English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0022-C01
Нови подходи и инструменти за развитие на човешките ресурси в групата Екобулпак
131271470 ЕКОБУЛПАК АД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2017
26.09.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Основната цел на настоящото проектно предложение е трансфер на социални иновации за създаване на система за учене през целия живот, чрез транснационално сътрудничество. Целевата група обхваща общо 200 лица, които ще използват създадените инструменти и ще повишат своите знания и компетенции. 
Проектът ще стартира с формирането на екип и разпределение на задачите. Ще бъде извършен анализ на италианския опит за учене през целия живот и анализ на потребностите на групата на Екобулпак от обучения. Ще се осъществи и обучително пътуване при италианския партньор за опознаване и адаптиране на иновативни модели на тренинг как да обучаваме хора, как да използваме ИКТ инструменти при обучения и как да създаваме обучителни видеа. Следващите дейности са насочени към трансфер на иновативните практики - обучение как да обучаваме заети лица на ръководни длъжности от Екобулпак АД и дъщерните дружества, създаване на обучителна платформа и видеа. Чрез трансфера на иновативните практики и прилагането им ще се повиши капацитета на Екобулпак и дъщерните дружества за използване на нови инструменти и подходи в процеса на учене, като се създаде система за учене през целия живот. Ще осигурим разпространение на постигнатите резултати чрез информационно събитие. Надлежна визуализация ще бъде осигурявана през целия период на изпълнение на проекта. Постигнатите резултати ще бъдат оценени от външен оценител.
Така ще трансферираме три иновативни практики, насочени към създаване на ефективна и достъпна система за вътрешни обучения. 
Чрез трансфера на посочените практики ще отговорим на нуждата на мениджърския персонал на всички дружества от групата на Екобулпак, достъпна и актуална информация за правните промени, технологичните новости и възможностите на отделните предприятия, както и на обучителните потребности на служителите с по-ниска квалификация. Проектът ще допринесе за създаване на единна вътрешна система за обучения с равен достъп за всички служители.
Дейности
 • Организация и управление: Дейността има за цел да осигури успешното изпълнение на проекта чрез ръководене и контрол на включените дейности с оглед постигането на заложените цели и резултати. Нейна цел е и правилното разходване и отчитане на разходваните средства. Дейността обхваща целия период на изпълнение на проекта. В нея са заложени всички стъпки, които ще осъществим при ръководенето на изпълнението на проекта, включително цялостното организиране на задачите, разпределението на отговорностите между екипа на проекта, обвързано с времевия график и наличните ресурси, управлението на отношенията с Управляващия орган (УО), партньора и изпълнителите. Много важна част от осъществяването на тази дейност е мониторингът на изпълнението с цел постигане на заложените резултати в параметрите на проекта. Основните етапи, през които ще премине изпълнението на дейността, са следните: 1. Определяне на екипа на проекта Екипът, необходим за изпълнението на настоящия проект, ще се състои от: - Ръководител - 1 и - Координатор - 1. Ръководителят има за цел да ръководи цялостното изпълнение на проекта, включително да извършва планиране, мониторинг на изпълнението на дейностите, контрол над отчетността, финансовото изпълнение и осчетоводяване. Ръководителят извършва комуникацията с Управляващия орган, партньора и подизпълнителите, подпомаган от координатора. Координаторът на проекта координира изпълнението на проекта, изготвя документация за избор на изпълнители, осигурява надлежна визуализация, поддържа проектно досие и води текущата отчетна документация. По проекта не са заложени средства за счетоводител. Задълженията и отговорностите на екипа са подробно описани в секция 9. Екип. 2. Изготвяне на граждански договори на членовете на екипа, в които ще бъдат описани отговорностите и задълженията, произтичащи от заемането на позициите 3. Изготвяне на план-график за изпълнение на проекта За успешното изпълнение на проекта ще бъде създаден план-график, който ще включва детайлно разпределение на задачите, обвързано с конкретните срокове. Чрез наличието на график ще се сложи основната рамка за цялостното изпълнение на проекта. Екипът ще получи яснота за своите задачи, поставени в конкретни параметри. 