English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M2OP001-3.002-0083-C03
„Приятелство“
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
27.07.2016
27.07.2016
06.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик

Описание

Проект „Приятелство“ ще се реализира от Сдружение "Ресурсен център за европейско сътрудничество” в партньорство с община Пазарджик и две от училищата на територията на града (НУ „Г.С.Раковски“ и ОУ „Христо Смирненски“). 
Основна цел на проекта е, чрез реализираните дейности да подпомогне на учениците, произхождащи от етническите малцинства от училищата партньори от град Пазарджик (НУ „Г.С.Раковски“ и ОУ „Христо Смирненски“) да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна личностна, професионална, социална и творческа реализация. 
Планираните дейности включват: Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин; Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход; Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; Работа с родители и насърчаване участието им в образователния процес; Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование; 
Целевата група, включва:
•	240 ученици от етническите малцинства;
•	200 родители; 
Резултатите, които искаме да постигнем, чрез реализирането на проекта са: Компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал, чрез допълнителните занимания с учениците от етнически малцинства; Толерантно отношение сред общностите от различен етнос на местно ниво; Мотивирани ученици и родители за участие в образователния процес; Подобрени условия за равен достъп до образование и обучение; Формирани практически умения и развитие на личностната, професионална, социална и творческа реализация на включената в проекта целева група; Повишаване качеството на образование, чрез създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства;
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Целта на дейността е изграждане на система за цялостно управление на проекта. Управлението на проекта ще се реализира от екип специалисти имащи опит в изпълнението и управлението на европейски проекти. С оглед доброто осъществяване на дейностите, всеки от членовете на екипа ще има строго дефинирани отговорности и задължения, конкретизирани чрез трудови договори и длъжностни характеристики. За да се гарантира нормалното и безпрепятствено реализиране на проекта и своевременното предотвратяване на евентуални рискове, членовете на екипа ще се събират поне веднъж месечно, за да обсъждат текущото изпълнение на проекта, срещнати трудности и да се дадат насоки за работа. Ръководителят екип ще имат за задача да изготви подробен график за изпълнение на предвидените дейности, с ясно разпределени задачите за всеки един член на екипа и ясно описани резултати от всяка дейност. В края на всеки проектен месец ще бъдат изготвяни отчетни доклади от всеки член на екипа за изпълнението на дейностите по проекта. Ангажиментът на членовете на екипа за определена часова ангажираност в рамките на работния ден ще се специфицира чрез изготвяне и утвърждаване на вътрешни правила за работа и администрация. Воденето на точна и редовна счетоводна отчетност и документация ще бъде съобразено с изискванията за видимост и еднозначна проследяемост на дейностите и финансовите средства по проекта. Eкипът за организация и управление на проекта включва следните типове позиции и брой хора, които са ангажирани: • Ръководител екип – 1 Отговаря за цялостната реализация на проекта и осъществява прякото ръководство на проектните дейности. Ръководителят е този, който упражнява номинална, представителна и референтна власт в хода на осъществяването и управлението на проектните дейности. Той сключва договори с организационния екип, провежда работните срещи и поставя задачите за изпълнение. Негова е задачата да планира устойчивостта след реализиране на обученията. Ръководителят екип има задължението да координира съвместната работа между партньорите и участниците в проекта, както и да извършва навременно и точно отчитане за извършените дейности и усвоените средства. • Експерт мониторинг и контрол – 1 Задълженията на експерта ще са свързани с правилното протичане на предвидените дейности и следене за своевременната подготовка на различните етапи. Ще има задължение да извършват контрол необходим за спазване на заложените в проекта срокове на съответните дейности и при нужда да извършва промени в графика на дейностите. При провеждането на дейностите ще следи за комуникацията между партньорите и ще подпомага за ефективното реализиране на дейностите. • Финансов експерт – 1 Задълженията на финансовия експерт са свързани с наблюдение за правилното разходване на средствата, отпуснати по проекта; да следи за воденето на пълна, точна и ясна документация по отчитането на изразходените финансови средства да изготвя текущите и заключителните отчети, както и да присъства заедно с ръководителя при предаването им в края на проекта. • Експерт по ЗОП – 1 Задълженията на юриста са свързани с изготвяне на необходимите тръжни документи по проекта, съгласно ЗОП. Съгласуване на документацията с Ръководителя екип и при необходимост с Управляващия орган. Участие в комисии за избор на външни изпълнители.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е осигуряване на публичност и прозрачност на проекта; приобщаване на целевите групи и заинтересованите страни за участие в предвидените дейности, обществена информираност. За информиране и публичност на проекта се предвиждат следните дейности: 1. Информационно събитие „Приятелство в действие“ – в началото на проекта Във втория месец, след евентуалното одобрение на проекта ще се проведе информационно събитие с цел да се информира както широката общественост, така и конкретните бенефициенти за проекта, целите, дейностите и резултатите които си е поставил. Предварителна информация за събитието ще бъде публикувана и на интернет страниците на всички организации партньори. Събитието ще се проведе в зала на община Пазарджик. Залата ще бъде визуализирана с трансперант с лого. С цел презентиране на проекта и набиране на популярност ще се раздадат флаери и балони на присъстващите. На събитието ще бъдат поканени и журналисти (от местни и регионални медии). 