English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0010-C01
Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
09.10.2017
16.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Предложеният проект стъпва на разбирането, че увереността и способността да се изразяваме са фундаментално свързани с нашите умения да вземаме решения и да взаимодействаме с другите без страх и опасения. Освен това, те са свързани и с любопитството, с това да сме отворени към новите възможности и алтернативи. Свързани са с чувството, че имаме право да изразяваме нашите идеи, мисли и чувства и да се развиваме. Тези качества и умения изискват доста усилия от съвременните деца и младежи. Придобиването и развиването им е още по-сложно, когато говорим за деца и младежи с увредено зрение. Крехкото самочувствие и липсата на вяра в себе си често водят тези деца и млади хора към изолация, в която те понякога сами се поставят, за да не е необходимо да поемат рискове, отговорности и задължения, за които смятат, че не са подготвени. Това, в комбинация с често изначално занижените очаквания от страна на родителите и общество, което не е достатъчно информирано нито относно конкретните ограничения на различните зрителни нарушения, нито относно оперативните възможности на хората с тези нарушения, в крайна сметка води до над 90% безработица сред лицата с увредено зрение в трудоспособна възраст. 
За да прекъснем гореописания порочен кръг и да променим нагласите, очакванията, темпото на приобщаване, адекватността на гарантирането на равни възможности и в крайна сметка пригодността за заетост на хората със зрителни увреждания, предлагаме да внедрим и направим устойчив на наша почва опита на партньорите от Уелс:
- за организиране и провеждане на театрални уъркшопи с деца и млади хора с увредено зрение с цел развитие на вербална и физическа увереност в изразяването
- и за повишаване информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение, както сред специалистите, които се грижат за тях и подпомагат процеса на тяхното развитие, така и сред самите родители.
Дейности
 • Управление на проекта - техническо и финансово: Цели на дейността: Постигане на успешно управление на всички проектни дейности, мониторинг на постигнатите резултати и тяхното съответствие с обещаното в проектното предложение и успешно отчитане – техническо и финансово - на проекта. Формиране и работа на административния екип - група за техническо и финансово управление - на проекта, който ще се състои от ръководител и счетоводител от всяка българска партньорска организация и координатор от страна на партньора от Великобритания. Задачите на екипа по проекта ще се състоят в управление и логистика на проекта; счетоводно обслужване; координация, управленческа дейност. Във връзка с всяка една от дейностите ще се изготвя матрица за проследяване на изпълнението й по месеци - планове, програми, срокове, изпълнители - и когато е необходимо предприемане корективни действия. На база отделните матрици по дейности ръководителят на проекта ще следи ежемесечно постигането на заложените резултати. Ръководителят на проекта ще организира периодични онлайн срещи, освен срещите лице-в-лице. Екипът по реализация на проекта ще отчита свършеното до момента, ще поставя възникнали проблеми и т.н. В края на реализацията на проекта ще се проведе заключителна среща, на която ще бъде направен отчет. Срещите по проекта ще бъдат 3 – 1ва среща в София, България - (съвместена с обучението в София по дейност 3 от страна на експерт на UCAN Productions); 2ра среща в Кардиф, Уелс – (съвместена с участието в обучението по дейност 3 при чуждестранния партньор) и 3та среща в София, България – в края на проекта с отчетни цели. Последната среща ще включа партньорите само от България. Всички срещи по проекта ще посветят един ден на въпроси, свързани с управлението, вътрешното оценяване и докладни цели. Изработването на матрици за постоянно проследяване на прогреса на проекта ще вклюва работа по описание на рисковете и вероятността на тяхното възникване, както и ефектите, които биха имали върху проекта. Превенцията вече е отчетена и заложена в проекта по отношение на следните идентифицирани рискове: - безопасност на участниците с нарушено зрение - дейностите с децата ще се реализират в позната за тях среда, в помещения на двете СУУНЗ; в работата с тях винаги ще има един ко-фасилитатор психолог или специален педагог от съответното училище; - закъснения или невъзможност на доставчиците да осигурят необходими материали или консумативи - партньорите притежават необходимите компетенции, така че зависимостта от външни доставчици и подизпълнители да е сведена до минимум. В случай на необходимост от брайлов печат ще се използва печатницата на СУУНЗ "Луи Брайл" в София, а поръчките на материали и консумативи ще се правят с достатъчен времеви толеранс и само към доказани доставчици, така че рисковете да са минимизирани. Външната оценка на проекта ще