English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG14MFOP001-5.003-0001-C02
Повишаване на престижа на продуктите в сектор Рибарство в Община Пазарджик
==> Програма за морско дело и рибарство
28.01.2019
28.01.2019
28.08.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Пазарджик

Описание

Настоящето проектно предложение е насочено към  СЕКТОР "ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ"

     Настоящия проект има амбицията да проведе регионална, рекламна кампании на територията на община Пазарджик за повишаване имиджа на продуктите от аквакултури. Кампанията ще бъде насочена към представяне на информация на потребители за различните видове аквакултури характерни за региона и видове аквакултури с пазарен потенциал. Успоредно с това информационната кампания ще акцентира като посочва и тежките последици за природа и обществото от нежелания улов – бракониерството на аквакултури.
    Посланието на кампанията на Община Пазарджик ще бъде „Да включим рибата и рибните продукти в своя балансиран и здравословен режим и хранене“.
    Промоционалните дейности предвиждат запознаване аудиторията с доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов и аквакултури с идеята да се насърчи потреблението им. Предвижда се изработване на Рекламен клип, информационен филм, рибен наръчник, флаери, плакати, беседи пред учениците, и представяне на всички дейности в социалните мрежи. 
    Проектът включва провеждането на различни събития. Предвидена е и дегустация на рибни продукти и продукти от аквакултури с цел съчетаване информация с практика в края на кампанията.

