English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-5.001-0001-C01
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.07.2016
01.09.2015
21.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Средствата от финансовия план за бюджетна линия "Подкрепа на ГД ЕФМПП за управление и изпълнение на ОП РЧР" ще бъдат използвани за повишаване капацитета за управление на ОП РЧР чрез прилагането на принципите на добро управление в изпълнението на всички възложени на УО задачи и функции. Въвеждането на добри практики и подходи в програмирането, изпълнението, мониторинга, контрола и оценката на оперативната програма ще допринесе за по-добро административно управление, а косвено ще въздейства положително върху развитието на включените в програмата политики. Ще бъдат финансирани обучения на служителите, работещите в структурите с функции по управлението и контрола на ОП РЧР, които ще се допълват с получаване на нови знания и умения също от участия в работни посещения и стажове с цел обогатяване на опита и запознаване с добри практики.
Ще се подкрепят анализи, проучвания и изследвания на възможността за прилагането на иновативни подходи в управлението и изпълнението на оперативната програма, в т.ч. и специализирани изследвания и оценки за ефективността и ефикасността на УО с цел последващо въвеждане на подобрени системи за работа и добри практики.
Средствата от финасовия план ще се използват и за подобряване на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проектни предложения, които да съответстват напълно на приоритетите, целите и изискванията на оперативната програма. 
За повишаване обществената осведоменост по отношение на ОП РЧР и постигнатите по нея резултати ще се организират различни информационни събития и кампании, ще се произведат печатни рекламни материали и ще се работи активно с медийни оператори за формиране на общественото мнение.
Дейности
 • • Извършване на оценки, изследвания, проучвания и други • Предоставяне на консултантска и експертна подкрепа на всички нива на управление на ОП – преводачески, юридически, стенографски услуги, осигуряване на технически и експертни лица и други.
 • - Организиране на заседанията на Комитета за наблюдение - Организиране на срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България и държавите-членки на ЕС за лицата, ангажирани с управление, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПРЧР - Организиране на информационни събития, срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България за потенциални бенефициенти и бенефициенти на ОПРЧР - Закупуване и абонамент за специализирана литература - Други
 • - Организиране и провеждане на информационни кампании в електронни, печатни и интернет медии, в това число изработване на рекламни клипове и филми, информационни материали в печатни и интернет медии - Разработване на печатни информационни и рекламни материали - Осъвременяване и поддръжка на интернет сайта на ОП РЧР - Други
 • - Придобиване на оборудване, обзавеждане, транспортни средства, софтуер, хардуер и др. - Командироване на служители от МТСП и наети лица във връзка с изпълнение на дейности; осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания - Разходи за възнаграждения, допълнително материално стимулиране и осигурителни вноски за сметка на работодателя на служители на АЗ, АСП и МОН за приключването на ОПРЧР 2007-2013 и други - Доставка на канцеларски материали, консумативи, принадлежности - Поддръжка на офисите на УО (наем, телефон, електричество, отопление, вода, интернет, почистване, охрана, строително-ремонтни дейности и др.) - Поддръжка на софтуер и хардуер - Осигуряване на куриерски услуги - Паркинг, автомивка, консумативи и др. за транспортните средства, закупени по ОПРЧР - Други

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Брой служители, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 100.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой операции с подобрен дизайн вследствие на извършена оценка, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 1.00
Брой бенефициенти, обучени в управлението на проекти, Целева стойност: 2 000.00, Отчетена стойност: 848.00
Брой участия на лица от УО в обучения, стажове или работни посещения, Целева стойност: 750.00, Отчетена стойност: 218.00
Брой информационни кампании, Целева стойност: 30.00, Отчетена стойност: 8.00
Брой участници в обучения за бенефициенти, Целева стойност: 2 000.00, Отчетена стойност: 848.00
Брой извършени оценки, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 1.00

Финансова информация

22 000 000.00 BGN
22 000 000.00 BGN
6 292 385.04 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [1] Оценка и проучвания
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 3 300 000.00 0.00 18 700 000.00 22 000 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 3 300 000.00 0.00 18 700 000.00 22 000 000.00

Тръжни процедури

Наименование: Доставка на Компютърна и периферна техника, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна и периферна техника, офис оборудване и работни столове за УО на ОПРЧР и МТСП”, Стойност: 629 300.00
Наименование: Доставка на Офис оборудване, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна и периферна техника, офис оборудване и работни столове за УО на ОПРЧР и МТСП”, Стойност: 629 300.00
Наименование: Доставка на Работни столове, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна и периферна техника, офис оборудване и работни столове за УО на ОПРЧР и МТСП”, Стойност: 629 300.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).