бъде възложена на организация с опит в сферата, която ще получи пълен достъп до всички материали и резултати по проекта, до целевите групи и самите дейности, които се реализират; - планираните въпросници и постоянна комуникация с целевите групи ще създадат необходимите предпоставки за получаване на обратна връзка относно ефектите, които проектът има върху тях и в същото време ще допринесат за гарантиране на устойчивост на резултатите; - проблеми в партньорството - интензивните дейности по подготовка на проекта и успешната комуникация до момента създадоха връзки на тясно сътрудничество и желание за съвместна работа. Част от партньорството вече е работила заедно, а новите организации изцяло споделят ценностите, целите и приоритетите на настоящото предложение, а именно да предоставят подкрепа на хора с увреждания и техните семейства за успешна интеграция, активно участие в и принос за обществения живот - социален, културен и професионален. Правилата на проекта ще бъдат разяснени от самото начало, по време на първата партньорска среща, а групата за техническо и финансово управление на проекта ще обсъжда всички възникващи въпроси и проблеми с необходимата честота.
 • Информация и комуникация: Цели на дейността: Да разпространи възможно най-широко информация за програмата, проекта и неговите резултати. За да достигнем възможно най-широк кръг заинтересовани лица и организации и да постигнем максимално единодействие в работата на партньорите, дейностите по информация и комуникация, които ще предприемем ще изискват приноса на всички организации и ще се реализират посредством синхронизираните ни съвместни усилия. Предвиждаме следното: • публикуване на информация, новини и проектни резултати на сайтовете на партньорите, както и на техните фейсбук страници; • представяне на проекта и трансферираните подходи/практики по време на събития, организирани от партньорите – например училищни представления и тържества, семинари, конференции, експертни срещи; • създаване на списък със заинтересовани страни и разпространение към тях на информация за проекта - връзка с родители, обучители, специални педагози, ресурсни учители, театрални експерти, асоциации и сдружения, театри, РУО, държавни и местни служби и агенции, АСП, ДАЗД и прочие. Методологията за информирането и въвличането в проекта на въпросните заинтересовани страни, ще отчита какво значение проектът би имал за тях и обратно, както и до каква степен двете страни биха били повлияни една от друга. Списъкът със заинтересовани страни ще бъде продукт, който ще бъде редовно осъвременяван с откриването на нови организации и личности, които имат връзка с нашата работа; • паралелно със списъка на заинтересованите страни, ние ще работим и по самите инструменти за информиране – електронен бюлетин на всеки два месеца, статии с информация за проекта – поне 2 печатни и 2 електронни, плакати и листовки, налични в печатна и ел. версия на български език и в електронна версия на английски език, видео материали, включване на темата за проекта в текущи събития, организирани от партньорите по различни поводи и прочие. • създаване на сайт на проекта, на който да са публикувани всички резултати, видео материали, снимки от дейностите с целевите групи; • запис на всички материали, включително видео материали от дейностите с децата, по проекта на DVD – за ползване от всички заинтересовани да включат в компетенциите си умения за използване на театрални упражнения в работата с деца и младежи с увредено зрение, както и за повишаване на личната и не само визуална информираност. Видео материалите имат особено голямо значение за демонстриране на постиженията на проекта пред зрящата аудитория, затова и ги включваме като важно средство за споделяне на нашата работа и постижения; • по една стартова прес-конференция в София и Варна и по едно заключително събитие, което ще има по-различен характер и смисъл и е описано подробно в отделна дейност 8: „Публично демонстриране и разпространение на постигнатите резултати“. Работата по останалите дейности по проекта ще протича в постоянен режим на прозрачност и комуникация, така че за всички, до които проектът се докосне да става ясно на каква база стъпва той, какви са междинните и крайните цели и по какъв начин могат да бъдат използвани неговите резултати. Така например, всички обучения и семинари, които ще включват и участници, които не са част от екипа по проекта, ще играят ролята и ще бъдат използвани като на събития по разпространение. Проектът ще използва множество методи за разпространение на информация и комуникиране с всички заинтересовани страни. Партньорите ще имат задачата постоянно да откриват начини за разпространение на резултатите според техните контакти, сътрудници, дарители, побратимени организации и прочие. За партньорите ще бъде практика да се отчитат на всеки 2 месеца относно реализираните дейности по информиране, като по този начин те ще обменят идеи и ще си помагат.
