English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-5.001-0001-C01
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.07.2016
01.09.2015
21.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Средствата от финансовия план за бюджетна линия "Подкрепа на ГД ЕФМПП за управление и изпълнение на ОП РЧР" ще бъдат използвани за повишаване капацитета за управление на ОП РЧР чрез прилагането на принципите на добро управление в изпълнението на всички възложени на УО задачи и функции. Въвеждането на добри практики и подходи в програмирането, изпълнението, мониторинга, контрола и оценката на оперативната програма ще допринесе за по-добро административно управление, а косвено ще въздейства положително върху развитието на включените в програмата политики. Ще бъдат финансирани обучения на служителите, работещите в структурите с функции по управлението и контрола на ОП РЧР, които ще се допълват с получаване на нови знания и умения също от участия в работни посещения и стажове с цел обогатяване на опита и запознаване с добри практики.
Ще се подкрепят анализи, проучвания и изследвания на възможността за прилагането на иновативни подходи в управлението и изпълнението на оперативната програма, в т.ч. и специализирани изследвания и оценки за ефективността и ефикасността на УО с цел последващо въвеждане на подобрени системи за работа и добри практики.
Средствата от финасовия план ще се използват и за подобряване на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проектни предложения, които да съответстват напълно на приоритетите, целите и изискванията на оперативната програма. 
За повишаване обществената осведоменост по отношение на ОП РЧР и постигнатите по нея резултати ще се организират различни информационни събития и кампании, ще се произведат печатни рекламни материали и ще се работи активно с медийни оператори за формиране на общественото мнение.
Дейности
 • Консултантско и експертно обезпечаване във връзка с процеса на управление, наблюдение и контрол на оперативната програма : • Извършване на оценки, изследвания, проучвания и други • Предоставяне на консултантска и експертна подкрепа на всички нива на управление на ОП – преводачески, юридически, стенографски услуги, осигуряване на технически и експертни лица и други.
 • Повишаване и укрепване на капацитета на лицата, ангажирани с управление, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПРЧР и на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на операции по оперативната програма: - Организиране на заседанията на Комитета за наблюдение - Организиране на срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България и държавите-членки на ЕС за лицата, ангажирани с управление, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПРЧР - Организиране на информационни събития, срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България за потенциални бенефициенти и бенефициенти на ОПРЧР - Закупуване и абонамент за специализирана литература - Други
 • Популяризиране на ОП РЧР : - Организиране и провеждане на информационни кампании в електронни, печатни и интернет медии, в това число изработване на рекламни клипове и филми, информационни материали в печатни и интернет медии - Разработване на печатни информационни и рекламни материали - Осъвременяване и поддръжка на интернет сайта на ОП РЧР - Други
 • Материално-техническо обезпечаване за целите на подготовката, управлението, наблюдението, оценката, публичността и контрола на оперативната програма: - Придобиване на оборудване, обзавеждане, транспортни средства, софтуер, хардуер и др. - Командироване на служители от МТСП и наети лица във връзка с изпълнение на дейности; осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания - Разходи за възнаграждения, допълнително материално стимулиране и осигурителни вноски за сметка на работодателя на служители на АЗ, АСП и МОН за приключването на ОПРЧР 2007-2013 и други - Доставка на канцеларски материали, консумативи, принадлежности - Поддръжка на офисите на УО (наем, телефон, електричество, отопление, вода, интернет, почистване, охрана, строително-ремонтни дейности и др.) - Поддръжка на софтуер и хардуер - Осигуряване на куриерски услуги - Паркинг, автомивка, консумативи и др. за транспортните средства, закупени по ОПРЧР - Други

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Брой информационни кампании, Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 39.00
Брой участници в обучения за бенефициенти, Целева стойност: 2 000.00, Достигната стойност: 3 487.00
Брой участия на лица от УО в обучения, стажове или работни посещения, Целева стойност: 750.00, Достигната стойност: 1 142.00
Брой служители, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 100.00, Достигната стойност: 100.00
Брой извършени оценки, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 3.00
Брой операции с подобрен дизайн вследствие на извършена оценка, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 4.00
Брой бенефициенти, обучени в управлението на проекти, Целева стойност: 2 000.00, Достигната стойност: 3 487.00

