English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-1721-C01
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма "АТМ - Спасов"ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.05.2017
18.05.2017
18.05.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик, с.Хаджиево

Описание

Проектното предложение е насочено към подобряване работната среда в предприятието, чрез разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси. Ще се разработи програма за внедряване на възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работния процес с акцент върху практиките за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Това от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. Чрез въвеждането на нови организационни практики ,модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестиции в безопасни и здравословни условия на труд ще се постигне напредък в тази посока. В предприятието ще се въведат нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, като се осигурят средства за колективна защита ,включително и модернизация и реконструкция на производственото предприятие. Чрез закупуването на ЛПС и специално работно облекло ще се осигури по-високо ниво на безопасна работа и по-добри условия на труд. Нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда чрез осигуряване на социални придобивки за работниците и служителите като се изградят места за отдих, хранене, почивка и спортни съоръжения.
 Фирмата също така ще развие и насърчи и географската мобилност като осигури транспорт на наетите лица в предприятието. Целта е запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост ,тъй като работното място във фирмата на повечето работници от целевата група е извън населеното място на тяхната месторабота. 
Чрез настоящата схема фирма "АТМ-Спасов "ЕООД ще допълни и надгради мерките реализиран и с договор по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001-2.3.02 "Безопасен труд" .
Дейности
 • 1. Дейност 1- Разработване ,адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията ,вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси ,с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния ,семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. : Дейността е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси във фирма "АТМ-Спасов" ЕООД .Въвеждането на нови организационни практики ,модели и системи за управление на човешките ресурси са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица ,а така също и по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители. Основните елементи които ще бъдат включени при разработването на тази дейност са: * ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС,ВКЛ.ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ-Въвеждане на система за оптимизиране на работния процес и въвеждане на гъвкава работна политика може да донесе ползи, както на работодателя така и за служителите, гъвкавите форми на заетост имат редица конкурентни предимства. - работа на смени -допълнителни часове работа -непълно работно време -гъвкави работни часове за определен период; -работа на повикване *ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ НА ПО-ВЪЗРАСНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НАД 54 ГОДИНИ- Разработване на програма и мерки за насърчаване на по-възрастните работници и служители и удължаване на професионалния им живот -учене през целия живот -организация на работата, съобразена с възрастта -насърчаване на работоспособността и производителността -определяне на функционалните възможности и здравословното състояние на работниците -съвместяване на професионалния ,семейния и личния живот *ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СЪС СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО- най-важният основен ресурс във фирмата са хората ,тяхното управление играе ключова роля за бизнеса и в същото време е една от най-сложните и отговорни дейности. Фирмата планира да внедри системата HeRMeS версия V автоматизира всички дейности по управлението на човешките ресурси ,позволява внедряването на тяхната взаимовръзка, оперативен достъп и анализ на цялата информация ,с цел вземането на най - правилните управленски решения. Основни характеристики на системата HeRMeS -Моделиране и управление на организационната структура, базирано на правила -Управление на процесите по подбор и наемане, оценка и развитие на персонала -Планиране и управление на заетостта, графиците и смените за отделните служители, групите и екипите -Планиране и администриране на имущества, материали, инструктажи и рискови фактори по работни места -Дефиниране и структуриране на индивидуалното възнаграждение на всеки служител, в зависимост от резултатите, които постига -Управление на комисионни и бонуси -Планиране на бюджети, следене и контрол на разходите -Вградени потребителски средства за генериране на отчети , доклади , аналитични справки и ключови показатели за ефективност *ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА КОМУНИКАЦИ ,ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА И КООРДИНАЦИЯ В РАБОТАТА МЕЖДУ ДЛЪЖНОСТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЗВЕНА НА РАЗЛИЧНИ НИВА- Вътрешните комуникации са важни за фирмата и служителите. Тяхното развитие ще позволи на организацията да бъде по-ефективна и са неразделна част от ангажираността на служителите. Разработването на добри и ефективни вътрешни комуникации ще ги превърне в инструмент, който ще бъде в състояние да управлява по най-добрия начин служителите във фирмата .На практика чрез вътрешните комуникации е възможно служителите да бъдат мотивирани за по-добри резултати. - Промотиране и стимулираща работна среда; -Ангажираност в личностно и професионално развитие на служителите си -Разработване на конкретна обратна връзка за представянето и резултатите -Разпознаване и награждаване усилията на служителите, базирани на за какво и как са се представили; -Оценка на равните възможности -Разработване на ангажимент в личностно и професионално развитие на служителите Чрез разработването и внедряването на тези елементи ще се усъвършенства организацията на труда и ще се подобрят факторите на работна среда в дружеството .
