English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG65ISNP001-5.013-0003-C01
Укрепване капацитета на Полицията за противодействие на нелегалния трафик на отпадъци
==> Фонд "Вътрешна сигурност"
16.04.2019
16.04.2019
16.04.2021
Сключен
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Съвременните тенденции на динамично развитие на икономиката и технологиите се отразяват и в сферата на престъпността. В тази връзка опазването на околната среда придобива все по-голямо значение.
Настоящият проект е съобразен с българските национални приоритети в тази насока, както и адресира заложените на европейско ниво дейности по оперативния план за действие за 2019 г. в рамките на цикъла на политики "EMPACT" - приоритет "Престъпления срещу околната среда", по-конкретно нелегалния трафик на отпадъци. Р България, посредством ГДНП - МВР потвърди ангажимента си за участие в оперативни дейности, които имат отношение към противодействието на нелегалния трафик на отпадъци.
Целева група на проекта са служители от ГДНП, СДВР и сектори „Противодействие на икономическата престъпност” –при ОДМВР на МВР в страната, разследващи полицаи, следователи, прокурори, съдии, служители на МОСВ.
Предвидени са дейности, пряко адресиращи нуждите, а именно закупуване на компючътно оборудване за осигуряване на информационна свързаност, касаеща достъп до интернет базирани информационни регистри за отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС, дейности с опасни отпадъци и др. С оглед необходимостта от обмен на опит и ноу-хау на европейско ниво, проектът предвижда и учебно посещение в подходяща структура на държава-член на ЕС със солидна експертиза в областта на трафика на отпадъци и свързаните с това документни измами (примерно Италианската служба на карабиниерите). На национално ниво се предвижда провеждане на обучения с участие на български и чуждестранни лектори (отново по възможност от Италианската служба на карабиниерите) за идентификация на различни типове измами, запознаване с технически средства (проследяващи устройства, дистанционно управляваеми летателни апарата и др. средства за наблюдение) за разследване и начините за използването им в хода на разследване, създаване на алгоритъм за разследване на този вид престъпления.
Дейности
 • Управление на проекта : Дейността включва: Осигуряване на мерки и конкретни задачи, фокусирани към доброто управление, изпълнение, контрол и отчетност по проекта; Сформиране на екип, който осъществява цялостното изпълнение на проекта; Създаване на условия и организация за изпълнението на дейностите; Изготвяне на междинни, годишен и окончателни доклади; Осъществяване на контактите с външни за ГДНП-МВР организации във връзка с изпълнение на дейностите; Осъществяване на кореспонденция с Отговорния орган (ДМП-МВР); Непрекъснат контрол с цел постигане на резултатите от дейностите и спазване на приложимото национално законодателство при изпълнението на проекта; Изготвяне на доклади от проведените дейности, междинните и окончателните финансови отчети. Дейността ще стартира с детайлно разпределение на задачите и функциите на всеки член от екипа на проекта и отговорността на всеки по конкретните дейности, за целта на което ще бъде проведена среща на екипа в работен порядък. Дейността по Управление на проекта включва и участие в месечни срещи за отчитане напредъка по проекта, организирани от Отговорния орган (Ото) по програмата (в случай че има такива), както и организиране на месечни работни срещи на екипа по проекта. По тази дейност се предвиждат разходи за персонал - за работата на екипа за организация и управление на проекта, съгласно разработения бюджет. Така представената дейност не се припокрива с дейности по вече сключени договори за изпълнението на проекти, финансирани от ЕС или други национални източници. Дейности по организация и управление на проекти се включват към всеки един от проектите, по които ГДНП е бенефициент на финансови средства, с оглед обезпечаването на успешното изпълнение на проекта, като относно организацията на работа, за всеки конкретен проект се извършва преценка по целесъобразност в зависимост от спецификата на проекта. В тази връзка и основните служители, включени в екипите на проектите се подбират в зависимост от предмета на проекта и своите компетенции и професионални задължения.
 • Закупуване на оборудване, целящо осигуряване на информационна свързаност и достъп до база данни/регистри (31 компютърни конфигурации, 31 мултифункционални устройства, 15 лаптопа): Достъп до база данни, включващи следното: - Лицензирани оператори и площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС; - Лицензирани оператори и площадки за извършване на дейности с опасни отпадъци; - Регистър за издадени нотификации на фирми за превоз на опасни отпадъци. - Доставка на техническо оборудване за осигуряване на информационно обслужване на звената, ангажирани в противодействие на еко престъпления. Осигуряването на онлайн достъп до горепосочените регистри дава възможност за бърза и надлежна проверка на извършваните дейности, свързани с отпадъци. Това ще доведе до повишаване на разкриваемостта и до превенция на деяния, свързани с незаконен трафик на отпадъци, т.е. в противоречие със Закона за управление на отпадъците. Темата е изключително актуална предвид, въведените ограничения от КНР (Китай) за внос на определени отпадъци, което е предпоставка за повишени количества отпадъци, които ще се насочат за оползотворяване към България, като крайна дестинация. Това крие риск от извършване на незаконни дейности с отпадъци в България, тъй като цената за оползотворяването им е значително по-ниска от тази в страните от Западна Европа. Броя на оборудването е съобразен с броя служители на регионален принцип - по 1 за всяко ОД на МВР - 28 служителя, както и 3 експерти от ГДНП, с област на дейност - противодействие и разкриване на еко-престъпления. Конкретният брой на лаптопите и тяхното разпределение се определя след извършен анализ на интензитета на еко-престъпленията на регионален принцип. С цел гарантиране ползването на необходимата техника единствено за целите на проекта, след преценка на текущите нужди от оборудване на служителите, ангажирани с противодействието на нелегалния трафик на отпадъци в страната, бе изготвено следното разпределение - 15 лаптопа: 2 бр. - ГДНП; по 1 бр. за СДВР, ОД на МВР София, Варна, Бургас, Благоевград, Видин, Перник, Кюстендил, Хасково, Кърджали, Русе, Добрич, Силистра. Това са дирекции, в близост до погранични райони, където нелегалният трафик на отпадъци е с по-висок интензитет и вероятността за извършване на този вид престъпления е по-голяма.