Финансова информация

22 000 000.00 BGN
22 000 000.00 BGN
12 103 648.13 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [1] Оценка и проучвания
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 3 300 000.00 0.00 18 700 000.00 22 000 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 3 300 000.00 0.00 18 700 000.00 22 000 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна и периферна техника, офис оборудване и работни столове за УО на ОПРЧР и МТСП”, Стойност: 629 300.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на Компютърна и периферна техника
 • Обособена позиция 2: Доставка на Офис оборудване
 • Обособена позиция 3: Доставка на Работни столове
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 100 000.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР“, Стойност: 1 300 000.00
 • Обособена позиция 1: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР“
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОПРЧР”, Стойност: 600 000.00
 • Обособена позиция 1: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОПРЧР”
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на проверка на декларирани обстоятелства в съответствие с правилата за държавни/минимални помощи на одобрени проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и проверка за определяне на категорията предприятие в съответствие с чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и по смисъла на Приложение I към Регламент /ЕС/ № 651/2014 за процедури, за които е приложимо, преди сключване на договор за предоставяне на БФП", Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: "Извършване на проверка на декларирани обстоятелства в съответствие с правилата за държавни/минимални помощи на одобрени проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и проверка за определяне на категорията предприятие в съответствие с чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и по смисъла на Приложение I към Регламент /ЕС/ № 651/2014 за процедури, за които е приложимо, преди сключване на договор за предоставяне на БФП"
Предмет на предвидената процедура: "Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" , Стойност: 100 000.00
 • Обособена позиция 1: "Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: "Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020", Стойност: 120 000.00
 • Обособена позиция 1: "Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020"
Предмет на предвидената процедура: "Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 500 000.00
 • Обособена позиция 1: "Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на куриерски услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: "Извършване на куриерски услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика", Стойност: 180 000.00
 • Обособена позиция 1: "Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"
Предмет на предвидената процедура: "Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП", Стойност: 1 300 000.00
 • Обособена позиция 1: "Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП"
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на компютърна и периферна техника за Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Министерство на труда и социалната полититка", Стойност: 922 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 "Доставка на компютърна техника за Управляващия орган на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 "Доставка на периферна техника за Управляващия орган на ОПРЧР и МТСП"
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“ , Стойност: 1 300 000.00
 • Обособена позиция 1: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“
Предмет на предвидената процедура: „Обследване и анализ на архива на Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“ 2007-2013“ , Стойност: 65 000.00
 • Обособена позиция 1: „Обследване и анализ на архива на Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“ 2007-2013“
Предмет на предвидената процедура: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към Министъра на труда и социалната политика“, Стойност: 1 950 000.00
 • Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към Министъра на труда и социалната политика“
Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на Методология за определяне на извадка за извършване на административни проверки и проверки на място по отношение на исканията за възстановяване на средства, подавани от бенефициентите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ , Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изготвяне на Методология за определяне на извадка за извършване на административни проверки и проверки на място по отношение на исканията за възстановяване на средства, подавани от бенефициентите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на програмно време, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 2: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 3: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 4: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 5: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 6: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 7: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 8: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 9: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 10: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 11: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 12: Предоставяне на програмно време
 • Обособена позиция 13: Предоставяне на програмно време
Предмет на предвидената процедура: Предостаяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стнадрат GSM с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Предостаяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стнадрат GSM с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на Министрество на труда и социалната полититка, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Настоящата обществена поръчка и сключеният договор с Изпълнителя са проверени и са отчитани разходи и по ОПРЧР 2007-2013, проект BG051PO001-8.1.04 "Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси", Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Изработка, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси", Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изработка, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Извършване на куриерски услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси", Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на куриерски услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Техническа поддръжка и обновяване на версиите на софтуерна система Архимед eDMS, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Техническа поддръжка и обновяване на версиите на софтуерна система Архимед eDMS
Предмет на предвидената процедура: Техническа поддръжка и обновяване на версиите на софтуерна система Архимед eDMS, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Техническа поддръжка и обновяване на версиите на софтуерна система Архимед eDMS
Предмет на предвидената процедура: Извършване на неуниверсални пощенски /курирески/ услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика - на територията на Република България , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на неуниверсални пощенски /курирески/ услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика - на територията на Република България
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис консумативи и принадлежности за нуждите на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси", Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис консумативи и принадлежности за нуждите на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на схеми по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на схеми по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на електронен модул за връзка с информационни системи и база данни, имащи отношение към управлението и наблюдението на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2014-2020, Стойност: 800 000.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на електронен модул за връзка с информационни системи и база данни, имащи отношение към управлението и наблюдението на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Остойностяване и систематизиране на база исторически данни на дейностите по процедурите за предоставяне на БФП по Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. и остойностяване на база пазарно изследване на непреките разходи за проектите по Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2014-2020 г, Стойност: 29 610.00
 • Обособена позиция 1: Остойностяване и систематизиране на база исторически данни на дейностите по процедурите за предоставяне на БФП по Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. и остойностяване на база пазарно изследване на непреките разходи за проектите по Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2014-2020 г
Предмет на предвидената процедура: Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на юридически услуги на Управляващия оргна на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 200 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на юридически услуги на Управляващия оргна на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Предмет на предвидената процедура: Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП, Стойност: 65 000.00
 • Обособена позиция 1: Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП
Предмет на предвидената процедура: Доставка на нови леки автомобили за Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на 10 /десет/ броя нови леки автомобили, среден клас
 • Обособена позиция 2: Доставка на 1 /един/ брой автомобил с повишена проходимост
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на ИТ оборудване за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Стойност: 230 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на дисков масив, 2 бр. сървъри и 1 бр. SAN комутатор
 • Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на мрежово оборудване
Предмет на предвидената процедура: Изследване на ефекта от изпълнението на мерки по ключови области от Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007-2013, Стойност: 80 000.00
 • Обособена позиция 1: Изследване на ефекта от изпълнението на мерки по ключови области от Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007-2013
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерството на труда и социалната политика , Стойност: 60 000.00
 • Обособена позиция 1: Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в автомобила" на моторните превозни средства, собственост на МТСП
 • Обособена позиция 2: Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в автомобила" на моторните превозни средства, собственост на МТСП
 • Обособена позиция 3: Застраховане на електронно оборудване на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси"
 • Обособена позиция 4: Застраховане на недвижимо имущество
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги, свързани с логистичното осигуряване на събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, Стойност: 1 650 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги, свързани с логистичното осигуряване на събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.