         Акценти в кампанията ще бъдат към популяризиране на рибни продукти с пазарен потенциал – есетри, африкански сом, пъстърва и характерни за региона видове. Изброените видове имат много добър или отличен пазарен потенциал, тези видове имат търговско значение при отглеждането им за регион Пазарджик. Всички те се отглеждат по фермерски начин, което е щадящо за природната среда. Представянето им ще бъде съпроводено и с информация за намаляване и спиране на незаконния улов и тежките последици за природата от тези дейности.
Дейности
 • Дейност №1 Начална пресконференция запознаване на местните медии и чрез тях обществеността за предстоящата кампания;: Екипа по проекта ще стартира с първоначална пресконференция, на която ще се представят дейностите на кампанията, целите и резултатите, които ще се постигнат.
 • Дейност №2 Създаване страница на кампанията в социалните мрежи с цел достигане до максимален брой лица. : Предвиждаме създаване на страница в Социалните мрежи, която да бъде изработена и изготвена професионално в синхрон с целите и слогана на кампнията. Идеята на страницата да може не само чрез информацията, но чрез визията си да привлече внимание върху темите и проблемите на кампанията. Страницата ежедневно ще бъде поддържана. Ще представя предстоящите и текущите дейности по проекта. Ще отразява резултатите от изминалите събития. Предвиждаме страницата да ползва и платените услуги за разпространение с цел да достигне до максимално много лица.
 • Дейност №3 Изработка на Слоган, Лого и Графична визия за Кампанията; : Изработка на Слоган, Лого и Графична визия на промоционалната кампания. Тази дейност ще бъде реализирана в две посоки. Първата посока е изработката на слоган и графична визия за популязиране на предимствата от консумация на аквакултури. Втората посока в изработката на слоган и графична визия ще бъде да се спре незаконния улов и последиците за природата от тази дейност. Логото на кампанията ще бъде общо и като отличителен знак. Изпълнението на тази дейности ще бъдат прецизирани и реализирани от специалисти за да може да са лесно запомнящи се и носещи съответното послание с цел постигане на заложеното по проекта.
 • Дейност №4 Разработване, отпечатване и разпространение на Информационни и материали за кампанията;: Флаер №1 ще бъде насочен към изпълнението на целите на кампанията - подобряване предлагането на пазара на аквакултури в регион Пазарджик; повишаване на потреблението на аквакултури в регион Пазарджик, подобряване на престижа на продуктите от аквакултури отглеждани и получени по метода на слабото въздействие върху околната среда; Изработка – формат А5, хартия 150 грама, гланц, пълноцветни – 4000 броя; Флаер №2 ще бъде насочен към Привличане на вниманието и повишаване на информираността на обществеността за последиците от незаконния улов и бракониерство, като се цели да доведе до ограничаване и намаляване на тези дейности. Изработка – формат А5, хартия 150 грама, гланц, пълноцветни - 4000 броя Плакати - Разработването, отпечатване и разпространение на плакати, съдържащи основните послания на кампанията в двете избрани посоки. При разработването на печатния материал задължително ще се съдържа логото, слогана и избраната графична визия в зависимост от посланието. Задължителен елементи ще бъдат и съответните знаци и абревиатури на оперативната програма. Разпространяването им ще бъде съобразено с нормативната уредба – на позволени от общината места. Плакат №1 Съдържа основните послания на кампанията - полезност и висока хранителна стойност на продуктите от аквакултури и техните предимствата и ползите от употребата им; Формат А3, цветност 4+0, хартия 130 грама. – 1000 броя Плакат №2 Съдържа информация за привличане на вниманието и повишаване на информираността на обществеността за последиците от незаконния улов и бракониерство. Формат А3, цветност 4+0, хартия 130 грама. – 1000 броя Рибен наръчник – малка книжка със забавен вид представяща информация за видовете риба характерни за регион Пазарджик. Ще съдържа информация за аквакултури отглеждат по метода на слабото въздействие върху околната среда с цел да са щадящи за природата и ползите от консумацията. Включените аквакултури ще бъдат с висок пазарен потенциал съгласно нормативните документи на ИАРА. Информацията за определените видове ще бъде съпроводена и с кратки и бързи рецепти за приготвяне на дадената риба. Формат - А6 -големина , 5 листа,+ 2 корици, УВ ЛАК, цвят 4+4 , 150 грама хартия - 500 броя. Разпространението на всички информационни материали ще става на ключови места в общината където човеко потока е голям - обществени, частни и държавни институции. Специално внимание ще бъде отредено и на местата за разпространение в търговската мрежа където хората правят своя избор при закупуването на храна като по този начин ще достигнат до максимален брой лица. Всички ще имат и своя електронен вариант, които ще бъде разпространяван ежедневно през социалните мрежи. Описаните информационни материали по кампанията ще бъдат разпространени по всички населените места на община Пазарджик. Населените места на общината са 32 броя. Разпространяването на материалите ще бъде съпроводено и с осъществяване на контакти с местните представители и общественици държавни и обществени учреждения, формални и неформални групи. – кметства, читалища, училища, пенсионерски клубове, места където се събират местните представители и др. С цел достигане до максимален брой лица заложените по-горе информационни материали ще бъдат разпространени и на възлови обществени места в общинските центрове на Област Пазарджик. Общинските центрове в област Пазарджик са 12 на брой и изготвените материали ще им бъдат предоставени и разлепени за да може и местната общественост да бъде информирана. Това ще даде мащабност на кампанията и ще обхване населени места с проблеми в незаконния улов поради наличността на големи водни обекти.
 • Дейност № 5 - Изработка на информационен филм и Разпространение сред учениците в Община Пазарджик: Времетраене до 10 минути. Съдържание, основните послания на кампанията - полезност и висока хранителна стойност на продуктите от аквакултури и техните предимствата и ползите от употребата им. Ще бъдат представени риби характерни за регион Пазарджик, аквакултури, които се отглеждат по метода на слабото въздействие върху околната среда с цел да са щадящи за природата и ползите от консумацията им. Филма ще бъде разпространен сред училищата на община Пазарджик – предоставен безплатно като училищен материал за часовете по здравословно хранене. С цел неговото популяризиране се предвижда пилотно провеждане на 10 лекции сред учениците 1-5 клас или 7-12 год. Таргетиране на тази целева група е цел да насочим част от основните ни дейности към подрастващото поколение, което трябва на този етап да изгражда и формира здравословни хранителни навици, едно от които е консумация на аквакултури. В беседите ще се насочи и вниманието на подрастващите към вредите за природата от незаконния улов-бракониерство. На тази възраст се формират навици и ценности, което е важно младите хора да изграждат правилна позиция за опазване на природните дадености. Формат: 1 брой до 10 мин. Quicktime (.mov); Codec: DV25 Filed Order: Lower field, Resolution: 720*576 (PAR-1.09) Audio: 48KHz 16bit, Stereo (uncompressed), Level: -9dB
 • Дейност № 6 Изработка на 30 сек. Рекламен клип и Разпространение на клипа: Изработка и Разпространение на Рекламния клип за популяризиране на ползите от консумация на риба с цел повишаване на потреблението на аквакултури в регион Пазарджик и подобряване на престижа на продуктите от аквакултури отглеждани и получени по метода на слабото въздействие върху околната среда. Целева група - обществеността на регион Пазарджик. Посланието ще е насочено към важната хранителна стойност на аквакултурите с цел промяна на тяхното потребителско поведение и успоредно с това повишаване консумацията на аквакултури. Това от своя страна ще доведе до подобряване на имиджа на сектора. Продължение на тази дейност е да бъде представен на широката общественост. За тази цел ще бъде закупено рекламно време на наличните видео билборди, които са на централни места в града за излъчване на рекламния клипа. Екипа по проекта предвижда в рамките на месец след избора на изпълнител да изготви рекламния клип. За период от 3 месеца ще бъде излъчван на видео стена в централната част на града всеки ден по 3 пъти на ден. Период на излъчване на клипа – 3 месеца; Формат на клипа -1 брой до 30 сек.; Quicktime (.mov); Codec: DV25 Filed Order: Lower field, Resolution: 720*576 (PAR-1.09) Audio: 48KHz 16bit, Stereo (uncompressed), Level: -9dB
 • Дейност № 7 Рибна дегустация в централната част на град Пазарджик: В края на информационната кампания предвиждаме да бъде извършена Рибна дегустация на подходящо място в центъра на града. Идеята на дегустацията е да се съчетае с местно обществено събитие за да се използва максимално ситуацията за обхващане на по-голям кръг от обществеността. На специално подготвен щанд ще се приготвят и предлагат местни видове риба отглеждани във ферми и рециркулационни системи от регион Пазарджик. Успоредно с това ще бъде изработен и поставен рекламно забавен макет на риба, с който може да се снимат по забавен начин участниците в дегустацията. Като допълнение към дегустационния щанд ще бъде изграден детски кът с аниматор, който по забавен за децата начин ще им предоставя информация за рибата, нейните хранителни стойности и колко е важно да пазим природата. Като част от цялостната концепция за дегустацията ще бъде проведена и кратка анкета където участниците ще изкажат мнението си аквакултурите, консумират ли рибни продукти и оценка за дегустираните аквакултури. Анкетата ще бъде обработена и представена във финалния етап на проекта - заключителната пресконференция.
 • Дейност № 8 Заключителна пресконференция запознаване на местните медии и чрез тях обществеността постигнатото за периода на реализиране на кампанията;: Екипа на проекта ще реализира заключителна пресконференция , на която ще представи подробно изпълнението дейности, постигнатите резултати и възможностите, които могат да бъдат продължени в бъдеще с цел консумацията на аквакултури в региона да нарасне значително.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой на проектите за мерки за предлагане на пазара и помощи за складиране, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Промяна в обема на първите продажби, които не са осъществени от ОП, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Изменение в стойността на първите продажби, които не са осъществени от организации на производители, Целева стойност: 3 000.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

