English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0041-C01
Европейски модел за устойчива заетост и развитие
030113826 ЕМА ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2017
01.11.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът предлага създаване на иновативен, комплексен модел за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД, чрез трансфер и обогатяване на съществуващ опит в страни от ЕС , съобразен с индивидуалните нужди на заетите лица и потребностите на работодателя. 
Като съвкупност от социални иновации, моделът способства за постигане на устойчива заетост, подобряване качеството на работната сила, работните места, условията на труд , изграждане на капацитет при управлението и развитието на човешките ресурси в ЕМА ООД за успешно справяне с предизвикателствата на динамично променящата се социална, икономическа и технологична среда. 
Моделът е базиран на новите технологии като средство за комуникация и демонстрира висока степен на ефективност, устойчивост и рентабилност. 
При реализацията на проекта се  повишава капацитета на специалистите по управление на човешките ресурси в предприятията, работодателите, организации, подкрепящи бизнеса и заетите лица в процеса на изграждане на качество и конкурентоспособност на работната сила. 
При разпространение на резултатите от проекта се създава неформална, устойчива мрежа в рамките на ЕС за идентифициране на приоритети, осъществяване на общи дейности, постигане на ефективна, трайна заетост и развитие на човешките ресурси в предприятията.
Постига се  добавена стойност към прилаганите политики, подходи и практики за управление на човешките ресурси в предприятията чрез разпространяване и мултиплициране на резултатите от проекта.
Дейности
 • Информация и комуникация : Цел на дейността : Повишаване информираността на обществото и институциите, прозрачност. Включване в процеса на реализация на проекта на всички заинтересовани страни. Разпространение и мултиплициране на резултатите от проекта. Осигурява се информираност на обществеността по отношение на проекта, източниците на финансиране, бюджета, предвидените в него дейности и постигнатите резултати Извършва се при съблюдаване на изискванията за визуализацията на проекти, финансирани от Европейския съюз; Мерките за публичност и визуализация се осъществяват съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., Целта на комплекса от информационни мерки в рамките на проекта е свързана и с мотивиране и привличане на всички заинтересовани страни за участие в проектните дейности и информиране на обществеността за постигнатите резултати. При всички мерки на информация и комуникация, изрично ще се оказва съфинансирането от ЕСФ на ЕС, чрез поставянето на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнението, приет от Европейската комисия, с упоменаването на Европейския съюз и общото лого за програмен период 2014-2020 г. Визуализацията се извършва в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. Дейността по визуализация, информираност и публичност ще допринесе за прозрачност на изпълнение на проектните дейности и разходените средства от безвъзмездната финансова помощ, както и за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на ЕС за постигане на проектните резултати.
 • Транснационален обмен на информация и опит. Повишаване капаците на партньорите за разработване, прилагане, мониторинг и оценка на социални иновации.: Цел на дейността: Изучаване и анализ на добри европейски практики, програми и модели за устойчива заетост и развитие на човешките ресурси в предприятията.. Наблюдение на ползите от приложението им в предприятия от ЕС. Създаване на ресурси и условия за успешен трансфер, адаптиране и апробиране на комплексен иновативен модел за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД . Повишаване на знанията и уменията на специалистите за разработване и прилагане на социални иновации, ориентирани към разширяване на обхвата, оптимизиране на съдържанието и подобряване качеството на прилаганите политики за управление на човешките ресурси в предприятията. В България 6 експерти, представители на водещата организация и Партньор 3, включително чрез кореспонденция с представители на чуждестранните партньори, извършват проучване и анализ на добри практики, програми и модели за устойчива заетост и развитие на човешките ресурси в предприятия от ЕС . Ще бъдат събрани и обобщени данни за не по-малко от 5 добри европейска практики в следните 5 тематични направления: 1. Фирмена политика и култура при управление на човешките ресурси. Корпоративна социална отговорност. 2. Брандиране на работодателя. Привличане на висококвалифицирани служители и подбор на персонала. 