English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-3.001-0020-C01
Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ
ЕСФ ==> Добро управление
20.07.2017
01.07.2017
30.09.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящият проект "Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ" е разработен с цел усъвършенстване на системите за наблюдение и оценка на качеството на предлаганата правна помощ (ПП) и облекчаване на достъпа до първична ПП в унисон с Пътната карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Проектът ще подготви унифицирани критерии и стандарти за предоставяне на ПП в съдебна фаза въз основана на експертни оценки, анализ и социологическо проучване. В резултат на изпълнението му, Националното бюро за правна помощ (НБПП) ще въведе единна електронна система за отчитане на ПП в национален мащаб и механизъм за служебна проверка на социалния статус на правоимащите лица. 
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за постигне на заложените цели и резултати са:
1. Привеждане на системата за ПП към актуалните нужди на ползващите я лица, в това число и лицата от уязвими социални групи.
2. Усъвършенстване на инструментариума за оценка на качеството на предоставяната ПП (съдебна фаза).
3. Разработване на квалификационни програми за обучение и обучение на адвокати.
4. Създаване на единна електронна система за ПП в национален мащаб – въвеждане на софтуерен продукт за правна помощ в НБПП и адвокатските съвети с оглед електронно отчитане на ПП.
5. Разработване на механизъм за максимално точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване.
Дейности
 • Дейност 1 включва изпълнението на следните две поддейности: 1.1. Оценка на приложението на Закона за правна помощ (ЗПП) Оценката на приложението на ЗПП има за цел унифициране на системата за правна помощ. За тази цел ще се извърши анализ и оценка на нормативната уредба в областта на ПП, в това число и „status quo” анализ (т.е. анализ на съществуващо фактическо и правно положение) на системата за правна помощ. Оценката на приложението на ЗПП ще установи и оцени разлики в практиката по прилагането на процедурите в различни региони на страната и на база на нея ще се формулират стратегически насоки за развитие на системата. Оценката ще включва: - Преглед на промените в нормативната уредба на ПП от 2013 г. до 2017 г., включително ЗПП, подзаконовите актове по неговото прилагане и указанията, издадени от НБПП съвместно с други органи (Висшия адвокатски съвет, адвокатските съвети, органите на съдебната власт, МВР и МП); - Анализ на правомощията на основните институции, които отговарят за провеждане на държавната политика и организиране на ПП в страната и на взаимодействието между тях (НБПП, адвокатски съвети, МП и др.); - Анализ на обхвата на предоставяната ПП (първична ПП и процесуално представителство), включително идентифициране на разлики в практиката по определяне на обхвата на ПП в различни региони на страната; - Преглед на практиката по определяне на адвокатите за предоставяне на ПП и ролята на адвокатските съвети; - Проучване на достъпа на гражданите до системата за ПП в различните региони на страната с оглед идентифициране на проблеми, които ограничават или затрудняват този достъп, както и на добри практики, облекчаващи достъпа до ПП; - Оценка на нивото на дефицит/излишък на общия финансов ресурс за ПП; - Формулиране на стратегически насоки за развитие на системата за ПП. Оценката ще обхваща периода от 2013 г. до 2017 г. като ще се основе на вече извършвани предходни сходни анализ и оценки в областта за периода от 2007 до 2012 г. 1.2. Провеждане на национално-представително изследване за нуждата от ПП Провеждането на изследването има за цел да изследва и оцени нуждата от предоставяне на ПП по тип услуги и правни отрасли. За тази цел ще се проучи необходимостта от предоставянето ПП сред населението по отношение на типа услуги и честотата на тяхното ползване, факторите влияещи върху достъпа до правосъдие, както и основни социално-демографски характеристики на респондентите. Изследването ще обхваща ползватели на ПП през период 2015 - 2017 г. като ще бъдат използвани следните статистически методи: интервю и работа със сформирани фокус групи. Изследването ще създаде основа – обща методология и база за сравнителен анализ във времето, които да позволява динамично проследяване на промените в системата за ПП в страната. Изследването ще премине през следните етапи: - Разработване на методология, включваща използването на количествени и качествени методи за изследване като: провеждане на персонална анкета лице-в-лице по предварително изготвен въпросник, обхващаща представителна извадка от населението (това е стратифицирана извадка по основни социално-демографски признаци – напр. тип населено място, пол, възраст и др.), провеждане на фокус групи с български граждани, използвали ПП през 2015 - 2017 г., както и полу-структурирани дълбочинни интервюта с адвокати и служебни защитници като извадката трябва да обхване между 800 и 1100 лица. - Разработване на необходимите изследователски инструменти като въпросници, анкетни карти, инструкции и др. - Провеждане на изследването и анализ на събраните данни. - Изготвяне на аналитичен доклад, съдържащ резултати от проведеното изследване, изводи и конкретни препоръки за развитие и подобряване на политиката за достъп до ПП и усъвършенстване работата на НБПП. Изпълнението на дейността ще допринесе за постигането на СЦ 1 на проектното предложение.
