English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-3.004-0001-C03
Оптимизация и иновации в ИА ГИТ
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.06.2016
16.06.2016
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

С настоящото проектно предложение ще се повиши капацитетът на ИА „ГИТ“ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции. За изпълнението на тази основна цел са предвидени следните специфични цели: 
1. Оптимизиране на бизнес процесите в работата на служителите в ИА ГИТ
2. Подобряване на инспекционната дейност в ИА ГИТ чрез прилагане на иновативни методи.
За постигането им са заложени дейности в четири направления:
1. Инспектиране, осъществявано от служители на ИА „ГИТ“
2. Повишаване знанията и уменията на работещите в ИА „ГИТ“
3. Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство
4. Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията.
В допълнение, в съответствие с изискванията на УО на ОП РЧР са предвидени дейности за организация и управление на проекта и за информираност и публичност.
Очаквани резултати са:
-Създадена първоначална база данни на обектите за контрол
-Разработена и внедрена процедура за внедряване на критериите за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол в дейността на ИА ГИТ
-Разработена методика за инспектиране, чрез въпросници за самоконтрол и прилагане на системата в 200 предприятия
-Разработена процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) и приложена в най-малко 200 предприятия
-Внедрена електронна система за обучение и контрол на знанията 
-Разработена и приложена методика за наблюдение и контрол на нововъведената система за обучение 
-Обучени минимум 300 служители на ИА ГИТ 
-Закупено, доставено и въведено в експлоатация оборудване
-Осигуряване на високо качество на всички дейности и разработки по проекта
-Проучени и разпространени добри практики във всяка административна област на Република България.
Проектното предложение е насочено към служителите на агенцията като целева група.
Дейности
 • Дейности за организация и управление на проекта: За изпълнение на настоящата дейност са предвидени три поддейности. 1. Екип по проекта Във връзка с реализирането на дейността ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, като за целта ще бъде осъществено следното: 1.1. Определяне на членовете на екипа за организация и управление на проекта в състав: - Ръководител на проекта - създава цялостната организация за изпълнение на проекта, като разпределя задачи между членовете на екипа и следи за изпълнението им. Представлява бенефициента както пред УО, така и пред изпълнителите; - Координатор на проекта - в оперативен порядък координира действията по изпълнение на проекта. Представлява бенефициента (без право на подпис) при отсъствие на ръководителя; - Счетоводител на проекта - води счетоводната дейност по проекта и следи за спазване на приложимите нормативни актове и бюджетната рамка на проекта; - Юрист на проекта - оформя юридически цялата документация по проекта. Следи за законност на договори, процедури, контакти и кореспонденция с УО и трети страни; - Експерти - 9 броя - изпълняват възложени от ръководителя на проекта задачи, съобразно своята професионална квалификация. Играят водеща роля при управление и контрол и изпълнение на конкретни дейности, за които се изискват специфични компетенции. 7 от експертите ще бъдат от ИА ГИТ, а двама ще бъдат външни. Първият експерт ще отговаря за дейностите , свързани с обучение и укрепване на капацитета на служителите на ИА ГИТ, като подпомага екипа за успешната реализация на Дейности 3, 5 и 6. Вторият експерт ще отговаря за въпроси свързани с информационни технологии, хардуер и програмни продукти по дейности 2, 3, 5 и 10 (ИТ експерт). - Специалист информираност и публичност - следи за спазване на изискваната от ОП РЧР информираност и публичност на проекта. Изпълнява и други задачи възложени от ръководителя на проекта; - Технически сътрудник - отговаря за съхраняване, класифициране и архивиране на цялостната документация по проекта. Играе водеща роля при подготовка на документи за верифициране на разходите по проекта заедно със счетоводител по проекта и съответния експерт; 1.2. Определяне на правила за работа, вътрешна комуникация и докладване, както и процедури за вътрешен мониторинг и отчетност по време на началната среща, организирана след стартиране на проекта. 1.3. Определяне на специални нива за достъп до информационната система на ИА "ГИТ", както за този проект, така и за всички други проекти, изпълнявани от агенцията. 1.4. Функциониране на екипа: провеждане на регулярни срещи, подготовка на документи, мониторинг изпълнението на дейностите. 2. Предоставяне на възможност на екипа за мониторинг изпълнението по проекта, чрез осигуряване на средства за командировки. Екипа ще извършва регулярно посещение на място върху реализацията на дейностите от страна на изпълнителите. Във връзка с успешното постигане на резултатите и недопускането на финансови корекции е предвидено организирането на изнесени срещи на екипа за обсъждане на въпроси свързани с коректното реализиране на проекта. 3. Гарантираме безпрепятстваната работа на екипа по проекта чрез доставката на необходимите канцеларски материали, тонери и копирна хартия както следва: - 19 броя тонери, 150 пакета хартия, 50 броя класьори.
