English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0060-C02
Иновативна практика за корпоративна социална отговорност
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
27.09.2017
27.09.2017
27.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България
 • Румъния

Описание

Основна цел: Транснационално сътрудничество за обмяна на опит, добри практики, обучение, създаване и въвеждане на цялостен иновативен подход за корпоративна социална отговорност (КСО).
Дейности:
Дейност 1: Анализ и изследване на опита на Румъния и България по отношение на прилагането на практики и модели за корпоративна социална отговорност за идентифициране на иновативната практика
Дейност 2: Осъществяване на транснационално сътрудничество, обмяна на опит и добри практики и обучение за повишаване на капацитета на служителите за разработване и интегриране на иновативни методи и подходи по КСО
Дейност 3: Разработване, адаптиране и валидиране на иновативната практика за корпоративна социална отговорност
Дейност 4: Пилотно прилагане на иновативната практика за корпоративна социална отговорност, чрез провеждане на обучителни семинари за повишаване капацитета на партньори и заинтересованите страни и изготвяне на социални доклади
Дейност 5: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативни елементи за КСО
Дейност 6: Разпространение на постигнатите резултати
Дейност 7: Информация и публичност 
Дейност 8: Организация и управление на проекта. 
Основни резултати:
 - идентифициране и трансфериране на иновативна практика за корпоративна социална отговорност, базирана на прилагане на нови подходи за устойчивост на организациите, чрез инвестиция в човешки капитал и обучение на служителите; 
- обмен на добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство; 
- оценка на въздействието на трансферираният иновативен подход за КСО и разпространени резултати от пилотно изпълнение на иновативната практика.
Дейности
 • Анализ и изследване на опита на Румъния и България по отношение на прилагането на практики и модели за корпоративна социална отговорност за идентифициране на иновативната практика: Дейността предвижда извършване на анализ и изследване на опита на България и Румъния за прилагане на социални иновации и добри практики, насочени към КСО. Ще бъде представен и анализ на действащото законодателството в областта. Анализа ще обхване прилаганите на европейско ниво разпоредби и методи за въвеждане на действащи практики за копрпоративна-социална отговорност, като акцента ще бъде върху инвестицията в човешки капитал чрез образование и обучение на заети лица. Ще бъде проведено проучване сред представители на мениджърски екипи на големи компании, с цел да се отговори на социалните им потребности и да се създадат нови подходи за устойчивост на организациите, чрез повишаване и валидиране на професионалните компетенции на служителите. Основен акцент на анализа ще бъде прилагането на иновативни подходи при идентифицирането социални иновации и добри практики, трансфера и адаптирането им към нуждите на организациите в България и Румъния. Анализът ще съдържа и елемент на предварителна оценка на възможността за прилагане на идентифицираната иновативна практика за КСО.
 • Осъществяване на транснационално сътрудничество, обмяна на опит и добри практики и обучение за повишаване на капацитета на служителите за разработване и интегриране на иновативни методи и подходи по КСО: В рамките на дейността е предвидено сформирането на работна група от експерти от двете организации, която да участва в работна среща с цел транснационално сътрудничество, обмяна на опит и добри практики и обучение за повишаване на капацитета на служителите за разработване и интегриране на иновативни методи и подходи по КСО. Дейността предвижда осъществяване на работно посещение от страна на 5 експерти от българската организация в Румъния, където да участват в съвместни тренинги с експерти от страна на партньора за разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи, насочени към интегрирането на устойчивост в организациите, базирана на обучение на персонала. Посещението ще бъде в рамките на 5 работни дни, като основна цел му цел ще бъде проучване прилагането на действащи модели за корпоративна социална отговорност в Румъния, представяне на анализа по дейност 1, провеждане на работни дискусии по отношение на разработването на цялостен иновативен подход за КСО и валидиране на придобитите опит и знания на експертите от българска страна по време на посещението, чрез сертифициране и придобиване на право за изготвяне на социални доклади по GRI (Global Reporting Initiative).
 • Разработване, адаптиране и валидиране на иновативната практика за корпоративна социална отговорност: След като бъдат осъществени дейностите за транснационално сътрудничество, обмяна на опит и добри практики и обучение за повишаване на капацитета на служителите за разработване и интегриране на иновативни методи и подходи по КСО, служителите участвали в работна група по предходната дейност ще пристъпят към разработването на иновативната практика за КСО. Иновативната практика ще бъде ориентирана към разработване на цялостен подход за КСО и методи за неговото прилагане, който е базиран на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка. В дейността ще бъдат ангажирани общо 7 експерта, 5 от страна на сдружение „Сияние на надежда”и 2- ма от страна на партньора. Иновативната практика ще бъде разработена като цялостен подход за интегриране на устойчивост в действащите управленски практики на организациите, който ще включва следните области: развитие на здравословни и безопасни условия на труд, обучение и развитие на персонала, подпомагане развитието на кариерата, доброволчески програми за служители, програми за обективно и справедливо заплащане, удовлетвореност