3. Въвеждане на новите сътрудници. Управление и развитие на компетентностите. 4. Планиране на кариерата. 5. Оценка на постиженията и възнаграждения на персонала. Резултатите от проучването се обобщават и представят в доклад .Подготвят се презентационни материали. Провеждат се две партньорски посещения и се извършва наблюдение на ползите от приложението на добри европейски практики за развитие на човешките ресурси в предприятия от ЕС на територията на Италия, Германия и Австрия. Не по-малко от 5 български експерти и представители на чуждестранните партньори ще вземат участие в работните посещения в Италия - за 5 дни и в Германия - Австрия за 4 дни. Чуждестранните партньори, чрез свои служители, организират програма за посещение на предприятия и демонстрират ползите от прилагане на добри практики в областта на управление на човешките ресурси в съответните страни, както и собствен опит при адаптиране на персонала към технологични и производствени промени. В рамките на всяко партньорско посещение се наблюдават минимум 2 добри практики. Българските участници презентират информацията и анализа от проведеното в България проучване на добри практики, програми и модели за устойчива заетост и развитие на човешките ресурси в предприятия от ЕС. При партньорските посещения са провеждат работни дискусии и съвместни консултации. Обсъжда се план за действие по трансфериране и адаптиране на добри практики и подходите при създаване на иновативен комплексен модел за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД. Проектира се структурата на комплексния модел, в която се интегрират не по-малко от 5 изучени, анализирани и/или наблюдавани добри европейски практики.
 • Създаване на прототип на иновативен комплексен модел за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД: Цел на дейността: Адаптиране на изучения опит и добри практики, разработване на прототип на комплексен иновативен модел за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД при използване на нови методи, подходи и ново съдържание на фирмената политика за управление и развитие на персонала. Създаване на материални и технически условия за въвеждане и прилагане на иновативния модел. Въвеждането на социални иновации в структурата на предприятието изисква нови подходи, нови ресурси и инструментариум, нови материални и технически условия, които стимулират този процес. Общо 6 експерти на водещата организация и партньор 3, подпомогнати от чуждестранни експерти и консултанти, изготвят прототип на иновативния комплексен модел, приложим в реални условия, в който се включват идентифицираните и изучени добри европейски практики. При разработване на прототипа на иновативния модел се търсят нови подходи и ново съдържание, баланс на интересите на работодателя и заетите лица, постигане на максимални и дългосрочни ползи и възвращаемост на инвестираните ресурси. В съдържателен план прототипът на иновативния модел представлява комплекс от иновативни практики и инструменти, прилагани с помощта на съвременни средства за комуникация в следните направления: 1. Бранд на работодателя и формиране на позитивен имидж.Разработване на фирмени стандарти,съдържащи ясни и прозрачни принципи,процедури и правила при набиране на персонал.Разширяване на възможностите за подбор чрез провеждане на дистанционни видео-интервюта с кандидати за свободни позиции в регионалните структури на дружеството. 2. Управление на кариерата - процедури и програми за въвеждане в работата на нови сътрудници,включително чрез дистанционно обучение и консултиране от ментори и наставници.Планиране на индивидуалното кариерно развитие. 3. Управление на компетентностите - процедури и инструментариум за идентифициране на потребностите от нови знания и умения;Разработване на планове и програми за интерактивни обучения чрез видео-конферентна връзка между регионалните структури и използване на електронни учебни помагала. 4. Оценка на изпълнението и възнаграждения на персонала - процедури и инструментариум за оценка и формиране на възнагражденията според постигнатите цели.Видео-конферентни срещи за обратна връзка с оценяваните служители. 5. Фирмена култура.Корпоративна социална отговорност.Видео-конферентни срещи и дискусии - въвличане на заетите лица при обсъждане на идеи и социални проекти. Прототипът на иновативния модел се изготвя като писмен документ,съдържащ цели,приоритети,дейности,обучителни програми и приложим инструментариум. В рамките на дейността за подобряване качеството на работната среда и условията на труд, за създаване на материални и технически условия при въвеждане на иновативния комплексен модел, се оборудват и обзавеждат 5 помещения за провеждане на обучения и работни срещи в 5 бази на ЕМА ООД - гр. София,Пловдив,Варна,Бургас и Плевен. Доставя се и се монтира система за видео-конферентна свързаност между всички бази на компанията.