English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-3.001-0002-C02
Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система
ЕСФ ==> Добро управление
08.09.2016
01.08.2016
30.09.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Ключов елемент за постигане на реална реформа в съдебната власт е създаването на предпоставки за качествено правосъдие, основано на висококвалифицирани, мотивирани и независими магистрати. Високите професионални умения и интегритета на магистратите имат ключово значение за отговорната роля на съдебната власт. Тези принципи са заложени и в промените в ЗСВ, целящи осъществяване на реална реформа в сектор "Правосъдие". 
Проектът е насочен към изпълнението на мерките, свързани с мотивация и самооценка на магистратите, формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки и провеждане на дисциплинарни производства. Обективното атестиране на магистратите е тяхно неотменимо право с цел осигуряването на справедливо кариерно израстване и постигане на независима и ефективна съдебна власт. По проекта ще бъде въведен модел за индивидуален план за оценка, позволяващ планиране на личното развитие при отчитане на необходимостта от усъвършенстване на професионалната квалификация и компетентност, както и Указания към него, съдържащи конкретни механизми за повишаване на мотивацията и извършване на оценка и самооценка. Неизменна част от процеса е и създаването на ефективен модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите, задаващ обективни правила и стабилност и предвидимост при формирането им.
Ключова предпоставка за осъществяване на ефективна реформа е реализирането на оценка на дисциплинарното производство, като основа за разработване на стандарт за дисциплинарните производства, съобразен с международните стандарти.
Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на стратегически важни промени в съдебната система, които в значителна степен изпълняват предвидените дейности в пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа и Плана за действие за изпълнение на препоръките по МСО.
Дейности
 • Дейност 1 Усъвършенстване на модела на атестиране в контекста на промените в ЗСВ и създаването на централизирани атестационни комисии: Реформата в сектор "Правосъдие" цели създаване на ефективна и независима съдебна система, функционираща успешно, благодарение на наличието на висококвалифицирани, мотивирани и независими магистрати. Основна задача за постигане на независимост е подобряването на процеса по атестиране, което ще отговори на критиките от страна на магистратската общност и препоръките в докладите на Европейската комисия относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка, свързани с липсата на прозрачност, предвидимост и унифицираност на атестациите. Оценката на работата на магистрата следва да бъде основата на обективен кариерен подбор. За да бъде подобрен процеса по атестиране на магистратите, той трябва да се основава на ясни принципи и правила. С оглед измененията в ЗСВ се предвижда създаването на изцяло нов механизъм за провеждане на постоянно и централизирано атестиране. В тази връзка без ангажиране на средства от ОПДУ новосформиране комисии по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската колегия текущо разработват Наредба за атестирането, която да отрази всички законови промени. Като част от Наредбата за атестиране ще бъде актуализиран и Единният атестационен формуляр и Указанията за неговото попълване. След разработването на новата наредба за атестиране и единния атестационен формуляр към нея, в рамките на дейността се предвижда провеждане на 5 броя обучения. Ще бъдат проведени 2 обучения за представители на целевите групи, ангажирани с процеса по атестиране, като обученията ще бъдат осъществени в рамките на под-дейност 2.3., като в отделни модули ще бъде представена Наредбата за атестиране, разработена с бюджетни средства, както и постигнатите резултати от реализацията на дейност 2. В допълнение ще бъдат проведени 3 обучения за магистрати и служители, обработващи статистическа информация за работа с актуализирания атестационен формуляр, което е от ключово значение, тъй като всяка атестация се основава на събраната чрез ЕАФ статистическа информация от служителите на съответния орган на съдебната власт.