 • Дейност 2 включва изпълнението на две поддейности: 2.1.Разработване на минимални стандарти (МС) за предоставяне на ПП (съдебна фаза) чрез трансфер на ноу-хау от утвърдени европейски практики Изпълненото на поддейността включва кабинетно проучване на системите за предоставяне на ПП (съдебна фаза) в мин. 3 еврейски държави на база, на което ще бъде определена 1, в която ще се проведе раб.посещение. Проучването ще обхваща мин. 3 евр. държави, които имат изградени стандарти за ПП (съдебна фаза), както и ще цели да изведе добри евр.практики в системата за предоставяне, отчетност и контрол на ПП (съдебна фаза). Изведените добри практики ще бъдат използвани при разработването на МС за предоставяне на ПП (съдебна фаза). Ще се проведе раб.посещение в 1 от проучените държави, която е с обективно сходство в системата за предоставяне на ПП в България. На раб.посещение 3 служители на НБПП и 1 външен експерт ще се запознаят с практиката им, в това число и със стандартите и процедурите им за предоставяне на ПП с цел съпоставянето практиките на държавата с тези в България и консултиране по какъв начин могат да се приложат у нас, включително и при разраб.на МС. МС ще обхванат предоставянето на първична ПП, в това число консултациите и подготовка на документи за образуване на дело, предоставяне на ПП, контрол и оценка на предоставената ПП. Към тях ще бъдат разработени и указания за въвеждането им. МС ще се отнасят само към ПП в съдебна фаза, тъй като тези за досъдебна фаза ще се реализират по друг проект, изпълняван от Институт „Отворено общество ­ София“. Разработените МС ще придобият официален характер, като утвържаванетото и задължителното им прилагане и изпълнение ще се организира от НБПП чрез издаване на решение на председателя. 2.2.Унифициране на процедурите за предоставяне на ПП (съдебна фаза) и утвърждаване и прилагане на ясни критерии и подходи при допускане на ПП (съдебна фаза) за лица по чл. 22 от ЗПП, в това число и за лица от уязвими групи. Изпълнението на поддейността включва идентифицирането, определянето и детайлното описване на процедурите, регламентиращи предоставянето на ПП (съдебна фаза), включително и механизма за определяне допустимостта й. Към момента НБПП работи в условия на разнородност на приложимите практики и дори на места при фактическа липса на ключови елементи за упр.на качеството, например форми за оценка на работата на служебните защитници. Практиката на съдилища в прилагането на ЗПП в България е различна като отразява приетите общи процедурни вътрешни правила на всеки съд. Това затруднява работата по допускане, предоставяне и отчитане на ПП. Нужно е уеднаквяване на тези практики в работата на всички органи като се: -Унифицират процедурите за контрол на предоставената ПП за разпределение на служебните защити; -Разработят се алтернативни форми за оценка на работата на служебните защитници; -Изготви се процедура за предоставяне на ПП по видове потребителски групи по чл. 22 от ЗПП и се утвърди прилагане на ясни критерии и подходи при допускане на ПП. За по-бързото и ясно прилагане на критериите за допустимост се предвижда създаване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица, който ще бъде част от унифицираните процедури, критерии и подходи и чрез който ще се въведе единна процедура за комуникация с АСП за служебна проверка на социален статус на лицата. В момента за всяко лице се пише писмо до съответната служба по регистрация, което значително забавя процеса. Унифициране на процедурите за предоставяне на ПП и критериите и подходите при допускане на ПП за лица по чл. 22 от ЗПП ще бъдат утвърдени и въведени с решение на председателя на НБПП. За разясняването на разработените МС, процедури, критерии и подходи ще се организират мин. 15 раб.срещи в по-големи градове в България с поканени представители на съда и адвокатските съвети. Изпълнението на дейността ще допринесе за постигането на СЦ 2 и СЦ 3 на проектното предложение.
