English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0079-C01
Социални иновации в Изпълнителна агенция "Медицински одит"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
03.10.2017
03.10.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Изпълнителна агенция „Медицински одит“ с партньорството на холандската неправителствена организация „Юринспект“ цели с настоящото проектно предложение да идентифицира и осъществи трансфер на две социални иновации – една в областта на планирането и провеждането на инспекции на организации, предоставящи медицински услуги, базирано на анализ на риска и друга в областта на ангажирането на пациентите в контрола на качеството и безопасността на медицинските услуги. Предвижда се да бъде проучен опита на водещите европейски държави в тази област – Швеция и Холандия. И двете социални иновации са новост за България и значително и видимо ще подобрят административния капацитет на Агенцията, нейната ефективност и ефикасност, както и ще се повишат знанията и компетенциите на служителите в областта на въвеждането на иновации за подобряване на резултатите от дейността. Проектът предвижда и проучване на опита на най-мало три други държави-членки, дейност за повишаване на капацитета партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинар, оценка на постигнатите резултати и дейности за разпространение на резултатите на национално и европейско ниво. Предвидени за и дейности за организация и управление и информиране и публичност.
Дейности
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на базата на иновативни модели от други държави и пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели : Цел на дейността Дейността е ключова за успешното изпълнение на проекта и нейната цел да се проучат социалните иновации, те да се адаптират за прилагане в българските условия, да се направи пилотно и реално внедряване. Съдържание на дейността Дейността ще започне със съвместна работа на партньора и кандидата за детайлно формулиране на изискванията и очакванията към добрите практики, които ще са обект на идентифициране и трансфер. Дейността включва и задълбочено проучване на социалните иновации съвместно с партньорската организация, включително посещения на място в Холандия и Швеция за работни срещи с представители на сродните институции в двете страни. На тези срещи ще се дефинира детайлно обхвата на иновациите и ще се събере първоначална информация за тях. В резултат от проведените проучвания ще бъдат идентифицирани и описани иновациите – като процеси, документи, които се използват, методи, изисквания към компетентността на лицата, които участват в процесите и др. ИА „МО“ ще определи вътрешен екип от петима свои служители, които да участват в работните посещения като се предвижда едно петдневно посещение в Холандия и едно в Швеция. На базата на проучената информация и на резултатите от дейност 2, която ще се осъществи и прототипирането на социалните иновации – ще бъдат разработени адаптираните процеси в съответствие с условията в България и приложимото законодателство (проекти на вътрешни документи, формуляри за събиране и анализиране на информацията и др.), социалните иновации ще бъдат тествани („пилотиране“) в определен брой лечебни заведения, за да могат да се идентифицират евентуални слабости и пропуски в методологията. След нанасянето на корекции в резултат на пилотното тестване, социалните иновации ще бъдат внедрени в дейността на ИА „МО“ – чрез промени във вътрешни документи, обучение/инструктиране на засегнатия персонал и регламентиране на начините за мониторинг и отчитане на изпълнението. След внедряването ще бъде направена и оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала на въздействие, която да послужи и при оценката на резултатите, както и за набелязване на бъдещи действия за гарантиране на устойчивостта на трансферираните иновации. Етапи на изпълнение 1. Създаване на екип от служители на ИА „МО“, организиране на он-лайн срещи с екипа на партньора за планиране на последващите дейности; 2. Планиране и провеждане на работните срещи в Швеция и Холандия; 3. Прототипиране и пилотиране на социалните иновации; 4. Внедряване на социалните иновации; 5. Оценка на устойчивостта и определяне на потенциала на въздействие.