 • Дейност 2. Въвеждане на ефективни методи за оценка на мотивацията на магистратите : За да бъде осъществена реална реформа в съдебната власт и с цел утвърждаване на принципите на независимост на магистратите, следва да бъдат въведени методи за оценяване на мотивираността на магистратите и въвеждане на мерки за повишаването й. Реализацията на тази дейност ще доведе до значително повишаване на качеството на работата на цялата съдебната система, тъй като ще допринесе за създаване на ефективна и независима съдебна система, основана върху качествени, висококвалифицирани и мотивирани магистрати. Въвеждането на методи за оценяване на мотивираността на магистратите ще спомогне за подобряване на процесите, като ще допринесе за въвеждане на механизми за повишаване на квалификацията и постигане на удовлетворяващо лично развитие на магистратите. Вследствие предвидените мерки в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа е променена нормата на чл. 30а от ЗСВ/ДВ бр. 28/2016 г., като за първи път се въвежда индивидуален план за професионално развитие на магистрата, който да се съхранява в кадрово дело на всеки съдия, прокурор и следовател. Разработването на индивидуалния план е свързано с разработване на указания към индивидуалния план, които съдържат конкретни стъпки и механизми за повишаване на мотивацията,методи за осъществяване на оценка и самооценка и идентифициране на възможности за подобрение и конкретни стъпки за повишаване на професионалната квалификацията на магистратите Съгласно разпоредбите на ЗСВ индивидуалният план за професионално развитие съдържа мерки за повишаване на професионалната компетентност на магистрата и преодоляване на недостатъците, установени в резултат на оценка на работата му. В рамките на дейността ще бъде разработен и въведен индивидуален план за професионално развитие на магистрата, в който ще бъдат конкретизирани намеренията и задълженията за придобиване на допълнителна квалификация по определени проблеми и материи и детайлни указания към него, съдържащи конкретни стъпки за осъществяване на самооценката. Това ще спомогне за идентифициране на подходящи форми за продължаващо обучение и усъвършенстване на професионалните качества и квалификации на магистратите. Чрез индивидуалния план за развитие ще се създаде инструмент за планиране на личното развитие на магистрата, като ще бъдат идентифицирани несанкционни мерки за отстраняване на слабости и отклонения в работата на магистрата, които са неизменна част от указанията към индивидуалния план. След подготовката на първоначалния вариант на индивидуалния план и указанията към него с цел отразяване на мнението на всички представители на заинтересованите страни, ще бъдат проведени 5 публични обсъждания (по 1 брой във всеки апелативен район) с представители на заинтересованите страни, които да дадат мнения, препоръки и коментари за подобряване на разработените документи. Получените по време на публичните обсъждания коментари ще бъдат анализирани и отразени при финализиране на разработените документи. В рамките на публичните обсъждания ще участват по средно 30 участника на събитие. В рамките на дейността след изготвянето на окончателните версии на резултати по дейността ще бъдат проведени 2 броя обучения в рамките на 3 дни за ползването им, като участие във всяко ще вземат средно 25 представители на целевите групи по проекта. Обученията ще се проведат едновременно със заложените в рамките на дейност 1, тъй като тематиката е свързана и ще позволи за еднократно откъсване от работния процес за придобиване на значителен обем нови знания и умения за използване на разработените в рамките на дейност 1 и дейност 2 документи. Модератори на събитията ще бъдат експерти от страна на избрания изпълнител и членове на екипа за управление.
 • Дейност 3. Разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите: Извършваните до момента анализи и проучвания показват, че са налице значителни разлики във възнагражденията на магистратите в отделните органи на съдебната власт. На практика съществува единствено класификатор, предполагащ значителен диапазон между възнагражденията на отделните магистрати, като е необходимо да се въведат обективни принципи за формиране на възнаграждението и допълнителните придобивки на магистратите. В рамките на дейността се предвижда изследване и анализ на политиките, практиките и използваните методологии в държави членки на ЕС за формирането на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите, като фокус ще бъде поставен върху идентифицирането на ефективни механизми, свеждащи до минимум административната преценка при формиране възнагражденията на магистратите и недопускащи поставянето на магистратите под икономически натиск. Анализът ще бъде допълнен от посещения на място в две държави членки, за които изследванията са показали най-голямо сходство на правните системи и наличие на реализирани ефективни решения, които да послужат като основа за разработвания модел в българската съдебна система, като моделът ще създава механизъм за превенция на корупцията. В рамките на визитите ще участват до 6 участника – експерти от екипа на избрания изпълнител и членове на екипа за управление на проекта. В рамките на визитите ще бъде обменена практическа информация, като ще бъдат дискутирани детайлно механизмите, предотвратяващи поставянето на магистратите под икономически натиск. На база на изготвения анализ ще бъде разработен ефективен и практически приложим модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите, който задава ясни и обективни правила, като се свежда до минимум индивидуалната преценка от страна на административния орган и включва адекватен механизъм за автоматична актуализация на възнагражденията и останалите придобивки, основан на обективни критерии. По този начин ще се създаде възможност за стабилност и предвидимост в системата за формиране на възнагражденията. При разработване на модела ще бъдат създадени условия за ефективна превенция от корупция и недопускане за поставяне на магистратите под икономически натиск. Разработеният модел ще бъде съобразен с наличните финансови, времеви и човешки ресурси, като ще създаде реални предпоставки за свеждане до минимум на индивидуалната преценка от страна на административния орган, като моделът ще предполага автоматична актуализация. С оглед измененията в ЗСВ за предоставяне на по-голяма тежест на повишаването чрез ранг, при разработване на модела ще се предвиди възможност за хоризонтално движение и растеж във възнагражденията на магистратите. В рамките на дейността се предвижда разработване на първоначална версия на модела, който ще бъде представен за публично обсъждане с представители на заинтересованите страни – представители на целевите групи по проекта. След получаване на препоръки и коментари по разработения модел, екипът от експерти на изпълнителя ще прегледа и отрази приложимите коментари. След отразяването им ще бъде изготвена окончателната версия на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите, позволяващ автоматична актуализация.
