English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0574-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Булкоа" ЕООД
131323593 БУЛКОА ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
20.02.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Панагюрище, гр.Панагюрище

Описание

Настоящото проектно предложение включва реализиране на пакет от енергоспестяващи мерки, които целят и ще допринесат за значително намаляване на специфичната консумация на енергия и ще подобрят производителността и конкурентоспособността на "Булкоа" ЕООД. Постигането на енергийна устойчивост в производството на компанията ще спомогне за повишаване на пазарните дялове на дружеството на националния и на външните пазари чрез по-ниската себестойност на предлаганата продукция.
Предвидените по проекта инвестиции ще доведат до оптимизиране на работния процес, като в същото време са в съответствие с най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда. 
По-ниският разход на електроенергия ще рефлектира пряко и положително върху околната среда, тъй като ще доведе до по-ефективното потребление на енергийни ресурси, използвани в производството, както и ще намали вредните емисиите на CO2 и на други локални вредни замърсители.
Целта на проекта е чрез въвеждането на новите енергийно ефективни инвестиции и Системата за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 да се покриват всички екологични показатели и да се постигане устойчив растеж и постоянно подобряване на енергийното управление в компанията. 
Очакваните резултати от изпълнението на проекта е поддържане на интелигентна и устойчива енергийна политика в компанията, насочена към оптимизиране на разходите за производство за единица продукция и повишаване на конкурентоспособността на дружеството.
Настоящият проект ще позволи на "Булкоа" ЕООД да оптимизира производствените си процеси, като постигнатата енергийна ефективност ще гарантира дългосрочна устойчивост и мултиплициране на енергоспестяването в предприятието.
Дейности
 • Изготвяне на енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност): Чрез реализирането на тази дейност "Булкоа" ЕООД цели да получи професионални съвети и консултации, описани в енергийния одит по образец за обследване на енергийната ефективност и пряко свързани с подготовката и реализирането на инвестициите, които водят до намаляване на потреблението на енергия спрямо първоначално установените нива и намаляване на енергоемкостта на производството. Обследването за енергийна ефективност се извърши на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. "Булкоа" ЕООД получи Становището за съответствие на енергийния одит от АУЕР - № BG16RFOP-323/02.09.2016 г.
 • Закупуване на 1 бр. автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане (4 000 kN): Дейността по придобиване на ново енергийно ефективно производствено оборудване е изцяло основана на препоръка от енергийния одитор, посочена в одобрения от АУЕР Енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност). Посочената инвестиция се отнася към Мярка 1, заложена в изготвения енергиен одит, по елемент "Инвестиции" - закупуване на 1 брой автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане 4 000 kN. Посредством изпълнението на мярката компанията ще замени старата високоенергоемка и с ниски производствени характеристики леярска машина, въведена в експлоатация през 1984 година с автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане с по-висока енергийна ефективност и с по-голяма производителност. Новото оборудване съответства на най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда и ще доведе до оптимизиране на работния процес. По-ниска енергоемкост означава по-ниски производствени разходи за компанията, а оттам - и по-ниска себестойност на продукцията. По този начин "Булкоа" ЕООД ще стане по-конкурентоспособна, като същевременно ще запази и повиши високото качество на продукцията. Автоматизираният производствен комплекс за леене под налягане 4 000 kN е цялостна система и посредством неговата работа ще се осигури непрекъснатост и автоматизация на процеса на леене, което ще гарантира качеството на отливките, енергийна и ресурсна ефективност, както и ще подобри условията на труд в леярната. Новото оборудване е предназначено за комплексна и много точна изработка на детайлите. Очаква се подобряването на качеството на съществуващата продукция да се получи предимно на основа на повишената точност на обработка и интеграция, с която новото оборудване ще работи. Елиминира се ръчния труд и се намалява значително риска от неточности и брак, вследствие на човешка грешка. Чрез работата на леярския комплекс ще се даде възможност за по-голяма гъвкавост при употребата на материалите в производствения процес и ще се намали времето, необходимо за пренастройка на манипулаторите за осъществяването на различните етапи от процеса на леене. Оборудването, което ще се закупи по настоящата дейност предлага най-съвременните технологични решения и в пълна степен ще отговори на изискванията за прилагане на най-новите екологични норми. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно действащото към момента законодателство /от 1 до 3 месец/; 2. Сключване на договор с избран изпълнител /от 3 до 4 месец/; 3. Доставка на оборудването /от 5 до 11 месец/; 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването. Подписване на финален приемо-предавателен протокол /12 месец/. Управлението на дейността ще се извърши от екипа по проекта. Чрез реализиране на Мярка 1 ще се постигне подобряване на енергийната и ресурсна ефективност в компанията и ще се разшири капацитета на компанията. В следствие на инвестицията "Булкоа" ЕООД ще може да произвежда повече продукти, като базисният производствен процес не се променя.