 • Повишаване на капацитета на българските партньори и заинтересовани страни по отношение прилагането, мониторинга и оценката на предстоящите за валидиране и внедряване социални иновации: Цел на дейността: да организира за представители на втората целева група две обучения във връзка с двата иновативни подхода, които настоящият проект ще въведе трайно в практиката в България Първото от двете предвидени обучения ще постави фокуса върху повишаване на т.нар. визуална информираност на целевата група, а именно запознаване с широк кръг зрителни увреждания и тяхното въздействие върху възможностите на засегнатите деца и млади хора, потенциала за развитие на последните и предлагането на възможно най-добрата подкрепа и помощ за тяхното успешно личностно и социално развитие. Това обучение, по т.нар. „визуална информираност“ („visual awareness”) ще бъде организирано и проведено в София, България в рамките на 3 дни и ще бъде водено от лектор от UCAN, които от 2016 г. са сертифицирани да провеждат такива обучения за бъдещите офталмолози, които се обучават в Кардифския университет. Практиката на UCAN в тази сфера обаче ще бъде разгледана от гледна точка на представяне на темата за „визуална информираност“ от страна на самите млади хора с нарушено зрение, защото те са истинските експерти в сферата. Тъй като разходите за включване в това обучение на член на UCAN с нарушено зрение биха били много по-високи, избраният лектор ще бъде с нормално зрение, но член и директор на организацията от самото й учредяване и опитен обучител, провеждал курсове по темата. Участниците от България ще бъдат ангажирани с това да работят с групите деца и младежи с увредено зрение в София и Варна, за да предадат концепцията и да ги подготвят като бъдещи фасилитатори на подобни обучения за други заинтересовани лица и широката общественост. Това обучение ще бъде в началото на проекта, за да положи основите на бъдещата работа и да въведе групата в първата иновативна практика от Уелс. Второто обучение, отново тридневно, ще постави фокуса върху другата иновация, която проектът ще трансферира трайно към България, а именно използването на „театрални уъркшопи за развиване на физическото и вербално изразяване на деца и младежи с нарушено зрение“. Обучението ще се проведе в Кардиф, Уелс, където UCAN ще организират за участниците от България демонстрационни уъркшопи с местна редовна група деца и младежи с увредено зрение, включени в т.нар. „Клуб на Маги“. UCAN са ситуирани в Факултета по оптометрия и науки за зрението (ФОНЗ) на Кардифския университет и благодарение на това се радват на чудесна ангажираност от страна на местната общност и активно участие в дейностите за деца и младежи (на възраст от 7 до 25 години) с нарушено зрение, които организират. „Клуб на Маги“ предлага на участниците възможност да се включват в различни артистични дейности на ротационен принцип (музика, театър, цирково изкуство, тактилно изкуство). Всички упражнения се водят от опитни фасилитатори. Срещите са с продължителност от около час, последвани от време за почивка и социализация. Фасилитаторите се грижат за това всички да са въвлечени и подкрепят групата като цяло и членовете й индивидуално. Театралните дейности с децата: • подобряват техните социални умения; • развиват самочувствието и увереността на децата и младите хора; • дават възможност на участниците да създават и поддържат приятелства; • създават усещане за общност, в която всеки е ценен и приет; • предлагат на децата и младите хора с нарушено зрение подходящи модели за подражание. Обучението, което ще бъде оранизирано за участници от България ще има за цел да представи на практика и да обясни в детайли театралната работа с деца и млади хора с нарушено зрение, която се извършва в рамките на „Клуб на Маги“, но и не само. UCAN имат допълнителни дейности, чрез които превръщат свои млади незрящи участници в уъркшоп фасилитатори – UCAN LEAD, което също е от изключително значение за практиката, която ще създадем в София и Варна, защото нашата цел е постепенно да предаваме задачите по организиране и провеждане на театрални уъркшопи на нашите участници с нарушено зрение и максимално да ги овластяваме.