2. Публикуване на актуална информация в уебстраниците на всички организации партньори и социални мрежи Интернет е „мястото“ което обслужва милиарди потребители по целия свят и ни дава бърз достъп до всякакви информационни ресурси. Ето защо е важно да се публикува информация по проекта, която да го популяризира, като по-този начин ще се даде гласност и на програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ и на възможностите за финансиране, които тя предлага. В уебстраниците на всички организации партньори ще се публикува актуална информация по проекта и неговото реализиране. 3. Информационно събитие „Приятелство“ – какво постигнахме?“ – в края на проекта В последният месец от реализацията на проекта се предвижда да се проведе заключително събитие, което ще бъде насочено предимно към представителите на организациите партньори, заинтересовани лица и медии. Предварителна информация за събитието ще бъде публикувана и на интернет страниците на всички организации партньори. Целта на събитието е да се представят резултатите по проекта – реализирани дейности, осъществени цели, изводи и препоръки. Да се очертаят бъдещи насоки за действие и възможности за мултиплициране на ефекта от проекта. Събитието ще се проведе в зала на община Пазарджик. Залата ще бъде визуализирана с трансперант с лого. Ще бъдат издадени и разпространени брошури, отразяващи резултатите по проекта. На събитието ще бъдат поканени и журналисти (от местни и регионални медии). При осъществяване на тази дейност ще бъдат спазени насоките за изпълнение на дейностите за информация и комуникация и задължителните изисквания за мерките по информация и публичност, дефинирани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Всички печатни информационни материали ще съдържат: Емблемата на ЕС; Упоменаването „Европейски съюз“; Наименованието на съфинансиращия фонд; Общото лого за програмен период 2014-20120 г., със съответното наименование на финансиращата програма; Наименованието на проекта; Адреса на Единния информационен портал; Предвижда се изработване на информационно-рекламни материали, както следва: информационна табела – 4 бр.; транспарант с лого – 1 бр.; флаери – 300 бр.; балони - 300 бр. брошури – 300 бр. Информационните табели ще бъдат поставени на видно място на фасадите на сградите в които се помещават организациите партньори (сдружението, общината и двете училища партньори). Трансперанта с лого ще бъде използван за да бъде визуализирана залата в която ще се провеждат информационните събития (начално и заключително). Флаерите и балоните ще бъдат раздадени по време на началното информационно събитие с цел популяризиране на проекта, представяне на цели, дейности, очаквани резултати. Брошурите ще бъдат раздадени по време на заключителното информационно събитие. Брошурите ще отразяват резултатите по проекта.
 • Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин: Целта на дейността е преодоляване на трудностите в усвояването на учебния материал и подпомагане пълноценното включване в образователния процес, чрез допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин. Част от предизвикателствата и трудностите при обучението и подготовката на учениците от 1 до 4 клас, възникват когато езикът в семейството на учениците е различен от българския. Ниската грамотност на родителите на учениците от етнически малцинства и съществуващите финансови проблеми в семействата, води до незаинтересованост и често отсъствие на учениците от училище, което води и до затруднения в процеса на общуване и обучение. Липсва мотивация за присъствие в колектива и участие в учебен процес, занижени са индивидуалните постижения в обучението. Част от учениците от етническите малцинства постъпват в училище, без да са посещавали редовно подготвителната група. Един от начините за разрешаване на подобни проблеми е реализиране на дейности, насочени към допълнително обучение на учениците от етническите малцинства за овладяване на български език. Преди да бъдат включени в дейностите насочени към допълнително обучение по български език трябва да се установи степента на овладяване на Българския език от учениците билингви, чрез диагностични упражнения и диагностика, които трябва да включват: • Ядро „Свързана реч” – с помощта на въпроси зададени от страна на учителят съставят кратък повествователен текст с елементарен сюжет. • Ядро ”Речник” – не използват точен речник; подбират определения към дадено съществително име; трудно описват субект, предмет или явление с различни думи. • Ядро „Граматически правилна реч” – конструира просто разширено изречение; конструира множествено число на съществителни нарицателни имена; конструира единствено и множествено число на прилагателните имена. • Ядро „Звукова култура” – определя броя на фонемите само в тризвучни и четиризвучни думи; допускат грешки при разграничаване елементите на говора: фонема, сричка, дума. • Ядро „Подготовка за „четене и писане” – отделят и назовават изречението в текст възпроизвежда знакове, като елементи на геометрични фигури, оцветява и повтаря пунктирна линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията. Доброто владеене на официалния език е задължително условие, без което интеграцията на учениците от етническите малцинства би била невъзможна. В тази връзка процеса на обучение ще работи за: • Овладяване и прилагане на книжовните форми на българския език в процеса на ежедневното общуване; • Обогатяване на речника, чрез преразкази на литературни творби; • Подпомагане използването на точна употреба на думите в процеса на комуникация; • Развитие на свързана реч и осъществяване на процес за четене и писане; Емпирично доказано е твърдението, че процесът на училищна адаптация, респективно социализация на учениците от етномалцинствените общности не може да се осъществи без специфичното им езиково развитие, тъй като езиковото развитие на детето е неразделна част от социалното му развитие и е един от компонентите на социализацията му. Дейността ще бъде насочена към ученици от начален етап (1-4 клас) на НУ „Г.С.Раковски” гр. Пазарджик и ОУ "Христо Смирненски" (5-6 клас) за които българския език не е майчин.
 • Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход от обособените по етнически признак училища, чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали: Целта на дейността е създаване на благоприятна образователна среда, чрез съвместни дейности и споделяне на успешен опит между двете училища партньори и увеличен поетапен прием на ученици от ромски произход в ОУ „Хр. Смирненски“. Училищата партньори включени в настоящия проект са две - НУ „Г.С.Раковски” и ОУ „Хр. Смирненски“. НУ „Г.С.Раковски” е училище в което основно се обучават ромски ученици, а в ОУ „Хр. Смирненски“ приема на ромски ученици не е голям. С реализирането на тази дейност се цели да се даде шанс ромчета и българчета, както и техните родители, да участват в съвместни дейности, да се опознаят и така да се обогатят взаимно. Това ще е шанс и за двете училища - училище с повече ромски ученици и училище, което тепърва започва да приемат ромски ученици – да работят заедно и да обменят ценен опит. Фактът, че едното училище е начално, а другото основно също допринася за създаване на възможности за успешна образователна интеграция и преход от начално към основно образование. С цел създаване на благоприятна образователна среда ще се осъществят следните съвместни дейности: 4.1. Обменни визити между включените в проекта училища, чрез организиране на спортни полудни Ще бъдат организирани два спортни полудни (един по време на първи и един по време на втори срок). В спортните полудни ще бъдат включени учениците от всички секции от двете училища включени в проекта (НУ „Г.С.Раковски”/ОУ „Хр. Смирненски“). 4.2. Организиране на „Синьо училище“ Тази инициатива ще събере заедно учениците от всички етноси на двете училища включени в проекта (НУ „Г.С.Раковски”/ОУ „Хр. Смирненски“). Предвижда се заниманията да се проведат на Южното Черноморие през месец септември. В дейността ще бъдат включени 50 учениците от 1 до 4 клас от двете партньорски училища. 4.3. Ученически парламент по превенция на отпадането и подкрепа за образователната интеграция Целта на създаване на ученическия парламент е да развива дейности по превенция на отпадането и подкрепа за образователната интеграция, като осъществява връзка между учениците от една страна и училището и местните институции от друга. Ще бъде създаден Ученически парламент към всяко едно от училищата партньори, в който учениците ще работят съвместно за изграждане на етническа толерантност и предприемане на мерки и превенция на отпадането от училище. В Ученическия парламент на НУ „Г.С.Раковски” участие ще вземат ученици от 3-4 клас, а в Ученическия парламент на ОУ „Хр. Смирненски“ ще бъдат включени ученици от 3-7 клас. Ученическия парламент ще работи за: • Преодоляване на конфликти на етническа основа; • Развитие на дейности по превенция на отпадане от училище; • Защита на правата на учащите се в съответствие с Правилниците на НУ „Г.С.Раковски” и ОУ „Хр. Смирненски“ и Международните конвенции за правата на детето и човека. • Организира съвместни извънкласни занимания между двете училища партньори, насочени към изграждане на толерантно отношение; • Представлява учениците от етнически произход пред други институции; Ще бъдат издадени „Етични правила за ученици и родители“ и други сходни материали. 4.4. Съвместна еднодневна екскурзия до гр. София - "Музейко" За всички ученици от Секция „Play and study“/Играя и уча от НУ „Г.С.Раковски” и ОУ „Хр. Смирненски“ се предвижва съвместна еднодневна екскурзия до гр. София с посещение на „Музейко“. „Музейко“ е създаден за да осигури на децата място което да провокира тяхното любопитство и интерес към науките, технологиите, екологията, изкуствата.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда - 5.1. Секция за фолклорни танци „Фолклорна палитра“: Целта на дейността е съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници и засилване на мотивацията им за участие в обществени културни дейности. Секция за фолклорни танци „Фолклорна палитра“ В секцията ще участват ученици от всички етноси в училището. Опознаването на културните традиции на етническите групи ще допринесе за преодоляване на различията между учениците в училище, а работата в екип с представители от различни етноси ще спомогне за формирането на умения за изслушване, разбиране на другите и зачитане на чуждото мнение. Дейностите ще бъдат насочени към запознаване на учениците с фолклора на етносите, с разнообразните и красиви ритми на музиката и с богатството от танци. В тази секция на учениците ще се предостави възможност да развиват ритмичност, танцувалност, музикалност и артистичност. Танцът е дисциплина, възпитава учениците в морално - волеви качества - упоритост, воля, трудолюбие, колективизъм. Дейностите в секцията ще бъдат насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства. Програмата на обучение ще включва комплекс от танци, хора, песни, игри, словесен фолклор, както и запознаване на децата с различни обичаи и традиции. Методиката на преподаване ще бъде съобразена с възрастта и възможностите на учениците.