English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0134-C01
Нови иновативни идеи и добри практики за маркетинг на туристическите услуги в България
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
03.10.2017
01.11.2017
01.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Основната дейност на  ЕТ "Рая Коева-Вълкова" е насочена в две направления, като във всяко водещата ни стратегия е да предоставяме висококачествена услуга, заплащана на над среднопазарните цени. Държим на близка работа с клиентите си, бърза реакция и високо ниво на експертност. Работим активно за постигане на висока клиентска удовлетвореност във всеки един от сегментите, които обслужваме. Основната стратегия за развитие на фирмата е да гарантира качество на изпълнение на основната си дейност и постигане на минимални срокове при оптимални разходи за реализиране на качествени услуги. За постигането на сигурност и надеждност на предлаганите услуги, фирмата залага на квалифицирани работници с отношение към всички детайли в цялостния работен процес. Във връзка с горното, нашата визия за развитие е създаване на силни партньорски връзки с партньори от Общността за постигане на високо качество на всички предлагани от нас услуги. Нашите очаквания от реализацията на проекта са са двете партниращи организации да добавят стойност и да развият капацитета си за работа в транснационална европейска мрежа. Сътрудничеството ще стимулира трансфера на знания между България и Гърция, като по този начин ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на човешките ресурси, както и за тяхната адаптация на европейския пазар. 
Участието в настоящия проект на партньори с различен опит и компетенции, с различни нужди, но сходни задължения, ще гарантира постигане на високи стандарти за качестви при трансфера на иновации, което ще гарантира устойчивост и мултиплициране на форматния опит.
Вярваме, че в резултат от изпълнението на заложените в проекта дейности, ще осигурим благоприятна среда за създаване на нови контакти и възможности за бизнес между членовете на целевата група;
Дейности
 • Сформиране на работна група с представители на организации, осъществяващи дейности в сферата на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България и Гърция за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определяне на обхвата на проучването на формите и моделите за развитие на дейността в двете държави: Дейността цели да създаде условия за провеждане на конструктивен диалог между участниците в проекта и кореспондира пряко с общата и следните специфични цели на проекта, а именно: Проучване и анализиране на формите и моделите за развитие в сферата на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България и Гърция, с цел прилагането на добрите практики в двете държави и насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група; Обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно изпълнение на проекта за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на лицата, ангажирани в организации, извършващи дейности в сфератана консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България и Гърция; Задълбочаване и развиване на ефективното сътрудничество между с полза за двете страни и фокус върху специфичните проблеми в областта на човешките ресурси, заети в бранша чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т. н; Развиване на ефективно сътрудничество между работодателите; Насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група; Международен трансфер на иновативни подходи и методи за обучение на мениджъри и предприемачи с цел ускоряване растежа на малките и средни предприятия в сектора; Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група; Междуфирмен обмен на опит и разкриване на областите на "дефицитни" знания, необходими за успешна интернационализация и развитие на фирмената дейност; Организирани и провеждане на управляема дискусия, позволяваща разкриване на основните проблемни области в управлението на човешките ресурси, свързани с изграждането на конкурентни предимства в интернационална среда
 • Проучване на възможно най-добрите практики в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС.: Основна цел на дейността е да очертае развитието на услугите в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в 2-те страни от ЕС от гледна точка на потребностите на икономиката и качество на заетостта. Дейността кореспондира пряко с общата и следните специфични цели на проекта, а именно: Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на лицата, ангажирани в организации, извършващи дейности в сферата на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС. Проучване и анализиране на формите и моделите за развитие на услугите в областта на в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС, с цел прилагането на добрите практики в двете държави и насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група; Основна цел на дейността е проучване, и последваща оценка и адаптация на гръцкия опит в формите и моделите за развитие на услугите в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в Гърция както и идентифициране на системите за подкрепа на заетите в сферата човешки ресурси. Чрез извършването на детайлното проучване ще се идентифицират и анализират основните проблеми и потенциалните възможностите за развитие на компаниите, заети в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в 2-те страни от ЕС. Тази дейност на проекта обхваща провеждане на 2 паралелни проучвания, чието предназначение е да установят формите и моделите за развитие на сектора и да идентифицират системите за подкрепа на заетите лица в България и Гърция, включително чрез маркиране на добрите практики в рамките на двете държави. Проучванията имат основополагащо значение за следващите дейности по проекта - анализи, обучения, извеждане на конкретни предложения за трансфер на иновативните практики. В този смисъл тази част от проекта има базов характер по отношение на постигането на неговите цели.Допълнителна обосновка, за реализирането на дейността е и необходимостта от осигуряване на точна, адекватна и актуална информация за изискваните и търсени квалификации и умения на заетите човешки ресурси в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС.