4. Регулярни срещи на екипа за проследяване на напредъка при изпълнение на проекта За проследяване изпълнението на възложените задачи ще се извършват срещи на екипа на проекта. На тях ще се дискутира напредъка в дейностите, възникването на евентуални проблеми и съпътстващите ги рискове, ще се проследява комуникацията с УО и партньора, ще се обсъждат промени в план-графика при наличието на необходимост. 5. Осъществяване на избор на изпълнители Екипът на проекта ще осъществи избора на изпълнители по проекта при спазване на разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. 6. Мониторинг на изпълнението на договорите с изпълнителите - проследяване на отношенията с избраните подизпълнители до подписването на финални приемно-предавателни протоколи. 7. Мониторинг на оценката на обхванатите от проекта представители на целевите групи за степента на тяхната удовлетвореност Екипът ще поддържа обратна връзка с целевата група и ще отчита степента на тяхната удовлетвореност чрез анкетни карти. 8. Текущо отчитане по етапи на изпълнението на проекта. Подготвяне на документацията за финалното отчитане на проекта. Екипът ще поддържа стриктна текуща отчетност по проекта. В рамките на дейността по управление на проекта екипът ще изготвя исканията за плащане, както и финансовите и техническите доклади, необходими при представяне на искане за плащане. През последния месец ще стартира и подготовката на окончателното отчитане на проекта. Ще се подготвят финалните отчети и необходимата съпътстваща документация.
 • Анализ на италианския опит за учене през целия живот: Целта на дейността е да се анализира италианския опит, като се извлекат положителните насоки, методи и инструменти, които биха могли да се приложат и в България. Изпълнението на дейностите по настоящия проект ще започне с проучване на италианския опит за учене през целия живот. Планирали сме тази дейност, за да можем по-подробно да се запознаем с добрите практики на страната, в която се намира чуждестранният ни партньор. В България прилагането на учене през целия живот е много слабо застъпено, поради което трудно бихме заимствали опит от наши организации. До момента Екобулпак също не е извършвал дейности, свързани със създаването на обучителна система, поради което изследването на опита на европейска държава с традиции в областта ще ни помогне да изпълним по-ефективно останалите дейности по проекта, като опознаем опита в прилагането на добрите практики в Италия. Дейността ще премине през следните етапи: 1. Избор на изпълнител за извършване на анализа Извършването на подобен анализ е много специфична дейност, като нашият екип не разполага с квалификацията да го извърши. Затова етапът ще бъде възложен на външна организация. Подизпълнителят ще бъде избран при спазване на изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. 2. Извършване на анализа Анализът ще бъде извършен на базата на проучване на стратегически документи, нормативна база, условията, които държавата създава, съществуващи насърчителни мерки. Ще бъдат проведени и интервюта с различни организации, прилагали учене през целия живот. Ще се опишат и видовете обучения, както и конкретни примери, свързани с темата на проучването. Основните моменти в анализа ще бъдат свързани със следните теми: - Нормативна база и насърчителни мерки от държавата; - Съдържание, форми и взаимоотношенията между различни участници в ученето през целия живот; - Приоритетни области на ученето през целия живот; - Видове обучения, базирани на учене през целия живот; - Използвани подходи при организиране на учене през целия живот; - Стъпки при създаването на обучения; - Използвани инструменти и по-специално в областта на ИКТ; - Прилагане на практика на системата за учене през целия живот от частни компании. 3. Представяне на анализа пред ръководството на Екобулпак Анализът ще бъде представен пред Екобулпак, като в работна среща ще се обсъдят направените изводи и доколко те биха били приложими в България и конкретно в структурата на кандидата. Анализът ще бъде предпоставката за изпълнението на останалите дейности, тъй като ще запознае екипа по управление на проекта и ръководните служители с целта, методите и инструменти за осъществяване на практика на обучения за развитие на човешките ресурси.