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда - 5.2. Секция ,,Спорт за здраве”: Целта на дейността е утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, включително спорт и засилване на мотивацията за участие в образователния процес, чрез провеждането на занимателни и активни дейности с ученици от етническите малцинства. Спортът има много функции, една от функциите е интегративна, което означава, че спортът обединява. В спорта се говори с езика на човешките движения, а не с думи. Свидетели сме, че хора от различни националности застават на старта и когато финишират единият поздравява другия. Едно от основните средства за интеграция, чрез културен диалог между отделните етноси е именно спорта. Секция „Спорт и здраве“ ще се провежда със занятия - „Мажоретен състав“, „Зумба - ритмика“ и „Импулс – аеробика“ в НУ „Г.С.Раковски“ и „Спорт за здраве“ в ОУ „Хр. Смирненски“.В секцията ще участват ученици от всички етноси в училището. „Мажоретен състав“ - една нетипична форма, възпитаваща родолюбие и отстояване на българщината. Приповдигнат дух, музика от българския фолклор, възрожденска песен и танц обединени в едно – това е танца на мажоретките. Идеята на създаване на мажоретен състав към училището е той да участва във всички училищни мероприятия и тържества, както и във повечето концерти и официални празници на община Пазарджик. Мажоретният състав ще участва във всички извънкласни мероприятия по случай „Първият учебен ден”, „Празникът на училището” и др. Чрез провеждане на занятията ще се създадат условия за творческо, физическо и личностно развитие на всеки ученик. Ще се осмисли свободното им време и ще се създадат условия за реално участие при вземането на решения и отговорности, както и екипна работа. Създават се възможности и за подобряване на социалния статус на участващите ученици, реализира се тяхната заетост. Чрез участието си в състава те ще изявяват своите способности и таланти и ще придобият умения за творческо превъплъщение на сцена. „Зумба - ритмика“ - Зумбата включва в хореографията си различни движения от аеробиката и много танцувални стилове от южноамериканската култура (ча-ча, салса, меренге, регетон, фламенко), част от които са сходни с ромските танци, което гарантира привличане на интереса на учениците от етническите малцинства и мотивацията им за участие в предвидените дейности. Заниманията в секцията ще включват тренировка на всички мускули в тялото и в същото време ще зареждат с много енергия, тонус и настроение. „Импулс – аеробика“ - Аеробиката е универсален спорт, който подобрява едновременно двигателната и музикалната култура на децата. Развива сила, гъвкавост, координация, увереност и стремеж към изява. Помага за интегрирането в група и създава умения за общуване, основано на ценности като солидарност, честна игра и дисциплина. Идеята на заниманията в секция „Импулс-аеробика“ е учениците да са здрави и весели, да развиват своите артистични умения, да прекарват времето си в спортната зала, а не пред компютъра. "Спорт за здраве" - Занятията ще са насочени към разнообразни видове спорт и организиране на състезателни спортни и забавни игри.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда - 5.3. Секция „Празници и обичаи“: Целта на дейността е съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници и засилване на мотивацията им за участие в образователния процес. Секция „Празници и обичаи" ще работи за организиране на цикъл от тържества по повод календарни и други празници, като: Васильовден, Гергьовден, Великден, Рамазан Байрам и Курбан Байрам, Международния ден на ромите 8 април, Денят на толерантността 16 ноември и т.н. В секцията ще участват ученици от всички етноси в училището. Участниците от тази секция ще имат за задача да проведат и теренно проучване сред местните етнически групи (в това число родители на ученици от етнически произход), с цел опознаване на култура, обичаи, празници. Събраната информация по време на проучването ще бъде обобщена в Общински календар на етносите. При организиране на някой от тържествата се предвижда да бъдат поканени и самодейни музиканти от местната ромска общност. Секцията ще се провежда със занятия в НУ „Г.С.Раковски“.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда - 5.4. Театрална работилница: Целта на дейността е засилване на мотивацията за участие в образователния процес, чрез допълнителни занимания за съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците, за които българския език не е майчин. Формиране на обучителни и социални умения и осигуряване на пространство за себеизразяване. Работата на Театралната работилница ще е насочена към създаване на две секции, в които ще участват ученици от различни възрасти и етноси. Дейностите ще се насочени към създаване на условия за взаимно опознаване и чрез средствата на театъра и сценичните изкуства да се популяризират общите и специфичните черти в народното творчество на етническите малцинства в България. Дейностите в Театралната работилница са разделени на Ателие-работилница "Куклите оживяват" със занятия в НУ „Г.С.