограма- 1 брой, топлоизолация на покрив - 1 брой и смяна на осветление - 1 брой е необходимо и е свързано със закупуването и пускането в експлоатация на ново производствено оборудване, защото подобрявайки експлоатационните характеристики на сградата, ще се създадат условия за сигурна инсталация на машините и тяхното функциониране през целия срок за технически живот на оборудването. Превидените разходи за СМР представляват ДМА, водят до повишаване на функционалните характеристики и стойността на производствената сграда и са пряко свързани с разширяване капацитета на съществуващ стопански обект, т. е. с възможността стопанският обект да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти макар и значително усъвършенстван. Производствената сграда на ХОСВИТАЛ АД се състои от един корпус на два етажа. Конструкцията на сградата е монолитна масивна – желязобетонни плочи, греди и колони. Стените са с керамични тухли с дебелина 25 см отвън измазани с цименто-варова замазка, а отвътре също измазани. Няма видими нарушения по носещите конструктивни елементи. Общото им състояние не е добро, не са топлоизолирани. Покривът на сградата е плосък „топъл” покрив, без неотопляем въздух. Подът на сградата се разглежда като под върху земя. Дограмата е разнородна. Преобладават единичните прозорци с метална рамка, има и сменяна дограма – ПВЦ с двоен стъклопакет. Сградата се отоплява на електричество, чрез климатици. Режимът на обитаване на сградата е 8 ч., при режим на отопление 8 ч. Препоръчва се изпълнение на ЕСМ по сградата, които ще доведат до намаляване консумацията на енергия за отопление в сградата.Срокът на откупуване на Мярка 4 – ЕСМ по сграден фонд е изчислен на 5,8 години. Топлинната изолация на външните стени е необходима за намаляване на загубите от топлина през отоплителния период и запазването на оптимални климатични условия през летния. Реализацията на настоящия проект и осъществяването на дейностите му ще доведе до разширяване на дейността на ХОСВИТАЛ АД като чрез подобряване на енергийната ефективност на производствената сграда на фирмата ще се намали размера на постоянните разходи в дружеството. Предвижда се спестените средства да бъдат използвани в следните направления: - разширение на производствените за сметка на неизползваемите складови площи на дружеството с мин. 10%, което в количествено изражение е около 77 м2 при активна производствена площ, възлизаща в момента на около 769,40 м2, която в ХОСВИТАЛ АД е равносилна на средствата за производство в производствените предприятия и води до увеличаване на капацитета на съществуващ стопански субект; - ще може да разшири каналите си за дистрибуция в други градове (т. е. да открие нови офиси) и по този начин да разшири пазарния си дял; - енергийните икономии ще се използват като опция за намаляване на продажните цени на някои услуги, свързани с третиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци и изграждане на екологични системи за оползотворявянето им, при запазена норма на печалбата в условията на конкурентен пазар, с което ще се постигне разширяване на дейността на съществуващото предприятие. Предвидените по дейността мерки представляват първоначална инвестиция и ще подобрят експлоатационните характеристики на производственото помещение на ХОСВИТАЛ АД. Ще бъдат подобрени условията на труд, а следователно и повишена мотивацията на заетите в предприятието. Това представлява един от факторите за повишаване на производителността на труда и съответно капацитета на съществуващ стопански субект. Необходимите стъпки за изпълнението на Дейността са: - избор на изпълнител - от 1 до 5 месец; - сключване на договор за СМР - от 6 до 7 месец; - извършване на СМР - от 8 до 17 месец; - приемане на работата от изпълнителя и подписване на приемо-предавателен протокол и ПРОТОКОЛ/АКТ (Образец 19) - 18 месец.
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му). : Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му. Придобиването на сертификат за въведена система на управление ще повиши конкурентоспособността на ХОСВИТАЛ АД. Основната цел на мярката е помощ в установяване на системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност, като определя изискванията, приложими за използване на енергия, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. Необходими стъпки за изпълнение на дейността: - избор на изпълнител за услугата по въвеждане (от 1 до 5 месец); - сключване на договор и извършване на услугата по въвеждане на ISO 50001 (от 6 до 7 месец); - избор на изпълнител за услугата по сертифицирането му (от 8 до 15 месец).
 • Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ.: Дейността изготвяне на енергиен одит беше извършена преди подаване на проектното предложение. За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на конкурентния подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване). Кандидатът трябваше да събере най-малко 3 предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/ описание) и въз основа на направена от него обосновка да избере изпълнител за извършване на енергиен одит. Обследването за енергийна ефективност се извърши на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити беше извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
 • Публичност и визуализация.: Всички бенефициенти трябва да прилагат подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013. Бенефициентите са длъжни да упоменат финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 в информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. Във всички обяви и публикации, свързани с изпълнението на проекта, бенефициентът е длъжен да оповести, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПИК. По време на изпълнението на даден проект бенефициентът информира обществеността за получената от ЕФРР подкрепа като: а) включва на интернет страницата си, когато такава съществува, кратко описание на проекта, пропорционално на равнището на подкрепа, включително на неговите цели и резултати, и откроява финансовата подкрепа от ЕС; б) поставя минимум един плакат с информация за проекта (поне размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, като например входа на сграда. Плакатът следва да съдържа следната текстова и визуална информация: - емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; - наименованието на съфинансиращия фонд - Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014-2020 г.; - наименованието на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; - наименованието на проекта; - общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; - начална и крайна дата на изпълнение на проекта. Не по-късно от три месеца след приключването на даден проект бенефициентът поставя постоянна табела или билборд (които заместват плаката) с големи размери на видимо за обществеността място за всеки проект, който изпълнява следните критерии: а) общата публична подкрепа за проекта надхвърля 500 000 евро; както и б) проектът се състои в закупуване на физически предмет (материален актив) или във финансиране на инфраструктура или на строителни работи. Постоянната табела или билбордът следва да съдържат същите задължителни елементи като плаката (описани по-горе) като емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски съюз“ и наименованието на финансиращия фонд трябва да заемат минимум 25% от площта им. Те се изготвят в съответствие с техническите характеристики, приети от Европейската комисия. Емблемата на ЕС следва да е в съответствие с графичните стандарти, определени в приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията. В случаите на закупуване на оборудване е необходимо да се поставят стикери върху всеки актив, закупен по проекта, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК.

Партньори

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 280.20, Достигната стойност: 70.05
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 208.31, Достигната стойност: 208.31
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 254.34, Достигната стойност: 254.34

Финансова информация

292 382.00 BGN
187 345.56 BGN
186 886.11 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 159 243.73 28 101.83 105 036.44 292 382.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 159 243.73 28 101.83 105 036.44 292 382.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на енергоефективни машини и оборудване чрез избор на изпълнител с 3 обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 - Автоклав (стерилизатор с големи размери) - 1 брой Обособена позиция 2 - Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 брой Обособена позиция 3 - Хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци - 1 брой ., Стойност: 266 882.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 - Автоклав (стерилизатор с големи размери) - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 - Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 брой
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 - Хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 - 1 брой., Стойност: 6 400.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифицирането на ISO 50001 - 1 брой., Стойност: 6 500.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 3 000.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на енергоефективни Автоклав (стерилизатор с големи размери) - 1 брой, Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 брой и Хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци - 1 брой. Преоткриване на процедурата по Обособена позиция 2 - Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 брой , Стойност: 33 194.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2 - Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 брой

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.