English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-2.009-0046-C01
Прайд за икономическо развитие ПроИнтЕкс
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
28.11.2017
28.11.2017
28.05.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик, гр.Пазарджик

Описание

Проектът има за цел да развие капацитета на новосъздадения клъстер „ПроИнТекс”. Първоначално ще бъде създадено и ресурсно ще се обезпечи административното тяло. Ще бъде назначен управител, счетоводител и организатор дейности/събития/ маркетинг. Ще бъде нает и оборудван офиса на дружеството. Ще бъде осигурено функционирането 4-ри работни групи от членове на клъстера. Административният капацитет на дружеството ще бъде повишен чрез участие в 6 краткосрочни специализиране обучения и 12 информационни събития/ конференции/обмяна на опит/добри практики в страната. Ще бъде подпомогнато развитието на клъстера и ще бъдат привлечени нови членове чрез организиране на 2-ве местни събития и 2-ве национални събития за представяне на клъстера, както и чрез участие на по 5 представители на клъстера в "Мастер клас за клъстерен брандинг" и „Machmaking event“. Ще бъде насърчен клъстерния маркетинг чрез: Разработване на Стратегия за интернационализация и наемане за 12 месеца на експерт по интернационализация; Разработването на кратък интерактивен клип; Придобиване на бронзов европейски клъстерен лейбъл; Създаване на транснационални клъстерни връзки; Посещение на едно тематично за ПроИнтЕкс международно изложение. 

Осигуряване на публичност и визуализация на проекта ще стане в три направления: 
- За широката общественост – чрез две платени публикации в местните медии и редовно публикуване на информация за проекта в интернет сайта на ПроИнтЕкс и интернет страниците на членовете; 
- За бизнес партньори, клиенти, служители, заинтересовани страни - 9 бр. рекламни пана и рекламен банер на проекта;
- За чуждестранните контакти - Визуализиране на 20 бр. тематични български календари.
Дейности
 • Компонент 1: СЪЗДАВАНЕ и РЕСУРСНО обезпечаване на АДМИНИСТРАТИВНО ТЯЛО на ПроИнтЕкс: ЦЕЛ: Постигане на устойчиво развитие на целите на ПроИнтЕкс чрез създаване и ресурсно обезпечаване на административно тяло. Още през периода си на изграждане като дружество по чл. 357 от ЗЗД, клъстерът назначи свой управител. Към днешна дата членовете на Сдружение "ПроИнтЕкс" единодушно избират следната структура, която да им осигури устойчиво развитие и постигане на поставените цели в краткосрочен и дългосрочен план: осн. ЗАДАЧИ на членовете: Създават проекти; Избират участниците в проектите; Задават цели и срокове; Вземат ръководни решения по концепции и проекти; Интегрират ноу-хау от производство, политики, бизнес, общество и др.; Мултиплицират ефекти; Интернационален бенчмаркинг. осн. ЗАДАЧИ на административното тяло: Разработва концепции и стратегии; Провежда проучвания и анализи; Отговаря за вътрешната и външна комуникация; Отговаря за клъстерните услуги; Създава работни групи; Координира и управлява проекти; Докладва на членовете. * За осигуряване изпълнението на тези осн. задачи и през призмата на дългосрочната стратегия за развитие ПроИнтЕкс ще назначи: 1. Управител (трудов договор, пълен работен ден); 2. Счетоводител (трудов договор, пълен работен ден); 3. Техническо лице/Организатор дейности, събития, маркетинг (трудов договор, половин работен ден). Етап на изпълнение: 1ви-18ти месец осн. ЗАДАЧИ на работните групи: - Форум за конкретно сътрудничество; - По-специфични теми. * На този начален етап на развитие на ПроИнтЕкс се оформят 4 работни групи: 1. „Иновативни продукти/услуги, съвместни инвестиции и инвестиции в споделена НИРД” - Тя работи по създаването на първия продукт на ПроИнтЕкс. На този етап в групата участват всички членове, които осъществяват своята дейност в производствения сектор. Предвижда се в нея да бъдат включени експерти от привлечени нови членове – на университети и научно-технически организации, специализирани професионални училища и други специалисти в областите на интерес на клъстера; 2. „Маркетинг и връзки с обществеността” – Задачите й са свързани с изпълнението на съвместни маркетингови дейности и привличане на нови членове. На този етап групата е формирана, създадена е първата маркетингова стратегия, осъществен е първия поток на информация към местната общественост. Тя е съставена от Петев-електроникс, Сдружение "Център за обучение и услуги", Проект-сървиз и Стийлимпекс. 