 • Адаптиране на иновативни практики: Целта на настоящата дейност е да бъдат опознати и адаптирани иновативни практики на партньора Atlantide в областта на организация на обучение за заети лица, насочено към околната среда. За тази цел италианският партньор ще предостави ноу-хау за провеждане на обучения на 7 души от ръководния персонал на Екобулпак, представляващи различни дирекции. Обучението ще е по създадената от италианския партньор методология, която е резултат от дългогодишния му опит в предоставяне на обучения за заети лица по различни теми. На самото обучение ще присъства и експерт, външно лице за Екобулпак, който ще подготви адаптирано съдържание на методологията, спрямо нуждите и спецификите ни. Дейността ще премине през следните няколко етапа: 1. Анализ на нуждите от обучения на Екобулпак и дъщерните му дружества Процесът на учене през целия живот непрекъснато повишава познанията и уменията на работната ръка, като така създава предпоставки за добро представяне на заетите лица. От тази гледна точна извършването на точен анализ за нуждите от постоянни обучения на служителите ще доведе до създаване на адекватна система за учене през целия живот в съответствие с нуждите на човешките ни ресурси, като се превърне във фактор за ефективност. Чрез извършването на този анализ ще се положи основата на създаване на практиката за учене през целия живот в Екобулпак и свързаните предприятия. Анализът ще започне с определяне на основните му цели, след което ще се съберат необходимите данни, чрез интервюта и дискусии със служителите, попълване на въпросници и др. Резултатите ще бъдат анализирани, като се посочат разликите между желаното и текущото състояние, състоянието на компетенциите, проблемните области. Ще се предоставят и препоръки за развитието на системата от последващи обучения и поддържане на компетентност. 2. Обучително посещение при Атлантиде с цел опознаване на иновативни практики Посещението при партньора ще се яви естествено продължение на извършения анализ. 7 човека от мениджърския състав на Екобулпак ще получат познания как да извършват обучения в областта на околната среда, като тази практика ще бъде пренесена и приложена към останалия персонал в дружеството. Заедно с нашите служители ще пътува и външен експерт, който ще изберем да подготви методология за адаптирането на практиките, като и екипът по управление на проекта, който ще вземе активно участие в подготовката на методологията с експертен труд. Atlantide ще предаде своя опит не само в организирането на обучения за хора, но и в работата с уеб базирани обучителни платформи, които партньорът ежедневно използва, поради предлагания широкия обхват на обученията. Партньорът ще предаде опита и знанията си на Екобулпак и относно представяне на обучително съдържание чрез използване на видео материали. Посещението ще бъде с продължителност от 2,5 дни, като за този период представителите на Екобулпак ще се запознаят подробно със стъпките, методите и похватите за провеждане на обучение, използване на ИКТ инструменти при обучения и видеа. Обучението ще бъде ръководено от експерти на италианския партньор. 3. Разработване на методология за адаптиране на идентифицираните практики След посещението, експертът ще започне адаптиране на практиките, като опитът и квалификацията му в съчетание с получените познания по време на посещението в Италия, ще доведат до създаването на резултат с висока добавена стойност за нас като организация, стремяща се към развитие. В резултат на направения анализ за нуждите от обучения и натрупаните познания от партньора ще бъде разработена методология, която ще включва основните стъпки за прилагането на добрите практики във връзка с нашите специфики, както и с условията за развитие на човешките ресурси в България. Чрез адаптирането на добрите практики, изразяващо се в създадената методология, знанието ще остане в Екобулпак и ще имаме възможност да предадем тези ключови знания и умения на по-голям брой лица, а именно на заетите в групата свързани с дружеството предприятия.