 • Създаване на база данни на обектите за контрол: Дейност 2 ще включва следните поддейности: 2.1. Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол. Поддейност 2.1. ще се раздели на две части: 2.1.1. Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол: 2.1.2. Създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол. Системата ще: - посочи алгоритъм, по който се определя рисковия потенциал на конкретния обект на контрол, чрез обработка на данните за всеки един от критериите определени в етап 4 от дейност 2.1.1. - определи период, по които отделните критерии ще се актуализират; - създаде процедура за планиране на контролната дейност, която ще отчита рисковия потенциал на обектите за контрол. 2.2. Представяне на критериите за оценка на рисковия потенциал и системата за прилагането им на заинтересованите страни. Изготвените критерии ще бъдат представени и обсъдени на среща с директори, началник отдели и други заинтересовани лица от ИА ГИТ, с не по-малко от 45 човека. 2.3. Пилотно внедряване на системата и критериите за оценка на рисковия потенциал в най-малко две инспекции и нанасяне на необходимите корекции. 2.4. Разработване на софтуер за управление на база данни, която ще групира предприятията според техния рисков потенциал, като периодиката на планираните проверки в обектите за контрол ще зависи от техния рисков потенциал. 2.5. Обучение на служителите на ИА ГИТ - 340 човека - за прилагане критериите за оценка и на системата за планиране на инспекционната дейност, според рисковия потенциал на обектите за контрол. Обученията ще бъдат тридневни и в присъствена форма. Ще се проведат 17 обучения със средно 20 обучавани в група. Логистичната подкрепа и лекторите ще са осигурени от Изпълнителя на дейността. 2.6. Тестване на софтуера и корекции при необходимост. 2.7. Създаване на първоначална база данни на национално ниво. 2.8. Разработване на процедура за внедряване на критериите за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол в дейността на ИА ГИТ.
 • Разработване на нови и гъвкави форми на инспектиране. : Дейността ще включи следните поддейности: 1. Разработване на въпросници за самоконтрол, които ще бъдат комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение. Тези въпросници ще позволят на работодатели или длъжностни лица, на които са предоставени, по собствена инициатива да отстранят нарушение на трудово законодателство, идентифицирано при работа с въпросниците. 2. Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол. 3. Тестване на въпросниците в пет Д ИТ, определени от възложителя. 4. Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността. 5. Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост, като се използват примери и илюстрации от въпросниците, и разпространението им сред работодатели, работещи, социални партньори и други заинтересовани лица. 6. Представяне на разработената методика и материали пред социалните партньори и други заинтересовани лица (двудневен семинар с не по-малко от 50 човека на територията на Република България). 7. Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол в електронна форма, който ще бъде интегриран с информационната система на ИА ГИТ и неговото тестване, и пилотно прилагане в най-малко 200 предприятия.
 • Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.: Дейност 4 ще включва следните поддейности: 4.1. Проучване на практиката в ИА ГИТ за съвместна работа с КУТ/ГУТ и нагласата за такава и в най-малко три страни членки на ЕС. 4.2. Проучване на нагласата на КУТ/ГУТ за съвместна работа с ИА ГИТ. 4.3. Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията. Процедурата ще обхване: 4.3.1. всички етапи при извършване на проверка в контекста на дейността, както следва: - избор на обект за контрол, в които тя ще се прилага; - откриване на проверката; - извършване на проверката; - приключване на проверката; - последващи проверки. 4.3.2. включване на КУТ/ГУТ в информационни мероприятия провеждани от ИА ГИТ. Всеки от етапите ще описва действията на служители на ИА ГИТ и комуникацията, които те ще осъществяват с работодателя, или негови представители и членовете на КУТ/ГУТ. 4.4. Представяне на процедурата пред служители на ИА ГИТ, чрез организиране на двудневен семинар с най-малко 50 участника. 4.5. Разработване на модел на информационна кампания за популяризиране на процедурата. 4.6. Представяне на процедурата пред социалните партньори и други заинтересовани лица, чрез организиране на двудневен семинар с най-малко 50 участника. 4.7. Разработване на информационни материали за популяризиране на процедурата. 4.8. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на процедурата. 4.9. Пилотно прилагане на процедурата в най-малко едно предприятие от всяка Д ИТ, и в не по-малко от 200 проверени предприятия в цялата страна. 4.10. Провеждане на 6 регионални работни срещи (за не по-малко от 200 участника общо) с присъствието на представители от предприятия, участвали в прилагането на процедурата и други заинтересовани лица, за споделяне на опит и обмен на добри практики. В срока за изпълнение на дейността е включено времето за изготвяне на документация и провеждане процедурата за избор на изпълнител.
 • Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ: Дейността включва следните компоненти: 5.1. Разработване, внедряване и поддръжка на електронна система за обучение и контрол на знанията със зададени от Възложителя параметри за функционалност най-малко в следните направления: обучения, проверка на знания, обмен на информация между участниците, електронна библиотека, търсене (карта на библиотеката) и администриране. 5.2. Актуализиране на наличните в ИА ГИТ информационни и методически материали, и привеждането им във вид подходящ за публикуване в платформата за дистанционно обучение. 5.3. Създаване на информационен масив от български и чужди източници, включващи добри практики в сферата на дейност на ИА ГИТ, като материалите от чужди източници следва да бъдат преведени на български език. 5.4. Разработване на ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение и обучение на вътрешни лектори и администратори за работа с платформата. 5.5. Провеждане на пилотно дистанционно обучение на най-малко 300 служители на ИА ГИТ от обучените лектори (също служители на ИА ГИТ) при използване на електронната система за обучение и контрол на знанията. Дистанционното обучение ще бъде по теми включени в годишния план за обучение на служители на ИА ГИТ за съответната година. 5.6. Провеждане на заключителна дискусия по въпросите на дистанционно обучение в ИА ГИТ, чрез провеждане на двудневен семинар за най-малко 45 участника. В срока за изпълнение на дейността е включено времето за изготвяне на тръжна документация и провеждане процедурата за избор на изпълнител. 5.7. Разработване на методика за наблюдение и контрол на нововъведената система за обучение. 5.8. Оценка на ефекта от пилотното дистанционно обучение.
 • Повишаване на капацитета на служителите на ИА ГИТ в иновативни сфери на инспекционната дейност, чрез специализирани обучения за служители по нововъзникващи въпроси от дейността на ИА ГИТ (например: международна трудова миграция, нанотехнологии, ергономия, психосоциални рискове, условия на труд на специални групи работници и други).: Дейността включва следното: 6.1. Провеждане на специализирани (тематични) обучения на служители на ИА ГИТ ( служители с инспекторски правомощия, юрисконсулти, икономисти) в присъствена форма на територията на Република България, по теми посочени от Възложителя включващи най-малко следното: международна трудова миграция, нанотехнологии, ергономия, психосоциални рискове, условия на труд на специални групи работници, инспекционна практика, практика на административните съдилища отнасящи се до дейността на ИА ГИТ, управление дейността на ИА ГИТ и други. 6.2. Провеждане на специализирани (тематични и с практическа насоченост) обучения на служители на ИА ГИТ в страни членки на Европейския съюз в присъствена форма. В срока за изпълнение на дейността е включено времето за изготвяне на документация и провеждане процедурата за избор на изпълнител.
 • Информиране и публичност: Своевременно информиране на обществеността, потенциалните изпълнители на дейностите по проекта и представителите на целевите групи и заинтересованите лица за целите на дейностите, очакваните резултати и съфинансирането от европейския социален фонд, с оглед спазване на принципите за прозрачност и добро управление и активизиране на широка подкрепа за проектните дейности и цели. Дейностите по визуализация, информиране и публичност ще се осъществят в съответствие с изискванията посочени в единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г., и ще включват извършване на: 1. Провеждане на 2 пресконференции - една при стартиране и една при приключване на проекта. 2. Разработване и доставка на информационни материали. 3. Периодично информиране чрез средствата за масово осведомяване за степента на напредъка на проекта, чрез публикуване на прессъобщения на официалната интернет страница на ИА ГИТ. 4. Разработване и поддръжка на интернет страница на проекта. В срока за изпълнение на дейността е включено времето за изготвяне на тръжна документация и провеждане процедурата за избор на изпълнител.
