English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0166-C02
Мисията е възможна (апробация, адаптация и въвеждане на иновативните модели на общностна триангулация за социално-икономическа интеграция на маргинализирани ромски общности)
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

В рамките на проекта ще бъдат проучени и внедрени иновативните практики 1) менторството и 2) изграждането на мрежова организационна структура тип „морска звезда” като част от модела за „общностна триангулация”. Двете социални иновации ще бъдат апробирани в гр. Кюстендил в района на кв. „Изток”, който по неофициални данни е обитаван от над 10 000 жители, много от които живеят в крайна бедност и са жертва на трайна безработица. С трансфериането на двете социални иновации ще се постигне развитие на личните и професионални умения на лицата от целевата група, подобряване на нагласите за работа, за организация и придобиване на работни навици.
Дейности
 • Проучване на добри практики и опит при партньорската организация в Полша за социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности. : Целта на дейността е обмяна на опит и добри практики при прилагане на иновативни подходи в сферата на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности. По време на работните посещения ще бъдат наблюдавани различните аспекти на прилагане на иновативния подход за социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности „общностната триангулация”. От страна на партньорската организация от Полша ще бъдат представени опита и добрите практики при прилагане на социалните иновации като част от този подход: 1) Въвеждането на персоналното менторство като форма за управление на процеса на развитие на социални умения и трудови навици и адаптация към работното всекидневие и 2) Изграждането и управлението на мрежова организационна структура тип „морска звезда”, която да включва всички заинтересовани страни и да следи за адекватността на предприетите мерки. В рамките на дейността ще бъдат осъществени две (2) работни посещения при партньорската организация в Полша. Първото посещение ще бъде направено в началото на проектните дейности. Целта на първото посещение е експертите на кандидата и представителите на целевите групи да добият представа за прилагания подход за „общностна триангулация” и постигнатите резултати при прилагането му. По време на посещението ще бъде представени подробна информация и наблюдение на работата на менторите като иновативна практика при прилагането на подхода на „общностна триангулация” в Полша. Второто посещение ще се извърши при изпълнение на Дейност 4 - Адаптация на полския иновативен модел за „общностна триангулация” към специфичните условия у нас. Експертите на полския партньор ще окажат методическа помощ при адаптацията на полския модел у нас, като ще бъдат представени и наблюдавани и различни аспекти при прилагането на двете социални иновации като част от подхода за „общностна триангулация”. По време на посещението ще бъде наблюдавана практическа работа на организационната структура „морска звезда” като иновативна практика при прилагането на подхода на „общностна триангулация” в Полша. Всяко работно посещение ще бъде с продължителност 5 дни (7 с дните за пътуване). Брой участници – 8 лица.
 • Проучване за идентифициране на бариерите пред социално-икономическата интеграция на ромската общност : Целта на дейността е набиране на достоверна и емпирична информация както за целевите групи, така и за специфичните проблеми на маргинализираната ромска общност в гр. Кюстендил. 1) В рамките на дейността ще бъде извършено количествено анкетно проучване. Проучването ще обхване 400 лица от целевите групи. Проучването ще бъде извършено в гр. Кюстендил, района на кв. „Изток”, който е обитаван от преобладаващо ромско население. Целта е да бъде извлечена информация за целевите групи. Данните от проучването ще бъдат обработени и ще бъде изготвен доклад. 2) С цел идентифициране на явните и скритите капани пред социално-икономическата интеграция на ромите у нас, ще бъде напрвено изследване чрез провеждане на 6 фокус-групови дискусии с по 8-12 участника всяка: 3 бр. фокус-групи с мъже (безработни и работещи, включително в сивия сектор) и още 3 бр. фокус-групи с жени (безработни и работещи). Данните от проведеното изследване ще бъдат обобщени и ще бъде изготвен доклад. На базата на двата доклада ще бъде изготвен окончателен доклад с резултатите от теренното проучване и обобщените резултати от проведеното изследване, който ще съдържа конкретни изводи и съответните препоръки.