 • Дейност 2- Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в предприятието лица: Дейност 2- Ще осигури организиран транспорт от работодателя до и от работното място на 13 лица от целевата група на фирмата. Производствената дейност на фирма "АТМ-Спасов" ЕООД се извършва в производствена база находяща се в с. Хаджиево, където ще се осъществява и дейността по проекта. Организираният транспорт ще се извършва от град Пазарджик до с. Хаджиево и по точно определен маршрут. Транспортът ще се извършва с две превозни средства собственост на фирмата един път през деня в двете посоки. Сутрин отиване гр. Пазарджик до с. Хаджиево и вечер връщане от с. Хаджиево до гр. Пазарджик. Както повечето фирми в страната, така и нашата фирма изпитва трудности за осигуряване на свободни финансови средства за организиран транспорт на тази част от персонала, която живее в населено място различно от това, в което е разположено предприятието. Предвид икономическата криза и ръстът на бедност в страната , много хора са изправени пред невъзможността да осигуряват за собствена сметка придвижването си от и до работното място. В редица случаи тези хора са принудени да напуснат работа и да търсят алтернативна работа. С помощта на целевата подкрепа за осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място този проект по ОП за БФП BG05M9OP001-1.008 " Добри и безопасни условия на труд", ще подпомогне фирма "АТМ-Спасов" ЕООД в рамките на 12 месеца на 13 човека от целевата група да подобрят условията на градска мобилност и запазване на работните места. Предприятието е разработило детайлно разписана транспортна схема ,описваща подробно маршрута от начална точка на тръгване до крайна точка работното място и обратно. Транспортната схема на "АТМ-Спасов" ЕООД е със следния маршрут: 1. Отиване: - начална спирка гр. Пазарджик ул. "Георги Бенковски" №125 0.00км.; - гр. Пазарджик ул. " Георги Бенковски" №125 - гр. Пазарджик ул. " Христо Ботев" №11 -1.8км.; - гр. Пазарджик ул. " Христо Ботев" №11 - гр. Пазарджик ул. " Княгиня Мария Луиза" №144 -1.6км.; - гр. Пазарджик ул. " Княгиня Мария Луиза" №144 - с. Хаджиево -производствена база - 11.6км. крайна спирка; 2. Връщане : - с. Хаджиево -производствена база - гр . Пазарджик ул. " Княгиня Мария Луиза" №144 -11.6км; - гр. Пазарджик ул. " Княгиня Мария Луиза" №144 - гр. Пазарджик ул. " Христо Ботев" №11 -1.6км.; - гр. Пазарджик ул. " Христо Ботев" №11 - гр. Пазарджик ул. " Георги Бенковски" №125 - 1.8км.; Общата дължина на маршрута в посока от гр.Пазарджик - с. Хаджиево е 15км. и посока с. Хаджиево - гр. Пазарджик 15км.