3. „Интернационализация” - групата все още не функционира. При нейното сформиране, ще бъдат поканени за участие тези членове в клъстера, които имат осъществен износ към момента и друга подходяща експертиза в тази област. Тя ще работи и по изграждане на транснационални клъстерни връзки. 4. „Развитие на човешкия ресурс и Вътрешни Клъстерни услуги” – Целта й е събиране и анализ на информация за идентифициране на индивидуалните нужди във всеки един от клъстерните членове. Приемане на програми за повишаване на квалификацията и уменията на персонала на отделните членове. В този начален етап на развитие за управителя е осигурено оборудвано работно място за 2 ч. на ден, в производствената сграда на един от клъстерните членове. За ресурсното обезпечаване на избраната административна структура, ще се извърши следното: наемане на обзаведено офис помещение, в чийто наем са вкл. ток и вода, с площ около 100 кв.м., санитарен възел. За членовете на административното тяло ще бъде закупено съответното компютърно оборудване (лаптопи и МФУ). Избраните оптимални характеристики, ще осигурят качественото изпълнение на ежедневните задачи от служителите, дори когато те са в движение. Етап на изпълнение: 1-ви месец
 • Компонент 1: Повишаване КАПАЦИТЕТА на АДМИНИСТРАТИВНОТО тяло на ПроИнтЕкс: ЦЕЛ: Повишаване капацитета на административното тяло на клъстер "ПроИнтЕкс, през призмата на концепцията му за развитие. Независимо от квалификациите на новосъздаденото административно тяло, ПроИнтЕкс счита, че за да постигне целите от своята концепция за развитие (т. 11) и да осигури качествено функциониране на цялата си структура (Дейност 1), редовното участие в тематични обучения и семинари е основен фактор. За целта е извършено проучване на настоящите тематични обучения и семинари, на две нива: национално и международно. На национално ниво, административното тяло ще участва: 1. В оптимално 6 краткосрочни обучения/семинари, със средна продължителност 4 дни, провеждани на територията на цялата страна, със средна такса за участие на едно лице 600 лева. Избрани са следните тематични области: - Time managment; Ефективна комуникация; Презентационни умения; Работа в екип; - Финансови анализи. Курс по ексел за напреднали. Бизнес моделиране, сегментиране на пазара, позициониране и стойност; Бизнес план; Управление на проекти; - Лийн производство (включва системата от техники за повишаване на ефективността в нискотехнологичния сектор, в който по-голямата част от членовете на клъстера, развива дейност); - Креативно мислене; Застъпничество и лоби; Социална политика; - Networking; Основи на BenchMarking; Създаване и управление информационни канали за обмен на информация; Управление на обратна връзка; - Управление на риска; Управление на оплакванията; Разрешаване на конфликти; Емоционална интелигентност. 2. В оптимално 12 информационни събития, конференции, обмяна на опит и добри практики. Съгласно предварително проучване, това са мероприятия, най-често организирани от други клъстерни организации и/или национални и международни представители на фондове за БФП. Съгласно настоящия анализ за тези събития: средна продължителност 2 дни, средна такса за участие за едно лице 200 лева; район на провеждане - на територията на цялата страна. Етап на изпълнение: 2ри -18 месец.