 • Организиране на семинари за представяне на двете социални иновации като част от полския иновативния подход за „общностна триангулация” и на резултатите от проучването : В рамките на дейността ще бъдат организирани 2 бр. семинари в гр. Кюстендил: На първия семинар ще бъдат представени двете социални иновации - менторството и организационна структура тип „морска звезда”, като части от цялостния подход на полския модел за „общностна триангулация” и постиганите резултати при прилагането им. Семинарът ще бъде прведен след осъществяване на работното посещение в Полша. На семинара ще бъде представена подробна информация за прилаганите две иновативни практики – менторството като форма за управление и организационна структура тип „морска звезда”, като части от цялостния подход на модел за „общностна триангулация”. (Семинарът ще се проведе в гр. Кюстендил с продължителност 6 часа. Брой участници - 40 лица.) Вторият семинар ще бъде проведен след проведените проучване и изследване по дейност 2. На семинара ще бъдат представени резултатите от проведеното анкетно проучване и направеното изследване, както и информация за прилаганите в Полша иновативни практики за социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности. На семинара ще бъде направена съпоставка и сравнениение на проблемите на маргинализираните общности в България и Полша, както и ще бъдат обсъдени възможностите за внедряване на двете социални иновации менторството и организационна структура тип „морска звезда” в гр. Кюстендил като част от модела за „общностна триангулация”. (Семинарът ще се проведе в гр. Кюстендил с продължителност 6 часа. Брой участници - 40 лица.) Изводите от проведените обсъждания на семинарите ще послужат при адаптиране на двете социални иновации и прилагането им в гр. Кюстендил.
 • Адаптация на полския модел за „общностна триангулация” и на двете социални иновации към специфичните условия у нас: Адаптацията на полския иновативен модел ще се извърши на база на направеното партньорско посещение в Полша и на базата на проучванията от дейност 2, които ще разкрият особеностите на социално-икономическият контекст на маргинализираните общности в гр. Кюстендил. При адаптцията на модела ще бъдат взети предвид и направените обсъждания по време на двата проведени семинара по дейност 3. При адаптацията на модела ще се осъществи второто работно посещение в Полша. Целта е експертите на полския партньор ще окажат методическа помощ при адаптацията на полския модел у нас. При адпатацията ще бъдат анализирани двете социални иновации, които са компоненти на подхода за „общностна триангулация” - менторството и изграждането на мрежова организационна структура тип „морска звезда”. Също така, при процеса на адаптация ще бъде направен и анализ на културния контекст, на най-актуалните проблеми пред ромските общности, на нормативната рамка и на институционалната инфраструктура. За адаптираните две социални иновации ще бъде изготвен доклад, който ще подпомогне адекватното прилагане у нас на иновативния подход от Полша за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, наречен „общностна триангулация”.
 • Провеждане на дискусионен форум за представяне и обсъждане на адаптираните две социални иновации : На дискусионния форум ще бъдат представени резултатите от адаптация на двете соцални иновации - менторството като форма за управление на процеса на развитие на социални умения и трудови навици и адаптация към работното всекидневие и изграждането на мрежова организационна структура тип „морска звезда”, като част от подхода за „общностна триангулация”. На дискусионния форум ще бъдат обсъдени двете адаптирани социални иновации и възможностите за тяхното прилагане в гр. Кюстендил, както и предвидените дейности при внедряването им. На форума ще присъстват представители на целевите групи и заинтересовани страни, имащи отношение към социално-икономическата интеграция. Целта е да бъдат представени гледните точки на различните участници в процеса, възможните трудности, както и да бъдат търсени решения за преодоляването им. Събитието ще бъде проведено в гр. Кюстендил с продължителност 7 часа. Брой участници 50 лица.