Раковски” и Секция "Театър под едно небе" със занятия в ОУ „Хр. Смирненски“. Ателие-работилница „Куклите оживяват“ Основната дейност на ателието ще се гради върху практическа работа с приказки. Приказките са подходящи както за индивидуална, така и за групова работа. Ще се акцентира на процеса на изработване и представянето на приказки с кукли. Работата в работилницата ще предлага богат избор от практически упражнения за развиване на креативността и насърчаване на спонтанното изразяване. Много от тези упражнения включват различни похвати за създаване на приказки. Подходяща за практическа работа е и играта, изиграването на приказки. „Да бъдеш, да имаш, да правиш, да взимаш, да даваш, да обичаш, да мразиш, да живееш, да умираш – всички тези глаголи добиват смисъл единствено посредством играта. Ученикът ги проумява посредством своите забавни занимания на проба и грешка с нещата и живите същества. Използването на кукли не е само защото се работи с деца и с приказки. В психологически план куклите дават възможност за: проекция – ученика приписва собствените си мисли, чувства, поведение на куклата, особено ако нейното изражение е неутрално и тя няма пол; идентификация – ученика се отъждествява с черти на куклата или с нея като цяло. В ателие-работилницата ще бъдат включени ученици от 1-4 клас на НУ „Г.С.Раковски”. Секция "Театър под едно небе" Дейността ще включва разучаване на пиеси, етюди и форум театър. Ще бъдат подготвени два театрални спектакли – един за Денят на толерантността 16 ноември и един за заключителния Пърформанс „Приятелството – това не е края“
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда - 5.5. Секция „Play and study“/Играя и уча : Целта на дейността е засилване на мотивацията за участие в образователния процес, чрез прилагане на съвременни методи на обучение, които да провокират мисленето и самостоятелността на учениците, чрез формиране на практически умения и развитие на личността. В секцията ще участват ученици от всички етноси в училището. Секция „Play and study“/Играя и уча ще включва занимания и игри по математика, моторика, памет и наблюдателност. Те са достатъчни да забавляват учениците и успешно да развиват уменията им. Чрез работата в секцията учениците ще затвърдят знанията си и ще развият своята концентрация, мислене и логика. Ще се работи по всички учебни предмети едновременно, за да не губи ученика бързо интерес към заниманията. Заниманията в секцията ще бъдат предназначени и за развитие на фината моторика при учениците. Фините движения на пръстите на ръцете са тясно свързани с развитието на речта и мисленето. Нивото на развитие на фината моторика е един от показателите за интелектуалната готовност за учене. За всички ученици от Секция „Play and study“/Играя и уча от НУ „Г.С.Раковски” и ОУ „Хр. Смирненски“ се предвижва съвместна еднодневна екскурзия до гр. София с посещение на „Музейко“. „Музейко“ е създаден за да осигури на децата място което да провокира тяхното любопитство и интерес към науките, технологиите, екологията, изкуствата.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда - 5.6. Секция „Свят в цветове”: Целта на дейността е засилване на мотивацията за участие в образователния процес, чрез провеждането на занимателни и активни дейности и допълнителни занимания с ученици от етническите малцинства насочени към съхраняване и развиване на културната им идентичност. Секция „Свят в цветове“ ще използва творчеството, за да помогне на учениците да засилят интереса си към ученето, да осъзнаят чувствата и желанията си. Приложните изкуства и процесът на рисуване, провокира активизирането на ума и психиката, което подпомага емоционалното и творческо развитие. Занятията в тази секция се включват рисуване, декорации, квилинг, моделиране и работа с глина. Дейностите ще спомогнат да се подобри вербалната комуникация и да се пренасочи желанието за изказ в други продуктивни форми. Прилагането на форми на изкуство оказва много благотворно влияние върху учениците. Работата в смесени групи ще спомогне за междукултурен диалог и взаимно разбирателство, като чрез допълнителните занимания ще се провокира интереса на застрашените от отпадане ученици и ще се мотивират за активно участие в учебния процес. В секцията ще участват ученици от всички етноси в училището. Изработените от учениците рисунки, декорации и др. ще бъдат представени в съвместна изложба по време на заключителния Пърформанс „Приятелството – това не е края“
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда - 5.7. Секция "Етножурналист": Целта на дейността е засилване на мотивацията за участие в образователния процес, чрез прилагане на съвременни методи на обучение, които да провокират мисленето и самостоятелността на учениците, чрез формиране на практически умения и развитие на личността. В секция "Етножурналист" ще участват ученици от всички етноси в училището. Работата на секцията ще е насочена предимно към издаване на Информационен справочник от учениците от етническите малцинства и техните връстници. Справочникът ще включва материали и ще отразява на празниците, обичаите и традициите на различните етноси. В него ще се включва и информация за интересни личности от етническите малцинства - музиканти, певци, общестеници и др., които могат да служат за пример и подражание на учениците и да ги мотивират да продължат образованието си в по-горна степен. Учениците сами ще събират материалите за изданието, чрез провеждане на интервюта с представители на местните етнически общности и др. Информационният справочник ще бъде разпространяван сред учениците от училището.
 • Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование: Целта на дейността е увеличаване на броя на учениците от етническите малцинства, които се записват за продължаване на образованието в гимназиален етап. Тренинг „Моят правилен избор“ През последните години се наблюдава тревожна тенденция за отпадане на ученици от етническите малцинства от училище и непродължаването им в гимназиален етап на образование. Това се дължи както на омаловажаване на необходимостта от продължаване на образованието след овладяване на основни знания, така и на съществуващи социални пречки пред учениците от етническите малцинства желаещи да продължат средно образование. Освен съществуващите проблемите при усвояването на задължителния учебен материал, са налице и много социални проблеми като липса на финансови възможности за закупуване на учебници и транспорт, влошени здравни условия на живот и липса на мотивация за продължаване на образованието в гимназиален етап. С цел да се преодолеят тези негативни тенденции, ще бъде организирана серия от изнесени обучения за учениците от 5 до 7 клас ОУ „Хр. Смирненски“ и техните родители. Тренингът ще включва следните теми, които ще бъдат разисквани: • „Искам ли да продължа образованието си?“ • „Какво е необходимо за да продължа своето образование?“ • „Какви документи са ми нужни, за да се запиша в избраното от мен училище?“ • „Какво образование да избера?“ • „Възможности за преодоляване на социалните пречки пред учениците от етническите малцинства, желаещи да продължат своето образование“ Предвиждат се 4 броя (Сесия 1– първи срок, Сесия 2 – втори срок) двудневно изнесено неформално обучение в град Велинград, по време на което ще се работи за подобряване на информираността на учениците от ромски произход и техните родители за ползите от завършване на средно образование и възможностите за преодоляване на социални пречки пред учениците желаещи да продължат своето образование. Участие ще вземат общо 28 ученика от 5 до 7 клас на ОУ „Хр. Смирненски“ и 28 родители (всеки ученик ще бъде придружен от един родител).
 • Насърчаване участието на родителите в образователния процес: Целта на дейността е да са насърчи участието на родителите в образователния процес. Създаване и развитие на Родителски клуб във всяко от обхванатите училища. Родителският клуб е най-ефективната форма за ангажиране на родителите в образователния процес. В тази връзка се предвижда да се създадат Родителски клубове в НУ „Г.С.Раковски” и ОУ „Хр. Смирненски“. Едва ли има съмнение, че ангажираността на родителите е ключов фактор както за превенцията на отпадането от училище, така и за превръщането на самото училище в център на местната общност. Ангажирането и овластяването на родителите е „мисия възможна”, което е и основната цел на планираната дейност. Родителските клубове ще работят за повишаване на информираността на родителите и тяхното активизиране за подкрепа на образованието на техните деца. Ще бъдат сформирани 2 (два) Родителски клуба, като във всеки от тях се предвижда да бъдат обхванати между 5 и 12 родителя. Всеки един от тези клубове ще представлява ядрото, което ще промотира дейността на проекта и ще събира всички родители около себе си. Предвиждат се периодични срещи на които ще присъстват всички родители на децата от двете училища. За да се насърчи участието на родителите в образователния процес е необходимо да се направи проучване на темите, които биха предизвикали интереса на родителите за да се включват по-активно в живота на училище. В тази връзка ще се проведат: Фокус групи с родители Ще бъдат проведени 6 фокус групи с родители - 5 броя в НУ „Г.С.Раковски”, 1 брой в ОУ „Хр. Смирненски“. Предвижда се във всяка фокус група да бъдат обхванати около 10-12 родители. Фокус групата ще предизвика дискусия върху проблемите на родителите във възпитателния процес. Този качествен метод цели да установи определени задръжки, проблеми, мотивация, отражение върху учениците. Ще се регистрират нужди, потребности и проблеми пред родителите, като същевременно ще се дадат и различни идеи и предложения за справяне с проблемите. Количествено изследване, чрез Анкета. Ще бъде проведено анкетно проучване на интересите на родителите, с цел участие във възпитателния процес, което ще проведе по метода "лице в лице" , и ще обхване 200 родители общо. Предвижда се тези проучвания да обхванат по-голямата част от родителите на децата от ромски малцинствен произход. Ще бъдат бъдат изследвани безработни родители, самотни майки и татковци, родители, които сами отглеждат децата си ,защото единия родител е в чужбина и други. Включването на родителите във възпитателния процес е важна стъпка към успешната социализация на учениците и гарантира засилване на интереса на децата към учебния процес. Затова е необходимо първо да се направи проучване на техните нужди, потребности и интереси, за да може да се насърчи участието на родителите във възпитателния процес. Данните от анализа ще бъдат използвани и оповестени на последващи мероприятия по проекта.
 • Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия: Целта на дейността е повишаване на осведомеността и информираността на родители от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия за преодоляване на тези негативни тенденции. Ниската грамотност на родителите и съществуващите финансови проблеми в семействата, води до незаинтересованост и често отсъствие на учениците от училище, което води до: затруднения в процеса на общуване и обучение; липсва мотивация за присъствие в колектива и участие в учебен процес; занижени са индивидуалните постижения в обучението им. Затова е важно да се работи с родители от етнически малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебните занятия за да може да бъдат информирани и да се преодолеят тези негативни тенденции. Ще бъде организирано обучение на родители на децата от етническите малцинства по следните теми: • „Как да помогна на детето си да се подготви за училище?“ • „Редовното посещение на училище - ключ към успешната реализация на нашето дете“ • „Хигиена на човешкото тяло“ • „Физиологичен режим на ученика“ С провеждането на тези обучения се цели повишаване образованието на родителите на ученици от етническите малцинства по въпроси касаещи подготовката за училище, режима на ученика и други сходни теми. За изпълнение на дейността ще бъдат наети психолог и лекар на граждански договор към Сдружение „Ресурсен център за европейско сътрудничество“. Ще бъдат приложени методи за работа от сферата на неформалното образование под формата на ролеви игри и тренинг-ситуации, като по този начин ще се търси постигане на максимален ефект от дейността. Предвиждат се 2 броя (Сесия 1– първи срок, Сесия 2 – втори срок) двудневно изнесено неформално обучение в град Хисаря, по време на което ще се работи за подобряване на информираността на родителите от етническите малцинства за ползите и значението на образованието и възможностите които то дава. Участие в обученията ще вземат родители от двете училища - НУ „Г.С.Раковски” и ОУ „Хр. Смирненски“.
 • Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието: Целта на дейността е възпитаване на взаимно уважение и разбирателство между родителите представители на различни етнически групи. За ангажирането и овластяването на родителите дейността предвижда провеждане на кампании сред родителите: за повишаване на родителската отговорност и подкрепа за образованието; за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и религия. Дейностите ще бъдат фокусирани върху възпитаване на взаимно уважение и разбирателство между представителите и етническите групи. Срещи-дискусии „Ролята на родителя в образователна интеграция” Планирани са срещи-дискусии с участието на психолог и медиатор. Срещите ще се проведат по класове (по една среща във всеки клас) с участието на всички родители. За участие в срещите ще бъдат поканени и представители от средни училища и професионални гимназии от региона, педагогически съветници и представители на Община Пазарджик. Целта на срещите е родителите да осъзнаят необходимостта от създаване на положителна учебна среда и да се разбере важността на ефективното партньорство между училището и семейството, за да се постигне по-добро образование за учениците. Срещи-дискусии „Да приемем различието“ Планирани са срещи-дискусии с участието на психолог и медиатор. Срещите ще се проведат по класове (по една среща във всеки клас) с участието на всички родители. Целта на срещите е участниците да се запознаят с основните етнокултурни и етносоциални особености на етническите малцинства и да осъзнаят собствените си предразсъдъци, за да получат възможност да разработят идеи насочени към промяна на поведението си.
 • Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).: Целта на дейността е провеждане на информационни кампании за антидискриминационно поведение към представители от малцинствата сред местната общност. За преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност ще се проведат следните кампании и събития: Семинар „Красотата на различията в моя град“ Ще се проведе публичен семинар насочен към изграждане на толерантно отношение към етническите малцинства в община Пазарджик. В семинара ще се включат представители на всички организации партньори по проекта, институции, организации, преподаватели от училища и детски градини, студенти и активни граждани. По време на семинара ще се има беседи, конкурс за есе по темата, като също така ще се избере „символ на толерантност“ от специално изработени предварително символи на толерантност, който ще стане и символ на проекта. На всички участници ще бъдат раздадени обучителни и информационни материали. Предвижда се участие на около 50 души. Кръгла маса „Превенция на междуетнически конфликти“ Целта на кръглата маса е участниците да се запознаят с идеята на националната кампанията за борба с дискриминацията и методите за решаване на конфликти на етническа основа. Срещите ще дадат възможност на присъстващите да изразят своите позиции и възгледи по изложените теми. Всички участници в кръглата маса ще дискутират проблемите, породени от нетолерантното отношение спрямо уязвимите и малцинствени групи. На всички участници ще бъдат раздадени обучителни и информационни материали. Предвижда се участие на около 50 души. Семинар „Образователна интеграция“ Темите, които ще се обсъждат по време на семинара са за запознаване с европейските практики и политики за интегриране на учениците от етническите малцинства. За участници в семинара ще бъдат поканени и родители на учениците от етническите малцинства. На всички участници ще бъдат раздадени обучителни и информационни материали. Предвижда се участие на около 50 души. Срещи с представителите на местните власти за представяне конкретните проблеми на етническите малцинства на територията на община Пазарджик. Събитието има за цел да привлече вниманието на широката общественост към проблемите на толерантността и културното разнообразие на местно ниво, като предизвика дебат по темата. Основен фокус ще са антиромските нагласи и зараждащите се ксенофобски нагласи към бежанците. За целите на срещите ще бъдат поканени представители от различни етноси и малцинствени групи. Ще присъстват представители от сдружението, преподаватели от двете училища партньори, представители на общинска администрация, работещи в социалната сфера и други. Предвижда се участие на около 50 души. Кампания „Един час толерантност“ Кампанията ще се проведе по време на Седмицата на толерантността (около деня на толерантността - 16 ноември). Толерантността е задължение и отговорност на всички хора по света, затова в продължение на една седмица, всеки ден ще бъдат прожектирани едночасови филми и клипове насърчаващи толерантност и недискриминация. Целта е да се покаже, че да сме различни и да сме заедно не е невъзможно. Пърформанс „Приятелството – това не е края“ Предвижда се събитието да са проведе в последния месец от реализацията на проекта, за да обобщи и представи резултатите и да привлече интереса на местната общност, като по-този начин окаже положителен ефект. По време на пърформънса ще се даде възможност на всяко дете, включено в проекта да се изяви и да покаже какво е научило по време на реализация на проекта. Представителите на целевата група ще бъдат облечени с тениски и шапки, като по този начин ще се популяризира програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. Ще се раздават балони и знаменца на децата и по-малките ученици от публиката и случайните минувачи.

Индикатори

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 204.00, Достигната стойност: 246.00
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 240.00, Достигната стойност: 256.00

Финансова информация

304 950.03 BGN
304 950.03 BGN
297 621.02 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 45 742.51 0.00 259 207.52 304 950.03
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 45 742.51 0.00 259 207.52 304 950.03

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Изработване и печат на материали", Стойност: 14 170.00
 • Обособена позиция 1: "Изработване и печат на материали"
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на канцеларски и офис материали", Стойност: 10 862.13
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски и офис материали
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на учебна литература и материали", Стойност: 14 265.96
 • Обособена позиция 1: Доставка на учебна литература и материали
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на облекло", Стойност: 18 419.60
 • Обособена позиция 1: Доставка на облекло
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на спортни пособия", Стойност: 2 058.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на спортни пособия
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Доставка на канцеларски и офис материали", Стойност: 10 862.13
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски и офис материали
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване и обзавеждане, Стойност: 8 563.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – Оборудване
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Обзавеждане
Предмет на предвидената процедура: Образователни услуги във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“, Стойност: 58 172.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – Образователни събития, гр. Пазарджик
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Обучителни събития, гр. Пазарджик
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 – Изнесени обучения, гр. Велинград и гр. Хисаря
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4 - Училищен парламент, гр. Пазарджик
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“, Стойност: 40 205.00
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения с предмет "Подбор на персонал за длъжност "Експерти образователни дейности", Стойност: 6 240.00
 • Обособена позиция 1: Подбор на персонал за длъжност "Експерти образователни дейности"
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“, Стойност: 40 205.00
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“
Предмет на предвидената процедура: „Провеждане на социологическо проучване“, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“, Стойност: 44 800.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на социологическо проучване

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.