 • Проучване и изготвяне на анализи и ръководства за приложението на социалните иновации от Уелс, които предстои да бъдат валидирани и внедрени в българската практика: Цел на дейността: да проучи в дълбочина възможностите на двата иновативни подхода и да опише тяхната приложимост в българската практика по един устойчив начин, който ще ги направи достъпни за широк кръг заинтересовани лица. Обученията, които експертите от Уелс ще организират за българската група в рамките на дейност 3, ще бъдат използвани за емпиричното проучване на използваните от UCAN подходи. То обаче следва да бъде подкрепено и от документално проучване, което да позволи на експертния екип от България да довърши успешно анализа на двете иновативни практики. С помощта на британските колеги, екипът анализатори от България ще проучи документация, свързана с „визуалната информираност” и „театралните уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение”. Анализите, които ще бъдат изготвени във връзка с двата подхода, задължително ще включват ръководства за тяхното прилагане, благодарение на които екипът по проекта ще разполага със задълбочена обосновка (защо са ни необходими и до какви резултати са довели в британската практика) и ясни стъпки, чрез които да може: - да организира и провежда подобни дейности; - да провежда ефективна подготовка на млади хора с нарушено зрение с цел активно включване в дейностите по повишаване на обществената визуална информираност, както и в театрална работа с групи с нарушено зрение. Разработените анализи и участието в обученията, заложени в предходната дейност, ще направи възможна и последващата валидация на иновативните подходи.
 • Валидиране и внедряване в практиката на българските партньори на социална иновация "театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение": Цел на дейността: да изпробва на практика с групи деца и млади хора с нарушено зрение в София и Варна възможностите на театралните уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност, както и да мотивира участници с нарушено зрение постепенно да поемат ролята на фасилитатори. В двата града в България, в които има специални училища, помагащи на деца и младежи с нарушено зрение – София и Варна – ще бъдат сформирани групи от по минимум 10 участника, които заявяват мотивация и готовност да бъдат не само приемаща страна, но и потенциални активни бъдещи фасилитатори и обучители. Срещите с участниците ще бъдат поне 15 за цялата продължителност на проекта и ще имат за цел да ги въведат в т.нар. приложен театър и да работят за укрепването на тяхната увереност, особено по отношение на комуникацията им със света извън зоната на комфорт. Всяка среща (театрален уъркшоп) ще има продължителност от 1ч. 30 мин. до 2ч. с кратка пауза във втория случай. Експертите, които ще провеждат уъркшопите ще бъдат колектив, включващ минимум 3 души, работещи едновременно, един от които винаги е водещ фасилитатор (театрален експерт, който определя програмата с упражнения), а поне един от останалите двама ко-фасилитатори е психолог или специален педагог от съответното училище. Поне двама – фасилитаторът и един от ко-фасилитаторите – трябва да са преминали двете обучения, които ще бъдат организирани в рамките на дейност 3. В случай на включване на повече участници, при заявен интерес и желание за работа, експертите ще се стремят да организират децата и младите хора така, че едновременно да се работи в група от 8 до максимум 15 деца. Упражненията, които ще бъдат използвани в рамките на уъркшопите ще следват логиката на проект V.I.S.I.ON и ръководството, съпровождащо анализа на тази иновативна практика. Срещите ще стартират с упражнения за формиране на група (ансамбъл), което има за цел представяне и опознаване, което следва да доведе до оформяне на група, на „отбор” деца и млади хора с нарушено зрение, които съзнателно участват в обща дейност, която е полезна и благотворна за всички. Постигането на такива отношения между участниците е от съществено значение, защото увереността, освен всичко останало, означава да може да вярваш, както в самия себе си, така и в хората, с които си заедно в определена инициатива, да работиш с тях в екип, да се подкрепяте и да вярвате в кредото, че представянето и постиженията на всеки индивид зависи от представянето и постиженията на другите, което изисква от индивида да подкрепя останалите членове в групата. Формирането на групата следва да включи също така представяне на екипа фасилитатори, за да получат участниците с увредено зрение ясна представа с кого им предстои да работят. Други