 • Анализ на базата на резултатите от проучването и предложения на модели за прехвърляне на прилаганите практики.: На база разкритите тенденции и предизвикателства в България и Гърция, дейността цели да идентифицира иновативните за двете държави практики и да предложи модели за техния трансфер. Дейността кореспондира пряко с общата и следните специфични цели на проекта, а именно: Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на лицата, ангажирани в организации, извършващи дейности в сферата на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС. Проучване и анализиране на формите и моделите за развитие на сферата на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България и Гърция, с цел прилагането на добрите практики в двете държави и насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група; Обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно изпълнение на проекта за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение; Задълбочаване и развиване на ефективното сътрудничество между партньорите с полза за двете страни и фокус върху специфичните проблеми в областта на човешките ресурси, заети в бранша чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т. н. Повишаване на конкурентоспособността на работната сила На основата на разкритите тенденции и предизвикателства в двете държави, ще бъдат изготвени анализи за прилагането на добрите практики. Дейността предвижда извършване на два паралелни анализа на данните от проучванията на развитието и идентифицираните системи за подкрепа на компаниите осъществяващи дейности в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС.Тя е необходима, за да се осигури обща информационна база, която да даде възможност за системно и устойчиво обучение на целевите групи и всички заинтересовани страни. Дейността осигурява обективна оценка, която да верифицира успешното изпълнение на предходните дейности по проекта и на тази основа – да гарантира ефективността и ефикасността на останалите. Тя е концентрирана върху систематизирането на обработената информация и резултатите от проведените изследвания, както и върху инкорпорирането в по-нататъшните проектни дейности на научените уроци в резултат на сформираната работна група. Чрез нея на база анализ на резултатите от проучването ще бъдат разработени документи с приложен характер, чрез които се очертават основните теми за организиране и провеждане на дискусии и обучения и предложения за въвеждане на иновативни практики, позоваващи се и на опита на двете държави членки на ЕС. В тази връзка, разработените по тази дейност аналитични документи, ще бъдат ключови по своето значение, тъй като ще начертаят системните стратегически действия за внедряване на новите за двете държави практики.
 • Разработване на онлайн платформа за обмен на информация между представители на туристическия бизнес: По своята същност системата, която планираме да се разработи след провеждане на проучванията и анализите в сектора на финансови и административни консултации и управление на бизнеса в България, Гърция и ЕС, представлява уеб базирана система за управление на съдържанието, създадена, за да обслужва маркетинговата дейност на организациите, участващи в целевата група на проекта, и всички заинтересовани компании от двете страни. Платформата ще може да бъде отнесена към две научни области: Информационни технологии и Бизнес консултации. Областта, за развитие на която ще има по-голямо значение е „Маркетинга” и по-конретно „Интернет/онлайн Маркетинг”. Онлайн системата за пазарни и социологически проучвания ще предоставя среда за провеждане на панелни проучвания на базата на WEB 2.0 концепция, ката създава условия представители на бизнеса/обществени/държавни организации/социолози да комуникарат директно със своите клиенти и аудитории относно пазарни, продуктови, социални и други теми. Като такава системата работи, използвайки както B2B (business to business) така и B2C (business to customer) взаимодействие. Бизнес моделът следва да се основава на концепцията бизнес организации (фирми) и други заинтересовани организации да закупуват кредити в онлайн-системата, което им дава право да създават и публикуват анкети, проучвания, кампании за директен маркетинг. От другата страна са клиентите/потребителите/представителите на проучваната аудитория, които участвайки в проучванията в качеството си на респонденти, получават хонорари в размер, определен от самата организация, която прави проучването. Освен за пазарни проучвания и консултации, системата е приложима и за извършване на ефективен директен маркетинг и управление на бизнеса. Дава се възможност на бизнес и обществени организации да публикуват търговски съобщения и да ги таргетират към избрана аудитория. Функционалност на системата Системата изпълнява следната функционалност: • Регистрация на потребители от тип БИЗНЕС с възможност за добавяне на данни за регистранта и фирмата (организацията); • Регистрация на потребители от тип АУДИТОРИЯ с възможност за добавяне на лични и демографски данни. Участие в кампании е възможно само след попълване на 100% на данните в профила • Създаване на „сегменти” от бизнес потребителите, които се използват като критерии за участие само на таргетирана аудитория в кампаниите; • Създаване на анкетни листи на потребители от тип БИЗНЕС чрез модула за дизайн на анкетни форми; • Публикуване на кампании от потребители от тип БИЗНЕС с параметри като срок, хонорар, брой респонденти, сегмент; • Отчети от кампаниите в аналитичен и табличен вид с възможност за сваляне в текстов формат и във формат за MS EXCEL.