 • Дейност 3 - Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд , подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите ,чрез защита от неблагоприятен климат: поставяне на 1бр.секционна врата: Тази дейност е насочена към постигане на цели водещи до подобряване условията на труд в "АТМ-Спасов" ЕООД и привеждането им в съответствие с установените стандарти за безопасен и здравословен труд. През 2015г. предприятието направи инвестиция в закупуване и изграждане на второ производствено хале успоредно до първото с цел по-добри условия на труд и по добро развитие на производствената дейност. Чрез инвестицията фирмата имаше за цел да се разделят отделните производствени етапи и се създаде нов "ЗАВАРЪЧЕН ЦЕХ ЗА МЕТАЛИ". Вложените средства са собственост на фирмата . Към момента халето има открита част. Фирмата има за цел чрез проекта си да се постави 1бр.секционна врата, която ще изолира зоната с неблагоприятен климат в производственото помещение в с.Хаджиево. Поставянето на секционната врата ще намали въздушните течения, тъй като в производственото хале няма поставена врата. За постигането на изискванията за безопасност е наложително закупуването на секционна врата за безопасно преминаване на транспортната техника с която се транспортират материалите необходими за производството. Дейността включва монтиране на 1бр .изолирана секционна врата. Тя включва тип " сандвич" с дебелина 40мм, състоящ се от два външни слоя от стоманена ,дълбокогалванизирана , профилирана ламарина с дебелина 0.5мм. и вътрешен слой от пенополиуретан с непрекъснат термичен мост. Защита против притискане на пръсти между панелите .Вратата е четиристранно уплътнена и е напълно изолирана от навлизане на дъжд, прах, пясък ,насекоми и др. Металните части изработени от висококачествена , дълбокогалванизирана стомана и гарантиращи дълъг срок на безпроблемна експлоатация. Технически характеристики: Стандарт производство СЕ ( EN13241-1). Панел 40 мм Релси и профили Поцинковани, Алуминиеви, Ветроустойчивост клас 3при макс. налягане 700Ра;Въздухопропускливост клас 3; Устойчивост на проникване клас3 при макс. налягане 70Ра; Коефициент на шумоизолация 24dB; Захранване 230/400V; Защитен клас на мотора IP 54; Цвят RAL 9002 или RAL 9006. Изолирана секционна врата с проходна врата :Размер на светлия отвор (Ш х В) 4000 х 6000мм;
 • Дейност 4-Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло във ферма "АТМ-Спасов"ЕООД : Подобряване на условията за полагане на здравословен и безопасен труд на работното място фирмата има нужда да надгради чрез подмяна и закупупване на нови по-модерни и високотехнологични предпазни средства и работно облекло за нуждите на целевата група в предприятието. Към настоящият момент в предпрятието се използват лични предпазни средства и работно облекло, които не отговарят на новите технологии и материали на производство , например с антиалергични материи, високо ниво на водопропускливост , добра термичност на зимните работни облекла, физиологично съобразени материали влаго и студоустойчиви, почистващи се лесно. Работните процеси и дейности, които извършва фирмата протичат в повечото случаи на място при клиентите, условията на работа са свързани с работа на открито , при различни атмосферни условия - студ, топлина, вятър и влага. Работата на височини при ремонт и поддръжка на крановете изисква тяхната добра обезопасеност. Освен това в производствения процес се работи с режещи инструменти, заваряване с масла и бои. Новите и по-модерни предпазни средства и специални работни облекла ще надградят съществуващите досега във фирмата. Ще бъдат съобразени с вредното влияние на факторите на работната среда и сертифицирани. Сега използваните лични предпазни средства и работно облекло на служителите и работниците не са в съответствие и са в противоречие с Директивите на Европейския съюз и наредба №3 от 19 април 2001г.за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. След направената оценка на риска се установи че е необходимо подобряване на безопасността на работещите да се подменят сега използваните лични предпазни средства и специално работно облекло. Фирмата има необходимост да се закупят нови по-добри и надграждащи съществуващите ЛПС, отговарящи на съвременните изисквания, с по-добро качество от минимално изискуемите в нормативната уредба, с което ще се осигурят безопасни и здравословни условия на труд. Новозкупените лични предпазни средства и специално работно облекло , ще подлежат на рециклиране и след употребата им не водят до замърсяване на околната среда. Утвърден е Списък