 • Закупуване на 1 бр. автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане (10 000 kN) : Дейността по придобиване на ново енергийно ефективно производствено оборудване е изцяло основана на препоръка от енергийния одитор, посочена в одобрения от АУЕР Енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност). Посочената инвестиция се отнася към Мярка 2, заложена в изготвения енергиен одит, по елемент "Инвестиции" - закупуване на 1 бр. автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане 10 000 kN. Посредством изпълнението на Мярка 2 компанията ще замени старата високоенергоемка и с ниски производствени характеристикилеярска машина, въведена в експлоатация през 1979 година с автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане с по-висока енергийна ефективност и с по-голяма производителност. Той съответства на най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда и ще доведе до оптимизиране на работния процес. По-ниска енергоемкост означава по-ниски производствени разходи за компанията, а оттам - и по-ниска себестойност на продукцията. По този начин "Булкоа" ЕООД ще стане по-конкурентоспособна, като същевременно ще запази високото качество на продукцията. Автоматизираният производствен комплекс за леене под налягане 10 000 kN е цялостна система и посредством неговата работа ще се осигури непрекъснатост и автоматизация на процеса на леене, което ще гарантира качеството на отливките, енергийна и ресурсна ефективност, както и ще подобри условията на труд в леярната. Новото оборудване е предназначено за комплексна и много точна изработка на детайлите. Очаква се подобряването на качеството на съществуващата продукция да се получи предимно на основа на повишената точност на обработка и интеграция, с която новото оборудване ще работи. Елиминира се ръчния труд и се намалява значително риска от неточности и брак, вследствие на човешка грешка. Това ще доведе до значително повишаване на качеството на изработка и на крайния продукт, едновременно с подобряване на външния вид на продукта и по-добрия търговски вид. Това дава възможност да бъде синхронизиран и напълно автоматизиран процеса на леене, като елиминира рисковете от несъвместимост на отделните части. Посредством работата на леярския комплекс ще се даде възможност за по-голяма гъвкавост при употребата на материалите в производствения процес и ще се намали времето, необходимо за пренастройка на манипулаторите за осъществяването на различните етапи от процеса на леене. Оборудването, което ще се закупи по настоящата дейност предлага най-съвременните технологични решения и в пълна степен ще отговори на изискванията за прилагане на най-новите екологични норми. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно действащото към момента законодателство /от 1 до 3 месец/; 2. Сключване на договор с избран изпълнител /от 3 до 4 месец/; 3. Доставка на оборудването /от 5 до 11 месец/; 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването. Подписване на финален приемо-предавателен протокол /12 месец/. Управлението на дейността ще се извърши от екипа по проекта. Чрез реализиране на Мярка 2 ще се постигне подобряване на енергийната и ресурсна ефективност в компанията и ще се разшири капацитета на компанията. В следствие на инвестицията "Булкоа" ЕООД ще може да произвежда повече продукти, като базисният производствен процес не се променя.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Дейността включва две поддейности: 1/ Консултантски услуги за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; 2/ Консултантски услуги за сертифициране на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Реализирането на проектната дейност и внедряването на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 5001 ще осигури Система за енергиен мениджмънт, чрез която "Булкоа" ЕООД ще може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. Целта на дейността е чрез въвеждането на Системата за енергиен мениджмънт, "Булкоа" ЕООД да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Внедряването на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO ще осигури рамка от изисквания, позволяващи на компанията да: - Разработи политика за по-ефективна употреба на енергия; - Определи цели, които да отговарят на политиката на компанията; - Използването на информацията за по-добро разбиране и вземане на решения, относно използването и потреблението на енергия; - Проследяване и измерване на резултатите; - Преглеждане на ефективността на политиката; - Непрекъснато подобряване на енергийното управление. Поддейност "Консултантски услуги за въвеждане", включа следните етапи: - Проучване на възможностите за сертификация и предварителна оценка на дейностите, които трябва да бъдат осъществени и ресурсите, които трябва да се осигурят и да се вложат; - Преглед и анализ на наличната документация в организацията; - Съставяне на доклад за фактическото състояние, с който се дават препоръки и насоки за развитие; - Планиране