Видео-конферентните терминали позволяват обмен в реално време на видео, глас и информационни материали при обучение;използване на съвременен тип комуникация при работни дискусии и интервюта за работа от разстояние;повишаване квалификацията и компетентностите на служителите без да се налага да напускат базата в която работят;повишаване на продуктивността на екипите,по-висока успеваемост на тренингите и усвояемост на нови знания;включване на гост-лектори и партньори,включително от чужбина,в обучения и дискусии.Видео-конферентните терминали подобряват достъпа на служителите до комуникация и обучения с високо качество, спестяват много разходи за възнаграждения на обучители и командировки на обучаваните лица; осигуряват по-добър баланс между работата и личното време на служителите. Всяко помещение,в които се монтират видео-конферентни терминали ще бъде обзаведено допълнително с лаптоп,флип-чарт,работни маси,бели дъски и столове.
 • Пилотно прилагане на комплексен иновативния модел за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД. : Цели на дейността: Изпробване на комплексния иновативния модел и инструментариума за неговото прилагане. Стимулиране процеса на адаптация на персонала към промените, свързани с внедряване на нови технологии и разширяване на пазарите чрез прилагане на социални иновации и провеждане на интерактивни специализирани обучения, обучения за развитие на ключови компетентности. Преформулиране на политиките в областта на управлението и развитието на човешките ресурси в ЕМА ООД. В пилотната фаза 6 експерти организират и наблюдават процеса на изпълнение, внасят корекции и оптимизират програмите и инструментариума на комплексния иновативен модел. В края на пилотната фаза се провеждат интервюта сред служителите за степента на удовлетвореност и ефективността от въвеждането на социалните иновации . Резултатите се анализират от експертния екип и се преформулират фирмените политики за управление и развитие на човешките ресурси. В рамките на пилотната фаза на иновативния модел чрез използване на видео-конферентната система се организират и провеждат интерактивни специализирани обучения и обучения за развитие на ключови компетентности : За мениджъри и специалисти: 2 групови обучения х 30 учебни часа в следните тематични области - Стратегическо планиране и фирмено управление ( определяне на статуса и отговорностите на продуктовите мениджъри); - Реорганизация на бизнес-процесите. Изграждане и функциониране на екипи. - Корпоративна и социална стратегия и отговорност - власт, влияние, убеждения, репутация. - High Tech иновации в опаковъчната индустрия - прогнозен анализ за използването на композитни материали. - Кадрово и маркетингово обезпечаване на производството и продажбите на композитни опаковъчни материали. - High Tech маркетинг за навлизане на пазарите и разширяване на продажбите на опаковки за фармацевтичната промишленост. - Перспективи на композитните опаковки в хранително-вкусовата промишленост. - Продуктов маркетинг на етикетната индустрия на Балканите и други потенциални пазари. - Управление на оборотния капитал. За търговци: 2 групови обучения х 30 учебни часа в следните тематични области - Лична ефективност и управление на времето. - Комуникационни умения. - Гъвкави и твърди опаковъчни материали, хартии, полимери, картони, композитни материали. - Продажби и маркетинг. High Tech маркетинг. - Основни подходи при продажбите - подготовка, разработка на клиентите, аргументиране. - Ценообразуване, промоции. - Работа с корпоративни и ключови клиенти. За машинни оператори и складови работници - 2 групови обучения х 30 учебни часа в следните тематични области: - Машини и повдигателни съоръжения; Технически характеристики; - Основни познания за видовете хартии и фолиа; - Електроуправление на машини и съоръжения; - Техника на безопасност; Безопасност на труда. - Поддръжка на машини и повдигателни съоръжения; - Контрол на качеството на продукцията и управление на складови наличности. При провеждане на обученията се разглеждат отговорностите на дружеството по отношение на опазване на околната среда и ресурсната ефективност, както и прилагането на националното и европейското законодателство в тази област. В края на пилотната фаза, след оценка на въздействието, комплексния иновативния модел се въвежда като устойчива практика чрез преформулираната политика на дружеството за управление и развитие на човешките ресурси.