от ръководителя на фирмата на работниците и длъжностите, които имат право на безплатно работно облекло и ЛПС съгласно изискванията на чл.8 на наредбата за безплатно работно облекло. Определени са работниците по професии , по видове облекло , ЛПС, изисквания към облеклото и са посочени опасностите от които ги предпазва. Ще се закупят следните видове специални работни облекла и видове лични предпазни средства - Защитно специално работно облекло от две части и гащеризон флуоресциращо и отражателни- 21бр.; - Защитни термични облекло от две части и гащеризон флуоресциращо и отражателни- 21бр.; - Защитен светлоотразителен елек- 21 бр.; - Защитни каски- 19 бр.; - Защитно устройство за тяло с предпазен колан/сбурия /- 19 бр.; - Защитни въжета - 19 бр.; - Защитни ортопедични подвижни стелки - 26 бр.; - Защитно непромокаемо облекло лятно-1 бр.; - Защитно непромокаемо облекло зимно-1 бр.; - Гумена престилка- 1 бр.; - Гумени ботуши -1 бр.; - Защитни ръкавици каучук -1 бр.; - Защитни термични ботуши- 1бр.; - Защитни очила за работа с видеодисплей - 3 бр.; - Антифон left / RIGHT - 4 бр. - Защитен термо елек - 21 бр.; - Защитни обезопасяващи обувки - 21 бр.; - Защитни термични обувки - 21 бр.; - Защитни ръкавици термо -21 бр.; - Защитни ръкавици - 21бр.; - Защитни ръкавици антивибрационни - 8 бр.; - Защитни очила от закрит тип - 19бр. - Защитен шлем от заваряване- 2бр.
 • Дейност 5- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във фирма "АТМ-Спасов" ЕООД: Разработване и внедряване и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007. Дейността на фирма "АТМ-Спасов " ЕООД е с КИД 2822 съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09.11.2015г. на Министъра на труда и социалната политика и е от допустимите кандидати по тази дейност с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност ,равен или по-висок от средния за страната. За 2016г. коефициентът на фирма "АТМ-Спасов" ЕООД е Ктт = 0.9 .Досега във фирмата е внедрен стандарт ISO 9001:2008 ,гарантиращ ефективното функциониране на системата по качество на дружеството и е напълно съвместим с внедряването на BS OHSAS 18001:2007 и ще позволи по лесна интеграция. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция инцидентите на работното място са основен приоритет за фирма "АТМ-Спасов" ЕООД, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците. Освен това "АТМ-Спасов "ЕООД желае да демонстрира ангажираност по отношение на безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за здравето на своите служители и тези към които е насочена дейността и. Основните предимства и ползи до които ще доведе внедряването на Системата за управление на здравето и безопасността при работа/СУЗБР/ в организацията са: 1. Подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа; 2. Здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБР да може да бъде измервана и подобрявана; 3. Позволява ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск; 4. Създава механизъм контрол над изпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд; 5. Осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; 6. Повишава доверието в организацията както от страна на служителите , така и от гледна точка на нейните бизнес партньори , клиенти и др. Дейността ще включва : 1. Дефиниране на политиката и цели по здраве и безопасност; 2. Разработване на документацията на СУЗБР, съгласно изискванията на стандарта; 3. Внедряване на СУЗБР; 4. Провеждане на вътрешен одит на СУЗБР; 5. Подготовка за сертификация; Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика ангажираност , идентификация на опасностите , оценка и контрол на риска , оценка на съответствието ,законови изисквания, цели и програми, организация и персонал, обучение ,комуникация и консултации, документи и записи, оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване ,разследване на инциденти и злополуки, коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Тази дейност ще включи както подготовката за внедряване на стандарта така и сертификацията му от независим изпълнител. Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