 • Трансфериране на иновативната практика за обучение и използване на ИКТ инструменти : Дейността има за цел успешен трансфер на две от иновативните практики, идентифицирани при партньора по проекта - използване на ИКТ инструменти при извършване на обучения и провеждане на тренинг на други служители от дружеството за предаване на знанията как да обучаваме заети лица. Дейността включва от една страна разработване съдържанието на обучителна платформата, като ИКТ инструмент, който ще използваме при последващи обучения на лицата от целевата група, както и фактическото ѝ създаване, а от друга извършване на обучение на заети лица. През време на цялото изпълнение ще се обръщаме за експертни съвети от италианския ни партньор. Реализацията на дейността ще премине през следните етапи: 1. Провеждане на обучение на част от персонала ни на ръководни позиции по създадената методология за провеждане на обучения Двама служители, участвали в обучителното посещение при партньора и в разработването на методологията за адаптиране на практиката, ще проведат обучение на допълнителни 5 човека на ръководни позиции от групата предприятия. Така ще се увеличат хората, които ще са запознаят с новата практика, което ще се използва при развитието ни в посока провеждане на вътрешни обучения. Обучението ще бъде по съкратен курс, в рамките на 1 ден в офиса в гр. София. Така адаптираната практика ще бъде трансферирана към други ръководители, които също ще могат да осъществяват обучения за поверените им служители. Организацията ни ще поеме по пътя на създаването на ежегодни практики за провеждане на вътрешни обучения, които да повишават компетенциите на служителите ни. 2. Разработване на съдържанието на модулите на платформата Идентифицираната при партньора практика за използването на ИКТ инструменти в обученията ще бъде приложена в Екобулпак и дъщерните му дружества, чрез създаване на уеб базирана обучителна платформа. Първо ще бъде разработено съдържанието на платформата, като ще се използват познанията на служителите, обучени в Италия, част от които са експерти в областта на правото и технологиите. Платформата ще се състои от три основни модула - законодателство и промени, технологии и новости, производствени процеси и възможности на дружествата от групата. За да бъдат обхванати напълно всички промени и законодателни политики, както и технологиите от една страна като новости, а от друга като съдържание, предвиждаме използването и на допълнителни експерти в областта на правото и технологиите за рециклиране на отпадъци. Тези експерти ще подпомогнат мениджърите, като допълнят липсващите знания в конкретните области. Комбинацията между получените при партньора умения за предаване на съдържанието на достъпен език чрез ИКТ инструменти, в съчетание със задълбочените познания на външните експерти в определените области ще доведе до създаването на високоефективен продукт за свързаните с Екобулпак предприятия. Платформата ще бъде един от основните инструменти, които ще насърчават ученето през целия живот. В разработването на съдържанието ще участва и екипа по управление на проекта, който има дългогодишни познания при разработването на стратегии, документи и анализи с различно съдържание. Ръководителят на проекта като председател на УС на Екобулпак АД познава в дълбочина процесите, като по този начин ще допринесе за създаването на по-задълбочено съдържание. Координаторът, като лице с богат опит в разработването на документи и в резултат на знанията придобити от обучението при партньора, също ще допринесе значително за създаването на ефективен продукт. 3. Техническо създаване на обучителната платформа Изработването на платформата ще бъде възложено на подизпълнител с опит в програмирането и създаването на софтуерни продукти. При създаването на платформата ще се спазва стриктно изградената концепция и съдържание, като активно ще участва и ръководния персонал, получил експертни познания при партньора. Платформата ще бъде прикрепена към сайта на Екобулпак и ще бъде достъпна от всички точки и от всички служители на групата предприятия.
 • Трансфериране на иновативна практика за създаване на обучителни видеа: Дейността има за цел успешен трансфер на иновативна практика - обучителни видеа. Ще бъдат заснети 9 кратки видеа, обхващащи основните процеси, материали, както и целия процес от суровината до готовия продукт. Дейността включва от една страна изграждането на концепцията за обучителните видеа и подготовката на съдържанието, а от друга фактическото им заснемане. По време на цялото й изпълнение ще се обръщаме за експертни съвети от италианския ни партньор. Реализацията й ще премине през следните етапи: 1. Разработване на концепция и съдържание на обучителни видеа По време на първия етап от осъществяване на дейността ще създадем концепцията за видеата. За тази цел ще ни послужат придобитите знания и умения от експертите на Екобулпак, участвали в обучението при италианския ни партньор. Ще бъде разработено и съдържание на видеата, като се набележат техники и инструменти, които да бъдат използвани при създаването им. Концепцията ще бъде съгласувана с и одобрена от партньора по проекта. Съдържанието на видеата ще бъде разнообразно, тъй като те ще се състоят от различни теми: отделни процеси от рециклирането, различни материали, които се рециклират, рециклирането като цялостен процес, както и конкретни видеа за преработката само на определен вид материал. Те ще бъдат основа за обучение на персонала с по-ниска квалификация, затова в съдържателно им създаване ще се включат всички служители, посетили партньора с изключение на финансово-счетоводна дирекция. В разработването на концепцията на проекта ще участва и екипът по управление на проекта, участвал в адаптирането и трансфера и на останалите практики. Познанията и опита, които притежават и ръководител проект и координатор, определяме като много важни за правилното създаване на концепцията и съдържанието на обучителните видеа. 