 • Изпълнението на дейност 3 включва разработването на 3 програми за обучение на адвокати и провеждането на 5 обучения за общо 150 адвоката. Програмите за обучение ще бъдат разработени по следните теми: - „Особености на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления“; - „Особености на адвокатската защита и представителство по видове семейни дела на чуждестранни граждани“; - „Особености на адвокатската защита и представителство по видове наказателни дела на чуждестранни граждани“. Темите са определени на база на допитвания до адвокатските съвети относно потребностите им от обучение и при кои видове дела срещат проблеми и е хеобходимо да се запознаят с практика в областта. Програмите за обучение ще са практически ориентирани и ще целят повишаване на квалификацията на адвокатите по различни видове дела, както и изграждане на умения за работа със специфични групи клиенти като жертви на престъпления и чуждестранни граждани. Това ще допринесе за повишаване на качеството на предоставяната ПП, в това число предоставянето на ПП за специфични групи от ползватели, за работата с които са необходими допълнителни знания и умения с оглед предоставянето на по-качествена ПП и по-добро обслужване. Темите на обучение са съобразени с натрупаните в годините данни за основни правни проблеми по региони и поради това обученията ще се проведат както следва: - Обучението на тема „Особености на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления“ ще се проведе в Западна и Северна България. - Обучението на тема „Особености на адвокатската защита и представителство по видове семейни дела на чуждестранни граждани“ ще се проведе в Западна и Северна България. - Обучението на тема „Особености на адвокатската защита и представителство по видове наказателни дела на чуждестранни граждани“ ще се проведе в Южна България. продължителността на всяко едно обучение ще бъде един ден (8 учебни часа) като ще бъдат обучени общо 150 участника (във всяко едно обучение ще участват средно по 30 участника). За всички участници ще бъде подготвен по едни пакет с учебни материали, който ще включва ноутпад, химикалка и разпечатени програма, презентации и други обучителни материали като казуси и практически упражнения. Изпълнението на дейността ще допринесе за постигането на СЦ 4 на проектното предложение.
 • Дейност 4 предвижда да се автоматизират и представят в електронен вид всички стъпки по управление на ПП като се синхронизира и координира работата на отделните органи в системата в едно с по­-добър контрол от страна на НБПП на работата на адвокатите и адвокатските съвети. Важно да се разграничи новата система от софтуерния продукт, разработен по НФМ, който единствено регистрира правни консултации (първична ПП) и събира статистически данни за лицата, ползващи горещия телефон. Той няма отношение към същинската ПП в съдебна фаза, нито обработва отчети и разплащания с отделните адв. колегии. Софтуерът разработен по НФМ ще продължи да се използва и след реализирането на настоящия проект, защото обхваща дейност, която е странична на предоставянето на ПП по смисъла на ЗПП. В рамките на дейността ще се разработи Единната електронна система (ЕЕС) за предоставяне на ПП, която ще включва разраб. и внедряване на цялостно софтуерно решение за ел.управление на процесите, свързани с изпълнение на задълженията, упражнявани по ЗПП, включително да се предлага функционалност по органи, дейности и документи. Необходимостта от разраб. на ЕЕС произтича, както от Актуал.стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и пътната карта към нея, така и от чл. 8а от ЗПП. Съгласно ЗПП въвеждането на ЕЕС трябва да се извърши до 7.02.2019 и след изтичането на този срок всички адвокатските съвети ще бъдат длъжни да използват тази система за електронен обмен на информация и електронно отчитане на ПП. ЕЕС ще подпомага НБПП във всичките му функции съгласно ЗПП, включително регистриране на постъпили искания за ПП, определяне и назначаване на адвокат, отчитане и заплащане на предоставената ПП, воденето на регистър за предоставената ПП и др. съгласно чл. 8 от ЗПП. ЕЕС ще допринесе за подобряване на процеса за управление и отчитане на средствата по бюджета за ПП. ЕЕС ще е онлайн базирана, с УЕБ достъп за всички оправомощени лица и с включени всички стъпки по предоставяне и отчитане на ПП. ЕЕС ще е модулна система за групи дейности, разделени по функции на органи/звена/потребители. ЕЕС ще работи самостоятелно в НБПП и във всяка от адвокатските колегии, като постепенно се включват и всички останали участници в процеса на предоставяне на ПП, а именно съдилища, прокуратури, РУП, адвокати. Подробно разписани осн. участници и начина на предоставяне на ПП е в допълнителен документ, приложение към ФК. Разработването на ЕЕС ще допринесе именно описания процес за предоставяне на ПП да стане електронен, което ще допринесе за повишаване на качеството на ПП и подобряване на процеса на отчитането й. ЕЕС ще предоставя следните функционалности, които представляват отделни подпроцеси в процеса на предоставяне на ПП : -Изпращане на искане за ПП. -Регистриране на постъпилите искания за ПП. -Определяне на адвокат. -Назначаване на определения адвокат. -Отчитане на работата по предоставяне на правна помощ от адвокатите. -Даване на Становище относно предоставената ПП. -Регистриране и водене на статистика. -Заплащане на предоставената ПП. -Водене на Национален регистър за предоставяната ПП. ЕЕС ще дава възможност да се провери нейната функционалност за всеки един компетентен орган по ЗПП (адвокат, АК и НБПП) и вид потребител по допускане, предоставяне и отчитане на ПП. Изпълнението на дейността включва следните поддейности: -Разработване на софтуер за ЕЕС за ПП в национален мащаб, в това число и разработване на ръководство за работа със системата; -Издаване на решение на председателя на НБПП за утвържаването на ЕЕС и задължителното й използване съгласно ЗПП; -Инсталиране и настройване на ЕЕС на сървъра на НБПП; -Представяне на софтуера и неговите функционалности пред всички адвокатски съвети с оглед на това, че те трябва да го внедрят и да започнат да отчитат ПП чрез него до 07.02.2019; -Въвеждане на софтуера в адвокатските съвети с оглед електронно отчитане на ПП. Изпълнението на дейността ще допринесе за постигането на СЦ 5 на проектното предложение.