 • Дейност 6- Оборудване на стая за отдих, спорт и физическа култура : Необходимостта от оборудване на място за отдих, спорт и физическа култура е обусловена от констатираните в предпроектното проучване ,нужди на целевата група свързани с осигуряване на място в което служителите, работещи на различни обекти, да се събират и общуват, да споделят информация и се съветват, да обогатяват познанията и опита си, когато са в почивка и необходимостта от спортни съоръжения, който има нужда за физическо раздвижване . Персонала на фирмата проявява засилен интерес към интерактивните и видео материали като важен източник за черпене на съвременна и актуална информация за развитието в подемно-транспортната техника, видеоматериали за евентуални трудови злополуки получени вследствие от тази дейност, видеоматериали за видовете и начините на използване на закупените ЛПС и видеоматериали със спортни и физически упражнения.,техники, тенденциите и новостите в бранша и конкуренцията. Част от служителите обаче не разполагат с подходяща домашна техника (DVD плеър и TV с голям екран и висока разделителна способност, високоскоростен интернет и т.н.), или нямат такава, за да могат да ползват или обменят подобни материали. Често, по-голямата численост на целевата група, желаещи да се срещнат и обсъдят дадена тема, поражда неудобство и затруднение за намиране на подходящо място/помещение за този тип социално общуване между тях. Идеята за обособяването на място, което да улесни комуникацията помежду им, когато са в почивка, идва от самите служители, подкрепена е от ръководството на фирмата и е включена в проектното предложение. За тази дейност е необходимо да се оборудва кът в който ще се разположат 4 броя спортни съоръжения и един брой телевизор и един DVD плеър . Създаването на съответната придобивка ще бъде от една страна осигуряване на удобство за служителите на фирмата, от друга – ще способства за засилване чувството за принадлежност към организацията и мотивацията за работа. От трета страна ръководството на организацията ще засвидетелства ангажираност към нуждите на работещите във фирмата, както и ще покаже намерения за създаване на добри и позитивни условия на труд. За целта ще се закупят следните видове спортни съоръжения: 1. Велергометър със следните параметри: - Маховик 7кг.; - 10 степени на натоварване - LCD дисплей; - Компютър със следене на 8 показателя - Памет за тренировката на двама трениращи; - Ергономична седалка, която се регулира във вертикална и хоризонтална посока; - Програма за възстановяване на пулса и фитнес оценка; 2. Бягаща пътека със следните параметри: - Електрона система за контрол на скоростта; - Електрона обезопасителна система; - Автоматична промяна на наклона; - Компютър със 7 функции с показатели :време, скорост, изминато разстояние ,калории, пулс и наклон - Тренировъчни програми, включително програма с контрол на пулса-чрез АРР; - Възможност за избор на наклон; - Възможност за избор на скорости; Чрез тази пътека може да се проследи натоварването на опорно-двигателната система, изгарянето на калориите и дава избор на различни тренировъчни режими. 3. Крос тренажор със следните функции: - 8 степени на ръчно натоварване ; - Маховик 18кг. - Измерване на пулса чрез специални сензорни пластини и ръкохватки; - Компютър с LCD дисплей, който дава възможност за едновременно наблюдение на 10 важни параметъра на тренировката; 4. Комбиниран уред за силова тренировка със следните параметри: - 4 работни места -Основен модул, дъска за коремни преси, модул CHIN UP RACK, боксов чувал; - Горен и долен скрипец; - Приспособление за тренировка на задната част на бедрата; - Приспособление на тренировка за гърди; - Бицепс плот; - Вградени тежести; - LED екран със следните параметри : Тип на екрана LED Диагонал на екрана (см) 147 см Диагонал на екрана (inch) 58 inch Формат на екрана 16:9 HD съвместимост Пълна HD - DVD плеър
 • Дейност 7: Организация и управление на проекта: Дейностите за организация и управление на проекта имат за цел да обезпечат ефективното му изпълнение, като фирмата–кандидат се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Цялостната грижа за изпълнението на проекта ще поеме екипът на проекта, който включва: Ръководител на проекта -1 – ръководи цялостното изпълнение на планираните дейности съгласно план-графика и работата на екипа на проекта; координира отношенията с експертите, ангажирани с изпълнението на отделните дейности; координира изготвянето на отчети по проекта и осъществява официалната комуникация с представители на програмата. Координатор на проекта-1 – подпомага цялостното изпълнение на дейностите и участва в изготвянето на отчетите по проекта. Счетоводител на проекта -1– води изрядна финансова отчетност и документация на разходите по проекта; съхранява първичните счетоводни документи; изготвя финансовите отчети и необходимите финансово-счетоводни справки по проекта; Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка; • Управлението на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта, финансово изпълнение; процедури по избор на изпълнител за доставка; предоставяне на услуги – отчитане и изготвяне на доклади; управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане на проектните дейности; счетоводно отчитане на направените разходи. Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-1.008 „ Добри и безопасни условия на труд” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
