English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP001-7.001-0002-C03
Лот 9 "Път IІІ-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна"
ЕФРР ==> Региони в растеж
09.05.2016
09.05.2016
31.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна

Описание

Основна цел на настоящото проектно предложение е рехабилитация на път Път III – 904 от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, подобряване и модернизация на технико-експлоатационните характеристики на отсечката и постигане на еднородност на пътната настилка. Реализацията на проекта ще доведе до: повишаване на мобилността на населението, увеличаване на инвестициите в региона, създаване на нови работни места, подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност за по-голям избор до здравни и образователни услуги на местното население, както и стимулиране развитието на туризъм. Чрез реализацията на рехабилитация на път III-904 ще бъдат удовлетворени потребностите на населението на Североизточен район на България, най-вече на жителите на област Варна, както и транзитно прминаващите през региона. 
Основните дейности, които са заложени за успешната реализацията по проекта са:
- Сформиране на екип за управление на проекта, които да управлява и координира всички дейности и участници в реализацията на инвестиционното предложение;
- Избор на Изпълнител за извършване на строително монтажни работи, подписване на договор с него и извършване на рехабилитация на обекта;
- Избор на Изпълнител на строителен надзор (Консултант) на проекта, подписване на договор с него и извършване на консултантски услуги;
- Осъществяване на същински надзор на обекта;
- Осъществяване на одит на проекта от сертифициран одитор;
- Избор на Изпълнител на информация и публичност на проекта, подписване на договор с него и изпълнение на информация и публичност на проекта;
- Въвеждане на обекта в експлоатация, верификация на разходите и отчитане на постигнатите резултати;
Дейности
 • Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА: Сформиране на екип за управление на проекта, разпределение на функциите. След представяне на проектното предложение със Заповед ще бъде определен екип за управление на проекта. Екипът ще включва експерти от Агенция “Пътна инфраструктура”, от специализираните териториални звена на АПИ – Областно пътно управление Варна. Определянето на членовете на екипа ще бъде съобразено с изискванията на Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от европейския съюз. При избора на членовете на екипа се прилагат утвърдени в АПИ Правила за избор на членове и работа на екипите за управление на проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020). Обхватът на задълженията и изискванията за всеки член на екипа за управление са определени в утвърдено техническо задание за всяка позиция в екипа.
 • Дейност 2: Строително-монтажни работи: Дейността включва: 2.1. Провеждане на тръжна процедура и подписване на договор с избрания изпълнител - подготовка на тръжна документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на строителство, включително и изпълнение на мерките за информация и публичност на проекта; - провеждане на процедурата за избор на изпълнител на дейността; - определяне на изпълнител на дейността; - сключване на договор за изпълнение на дейността; Ше бъде изготвена тръжна документация в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/, съдържаща: минимални изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и методика за определяне на комплексна оценка на офертата с посочени показатели и относителната им тежест. След одобрявяането на проектното предложение ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността. Обществената поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, като за целта ще бъде обявена процедура, включваща няколко обособени позиции, които обхващат проектни предложения от първия етап на кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Възлагането на изпълнение на дейността ще се извърши след провеждането на процедурата, класирането на офертите в съответствие със заложената в тръжната документация методика за оценка на офертите и сключване на договор с избрания изпълнител. 2.2. Изпълнение на СМР Началото на строителството започва със съставянето на Протокол (Образец) 2а, с което изпълнителят е въведен на строителната площадка. Изпълнителят извършва геодезическо заснемане на теренната основа на базата, на който се прави съпоставка между проектните и екзекутивните данни и се уточняват евентуални различия в количествата на съответните видове работи за изпълнение на Строежа. Изпълнителят изготвя и предоставя актуализирана технологично-строителна програма, с включен в нея линеен график за изпълнение на СМР. С одобрението на технологично-строителната програма започва и същинското строителство на обекта. Изпълнителят извършва строително-монтажни дейности съгласно одобрения технически проект, спазвайки Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби. По време на строителството Изпълнителят следва да: - поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора; - съставя пълно и правилно всички актове и протоколи; - осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване на действащите нормативни документи; - взема необходимите мерки за опазване на пътищата ползвани от него по време на строителството и за сигурността на преминаващия пътен трафик; - следи за осигуряването на временната организация по време на строителството; - спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; - недопуска увреждане на трети лица и имоти; - следи за годността на Строежа за въвеждане в експлоатация; Изпълнителят съхранява на строежа Заповедна книга, в която се вписват всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощени за това лица и специализирани контролни органи съгласно Закона за устройство на територията. След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, Изпълнителят изготвя екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и уведомява за готовността си да предаде Строежа. След извършване на успешни изпитвания на обекта се съставя Констативен акт (Образец) 15 за установяване годността за приемане на строежа. Изпълнителят представя Сертификат за приключилите СМР (Сертификат за съществено завършване).