 • Обмен на добри практики, придобиване и усъвършенстване на знания - Учебно посещение (на 6 експерти от ГДНП за 5 дни) по възможност в Италианската служба на Карабиниерите за обмен и разпространение на ноу-хау, опит и добри практики в областта на трафика на отпадъци, документни измами: В рамките на дейността се предвиждат 1 петдневно посещение в държава-членка на ЕС (по възможност Италия предвид опита на италианските карабиниери) на 6 служители от ГДНП - МВР.Ще бъде преценена необходимостта от ключване на външни за МВР експерти (в рамките на 6-членната делегация), с оглед последващия им принос при разработване на информационните брошури. Съгласно европейското законодателство рестъпленията в областта на околната среда обхващат всяка престъпна дейност, която нарушава законодателството в сферата на околната среда и причинява значителни вреди или рискове за околната среда и човешкото здраве. В тази връзка се предвижда запознаване с опита на сродни европейски служби, проучване на техните учебни програми и използваните обучителни материали и наръчници. Така представената дейност не се припокрива с дейности по вече сключени договори за изпълнението на проекти, финансирани от ЕС или други национални източници.
 • Обучения - 2 обучения (на територията на Западна и Източна България) за 70 обучаеми. Лектори - 3 италиански карабиниери (или експерти от друга държава на ЕС) с оперативен опит и по 1 есперт от ВКП, ВКС, МОСВ, РИОСВ, НСлС, Отдел "Методическо ръководство на дейността по разследване" (МРДР) - ГДНП.: Предвижда се провеждане на 2 обучения (в Западна и Източна България) с участие на чуждестранни лектори от Италианската служба на карабиниерите или друга подобна служба от държава-член на ЕС, за идентификация на различни типове измами, запознаване с технически средства (проследяващи устройства, дистанционно управляваеми летателни апарата и др. средства за наблюдение) за разследване и начините за използването им в хода на разследване, създаване на алгоритъм за разследване на този вид престъпления. Двете дейности по обучение на служители на национално ниво целят укрепване на административния и оперативен капацитет на ГДНП и ОД на МВР, като националено компетентени органи в сферата на противодействието на еко-престъпленията. Ще бъдат обучени 70 служители - в рамките на двата курса от по 35 обучаеми. Предвижда се обученията да се проведат извън гр. София. Проведена е процедура с номер 05070-2018-0002 Публично състезание с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за изпълнение на основни дейности на ГДНП“. ГДНП - МВР е сключила договор за осигуряване на самолетни билети, който ще бъде използван за реализиране на настоящата процедура.
 • Изготвяне на наръчник/информационни материали/брошура с указания и правила във връзка противодействието на еко-престъпленията и в частност нелегалния трафик отпадъци.: Дейността ще се проведе през 2020 г., след като се извърши анализ на резултатите от извършените обучения на национално ниво. В рамките на дейността се предвижда разработването на информационни материали/брошура, който ще бъде използван в ежедневната дейност на служителите на ГДНП и ОД на МВР в страната, пряко нагажирани с противодействие на еко-престъпленията. Предвиденото помагало под формата на брошура/наръчник ще съдържа алгоритъм за разследване на престъпления против околната среда и в частност нелегалния трафик на отпадъци. Цели се изготвянето на практичен и лесен за ежедневно ползване документ/брошура, който да улеснява служителите при изпълнение на специфичните си дейности.
 • Дейности по информираност и публичност: Целта на дейността е информирането на целевата група и широката общественост за реализирането на проекта и за финансовата подкрепа от страна на ЕС. Дейността кореспондира със заложените в част "Допълнителна информация" от настоящия проект, мерки за изпълнение на изискванията за информираност и публичност. Дейността включва: - доставката на рекламни материали ( химикалки, папки, бланки за писане и други), свързани с провеждането на обученията и осигуряване на публичност на безвъзмездната финансова помощ в рамките на Фонд "Вътрешна сигурност" 2014-2020; - логото на фонд "Вътрешна сигурност" ще бъде поставено върху всички документи и публикации; - на интернет страницата на ГДНП ще бъде публикувана информация относно реализирането на проекта.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой доставено техническо оборудване и софтуер за осигуряване на информационно обслужване на звена, ангажирани с борбата срещу организираната и тежката международна престъпност в областта „Престъпления спрямо околната среда.“., Целева стойност: 77.00, Достигната стойност: 0.00
Брой на оперативните проекти в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT) и съвместните екипи за разследване (JIT), подкрепяни от фонда, включително участващите държави членки и органи, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители, взели участие в обучения, Целева стойност: 70.00, Достигната стойност: 0.00
Брой разработени и разпространени наръчници, съдържащи алгоритъм за разследване на престъпления против околната среда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проведени срещи за обмен на добри практики и опит със страни от ЕС в областта „Престъпления спрямо околната среда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проведени обучения, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Брой извършени справки в информационната система, Целева стойност: 120.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

195 580.00 BGN
195 580.00 BGN
0.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФВС Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 48 894.97 0.00 146 685.03 195 580.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 48 894.97 0.00 146 685.03 195 580.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.