 • Дейност 5 включва разработването и въвеждането на механизъм за максимално точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване. Целта на дейността е въвеждане на механизъм за точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване с оглед повишаване на ефективността на бюджетната политика на НБПП. Необходимостта от разработването и въвеждането на механизъм за максимално точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване произтича, както и от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и пътната карта към нея, където е заложено като задължителна мярка, която следва да бъде изълнена с оглед по точното планиране на средствате за ПП и осъществяването на по-качествен контрол. За изпълнението на дейността ще бъдат използвани резултатите по дейност 1 и 2 по отношение на направените проучвания за разходване на средствата за ПП. За разработването на механизмът ще бъде направен и анализ и оценка на съществуващите бюджетни практики, включващ преглед на политиката, процедурите и оперативните действия в НБПП по отношение на планирането на средствата за ПП и осъществявания контрол. В резултат на направения анализ и на база на направените проучвания по дейност 1 и 2 ще бъде разработен механизъм за максимално точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване, с който ще бъдат запознати служители на НБПП с оглед въвеждането му. Разработването и въвеждането на механизма ще улесни етапите на планиране и контролиране на финансовите разходи, свързани с краткосрочно регулиране (определяне) на възнагражденията на адвокатите, базирано на диференциран подход, обвързан с по-детайлно и конкретно изчисление на стойността на самата услуга по ПП, изхождайки от спецификата на делата - вид, сложност, брой заседания, специфични клиенти и др. Това ще допринесе за постигане на максимално справедливо заплащане при оптимално разходване на предвидени за това бюджетни средства. Същевременно механизмът ще допринесе и за по-качествен контрол върху разходените средства за ПП. За утвърждаване и въвеждане на разработения механизъм ще се издаде решение на председателя на НБПП. Изпълнението на дейността ще допринесе за постигането на СЦ 6 на проектното предложение.
 • Дейност 6 има за цел да се повиши информираността на обществото по отношение целите и дейностите по проекта и финансовия принос на ЕС, чрез ЕСФ и ще се реализира в изпълнение на изискването за публичност и визуализация, съгласно насоките за кандидатстване и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014­2020 г., като включва: - Провеждането на две информационни събития – откриваща и закриваща конференция за информиране на органите от системата за правна помощ и широк кръг от други заинтересовани лица относно целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Всяка конференция ще е с продължителност до половин ден, ще се проведе в София за по 50 души участници. - Отпечатване на 100 дипляни съдържащи информация за целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, които да бъдат раздавани по време на информационните събития с цел популяризиране на проекта и получената безвъзмездна финансова помощ. - Изработка и достава на информационен банер, който ще бъде поставен в НБПП и ще използван при провеждането на информационните събития, срещите по дейност 2 и обученията по дейност 3 с цел популяризиране на проекта и получената безвъзмезна финансова помощ. - Изготвяне и публикуване на 5 публикации/новини във връзка с изпълнението на проекта на интернет страницата на НБПП. - Всички документи свързани с изпълнението на проекта, ще бъдат изготвени с необходимата визуализация съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014­2020 г. При изпълнение на посочените дейности НБПП ще се съобрази с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014­2020 г.

Индикатори

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Магистрати, съдебни служители и служители на и разследващите органи по НПК, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, Целева стойност: 150.00, Отчетена стойност: 0.00
Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК, Целева стойност: 150.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

200 000.00 BGN
200 000.00 BGN
10 000.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 30 000.00 0.00 170 000.00 200 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 30 000.00 0.00 170 000.00 200 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).