 • Дейност 8: Информиране и публичност: Дейността ще се реализира съгласно ," Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност" по ОП "РЧР" и Насоките по схема "Добри и безопасни условия на труд". При реализиране на мерките по информация публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл.2-10 и Приложение 1 на Регламент №1828/2006г. Изпълнението на проекта "Осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма "АТМ - Спасов" ЕООД" ,ще бъде съпроводено с непрекъснато информиране на обществеността и даване на публичност на усвояване за нуждите на работещите във фирмата безвъзмездна финансова помощ от ЕС, насочена за подобряване на условията на труд на работното място. Бенефициентът " АТМ-Спасов "ЕООД ще предприеме всички необходими стъпки всеки документ ,включително всяко уверение за участие ,свързани с операция от този тип ще включва позоваване , сочещо че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Действията за визуална идентификация ще се отнасят към популяризирането при изпълнението на проекта и ще включват: 1. Изработване и поставяне на постоянна обяснителна табела на видно място на сградата , в която се намира административната база, в производствената база и новият "Заваръчен цех"- 3броя. 2. Организиране на три информационни събития за местните медии- за старта на дейността, по време на изпълнение на проекта и при завършването на дейностите по проектното предложение- 3броя. 3. Прес - съобщения -3броя. 4. Изготвяне на баджове за всички участници в целевата група- 26 броя. 5. Изготвяне на емблеми които да се поставят на работното облекло- 129 бр. 6. Изготвяне на стикери ,които ще се поставят на личните предпазни средства - 71бр. 7. Изготвяне на листовки -500бр. 8. Изготвяне на обозначителни табели, които ще се поставят на закупените съоръжения -10бр. При изработването и отпечатването на материали по проекта дружеството задължително на заглавната страница ще посочва схемата и източника ,по който същите ще се финансират и съответните за това символи. "АТМ-Спасов" ЕООД ще отбелязва наименованието на проекта, финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР

Индикатори

Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 26.00, Достигната стойност: 27.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

151 061.36 BGN
151 061.36 BGN
136 675.36 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 22 659.21 0.00 128 402.15 151 061.36
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 22 659.21 0.00 128 402.15 151 061.36

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛПС , Стойност: 25 948.00
 • Обособена позиция 1: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛПС
Предмет на предвидената процедура: „Разработване и внедряване на система за оптимизация на работния процес, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници, подобряване на взаимоотношенията и координация в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива във фирма АТМ-Спасов ЕООД“, Стойност: 52 200.00
 • Обособена позиция 1: „Разработване и внедряване на система за оптимизация на работния процес, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници, подобряване на взаимоотношенията и координация в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива във фирма АТМ-Спасов ЕООД“
Предмет на предвидената процедура: Доставка на софтуер за управление на човешките ресурси във фирма АТМ-Спасов ЕООД, Стойност: 12 300.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на софтуер за управление на човешките ресурси във фирма АТМ-Спасов ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007. , Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Предмет на предвидената процедура: Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 18001 ;, Стойност: 4 200.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 18001 ;
Предмет на предвидената процедура: Доставка на софтуер за управление на човешките ресурси във фирма АТМ-Спасов ЕООД, Стойност: 12 300.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на софтуер за управление на човешките ресурси във фирма АТМ-Спасов ЕООД

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.