36 450.00 BGN
36 450.00 BGN
0.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Рибарство и аквакултури

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕФМДР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 9 112.50 0.00 27 337.50 36 450.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 112.50 0.00 27 337.50 36 450.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Създаване и поддръжка на страница на кампанията в социалните мрежи ., Стойност: 714.80
 • Обособена позиция 1: Създаване и поддръжка на страница на кампанията в социалните мрежи .
Предмет на предвидената процедура: Изработка на Слоган, Лого и Графична визия за Кампанията; , Стойност: 3 350.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на Слоган, Лого и Графична визия за Кампанията;
Предмет на предвидената процедура: Разработване, отпечатване и разпространение на Информационни и материали за кампанията;, Стойност: 10 660.00
 • Обособена позиция 1: Разработване, отпечатване и разпространение на Информационни и материали за кампанията;
Предмет на предвидената процедура: Изработка на информационен филм и Разпространение сред учениците в Община Пазарджик, Стойност: 9 450.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на информационен филм и Разпространение сред учениците в Община Пазарджик
Предмет на предвидената процедура: Изработка на 30 сек. Рекламен клип и Разпространение на клипа, Стойност: 6 400.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на 30 сек. Рекламен клип и Разпространение на клипа
Предмет на предвидената процедура: Рибна дегустация в централната част на град Пазарджик, Стойност: 5 880.00
 • Обособена позиция 1: Рибна дегустация в централната част на град Пазарджик

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.