 • Дейност 4. Подобряване на дисциплинарното производство за съобразяване с международните стандарти и препоръки: Един от ключовите елементи за постигане на реална реформа в съдебната власт е въвеждането на ясни и проследими стандарти при осъществяване на дисциплинарната дейност и практика на ВСС. Към момента се наблюдава противоречивост при провеждане на дисциплинарната практика, като решението на този проблем е от основно значение за повишаване на доверието в работата на Висшия съдебен съвет и в съдебната система като цяло. Някои от проблемите са свързани с непоследователност в практиката на дисциплинарните производства. Когато процедурата касае нарушаване на Етичния кодекс или представлява действия, които накърняват престижа на съдебната власт, точният обхват на дисциплинарната отговорност е неясен. При такива случаи има риск от случайни решения, което води до загуба на доверие в обективността на провежданите дисциплинарни производства. За преодоляване на този проблем е необходимо наличието на ясни дисциплинарни стандарти. Реализацията на дейността цели съдаването на стандарт за провеждане на дисциплинарното производство, гарантиращ ясни и обективни принципи за провеждане на дисциплинарната практика на ВСС. Цялостният процес по създаване на стандарт за дисциплинарната практика изисква да се осъществи детайлна оценка на българската дисциплинарна практика. С цел разработване на стандарт за провеждане на дисциплинарните производства е необходимо извършването на критичен преглед и проучване на международните стандарти при осъществяване на дисциплинарната практика. Следва да се изведат добрите и приложими практики, които да залегнат при разработването на стандарт за дисциплинарната практика на ВСС. Предвижда се въвеждането на процедура за мотивиране на дисциплинарните решения в съответствие с ясни и обективни критерии и принципи. Разработеният в рамките на дейността нов стандарт ще включи в себе си предвиденото разделение на дисциплинарните производства в съответствие със заложените промени в ЗСВ. Разработването и въвеждането на стандарт за дисциплинарното производство е комплексен процес, който изисква отчитане на мнението и препоръките на всички заинтересовани страни. Широко представяне и обсъждане на разработения стандарт ще допринесе за по-доброто му разбиране и възприемане и лесното му въвеждане в реалната практика. Целта на дискусиите е да се представи за коментари и препоръки разработеният стандарт на представителите на отделните органи на съдебната власт. За тази цел ще бъдат проведени 5 броя публични обсъждания (по 1 във всеки апелативен район) по разработения стандарт. Получените коментари ще бъдат обсъдени, като приложимите предложения ще бъдат включени във финалната версия на разработения стандарт. Ефективното въвеждане на разработения стандарт предполага провеждане на 2 броя обучения за прилагането му, които ще се проведат в рамките на 3 дни при откъсване от работния процес. Предвижда се участието във всяко от обученията на до 30 представители на целевите групи – членове на ВСС, административни ръководители, инспектори в ИВСС, магистрати и съдебни служители, ангажирани с провеждането на дисциплинарните производства. Целта на обученията е да бъдат придобити знания за работа с новия стандарт от страна на основните му ползватели. Лектори на обучението ще бъдат представители на работната група, която е взела участие при разработване на новия стандарт. Дейността е от ключово значение за привеждане на дисциплинарното производство на ВСС в съответствие с международните стандарти и добрите практики на европейско равнище, като се създава възможност за повишаване на ефективността на дисциплинарните производства като се създадат предпоставки за независимост и въвеждане на прозрачни и предвидими стандарти.
 • Дейност 5. Осигуряване на публичност и комуникация: Целта на дейността е изпълнение на приложимите мерки за информация и комуникация по проекта и по-конкретно – запознаване на всички заинтересовани страни и широката общественост относно реализираните промени и реализираните достижения в рамките на проекта. За ефективното изпълнение на заложените дейности е необходимо качественото им комуникиране с възможно най-широк кръг заинтересовани страни . Дейността ще се проведе в пълно съответствие с изискванията на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Индикатори

Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК, Целева стойност: 160.00, Достигната стойност: 160.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00
Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

617 110.10 BGN
617 110.10 BGN
535 030.10 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 92 566.52 0.00 524 543.58 617 110.10
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 92 566.52 0.00 524 543.58 617 110.10

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на Висш съдебен съвет с фокус към процеса по атестиране, мотивация, формиране на възнагражденията на магистратите и дисциплинарната практика на ВСС, Стойност: 316 850.08
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на Висш съдебен съвет с фокус към процеса по атестиране, мотивация, формиране на възнагражденията на магистратите и дисциплинарната практика на ВСС
Предмет на предвидената процедура: Предметът на процедурата включва изпълнение на следните дейности: • Дейност № 1 „Осигуряване на информация и комуникация“ • Дейност № 2: „Организиране, провеждане и участие в публични обсъждания със заинтересованите страни“ • Дейност № 3 „Организация, провеждане и участие в обучения, свързани с основните дейности по проекта, Стойност: 130 200.00
 • Обособена позиция 1: Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерките за информация и публичност

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.