2. Избор на изпълнител; разработване на сценарии на обучителни видеа Вторият етап е свързан с разработването на сценарий за видео курса. Сценарият ще отговори на ключовите въпроси - кой представя информацията, къде, как. За изготвянето на сценарий ще бъде нает подизпълнител. За създаването на сценарий, който е в пълно съответствие с политиката на компанията и за получаване на краен резултат пряко свързан с проекта, ще се включи и служител от отдел Връзки с обществеността в Екобулпак, тъй като отделът е отговорен за съдържанието на всички визуални и печатни материали свързани с дейността на дружеството. 3. Избор на изпълнител; заснемане и монтаж на обучителни видеа Следващият етап също ще бъде възложен на външна организация. В резултат от изпълнението на заснемане и монтаж ще получим крайния продукт в готов вид, а именно завършени обучителни видеа, готови за използване. Всяко от видеата ще бъде с максимална продължителност до 8 минути. 4. Закупуване на оборудване за обезпечаване трансфера на иновативната практика За използването на обучителните видеа ще бъде необходимо да се закупят 7 бр. таблети със стойка и ще се използват за прожектиране на видеата. За всяко едно от предприятията от групата включени в обгвата на проекта ще бъде закупен таблет със стойка, чрез което ще се създаде възможност всички служители и работниците в групата предприятия да ползват системата, като по този начин ще се изпълни принципа за създаване на равен достъп до учене през целия живот. Таблетите са 7, тъй като за предприятията с по-голям персонал ще бъдат необходими по 2 таблета.
 • Повишаване на капацитета на партньорите по отношението разработването и прилагането на добри практики: Дейността има за цел да се повиши капацитета ни в областта на извършването на вътрешни обучения и създаването на допълнителни инструменти за целта. Трансферът на трите практики ще създаде предпоставките и основните инструменти за повишаване на капацитета ни като организация, прилагаща ученето през целия живот. Чрез изпълнението на дейността ще повишим капацитета си, като обучим персонала на групата дружества, свързани с Екобулпак как да използва създадените инструменти. Ще бъдат обучени служителите на ръководни позиции в предприятията от групата да използват обучителната платформа. Ще бъде извършено и представяне пред обикновените служители/работници за използване на създадените видеа. В допълнение ще бъде създаден и наръчник, където ще се систематизират основните стъпки и методи за провеждане на обучения, както и инструкции за използването на платформата. Дейността обхваща следните етапи: 1. Обучение на служителите за използване на обучителната платформа; Мениджърите, преминали обучението в Италия, ще обучат останалите служители на ръководни позиции как да използват новата платформа. Притежавайки ноу-хау как се обучават заети лица, те ще могат успешно да предадат знания на по-широк кръг от служителите ни. Ще бъдат обучени 20 души от различните дирекции към отделните дружества как да използват модулите на платформата. Наличието на информация по различни въпроси ще спести много време на всеки от работещите, както и постоянната комуникация с отдели в София, като се повиши ефективността на работа. Персоналът ще е стимулиран да използва платформата, тъй като информацията ще е синтезирана и предоставена на достъпен език. Активната ѝ употреба ще допринесе за натрупването на много нови знания в областта, в която всеки работи, а наличието на няколко модула ще предостави възможност на отделните служители, които имат желание за развитие, да разглеждат и тях, като обогатяват знанията си и в други сфери. Така ще се повиши капацитета на много по-голям кръг от хора, което ще има висока добавена стойност за групата свързани с Екобулпак предприятия. 2. Прилагане на заснетите обучителни видеа; След обучението за работа с платформата, в рамките на същия ден ще се проведе среща със служителите от производството, на която ще им бъдат представени обучителните видеа. Ще бъде разяснено как да ги използват и как да боравят с таблетите. Екипът по проекта ще извърши наблюдение на работата на служителите в рамките на една седмица след официалното им въвеждане, като ще се проследи тяхната ефективност и намаляването на грешките при работа. Очакваме всички редови работници да подобрят представянето си след запознаване с видеата, тъй като визуалното представяне на спецификата на работата е много по-лесно за осъзнаване и разбиране. 3. Създаване на наръчник за обучение на служителите Наръчникът за обучение на служителите ще бъде разработен на базата на получените знания за провеждане на обучения при посещението в Италия и на изработените обучителни видеа. Ще бъде създадена хартиена и електронна версия на наръчника. Хартиената версия ще бъде за по-ниските нива служители, както и за новопостъпили такива. Електронната версия ще улесни актуализирането му и допълването му в резултат на развитието ни като организация, поела посоката към създаване на система за учене през целия живот. Наръчникът също така ще бъде достъпен за служителите и работниците в група свързани с Екобулпак АД дружества, което ще допринесе за създаване на равен достъп до разработените по проекта инструменти, а оттам и до развитие на компетентността на всеки, който би имал желание да надгражда знанията и уменията си. Създаването на наръчник ще има допълнителна стойност за служителите на групата, тъй като ще систематизира и подреди в едно получените познания за провеждане обучения на заети лица и използване на различни инструменти в областта на ИКТ, както и прилагането на обучение чрез визуални материали.