 • Разпространение и мултиплициране на резултатите от въвеждането на комплексен иновативен модел за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД: Цел на дейността: Промотиране на модела и популяризиране на резултатите от проекта на национално и европейско ниво. Повишаване информираността на представителите на целевите групи и заинтересованите страни. Разпространение, мултиплициране и постигане на устойчивост на резултатите от проекта. Насърчаване на социалните иновации в предприятията. Постигане на добавена стойност към съществуващите политики и практики по управление и развитие на човешките ресурси в предприятията. Материалите от проведените проучвания, докладите и инструментариума на иновативния модел ще бъдат обработени и обобщени за публикуване. Ще бъде тиражирано и разпространено печатно издание "Ръководство за работодатели и HR - специалисти" на български и английски език - формат А4, обем 120 печатни страници, цветен офсетов печат и тираж 1000 бр. Изданието ще подпомогне работодатели и специалистите по управление на персонала в предприятията при въвеждане на подобни иновативни модели. Изданието ще бъде достъпно на сайта на дружеството, ще се разпространява на форуми и конференции, на регулярни срещи с фирми-партньори и заинтересовани страни в страната и в чужбина. Резултатите от проекта се представят на национално ниво пред 50 работодатели, членовете на Съюза на печатарската индустрия /член на КРИБ/ в рамките на еднодневна Заключителна конференция по проекта в гр. Велинград. Иновативните модели за управление и развитие на човешките ресурси в предприятията все още се прилагат рядко. Популяризирането на този иновативен модел ще доближи формирания опит в рамките на проекта до бъдещите му ползватели. На Заключителната конференция членовете на експертния екип: - Представят изпълнението на дейностите, възможностите за трансфер на добри практики и мултиплициране на резултатите с мултимедийна презентация. Ще бъдат оповестени възможностите за прилагане на модела в бъдеще. - Споделят изучените добри европейски практики в областта на управление на човешките ресурси в предприятията. Представят ползите от приложението на модела. - Презентират сферите на приложение на модела в български условия и възможностите за неговото развитие. - Провежда се дискусия и се обсъждат приоритетните мерки за осигуряване на трайна заетост и високо качество на работната сила в предприятията на местно, регионално и национално ниво. Резултатите от проекта ще бъдат представени на европейско ниво в рамките на международното изложение Fach Pack в Нюрнберг - Германия, в който традиционно участват над 1500 изложители и 40 000 посетители с интереси в опаковъчната промишленост. С помощта на Партньор 2 ще бъде организиран show room на ЕМА ООД в рамките на изложението, където 3 членове на експертния екип за 3 дни представят резултатите от проекта, разпространяват информационни материали и печатните издания в пряк контакт с изложителите и посетителите. При обсъждане и представяне на резултатите от проекта на национално и европейско ниво се разширирява неформалната транснационална мрежа от предприятия, организации и институции от България и ЕС. Подписва се Споразумение за сътрудничество и обмен на информация при въвеждане на социалните иновации в предприятията, както и за мултиплициране на резултатите от проекта.