 • Компонент 2: Подпомагане РАЗВИТИЕТО на ПроИнтЕкс и привличане на НОВИ ЧЛЕНОВЕ: ЦЕЛ: Подпомагане развитието на ПроИнтЕкс, чрез привличане на нови членове, нови клиенти и участия в международни мероприятия за повишаване капацитета и съзадване на сътрудничества. Тази дейност е в пряка симбиоза с Дейност 4. За привличане на нови членове и клиенти, ПроИнтЕкс: 1. Ще организира: - две местни полудневни събития, за представяне на клъстера. В програмата ще бъдат презентирани разработваните продукти и вътрешните политики и услуги. За целта ще се наеме подходящо помещение, допълнително оборудване и кетъринг за оптимален брой от 30 участници. Етап на изпълнение: 6ти и 18ти месец; 2. Ще участва: - в оптимално 2 мероприятия в национален мащаб, в които ПроИнтЕкс ще има възможността да представи себе си и своите продукти и услуги. Етап на изпълнение: 1ви - 18ти месец За повишаване на капацитета на клъстера: 1. Пет души ще вземат участие в специализирано обучение: "Мастер клас за клъстерен брандинг" (Обосновка: Клъстерите по целия свят се конкурират за инвестиции, износ, талант, вериги за доставки и видимост. Привлекателността и репутацията се превръщат в критични фактори - изграждането на марка и стратегическите маркетингови инструменти.) Включването в такова тематично специализирано обучение е от ключово значение за началния етап на развитие, в който ПроИнтЕкс се намира. Етап на изпълнение: 1ви - 18ти месец За създаване на сътрудничества и интернационализация: 1. Пет души ще се включат в подходящ Machmaking event, чрез който да бъдат осъществени реални контакти с цел сътрудничество и интернационализация. Етап на изпълнение: 1ви - 18ти месец За планиране на възможностите за участие в международните събития е взета информация от интернет сайта на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration platform) - www.clustercollaboration.eu
 • Компонент 2: Насърчаване на клъстерния МАРКЕТИНГ: ЦЕЛ: Интернационализация на ПроИнтЕкс чрез реализиране на комплекс от взаимнозависими действия. СТРАТЕГИЯ за интернационализация. Клъстерът има разработена маркетингова стратегия със собствени усилия. В нея са заложени, в максимална степен, визията и потенциалните възможности на ПроИнтЕкс. За да постигне интернационализация в рамките на проекта ще бъде изготвено ясно техническо задание за разработване на стратегия за интернационализация. Чрез него ще бъде потърсена външна проф. подкрепа за тази дейност. ЕТАП:1-6 м. Наемане на ЕКСПЕРТ по интернационализация. След създаването на стратегията, ще бъде нает експерт по интернационализация, който да подпомогне ПроИнтЕкс в конкретното реализиране на задачите. Експертът ще бъде нает на пълен работен ден, за период от 12 м. ЕТАП:6-18 м. Установяване на ясна визия за ТАРГЕТИРАНИ пазари съгласно общите продукти на ПроИнтЕкс. С оглед факта, че клъстерът вече работи по разработването на първия си продукт на пазара, търсенето на професионални консултантски услуги за таргетираните пазари е от изключително значение за бъдещата реализация. В рамките на тази дейност отново ще бъде разработено конкретно техническо задание, чрез което да бъдат привлечени специализирани консултантски услуги в тази област. ЕТАП: 6-18 м. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ на ПроИнтЕкс и неговите продукти и услуги. ПроИнтЕкс има разработен бранд, но със собствени усилия. В рамките на тази дейност, на първо място, клъстерът ще защити своя бранд. Съгласно динамичната среда на развитие на този етап клъстерът счита, че един от най-добрите начини да популяризира себе си и своята дейност е чрез разработването на кратък интерактивен клип, и да извърши поредица от действия за неговото интернет разпространяване. В допълнение клипът ще бъде използван на всички събития, които клъстерът организира и участва. Този метод за популяризиране има сравнително голяма устойчивост, тъй като в него ще бъде отразена дългосрочната визия на клъстерът и неговите продукти.