 • Разпространение на постигнатите резултати чрез провеждане на конференция : Целта на дейността е да се разпространят постигнатите резултати сред по-голям кръг от хора. За да можем да разпространим постигнатите резултати, планираме провеждането на конференция, на която ще присъстват не само служителите на групата дружества, но и външни лица. Обект на събитието ще бъде разясняване на трансферираните иновативни практики, създадените инструменти и как те са допринесли за развитието на човешките ресурси и подобряване процеса на работа. Разбира се ще бъде споменато, че дейностите са реализирани по проект, финансиран от ЕС, но акцентът ще бъде изместен към постигнатите резултати и прекият им ефект върху дружеството. Дейността ще премине през следните етапи: 1. Избор на изпълнител за осигуряване на логистиката по провеждане на конференцията Организацията на събитието ще бъде възложено на външна организация, която ще подсигури логистиката - зала, кетъринг, оборудване. Събитието ще се проведе в гр. София, където е и офисът на Екобулпак АД. 2. Определяне на лицата от дружествата, които ще присъстват на събитието Екипът по проекта заедно с прокуриста на Екобулпак ще определят лицата, които ще присъстват на конференцията, тъй като големият брой на служителите не позволява присъствието на всички. Ще вземат участие мениджърите обучени в Италия, част от лицата, обучени за работа с платформата, като експерти пряко използващи резултатите от проекта. Ще бъдат поканени и други ръководители на отдели, дирекции, ръководители производство и др. Така ще се получи по-широк обмен за постигнатото по проекта сред всички служители на дружеството. 3. Покана към медии, неправителствени организации, партньори и други заинтересовани лица Въпреки че проектът е насочен изцяло към развитието на човешкия ресурс чрез обучение на заетите в Екобулпак АД и дъщерните му дружества, той би могъл да се използва като добра практика сред много други организации. Практиката за учене през целия живот и най-вече за създаване на системи за последващи обучения в българските организации е все още много слабо развита. Разпространяването на резултатите от проекта ще насърчи и други организации да започнат действия в тази посока. Чрез присъствието на медиите, на неправителствени организации в областта на управлението на отпадъците, както и на наши партньори ще даде широк отзвук на постигнатото. 4. Провеждане на събитието На конференцията ще бъдат изнесени няколко презентации, които ще представят разработените инструменти, направените анализи и получените препоръки, както и стратегиите на Екобулпак за бъдещето развитие на създадената система за учене през целия живот, която не е насочена само към определена група от организацията, а създава равен достъп на всички служители. На присъстващите ще бъдат раздадени и брошури, химикалки, свързани с проекта, което допълнително ще разпространи и информация, че постигнатите резултати са резултат от получено финансиране от ЕС. Планираме присъствието на 30 човека.