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки: Цел на дейността Чрез дейността се цели да се направи допълнително проучване на опита на най-малко три държави-членки (различни от Швеция и Холандия) в областта на използването на проверки, базирани на анализ на риска, и в областта на ангажирането на пациентите при извършването на медицински одит. Чрез дейността екипите на кандидата и на партньора ще разполагат с допълнителна задълбочена информация, която да използват в процеса на прототипиране в рамките на дейност 1. Съдържание на дейността Дейността включва подготовка на детайлно техническо задание със съдействието на партньорската организация и избор на изпълнител в съответствие със ЗОП, който да направи проучване на опита на най-малко три държави-членки в областта на използването на проверки, базирани на анализ на риска, и в областта на ангажирането на пациентите при извършването на медицински одит. Изпълнителят ще трябва да направи и препоръки кои от идентифицираните добри практики и под каква форма биха могли да бъдат приложени у нас. Етапи на изпълнение 1. Формулиране на техническо задание 2. Избор на изпълнител 3. Изпълнение на услугата и приемане на резултатите.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване на обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи, между партньорите и други заинтересовани страни: Цел на дейността Организиране на семинар в София с цел повишаването на капацитета на партньорите и основните заинтересовани страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, за да се насърчи обмена на опит, информация и добри практики между страните. Съдържание на дейността Дейността предвижда организирането на двудневен семинар в София за най-малко 50 участници – представители на ИА „МО“, партньора, на основните заинтересовани страни – Министерство на здравеопазването, НЗОК, национално представени пациентски организации, организации на лечебни заведения, съсловни организации, НЦОЗА, представители на медии и др. В дневния ред на семинара ще бъдат предвидени презентации, чрез които да се представи опитът на партньорите в изпълнението на проекта – идентифицираните добри практики, начинът, по който те са адаптирани и приложени у нас, бъдещите възможности за развитие, „научените уроци“ в процеса на идентифициране и трансфер, не на последно място ще бъдат представени и резултатите. Ще бъде отделено специално време за дискусия и обмен на мнения по обсъжданите въпроси. Етапи на изпълнение 1. Подготовка на програмата на събитието, уточняване на презентатори и др. 2. Избор на изпълнител, който да осигури логистиката на събитието – изпращане на покани и потвърждение на участието, наем на зала, осигуряване на кетъринг, размножаване на материали, документиране на събитието и събиране на обратна връзка. 3. Провеждане на събитието. 4. Анализ на обратната връзка и публикуване на презентациите и други материали на интернет страницата на ИА „МО“ за свободен достъп.
 • Оценка на постигнатите резултати : Цел на дейността Чрез изпълнението на дейността ще се оцени в каква степен е било успешно изпълнението на проекта: • Постигат ли целите си трансферираните социални иновации; • Повишена ли е компетентността на служителите на ИА „МО“ за идентифициране и прилагане на подобрения в дейността на агенцията. Съдържание на дейността Дейността предвижда външна оценка на постиженията в рамките на проекта, за да се прецени доколко адекватно са били трансферирани социалните иновации в двете избрани области, както и дали те постигат целите си (чрез извършване на мониторинг и оценка на прилагането им). Не на последно място следва да се извърши и оценка на повишаването на компетентността на служителите на ИА „МО“ за идентифициране и прилагане на подобрения в дейността на агенцията и да се дадат препоръки за бъдещи действия. Етапи на изпълнение 1. Формулиране на техническо задание 2. Избор на изпълнител 3. Изпълнение на услугата и приемане на резултатите.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати : Цел на дейността Дейността има за цел да популяризира информацията за постигнатите резултати, така че заинтересованите страни, а и други организации, работещи в сферата на оценката на съответствието и контрола да могат да се ползват от постигнатото. Съдържание на дейността Дейността включва популяризиране на резултатите в България и в рамките на Европейския съюз чрез EPSO – европейската организация на институциите в сферата на медицинския одит. За България ще бъдат изготвени информационни материали на български език, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИА „МО“. Информация на английски език ще бъде подготвена и за представяне в EPSO под формата на доклад. Допълнително ще бъде осигурен най-малко един репортаж в национална медия за постигнатото в рамките на проекта. Етапи на изпълнение 1. Подготовка на информационни материали на български език. 2. Превод и оформление на доклад на английски език за представяне в EPSO. 3. Публикуване на материалите на интернет страницата на ИА „МО“ и на интернет страницата на EPSO. 4. Организиране на излъчването на най-малко един репортаж в национална медия.