упражнения ще бъдат насочени към преодоляване на идентифицирани проблеми и формиране на умения и увереност, което представлява основна цел на участниците, посредством забавни и освобождаващи театрални упражнения. Ще се преминава през упражнения за споделяне на идеи, игра и създаване заедно, което е необходимо с цел генериране на идеи, около които да еволюират различните мини етюди или цялостни постановки. За да достигнат групите успешно до зрелост за съвместно споделяне, те ще правят и упражнения за представяне на това, което са научили/изградили/развили с помощта на театралните уъркшопи. Упражненията за размисъл, оценка и завършек имат за цел да резюмират свършеното и да позволят на участниците да си тръгнат с усещане за постижение. В процеса на реализиране на горната комбинация от упражнения, фасилитаторите ще се стараят да развиват уменията на участниците да говорят, да споделят, да се изразяват уверено, да анализират и да обясняват какви са техните силни страни, компетенции и умения, както и различни специфики, свързани с тяхното зрително увреждане, които представляват важна информация за всички заинтересовани страни, включително потенциалните бъдещи работодатели.
 • Валидиране и внедряване в практиката на българските партньори на социална иновация "повишаване информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение" - "визуална информираност": Посочената дейност е включена в проекта с цел максимално широко обхващане на представители на заинтересованите страни и първата целева група. На база на изработения анализ на иновативния модел „визуална информираност“ и ръководството за неговата реализация чрез фасилитатори с нарушено зрение, както и двете проведени обучения – в София и Кардиф - българските партньори ще проведат целенасочена подготовка на групите с нарушено зрение в София и Варна, така че да предадат на участниците уменията необходими за представяне на тяхното конкретно състояние, потенциал, възможности, таланти, интереси и цели в живота. Тази част от дейността е тясно свързана с валидация на модела с „театрални уъркшопи“ и в много голяма степен се преплита с нея, защото увереността и уменията за изразяване са задължителни и тук. Ние не искаме да бъдем „адвокати“ на младите хора с увредено зрение и да говорим от тяхно име, а да ги овластим да го правят сами, разбира се с подкрепата и неизменното рамо на хората, работещи с тях. В процеса на подготовка на младежите от България ще се използват и добрите примери от UCAN Productions, които са разработили цяла серия от видео материали, в които млади хора с нарушено зрение говорят за себе си, за проблемите, с които се сблъскват, за подкрепата, която получават и за стъпките напред, които правят. В процеса на работа с децата, експертите от българските организации ще организират и проведат 2 еднодневни обучения по „визуална информираност“ за представители на целевите групи и заинтересовани страни, на които ще присъстват и деца/младежи с увредено зрение. На всяко от двете събития ще трябва да присъстват поне 30 участника, които не са били част от обученията в София и Кардиф. Присъстващите деца и младежи с нарушено зрение ще бъдат почетни гости на събитията и всеки елемент от представяната информация ще бъде предварително съгласуван с тях и те ще имат възможност да споделят свой опит и впечатления по различните въпроси в програмата и да отговарят на въпроси от останалите участници, представителите на първата целева група и на заинтересованите страни. Тези обучения ще имат за цел, както да повишат „визуалната информираност“ на местните общности в София и Варна, така и да бъдат генерална репетиция за младите хора за предстоящите заключителни събития, на които те ще поемат водещата роля. За двете обучения партньорите от България ще се снабдят и с комплект очила за симулация на различни видове зрителни увреждания, които ще използват в хода на обученията и ще включват в различни демонстрационни упражнения. Очилата са инструмент, който партньорите ще използват в различни дейности и симулации и след края на проекта. Те са отлично средство за влизане в "чуждите обувки" и получаване на реална представа за конкретно заболяване или състояние. Всички сме наясно, че има много успешни хора с нарушено зрение, които живеят пълноценен, щастлив живот, изпълнен с постижения и развитие. Тези хора обаче са по-скоро изключения от общото правило, особено в нашето общество, в което повече от 90% от хората с нарушено зрение в активна възраст са безработни, а повечето от онези, които работят са ангажирани в предприятия и организации, създадени от и за хора с нарушено зрение. Според информация от Съюза на слепите в България от 15 хил. членове с намалено зрение от 70 до 100% приблизително 5600 души са в активна възраст (18 до 64г.), но от тях заети са едва около 640. Поради това ние залагаме таргет да работим за промяна на обществените нагласи, които понастоящем стъпват на погрешни концепции поради липса на адекватна информация.