В допълнение ще бъдат разработени 3D визуализации на бранда, под формата на магнити. ЕТАП:1-18 м. Придобиване на ЕВРОПЕЙСКИ КЛЪСТЕРЕН ЛЕЙБЪЛ. ПроИнтЕкс извърши официално проучване относно вида на лейбъла, който може да придобие в този първоначален етап на развитие, ползите, времетраенето на процедурата и таксата за извършване. Клъстерът смята да придобие бронзов лейбъл в рамките на настоящото проектно предложение. ЕТАП:1-18 м. Създаване на ТРАНСНАЦИОНАЛНИ клъстерни връзки. В стратегията си за развитие ПроИнтЕкс ясно е идентифицирал осъществяването на транснационални клъстерни връзки на 2 нива: 1. Осъществяване на сътрудничество с близък до ПроИнтЕкс по същност и географско разположение клъстер, с който да се осъществи тясно сътрудничество от гледна точка на използвани ресурси, суровини и производствена ефективност. 2.Осъществяване на сътрудничество с клъстери, които имат допълващи дейности, съгласно концепцията за развитие. С установяването на такъв тип сътрудничество ПроИнтЕкс счита да добави стойност към своите продукти, да разшири и допълни бъдещата си споделена дейност по научно изследователска и развойна дейност, вкл. да създаде обща инвестиционна програма с такъв вид допълващ дейността клъстер. Непосредствено след разработване на стратегията за интернационализация и стартиране ежедневните задължения на експерта по интернационализация, ще бъдат осъществени и кратки опознавателни визити. ЕТАП:12-18 м. Посещение на едно МЕЖДУНАРОДНО изложение. На този етап за ПроИнтЕкс е важно да присъства на международно изложение/панаир, като съгласно концепцията си за развитие, темите които представляват интерес са в областта на „MachTech Expo“, „InnoTech“ и разбира се "Строителство, архитектура и дизайн". За тази цел, през 2018 г., клъстерът ще командирова 3ма свои представители от работната група „Иновативни продукти/услуги, съвместни инвестиции и инвестиции в споделена НИРД” да посетят такова мероприятие, след извършен внимателен анализ на календара за 2018г. ЕТАП:12-18 м.
 • Компонент 2: ПУБЛИЧНОСТ и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ на проекта: ЦЕЛ: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта. Дейността ще се извърши в три направления: 1. Осигуряване на публичност на проекта за широката общественост: + Изготвяне на два боря платени публикации в местните медии, една в началото на проекта и една в края; + Редовно публикуване на информация за проекта в интернет сайта на ПроИнтЕкс и интернет страниците на членовете. 2. Осигуряване на публичност на проекта за бизнес партньори, клиенти, служители, заинтересовани страни, чрез: + Изработване на 9 бр. рекламни пана, за визуализиране на проекта, при всеки един от членовете на клъстера и офиса на самия клъстер; + Изработване на рекламен банер на проекта за поставяне в офиса на клъстера и за визуализиране на проекта, при участие и/или организиране на инф. и други събития, в рамките на проекта. 3. Осигуряване на публичност на проекта сред чуждестранните контакти: + Визуализиране на 20 бр. тематични български календара.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 40 014.82, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

365 063.16 BGN
292 050.53 BGN
187 686.09 BGN
85.00 %
 • [1] Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 248 242.94 43 807.59 73 012.63 365 063.16
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 248 242.94 43 807.59 73 012.63 365 063.16

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно оборудване, Стойност: 10 822.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис консумативи и материали, Стойност: 3 060.00
Предмет на предвидената процедура: Дизайн и изработка на рекламни материали за визуализация, Стойност: 1 100.00
 • Обособена позиция 1: Дизайн и изработка на: 9 бр. рекламни пана и 1бр. банер.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги , Стойност: 37 700.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за изследване и анализ на таргетирани пазари
 • Обособена позиция 2: Консултантски услуги за разработване на стратегия за интернационализация
Предмет на предвидената процедура: Услуги за цялостна организация и логистика на национални и международни събития, Стойност: 101 432.96
 • Обособена позиция 1: Услуги за цялостна организация и логистика на национални и международни събития

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.