 • Серия от обучения за представители на целевите групи с цел да се задълбочат познанията на управлението на документи, включително посещения за споделяне на опит и обмен на длъжностни лица за обмен на най-добри практики, ноу-хау, трансфер на идеи, техники и подходи. : Целта на дейността е следствие от целите на проекта за повишаване на квалификацията и конкурентоспособността на човешките ресурси, заети с услуги, свързани с консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС. Дейността кореспондира пряко с общата и следните специфични цели на проекта, а именно: Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на лицата, ангажирани в организации, с услуги, свързани с консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС. Обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно изпълнение на проекта за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение; Задълбочаване и развиване на ефективното сътрудничество между ЕТ "Рая Коева-Вълкова" и FLY CLUB TRAVEL AGENCY с полза за двете страни и фокус върху специфичните проблеми в областта на човешките ресурси, заети в бранша чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т. н Повишаване на конкурентоспособността на работната сила; Развиване на ефективно сътрудничество между работодателите; Основната цел на дейността е изграждане на допълнителни, специфични компетенции на заетите лица в бранша с оглед създаване конкурентоспособни кадри в сферата консултантски услуги от европейско и световно ниво. Изпълнението на дейността ще осигури възможност за обмен и въвеждане на добри практики, обмяна на знания и придобиване на умения за решаване на идентифицираните проблеми, за всички страни участници в проекта. Дейността осигурява изпълнението на ключовия елемент от Лисабонската стратегия за учене през целия живот, като осигурява формирането на допълнителни знания и умения у целевите групи в реални условия. Дейността е необходима за успешното реализиране на целите на проекта за обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау и е предпоставка за повишаване на компетенциите на кадрите, свързани с консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС. Тя ще създаде работещ механизъм за придобиване на практически умения в сферата на идентифицираните на база анализите иновативни практики. Дейността ще се осъществи чрез междуфирмен обмен на опит и разкриване на областите на "дефицитни" знания, необходими за успешна интернационализация и развитие на фирмената дейност. Чрез организиране и провеждане на управляема дискусия, ще се разкрият основните проблемни области в управлението на човешките ресурси, свързани с изграждането на конкурентни предимства в интернационална среда. Ще се актуализират и конкретизират на области на обучение на фирмените мениджъри и специалисти с акцент върху интернационализацията и експортно-ориентираното поведение, като условие за постигане на устойчиви конкурентни предимства. Темите, които ще обхване обучението като иновативни похвати ще допринесат за конкурентното предимство на обучените служители. Придобитите компетенции ще повишат адаптивността им към предизвикателствата на съвременния пазар на труда, тяхната подготовка, компетентост и мотивация. Дейността ще бъде разгърната в следните етапи: - Разработване и комуникиране до заинтересованите страни на подробен план-график за подготовка и провеждане на обученията; - Планиране, организиране и провеждане на обученията;
 • Организация и управление на проекта: Дейността подпомага постигането на общата и специфичните цели на проекта, като кореспондира пряко със следните специфични цели: Осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в проекта дейности; Създадена организация за изпълнение на дейностите в проекта така, че да се избегнат евентуални забавяния и непланирани проблеми в хода на изпълнение на проекта с цел ефективно управление и администриране на проекта; Осигуряване на система от принципи и правила за изпълнението на проекта, включваща разпределение на ролите и задачите на ключовите участници в проекта.
 • Информираност и публичност: Дейността цели осигуряване на добра информираност на обществеността по отношение на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, финансиран с финансовата помощ на ЕС както и за съблюдаване изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Чрез дейността, резултатите от проектните дейности ще достигнат до представителите на целевата група и широк кръг от заинтересовани лица. Осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в проекта дейности;
 • Оценка на постигнатите резултати : Дейността подпомага постигането на общата и специфичните цели на проекта, като кореспондира пряко със следните специфични цели: Осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в проекта дейности; Дейността е пряко свързана с изпълнението на проекта. Изпълнението й има за цел да се предостави независимо мнение относно следните въпроси: разходите по проекта са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, дейностите по проекта са извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление. За да обхване цялостното му изпълнение, одита ще бъде извършен след приключването на всички останали дейности по проекта, но в рамките на периода за отчитане.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

186 327.00 BGN
186 327.00 BGN
182 651.42 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 316.35 0.00 177 010.65 186 327.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 316.35 0.00 177 010.65 186 327.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Наем на зала за 2 мероприятия в Гърция и 2 мероприятия в България , Стойност: 18 000.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на материали и консумативи, Стойност: 800.00
Предмет на предвидената процедура: Информация и комуникация - съгласно условията и изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., Стойност: 3 000.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на оборудване за нуждите на проекта, Стойност: 4 000.00
Предмет на предвидената процедура: Оценка на постигнатите резултати , Стойност: 3 000.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на обучител и обучител лектор за провеждане на обучения, Стойност: 11 500.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на счетоводител на проекта, Стойност: 6 615.00
Предмет на предвидената процедура: Извърване на проучванена възможно най-добрите практики в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС, Стойност: 16 000.00
Предмет на предвидената процедура: Анализ на възможно най-добрите практики в областта на консултантски услуги в полза на туристическия бизнес в България, Гърция и ЕС, Стойност: 24 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на онлайн платформа за обмен на информация между представители на туристическия бизнес, Стойност: 20 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.