 • Организация и управление на проекта : Цел на дейността Целта на дейността е да се гарантира, че всички проектни дейности се изпълняват в съответствие с договора, при спазване на графика на проекта и при спазване на принципа за ефективност и ефикасност на разходите. В рамките на дейността ще се контролира напредъкът по постигането на целите на проекта, отчитането на изпълнените дейности и постигнатите цели, както и ще се планират действията при възникване на промени, които налагат допустими изменения в договора за безвъзмездна финансова помощ. Съдържание на дейността Дейността включва създаване на екип за управление на проекта (ръководител, координатор, счетоводител), инструктиране на екипа за неговите правомощия и отговорности, мониторинг на дейностите и напредъка по постигането на дейностите, организиране и провеждане на обществените поръчки в рамките на проекта, сключване на договори с избраните изпълнители, контрол над изпълнението на техните ангажименти, планиране на паричните потоци и навременно разплащане с всички доставчици, експерти и с включените в проекта лица, осигуряване на навременно отчитане пред Договарящия орган на всички изпълнени дейности и постигнати резултати. Етапи на изпълнение 1. Подготовка – на етапа на подготовка ще бъде сформиран екипът за управление на проекта, който ще включва ръководител, координатор и счетоводител. Всеки от членовете на екипа ще разполага с подробно работно задание за дейностите, които следва да извърши и ще отчита изпълнените дейности и задачи на месечна база. Членовете на екипа ще бъдат инструктирани и ще бъдат запознати с другите документи, регламентиращи тяхната работа - договор за безвъзмездна финансова помощ, Ръководство за изпълнение на проекти, Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014-2020, Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и др. Членовете на екипа ще разполагат с необходимото оборудване и достъп до интернет, за да могат да изпълняват своите задължения. 2. Изпълнение – екипът за управление на проекта ще планира и координира дейностите, ще организира избирането на външни изпълнители и др. Екипът за управление на проекта ще носи отговорност и за осъществяването на комуникацията с представителите на договарящия орган, ще подготви искане за авансово плащане, както и междинни отчети и искания за плащания. Текущо счетоводителят на проекта ще извършва и осчетоводява дължимите плащания към доставчици, експерти и др. 3. Приключване – след приключването на дейностите по проекта екипът за управление на проекта ще подготви окончателен технически отчет и искане за окончателно плащане и след одобрението им ще архивира и предаде на кандидата документацията по проекта.
 • Информация и комуникация : Цел на дейността Целта на дейността е да се предоставя навременна и коректна информация на обществеността за проекта, както и да се популяризира приносът на Европейските фондове за неговото реализиране. Съдържание на дейността Дейността за информиране и публичност ще бъде изпълнена при стриктно спазване на приложимите за проекта изисквания на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Предвидени са следните действия като минимум: • поставяне на информационна табела на входа на ИА „МО“; • публикуване на информация на интернет страницата на ИА „МО“ с информация за договора и проекта; • периодично публикуване на информация на интернет страницата на ИА „МО“ за напредъка по изпълнението на проекта. Етапи за изпълнение 1. Планиране – екипът за управление на проекта ще разработи план за информиране и публичност с конкретни дати, отговорници и действия, ще възложи изработката на всички материали, свързани с дейността за информиране и публичност, ще разработи бланка за документите на проекта в съответствие с изискванията на Единния наръчник и ще запознава всички доставчици с изискванията за информиране и публичност. 2. Изпълнение – в съответствие с плана за информиране и публичност като екипът за управление на проекта следи за спазването на графика и качеството на изпълнение на действията. 3. Приключване - в съответствие с плана за информиране и публичност.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

199 950.00 BGN
199 950.00 BGN
191 304.34 BGN
95.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 997.50 0.00 189 952.50 199 950.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 997.50 0.00 189 952.50 199 950.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: В предмета на настоящата обществена поръчка са включени две обособени позиции, като: В обхвата на Обособена позиция № 1 са вкл.: Дейност 1. Проучване на социалните иновации в най-малко три държави-членки (различни от Швеция и Естония); Дейност 2. Изготвяне на препоръки за приложимостта на всяка от идентифицираните добри практики в дейността на ИА „МО“ и разработване на най-малко шест примерни модела (по три за всяка от двете области на социални иновации), съобразени с приложимото национално законодателство. В обхвата на Обособена позиция № 2 са вкл.: Дейност 1. Прототипиране на социалните иновации;Дейност 2. Пилотиране на социалните иновации; Дейност 3. Внедряване на социалните иновации;Дейност 4. Оценка на устойчивостта на двете внедрени социални иновации. Конкретните изисквания към изпълнението са посочени изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка., Стойност: 112 375.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Проучване на опита на най-малко три държави – членки на ЕС в областта на проверки, базирани на анализ на риска, и в областта на ангажиране на пациентите при извършване на медицински одит“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: „Прототипиране, пилотиране, внедряване и оценка на устойчивостта на две социални иновации, които са обект на идентифициране и трансфер“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.