 • Закупуване на оборудване и лицензи необходими за изпълнение дейностите по проекта (материални и нематериални активи): За осигуряване изпълнението на отделните дейности по проекта ще бъде закупено следното оборудване: 1.Компютърна конфигурация - 330 бр. (по проекта ще се създаде съвременна платформа за обучения, база данни на рисковите обекти на контрол, софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол в електронна форма, система за еднодневни трудови договори базирани на нови технологии, за ползването на които ще се изискват работни станции със съвременни параметри, чрез платформата за обучения, която ще се създаде в рамките на проекта, се предвиждат видео обучения и видео/аудио конференции, които изискват надеждни камери, слушалки и качествени микрофони към тях. Съществуващите настолни компютри в ИА ГИТ, използвани от служителите с инспекторски функции са физически и морално остарели и не могат да обслужват новите системи, респ. бизнес процеси. Всички разработвани системи ще притежават аналитична част, която ще извършва процеси на клиентските десктоп машини); 2.Сървър - 2 бр. (необходимо е осигуряването на безотказен сървърен ресурс (уеб сървъри и сървъри за бази данни(дублирани) за публичната електронна услуга за всички програмни продукти разработвани по проекта, тъй като няма свободен капацитет на текущата сървърна инфраструктура.) 3.Дисков масив - 1 бр. (в рамките на проекта ще бъдат изградени 3 централизирани информационни системи, съхраняващи голям и нарастващ обем от данни - платформа за обучения, система за рискови предприятия и система за еднодневни трудови договори, които ще изискат дисково пространство, с което ИА ГИТ не разполага в момента.) 4.Копирна машина - 28 броя (в рамките на проекта ще има голям документооборот за копиране, разпечатване и редовно сканиране на голям обем от документи с цел да се дигитализират и данните от тях да се съхранят в системите. Необходимо е да се закупи по 1 бр. копирна машина за нуждите на всяка дирекция ИТ, тъй като в момента ИА ГИТ не разполага с такива. Тези нови машини са силно необходими за обслужване на системата за обработка на въпросниците, както и за системата за система за обучение и контрол на знанията .Необходими са нов вид съвременни копирни машини, които ще са изключително производителни и могат да обслужват различни хартиени формати.) 5.Екран - 28 бр. (необходими са за електронната система за обучение и контрол на знанията) 6.Система за групова видеоконференция - 28 броя (необходими са за групови видео конференции използвани в електронната система за обучение и контрол на знанията.) 7.Лекторска система за групова видеоконференция с екрани - 1 брой (чрез платформата за обучения, която ще се създаде в рамките на проекта, се предвиждат видео обучения и групови видео конференции, водени от голяма зала, които изискват системи за видеоконференция за всяка дирекция ИТ с достатъчно добро качество за лекторския екип в централно управление.) 8.Лицензи за сървърна операционна система за два двупроцесорни сървър с по 8 ядра всеки процесор (32 ядра общо),с включена виртуализация за над 2 бр. виртуални машини на физически сървър, лицензи за СУРБД за неограничен брой потребители, позволяващ клъстер тип активен-пасивен за 8 ядрен активен и 8 ядрен пасивен сървър. Сървърен публичен SSL сертификат за два домейна/поддомейна от световно доверена оторизирираща организация. Лицензи за използване/отключване на 8 порта от комуникационно устройство за връзка с дисков масив - QLogic SANbox 5800V 8 Gb Fibre Channel Switch. Закупуването на материални и нематериални активи е отразено в бюджета на проекта. В срока за изпълнение на дейността е включено времето за изготвяне на документация и провеждане процедурата за избор на изпълнител.
 • Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство. : За изпълнение на дейността ще бъдат наети помощник инспектори по трудови правоотношения, които ще извършат следното: - Провеждане на информационни кампании от “врата на врата” в предприятията; - Проучване на нагласата на комитетите и групите по условия на труд, за активизиране съвместната им дейност с ИА ГИТ; - Представяне на добри практики за функционирането на КУТ и ГУТ в предприятия; - Ще участват в създаване на първоначална база данни на национално ниво на обектите за контрол; - Популяризирането на методиката за инспектиране и планиране; - Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите в предприятията. Помощник инспекторите ще бъдат обучени за дейностите по проекта, в които ще участват. Броят на помощник инспекторите ще варира в зависимост от етапа на изпълнение на дейностите по проекта., в които те ще участват.
 • Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията: Дейността ще включва следното: 1. Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда. 2. Наемане на помощник-инспектори по трудови правоотношения, които да следят за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, като техния брой няма да надвишава 30 човека. 3. Закупуване на 30 (тридесет) броя леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
 • Логистична подкрепа за дейностите по проекта: За осигуряване на логистична подкрепа за преките дейности по проекта (извън дейностите по организация и управление), ще се извърши: - доставка на канцеларски материали необходими (копирна хартия, тонери и канц. м-ли) за работа на помощник инспекторите при провеждане на кампанията от врата на врата и проучване нагласата на комитети и групи за съвместна работа с ИА ГИТ, както и за пилотно обучение с лектори от ИА ГИТ по системата за електронно обучение. Необходимите материали са както следва: - тонер касети - 500 броя - копирна хартия - 3000 пакета - флаш памет - 350 броя - тонер касети за многофунционални копирни машини - 150 броя - канцеларски материали с общо предназначение ( химикали - 1000 броя, кламери - 1000 пакета, листчета за лепене - 1000 пакета, класьори - 700 броя, джобове - 700 пакета, PVC папки - 700 броя, перфоратори - 200 броя, антителбод - 200 броя, телбод - 200 броя, телчета за телбот - 200 пакета, DVD дискове - 1500 броя) - командировка на инспектори при пилотно внедряване на въпросниците за самоконтрол, критериите за оценка на рисковия потенциал и процедурата за активизиране на КУТ/ГУТ;

Индикатори

Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Заети лица, Целева стойност: 450.00, Достигната стойност: 404.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 1.00
Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 405.00, Достигната стойност: 300.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 200.00, Достигната стойност: 295.00

Финансова информация

9 100 000.00 BGN
9 100 000.00 BGN
4 111 784.52 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 364 999.99 0.00 7 735 000.01 9 100 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 364 999.99 0.00 7 735 000.01 9 100 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление, който ще отговаря за дейностите , свързани с обучение и укрепване на капацитета на служителите на ИА ГИТ“ , Стойност: 28 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Избор на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет "Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол.“" , Стойност: 20 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Избор на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“, Стойност: 20 000.00
Предмет на предвидената процедура: Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда., Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда.
Предмет на предвидената процедура: Избор на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол.“, Стойност: 20 000.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, Стойност: 487 500.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“
Предмет на предвидената процедура: „Избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление на проекта с професионална компетентност – Информационни технологии“, Стойност: 66 000.00
 • Обособена позиция 1: „Избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление на проекта с професионална компетентност – Информационни технологии“
Предмет на предвидената процедура: Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол
Предмет на предвидената процедура: „Избор на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“, Стойност: 20 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Разработване и доставка на информационни материали“, Стойност: 18 010.00
Предмет на предвидената процедура: „Закупуване на лицензи необходими за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ““ , Стойност: 210 000.00
 • Обособена позиция 1: „Закупуване на лицензи необходими за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ““
Предмет на предвидената процедура: „Разработване и поддръжка на интернет страница на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, Стойност: 18 500.00
Предмет на предвидената процедура: "Провеждане на специализирани (тематични) обучения на служители на ИА ГИТ ( служители с инспекторски правомощия, юрисконсулти, икономисти) в присъствена форма на територията на Република България.", Стойност: 250 000.00
 • Обособена позиция 1: "Провеждане на специализирани (тематични) обучения на служители на ИА ГИТ ( служители с инспекторски правомощия, юрисконсулти, икономисти) в присъствена форма на територията на Република България."
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери, необходими за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ““, Стойност: 205 000.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка по еднократна или периодични заявки на хартия"
 • Обособена позиция 2: "Доставка по периодични заявки на канцеларски материали"
 • Обособена позиция 3: "Доставка по периодични заявки на оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети)"
Предмет на предвидената процедура: „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“, Стойност: 291 000.00
 • Обособена позиция 1: „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“
Предмет на предвидената процедура: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“, Стойност: 422 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ
Предмет на предвидената процедура: „Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“, Стойност: 290 392.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.