 • Дейност 3: АВТОРСКИ НАДЗОР: Авторският надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта ще се осъществява от проектанта на работния проект, съгласно сключен договор за проектиране на обекта, с който е възложено и упражняването на авторски надзор по време на строителството. Ще се упражнява авторски надзор в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, на подзаконовите актове по прилагането му и с условията на договора за извършването на авторски надзор. Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при следните случаи: • При подписване на протоколи и актове; • При обсъждане и промяна на конструктивните решения; • При одобряване на конструктивни решения; • При изготвяне на ревизирани чертежи/проекти; • При изменение на проектни части по време на работа; • Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част на площадката за всички етапи на изпълнение на проекта; • Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице; • Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазването на условията за безопасност съгласно проекта за организация на строителството, при извършване на определен вид дейност; • Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и ВОД (временна организация на движението); • Проектантът съгласува екзекутивни чертежи; • Проектантът уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС; • При необходимост изготвя ревизирани чертежи или изменения на проектите по време на работа;
 • Дейност 4: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: Изпълнението на дейността включва: 4.1. Провеждане на тръжна процедура и подписване на договор с избрания изпълнител - подготовка на тръжна документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на консултантсака услуга във връзка със строителството; - провеждане на процедурата за избор на изпълнител; - определяне на изпълнител; - сключване на договор за изпълнение на дейността; Ше бъде изготвена тръжна документация в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/, съдържаща: минимални изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и методика за определяне на комплексна оценка на офертата с посочени показатели и относителната им тежест. След одобряване на проектното предложение ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантсака услуга във връзка със строителството. Обществената поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП , като за целта ще бъде обявена процедура, включваща няколко обособени позиции, които обхващат проектни предложения от първия етап на кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Възлагането на изпълнение на дейността ще се извърши след провеждането на процедурата, класирането на офертите в съответствие със заложената в тръжната документация методика за оценка на офертите и сключване на договор с избрания изпълнител. 4.2. Изпълнение на строителен надзор Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и ще включва: осигуряване законосъобразно започване на СМР, контрол по отношение на пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнението на СМР, контрол при изпълнението на СМР, съгласно одобрения проект и изискванията на ЗУТ, контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на СМР, контрол за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност, своевременно съставяне и подписване на всички актове, протоколи и документи, необходими за оценка на пътно ремонтните дейности относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на Министъра на РРБ за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, осигуряване на законосъобразно завършване на СМР и въвеждането в експлоатация и др.След приключване на СМР на обекта с подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 , от изпълнителя на строителния надзор ще бъде извършено геодезическо заснемане в съответствие със Закона за кадастъра и с цел предоставяне на данните от заснемането на Агенцията по кадастър за отразяване в регистрите. За окончателно извършване на услугите по ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА се определя датата на въвеждане на Строежа в експлоатация .
 • Дейност 5: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: Целта на тази дейност е след приключването на СМР, път IІІ-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18 да се въведе в експлоатация. За тази цел е необходимо: • Заплащане на необходимите такси за въвеждане на строежите в експлоатация съгласно чл. 31 и чл. 31а от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители; • Изготвяне на необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Организиране на Държавна приемателна комисия и подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – образец 16. • Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на строежа
 • Дейност 6. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ: Дейността се изразява в популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за информация и комуникация предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд , Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014г. При изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС е необходимо постигане на широка информираност на обществеността за целите и резултатите на проекта, както и подчертаване ролята на Общността за реализацията на проекта и обществените ползи от него, постигане на прозрачност и публичност при реализиране на проекта. Част от дейностите по изпълнение на мерките по информация и комуникация за проекта ще бъдат изпълнявани от избраният изпълнител на СМР, съгласно сключен договор. За изработването и доставката на рекламни материали, свързани с популяризиране програмата ще бъде проведена тръжна процедура с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на дейност „Изработване и доставка на рекламни материали за проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”.
 • Дейност 7. ОДИТ НА ПРОЕКТА: Съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” в рамките на проекта ще бъде извършен независим финансов одит от лицензиран одитор. Целта на независимия финансовия одит на проекта е да извърши оценка на проекта съгласно определени критерии за съответствие, в т.ч. да извърши верификация на разходите по проекта и да изрази одиторско мнение по отношение на вярното и честно представяне на договорните условия във финансовия отчет. След направената от одитора проверка, същият ще изготви доклад, който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта, изготвен от АПИ. За целите на проекта одита ще бъде извършен от лицензиран одитор (регистриран експерт-счетоводител или фирма за одит), избран след провеждане на открита процедура за избор на изпълнителас предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”.