 • Мониторинг за оценка на постигнатите резултати и приложимостта на социалните иновации в ЕМА ООД .: Цел на дейността: Провеждане на независимо наблюдение и оценка на изпълнението на проекта. Оценка на приложимостта на социалните иновации. Обект на наблюдение и оценка са степента на реализация на целите и резултатите в рамките на проекта; Степента, в която набелязаните цели и постигнатите резултати отговарят на реалните потребности на целевите групи; Степента на удовлетвореност на представителите на целевите групи от дейностите и постигнатите резултати Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложените цели, дейности и планирани резултати и тяхното реално изпълнение в рамките на целия проектен цикъл. Екипът за организация и управление на проекта и експертите, оказват съдействие и осигуряват достъп на изпълнителя в хода на изпълнение на дейността до срещи, събития, обучения, форуми и до документацията на проекта . В рамките на дейността се изготвят 4 междинни и 1 заключителен доклад. Докладите от мониторинга се разглеждат на екипни срещи и при необходимост се вземат решения за корекции в хода на изпълнението.
 • Организация и управление на проекта: Цел на дейността: Ефективно и ефикасно управление на проектните дейности, законосъобразно, целесъобразно и оптимално изразходване на проектните ресурси За целите на администрирането, изпълнението и успешното отчитане на проекта дейността е базова и структурно определяща . Тя ще се осъществява и извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проектния цикъл и включва действия по: - вътрешен мониторинг и контрол; -стриктното спазване на правилата и процедурите по действащите нормативни и под нормативни актове в областта на избор на доставчици и разходване на публични средства ; -надлежно оформяне на проектната документация; -законосъобразно и целесъобразно изразходване на предоставената безвъзмездна финансова помощ; -качествено и точно изготвяне на техническата и финансовата отчетност по проекта съгласно действащото законодателство; -коректност, валидност и надеждност на информацията за изпълнение на дейностите; -качествено архивиране и сигурно съхраняване на документацията по проекта; - качествено изпълнение на мерките за информираност и публичност; -поддържане на отчетност за напредъка на проектните дейности и заложените индикатори; -организиране и координиране на отделните мерки и дейности; -комуникация с Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г. -изпълнение, управление и отчитане на проекта; -проследяване, прозрачност -предприемане на коригиращи мерки при необходимост. Управленският екип се състои от ръководител, координатор и счетоводител. С ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя се сключва договор за работа по проекта. Регулярно се провеждат екипни срещи за разпределяне на задачите, организиране на дейностите и отчитане на напредъка. Екипът за управление отговаря за запазване поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали по време на изпълнение на проекта. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност се окомплектоват и архивирани за съхранение в съответните срокове. Ръководителят отговаря за планирането, управлението, отчитането и мониторинга на всички дейности. Координаторът отговаря за кореспонденцията, изготвянето на техническата документация, връзките с партньорите и институциите, поддържа контакти с изпълнителите и участниците, отговаря за архива на проектната документация и съгласува дейността си с ръководителя на проекта . Счетоводителят отговаря за финансовото отчитане , осчетоводяването на всички разходооправдателни и други счетоводни документи, имащи отношение към изпълнението на проекта, съгласува дейността си със счетоводните звена на организациите - партньори и с ръководителя на проекта. Екипът за управление организира информационната кампания, представя и популяризира по подходящ начин програмата, проекта и постигнатите резултатите, отчита проектната документация пред Управляващия орган. Дейността се осъществява в рамките на 14 месеца- през целия период на изпълнение на проекта. Дейността гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите за добро управление, отчетност и прозрачност. В резултат се постига законосъобразно и оптималното използване на проектните ресурси.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 14.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 10.00

Финансова информация

189 672.90 BGN
189 672.90 BGN
167 582.85 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 483.64 0.00 180 189.26 189 672.90
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 483.64 0.00 180 189.26 189 672.90

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР И ЛИЦЕНЗИИ ЗА ГРУПОВА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СИСТЕМА, Стойност: 65 461.00
 • Обособена позиция 1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР И ЛИЦЕНЗИИ ЗА ГРУПОВА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СИСТЕМА

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.