 • Оценка на постигнатите резултати : Оценката на постигнатите резултати има за цел да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще обхване на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Извършването на оценката ще ни помогне да преценим какъв е реалният ефект от извършените дейности върху заетите в групата Екобулпак и дъщерните му дружества и ще измери тяхната удовлетвореност. Ще получим независимо становище за изпълнението на целите и постигнатите резултати в съответствие със заложените разходи. Дейността има два етапа на изпълнение: 1. Избор на изпълнител; Изборът на изпълнител ще бъде осъществен при спазването на Постановление 160 на МС. Прогнозната стойност на услугата предполага избор чрез публикуване на съобщение за ценови оферти. За изпълнител ще бъде избрана компания или експерт с опит в разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС, отговарящ на изискванията на УО, в случай че такива бъдат публикувани. Избраният изпълнител ще изпълни оценката в съответствие с указанията на УО и при спазване на методологията на УО, в случай че такива бъдат публикувани. 2. Изпълнение на услугата и предоставяне на доклад/протокол от оценка. Избраният изпълнител ще се запознае с проекта чрез формуляра за кандидатстване, а в последствие чрез проектната документация ще получи представа за реално изпълнените дейности. Оценителите ще прегледат всички материали, които показват резултата, а именно извършеният анализ на потребностите на Екобулпак, и оттам на свързаните с дружеството дружества, от обучение, създадената платформа, обучителните филми, наръчника за обучение на служителите. При извършване на оценката вече ще има натрупан опит при работата с новите инструменти, като чрез интервюта с представители на целевата група и анализ на попълнените по проекта анкетни карти ще се получи и обратната връзка за приложимостта и ползата от извършените адаптация и трансфер на практиката за учене през целия живот. Поради големия обхват на целевата група, ще се работи на извадков принцип. Заложените дейности също ще бъдат внимателно проверени от гледна точка спазване на описаните етапи, времето за изпълнението им и доколко са изпълнени описаните резултати. Ще бъде проследена и ефективността на направените разходи, като ще се съблюдава за спазване правилата на процедурата, европейските директиви, както и на националното законодателство. Всички наблюдения на одиторите ще бъдат документирани в доклад от оценката, който ще докаже ефективността на проекта, спрямо целите, целевите групи и спрямо изразходените средства. Одитът от независим източник ще даде безпристрастна оценка на постигнатото, което ще подпомогне и Екобулпак в преценката ни за постигнатото.
 • Визуализация и публичност: Дейността има за цел осигуряване на публичност и информация в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Чрез изпълнението ѝ широката общественост, заинтересованите страни и представителите на целевите групи ще бъдат информирани за получените средства, осъществените дейности и постигнатите резултати. Дейността ще обхване следните етапи: 1. Публикуване на информация за проекта на сайта на партньора и на сайта на Екобулпак; 2. Изработване на средства за визуализация; 3. Визуализиране на документацията, създадена по проекта; 4. Публикации в медии . Още със стартирането на проекта ще бъдат публикувани съобщения на сайта на партньора ни Atlantide с основна информация за проекта. Такива ще публикуваме и за края на проекта, като ще оповестим постигнатите резултати. Секция с публикации за проекта ще бъде разработена и на сайта на Екобулпак, където текущо ще се поставят новини за напредъка и постигнатите резултати Изработването на основни средства за визуализация ще бъде възложено на подизпълнител. За офиса на Екобулпак ще бъдат изработени 2 плаката в съответствие с изискванията на Единния наръчник. Трети плакат ще бъде поставен на конференцията за разпространение на резултатите. Предвиждаме също така изработването на 100 брошури с информация за проекта, които ще бъдат раздавани по време на конференцията, на партньори на Екобулпак, както и на 200 бр. химикалки. Ще осигурим и 2 навиващи се двуезични банера, които ще се поставят по време на конференцията и обученията на персонала ни. За обучителните таблети ще бъдат изработени стикери, указващи, че са закупени с подкрепата на ЕС. Цялата създадена по проекта документация ще бъде надлежно визуализирана, като ще предоставя информация за полученото финансиране от ЕСФ чрез ОП РЧР. Ще бъде публикувано и интервю с ръководителя на проекта в популярен интернет сайт, в което той ще разкаже за проектните цели, дейности и резултати. Изпълнението на дейността ще обхване целия период на изпълнение на проекта.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

176 406.31 BGN
176 406.31 BGN
173 456.39 BGN
95.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 8 820.32 0.00 167 585.99 176 406.31
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 820.32 0.00 167 585.99 176 406.31

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.