Индикатори

Брой проекти, попадащи изцяло или частично в защитени зони и защитени територии, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Товаропоток, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 2 725.24
Пътникопоток, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 2 576.90
Засегнати площи в защитени зони и защитени територии, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища, Целева стойност: 12.03, Достигната стойност: 12.03

Финансова информация

7 550 610.86 BGN
7 550 610.86 BGN
6 808 455.25 BGN
85.00 %
 • [1] Друг реконструиран или ремонтиран път (магистрала, национален, регионален или местен път)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 6 418 019.23 1 132 591.63 0.00 7 550 610.86
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 418 019.23 1 132 591.63 0.00 7 550 610.86

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Определяне на изпълнител за строителството на обект: Лот 9 „Път III-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18 , с обща дължина 12,026 км, област Варна”, обособена позиция 10 от открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 15 обособени позиции“., Стойност: 6 049 182.88
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 10 - Лот 9 „Път III-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18 , с обща дължина 12,026 км, област Варна"
Предмет на предвидената процедура: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с строителство на обект: Лот 9 „Път III-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18 , с обща дължина 12,026 км, област Варна”, обособена позиция 10 от открита процедура с предмет: „Осъществяване на консултантска услуга при строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по 15 обособени позиции“, Стойност: 200 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 10 - Лот 9 „Път III-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18 , с обща дължина 12,026 км, област Варна"
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейност , Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на рекламни материали - за проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020", Стойност: 2 600.00
 • Обособена позиция 1: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020" за проект
Предмет на предвидената процедура: „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020”по шест обособени позиции - За обособена позиция №6, Стойност: 3 261 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 6 Области Силистра, Разград, Добрич, Варна, Габрово, включващи следните пътни участъци: Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан”, участък от км 9+800 до км 11+848, от км 11+928 до км км 30+609 и от км 89+100 до км 98+952. Дължина 30,581 Път II-29 „Варна - Добрич - Кардам”, участък от км 20+470 до км 23+242 и от км 25+342 до км 52+345. Дължина 29,775 км Път ІІ-44 „/о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци - Габрово” от км 0+000 до км 23+900 и от км 25+731 до км 29+168. Дължина 27,337 км. Път ІІІ-904 „Старо Оряхово - Долни чифлик - Гроздьово”, участък от км 0+000 до км 17+400, от км 23+403 до км 29+970 и от км 36+205 до км 41+739. Дължина 29,501 км. Общо за обособената позиция 117,194км.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.