на управленската система, отговаряща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. - Разработване на процедури и инструкции, които осигуряват въвеждане на превантивни мерки за контрол, позволяващи ефикасна верификация на системата и други. Поддейност "Консултантски услуги за сертифициране", включа следните етапи: - Провеждане на предварителен одит за оценка на готовността за сертификация и идентификация на пропуските; - Документален одит – преглед на готовността. Документацията и другите ключови елементи на системата за оценка и отразяване на несъответствията; - Сертификационен одит, включващ интервюта с работещите, проверка на записите и наблюдение на работните практики и дейности. Отстраняване на несъответствията; - Провеждане на контролни одити за проверка на системата и изпълнението на плана за действие; - Сертифиране. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител по въвеждането, съгласно действащото към момента законодателство /от 1 до 3 месец/; 2. Сключване на договори с избрания изпълнител и извършване на услугата по въвеждането му /от 3 до 6 месец/; 3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител по сертифицирането, съгласно действащото към момента законодателство /от 6 до 7 месец/; 4. Сключване на договори с избрания изпълнител и извършване на услугата по сертифицирането му /от 8 до 10 месец/; 5. Получаване на сертификат за Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO /от 11 до 12 месец/. Управлението на дейността ще се извърши от екипа по проекта.
 • Визуализация на проекта: Предприетите дейности за визуализация ще бъдат съобразени с пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ и които се съдържат в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020. Дейността включва: - Поставяне на 1 брой плакат с информация за проекта на територията на сградата, където ще се изпълнява проекта, информираща за реализацията на проекта и финансовата подкрепа на Европейския съюз, Република България и Европейския фонд за регионално развитие. - Поставяне на обозначителни стикери (2 бр.) върху закупените в рамките на проекта ДМА, информиращи за финансовата подкрепа на Европейския съюз, Република България и Европейския фонд за регионално развитие при реализиране на съответната доставка и инсталация; - Поставяне на информация за полученото финансиране от Европейския съюз и Република България чрез Европейския фонд за регионално развитие на всички разработени и предоставени документи по проекта (бланка за визуализация, съгласно изискванията на "Единния наръчник"); - Разпространение на информация за проекта чрез изпращане на информация и прессъобщения за изпълнението на проекта, до местни и национални медии. Бенефициентът задължително ще упомене финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в информацията изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора за БФП, както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дейностите по проекта. Управлението на дейността ще се извърши от екипа по проекта.
 • Одит на проекта (извършен от регистриран одитор): Дейността е приложима за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро ‎(1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Одитът документира проверката на воденето на точна и редовна документация по разходваните средства по време на изпълнение на проекта, тяхното отчитане и правилно отразяване в счетоводните документи на „Булкоа“ ЕООД, както и допустимостта им в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна помощ. Дейността изготвяне на одит ще бъде извършена след приключване изпълнението на проекта.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 195.95, Достигната стойност: 195.95
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 1 533.41, Достигната стойност: 1 533.41
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.01
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 239.25, Достигната стойност: 239.25
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 464 786.72 BGN
1 493 995.03 BGN
1 493 292.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 269 895.78 224 099.25 970 791.69 2 464 786.72
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 269 895.78 224 099.25 970 791.69 2 464 786.72

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирани производствени комплекси, Стойност: 2 414 376.72
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане 4 000 kN
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане 10 000 kN
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Стойност: 14 900.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Стойност: 14 900.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 110.00
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност), Стойност: 19 500.00
Предмет на предвидената процедура: Одит на проекта (извършен от регистриран одитор), Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Одит и изготвяне на доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.