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проекта: Вътрешна - от страна на екипа по проекта и други служители на партньорските организации; от страна на участниците с нарушено зрение; от страна на заинтересованите страни - родители, ресурсни учители, експерти, работещи с деца и младежи с увредено зрение, включително театрални експерти. При реализацията на проекта ще бъдат използвани следните процедури за вътрешна оценка: - изготвена матрица за следене и определяне на корективни действия (в случай на необходимост), която ще се попълва от ръководителя на проекта, въз основа на информация, предоставяна от отговорните експерти в средата на изпълнение и края на изпълнение на дейността; - периодично ще се провеждат срещи на екипа по проекта – 2 в България и 1 в Уелс, в допълнение между всички ще се поддържа постоянна връзка по e-mail, чат и телефон, като се отчита свършеното и се набелязват задачите за следващите периоди; - след реализацията на всяка една от дейностите ръководителят ще осведомява екипа по проекта и ще отчитат постигнатите резултати, ще се прави анализ за силните и слаби страни и ще се търси решение на възникнали проблеми; - изпълнението на дейностите и постигнатите резултати ще се разгласяват в медии, сред заинтересованите страни и бенефициентите посредством имейли и електронен бюлетин (поне по едно издание на всеки два месеца), за получаването на обратна връзка и изискване на корективни действия отвън; - ръководителят ще следи за спазване на плана за реализация на дейностите, за изпълнение на задълженията на всеки един от членовете на екипа по проекта, както и за целесъобразното разходване на средствата от проекта; - подготовка и разпространение на анкетни карти при провеждане на всяка една от дейностите по проекта – както сред бенефициентите, така и сред самите членове на екипа - за получаване на обратна връзка и оценка за извършеното; - провеждане на разговори с целевата група и представители на заинтересованите страни за получаване на мнения, предложения и препоръки, свързани с проекта, които да бъдат публикувани. Освен вътрешната оценка, по проекта ще бъде възложена и изпълнена и външна независима оценка на резултатите по проекта.
 • Публично демонстриране и разпространение на постигнатите резултати: Тази дейност има за цел да направи представяне на развитите в децата и младите хора с нарушено зрение компетенции и умения и съответно подобрени възможности за активно участие в обществения живот и пригодност за заетост, което ще бъде от съществено значение за тяхното успешно приобщаване и възползване от предоставените равни възможности. Реализацията на въпросното представяне планираме да се случи посредством две големи заключителни събития – конференции – в София и Варна. На тези конференции, всяка от които следва да обхване поне 50 участника, освен представяне на резултатите по проекта, ние ще дадем възможност на участниците с нарушено зрение да проведат един демонстрационен театрален уъркшоп и кратък тренинг по „визуална информираност“. Експертите, които формират екипа по проекта, ще бъдат помощници на младите хора, които ще носят главната отговорност за провеждането на събитието. На тези две събития планираме да поканим представители на заинтересованите страни и по-широката общественост, включително бизнес средите, защото откровено преследваме дъллгосрочния успех на младите ни участници в професионалното поприще. Бихме желали да се възползваме от публичността, която задължително следва да съпровожда всеки европейски проект, за да демонстрираме колко са способни и уверени младите хора с нарушено зрение и да предизвикаме адекватната реакция на различните структури в обществото – социални, културни, професионални и други – защото за успешното приобщаване и интеграция не е достатъчно желание и готовност само от едната страна.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

180 251.00 BGN
180 251.00 BGN
165 343.03 BGN
95.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 012.55 0.00 171 238.45 180 251.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 012.55 0.00 171 238.45 180 251.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.