 • „Общностна триангулация” - прилагане на двете адаптирани социални иновации : В рамките на дейността ще бъдат трансферирани двете социални иновации: въвеждане на менторството и изграждането на мрежова организационна структура тип „морска звезда”, като компоненти на подхода „общностна триангулация”. За внедряване на двете социални иновации ще бъдат изпълнени следните подготвителни дейности: - провеждане на 6 бр. фокус-групи, които целят по-добра адаптация на този модел с по 8-12 участници (мъже и жени на различна възраст/ различен опит); Целта на провежданите фокус-групи е да бъде извършена предварителна подготовка и лицата от маргинализираните общности да добият нагласа за предстоящите дейности; - разяснителна кампания в общността: 1) кампания от врата на врата с раздаване на информационни материали, която да обхване 500 домакинства; 2) организиране на информационно събитие в общността – в читалище „В. Левски”, на централния площад в махалата, което ще е с призентация, модератори и ще бъде атрактивно. 3) 10 работни срещи, като част от разяснителната кампания с около 20 представители на целевите групи и заинтересованите страни. Целта на провежданата мащабна застъпническа и разяснителна кампания е да се информира общността и да се привлекат нейните представители да се включат в проекта. За внедряване на социалната иновация за въвеждането на менторството като форма за управление на процеса на развитие на социални умения и трудови навици и адаптация към работното всекидневие ще бъдат обучени 20 ментори от общността (от българсикя партньор ЛАРГО, които имат опит в работата с маргинализирани общности), които да се запознаят с новия инвативен подход и прилагането му на практика. - подбор на 2 бр. контролни групи от по 6-8 безработни лица, сред които в рамките на два месеца да бъде тестван моделът, като се постави акцент върху семейството и роднините като взаимосвързана общност. При тестването на модела лицата и техните семейства ще бъдат подпомагани да постигнат синхронизация на професионалните със семейните и личните ангажименти, както и да развият т.нар. меки умения за общуване между тях и работодателите и институциите. Допълнително, участниците ще бъдат насърчени да придобият умения за правилно разпределение на времето, постигане на дисциплина, мотивация. Групите ще бъдат водени от персонален ментор, който ще се занимава и с координиране действията по професионална (ре)интеграция на работното място и осъзнаване на необходимостта от придобиване на професионална квалификация, както и с постигане на баланс между работата и очакванията на семейството и общността. Провеждане на 5 срещи между представители на ромската общност в Кюстендил, менторите, представители на институции, имащи отношение към социално-икономическата интеграция, работодатели, учители, представители на медии, за изграждане на мрежовата структура „морска звезда”. Във всяка от срещи ще вземат участие по 10-12 лица. На провежданите срещи ще бъдат прадставени очакванията и изискванията на всички участници, както и възможностите за колаборация между тях. Менторите ще имат задача да посредничат между отделните групи и да спомогнат за постигане на взаимодействие и сътрудничество. Менторите трябва да се превърнат в свързващо звено между всички участници в мрежата и да съдействат за ефективността на мрежата. - изготвяне и издаване с практически наръчник за прилаганите две социални иновации, който да се разпространява сред заинтересованите страни. Наръчникът ще бъде в обем 50 стр. и ще бъдат отпечатани 250 броя.
 • Дейности за представяне и разпространение на резултатите: В рамките на тази дейност, за представяне и разпространение на резултатите, ще бъде извършено следното: - За по-голяма ефективност на дейността ще бъдат изготвени 4 бр. видеоматериали, които ще представят философията на иновативния метод „общностна триангулация”. Този видео материал ще бъдат качен на видео канал и ще са предназначени за разпространение чрез социалните мрежи. Тези видеоматериали ще бъдат качени на видео канал и ще са предназначени за разпространение чрез социалните мрежи. Видеоматериалите ще са с оптималната продължилност за социални медии от около 5 мин. – 6 мин. Ще бъде под формата на интервюта с експерти и ще отговарят на всички изисквания за информация и публичност на програмата. За по-доброто качество и ефективност на видео материалът ще бъдат заснет от професионален оператор, записани от тон-режисьор и монтирани от професионален монтажист в студио. Ето защо дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, който разполага с техника и оборудване. - Интернет кампания за представяне на изпълнените дейности и разпространение на резултатите. Дейностите по управление на интернет кампанията ще бъдат възложени на външен професионален изпълнител, който има натрупан опит и експертиза за това. Външният изпълнител ще отговаря за възможно най-прецизното таргетиране на целевите групи, за оптимизацията на кампанията, за увеличаване на обхвата, споделянията, харесванията и коментарите на публикуваните материали. Ще се поддържа редовна обратна връзка с екипа за управление на проекта, за да се следи кои материали се радват на най-голям обществен интерес, кои теми се коментират най-активно и къде е необходимо да бъдат инвестирани допълнителни усилия. - Провеждане на кръгла маса за представяне на резултатите от трансферираните социални иновации. За представяне и обсъждане на резултатите от изпълнените дейности ще бъде проведена кръгла маса. Ще бъде представена подробна информация за изпълнените дейности, срещнатите трудности и за постигнатите успехи при прилагането на двете социални иновации като част от модела за „общностна триангулация”. Кръглата маса ще се проведе в гр. Кюстендил с продължителност 6 часа. Брой участници 40 лица.