и ангажираност на служителите, насърчаване на младите интелигентни хора, анализ, изготвяне и оповестяване на социални доклади на организациите пред заинтересованите страни и др. При разработването на иновативната практика за корпоративна социална отговорност ще бъдат отчетени различни фактори, които оказват влияние върху състоянието на работната сила в организациите, ползите от инвестиция в човешкият капитал чрез обучения и мотивиране на служителите, методите за стимулиране на персонала за ползотворна и креативна работа и др. Адаптирането на иновативната практика за КСО, че бъде осъществено от експертите, чрез въвеждането на конкретни методи за прилагане на цялостния подход, които са приемливи и ефективни за изпълнение с оглед на предварително проучените модели на организациите в България и Румъния. Валидирането на иновативната практика, ще бъде свързано с нейният финален преглед и оценяване на предложените методи за нейното интегриране с оглед на приложимостта и спрямо законодателни норми, направени с цел гарантиране на КСО; ползите от нейното прилагане, изследване на готовността на различните организации за нейното въвеждане в ежедневните управленски решения; изработване на ясни и точни критерии за измеримост на корпоративната социална отговорност и методите на външно оценяване-одит и изготвяне на социални доклади.
 • Пилотно прилагане на иновативната практика за корпоративна социална отговорност, чрез провеждане на обучителни семинари за повишаване капацитета на партньори и заинтересованите страни и изготвяне на социални доклади: Дейността предвижда пилотно прилагане на иновативната практика за корпоративна социална отговорност и моделите за нейното практическо интегриране, чрез привличане и обучение за повишаване на капацитета на представители на бизнес и други организации (НПО, медии, обучителни и др.) които ще участват в 10 семинарните обучения, както и чрез пилотно изготвяне на 2 социални доклада на заявили интерес организации.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативни елементи за КСО: Дейността включва извършване на проучване сред участниците в дейностите по пректа за удовлетвореността от въведените социални иновации/добри практики/услуги и оценка на съответствието с потребностите им и възможността за ефективно подобряване благосъстоянието им. При необходимост ще бъдат въведени коригиращи подходи и осъществени действия за адаптация. Основната цел е оценяване на постигнатите резултати и приложимостта на избраните подходи и модели за осъществяване на иновативната практика за КСО.
 • Разпространение на постигнатите резултати: В рамките на дейността ще бъде разпространявана информация за постигнатите резултати относно идентифицираните и трансферираните иновативни подходи и добри практики за КСО, тяхната насоченост, приложимост и възможност за реализиране. Целта е информирането на всички заинтересовани страни, специалисти и партньори и споделяне на постигнатите резултати от идентифицирането, формулирането и пилотното прилагане на иновативните подходи и модели за КСО, които са с огромна значимост за интегрирането на устойчивост, чрез инвестиция в човешки капитал от страна на организациите в България. Ще бъдат използвани два подхода за информиране на общността за постигнатите резултати от идентифицирането и трансферирането на иновативният подход за КСО- чрез създаване на мултимедиен клип и чрез отпечатване и разпространение на сборник с постигнатите резултати.
 • Информация и публичност: Целта на дейността е да бъдат популяризирани финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта, както и ролята на ЕСФ и ОПРЧР за реализирането на дейностите по обмяна на опит, идентифициране, адаптиране и трансфериране на иновативни подходи за КСО, които да допринесат за постигане на целите на програмата. В рамките на дейността по информация и публичност ще бъдат осъществени мерки и дейности за запознаване и популяризиране на проекта сред целевите групи и всички заинтересовани страни чрез: провеждането на информационни събития, разпространение на информационните материали и регулярно предоставяне на информация с цел ангажираност на целевите групи, общността и отчитане напредъка на проекта. Текстовете за информация и публичност ще бъдат разработвани от екипа за управление на проекта. Информацията ще бъде подготвяна и публикувана на създаденият информационния сайт на проекта. Дейността по осигуряване на информационните материали и провеждане на събитията ще бъде възложена на външен изпълнител и ще бъде реализирана през целия период на проекта. С тази дейност ще бъде предоставена информация за целите и резултатите от проекта на всички заинтересовани страни, както и на широката общественост. Дейността ще се реализира в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., Регламент на Съвета (ЕО) №1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) №1882/2006.
 • Организация и управление на проекта: Осигуряване на необходимите условия, организация, ресурси и екип за успешно изпълнение и отчитане на проектните дейности.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

189 160.00 BGN
189 160.00 BGN
188 903.86 BGN
95.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 458.00 0.00 179 702.00 189 160.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 458.00 0.00 179 702.00 189 160.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Логистични услуги по проект „Иновативна практика за корпоративна социална отговорност“ по договор за БФП № BG05M9OP001-4.001-0060-C01, Стойност: 63 891.67
 • Обособена позиция 1: Логистични услуги за провеждане на семинарни обучения
 • Обособена позиция 2: Логистични услуги за провеждане на работно посещение на експерти от България в гр. Букурещ, Румъния.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.