 • Външна оценка на постигнатите резултати : В рамките на дейността ще бъде извършена оценка на постигнатите резултати, ще се проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
 • Информация и комуникация: За изпълнение на дейността ще бъде извършено следното: - Провеждане на начална пресконференция за представяне на проекта, проекта, дейностите и очакваните резултати. Началната пресконференция ще се проведе в гр. Кюстендил и в нея ще участват представители на кандидата и българския партньор, на целевите групи, заинтересовани страни, журналисти (около 30 човека). Началната пресконференция ще бъде с продължителност 2 часа. - Изработка на информационни брошури които ще бъдат разпространявани в рамките на кампания за разпространение на резултатите - 400 броя Дейностите по информация и комуникация ще продължат през целия период на реализация на проекта. Провежданите събития и изработваните материали ще бъдат в пълно съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.
 • Управление на проекта: Изпълнението на настоящата дейност ще осигури цялостното управление на проекта и координацията на работата между кандидата, българския партньор и партньора от Полша. . Целта е да се осигури добро и успешно управление на проекта в съответствие с изискванията на Управляващия орган на програмата. Функциите по организация и управление на проекта ще бъдат разпределени между кандидата и българския партньор. Екипът за организация и управление на проекта включва ръководител, координатор и счетоводител. Ръководител на проекта - отговаря за цялостно управление и изпълнение на проекта, осъществява ръководство, планиране и организация на дейностите, отговаря за комуникация с партньора от Полша и с Управляващия орган, осъществява организация и мониторинг на провежданите процедури по ЗУСЕСИФ и ПМС № 160, следи работата на изпълнители. Ръководителят на проекта ще отговаря за спазването на времевия график. Координатор на проекта от българския партньор – отговаря за подготовката и изпълнение на отделните дейности по проекта, извършва техническа подготовка на отделните дейности, участва в подготовката на документи и отчетни материали. Счетоводител по проекта – отговаря за организацията на счетоводната дейност по проекта с оглед правилното изпълнение и отчитане, отговаря за правилното разходване на средствата и управление на разходите, счетоводно отразяване, изготвяне и водене на цялостната счетоводна документация по проекта, организиране, систематизиране и съхранение на счетоводната информация в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни документи, изготвяне на финансови отчети. С оглед ефективното и своевременно изпълнение на проектите дейсти, ще се извършват регулярни срещи на екипа за организация и управление на проекта, на които ще бъдат обсъждани текущите задачи, възникнали затруднения и планирани предстоящите събития; ще се следи спазването на заложения времеви график; ще се изготвят междинните и финалните отчети. Тази дейност включва и организацията и провеждането на процедури за избор на изпълнители, финансовото управление на проекта и счетоводството.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

182 538.80 BGN
182 538.80 BGN
161 764.33 BGN
95.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 126.94 0.00 173 411.86 182 538.80
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 126.94 0.00 173 411.86 182 538.80

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Публична покана с предмет "Логистика на дейности по проект на тема "Мисията е възможна" договор № BG05M9OP001-4.001-0166-C01 , Стойност: 87 990.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 - Логистика на организирани пътувания до република Полша
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2- Организиране на семинари, дискусионни форуми и кръгли маси
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 - Организиране на интернет кампания
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 – Организиране на анкетно проучване и фокус групи

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.