English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0045-C01
Иновативни практики за моделиране на работния процес
117630912 ИДЕИН ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
11.12.2018
12.12.2018
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Партньори по проекта са Идеин ЕООД (кандидат) и Католическият университет в Льовен, Белгия. Проектът е обвързан с ИП 5 и си поставя за цел да подобри транснационалното сътрудничество между партньорите от България и Белгия чрез разработване, тестване и адаптиране за всяка държава-партньор на 2 иновативни социални практики за повишаване благосъстоянието на работните места и производителността на организациите. Целеви групи са заети лица и работодатели. В резултат от изпълнението на проекта ще се разработят, тестват и адаптират две иновативни социални практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд, а именно:1) цялостна CARVE методология за преосмисляне и за моделиране на работното място (job crafting и job carving) и 2) практика адаптиране на индивидуалните ритми чрез използването на съвременните ИКТ базирани технологии. Проектът е структуриран в 6 дейности: Повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни, чрез срещи за обмяна на опит и добри практики - 3 работни дискусии, 2 обучителни семинара и 2 фокус групи; Разработване, тестване и адаптиране на СИ 1 – CARVE Работилница; Разработване, тестване и адаптиране на СИ 1– CARVE Наръчник; Изследвания на опита на другите страни-членки – 1 доклад; Оценка на постигнатите резултати – 1 независима оценка; Разпространение на постигнатите резултати – организирано 1 събитие. Обхванати представители на целевите групи – общо 50 работници и самонаети лица и 5 работодатели. След приключване на проекта Идеин ще продължи работата с партньорите като съдейства за активното тестване на различните интервенции и подходи и тяхната оптимизация. В тази фаза ще се приключат и сценариите и материалите за крайните потребители, които ще бъдат трансферирани като част от осигуряване на устойчивостта на проектната инициатива. 
Дейности
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни: Една от основните цели на транснационалното сътрудничество е обмяната на опит. Всеки един от партньорите притежава специфични умения в сферата на иновативните практики, които ще бъдат създадени по проекта: - Католическият университет в Льовен, Белгия допринася за проекта опит в анализирането на моделите на стрес и сън, опит в преосмислянето и моделирането на работните процеси, опит в коучинга, управлението на проекти, разработване и тестване на методологии, научен и практически опит в областта на политиките за развитие на човешките ресурси и организирането на обучения; - Идеин ЕООД от своя страна допринася с опит в прилагането на интервенции, насочени към повишаване на благосъстоянието на работните места, управление на проекти, опит в проучване на нуждите от обучения и провеждането на обучения, опит в предоставянето на услуги за бизнес развитие; В тази връзка, в рамките на дейността ще бъдат организирани 3 (три) работни дискусии за обмяна на опит и добри практики между партньорите в процеса на изпълнение на проекта, за да се повиши капацитета им в сферата на иновативните подходи (социални иновации) свързани с преосмисляне и моделиране на работното място (job crafting и job carving). Две от работните срещи ще се проведат в Белгия. От Идеин на всяка работна среща ще присъстват по двама експерти, ангажирани в разработването на иновативните практики. Идеин от своя страна ще бъде домакин на една работна среща. . Всяка среща ще се проведе в продължение на 4 дни, от които 2 дни за пътуване и 2 работни дни. Освен това, в рамките на дейността, с цел повишаване информираността и ангажиране на целевата група в процеса на разработка на иновациите, ще бъдат организирани обучителни семинари със заинтересованите страни – работници и работодатели. Предвидени са три събития, както следва: 1. Обучителен семинар за информиране и ангажиране на целевите групи и тестване на CARVE работилницата с работници от няколко различни микро-предприятия и/или самонаети лица, за да се оцени въздействието на интервенциите ни и моделирането на работните процеси като начин за адаптиране на циркадния тип на работниците към нашата цел, а именно – повишаване на енергийните нива, мотивация и физическо здраве. За да подобрим качеството на Работилницата, тестовите семинари ще бъдат разпределени във времето – индикативно през 6 месеца. След всеки от тях селектираните от нас експерти в областта на моделиране на работните процеси ще коментират и дават предложения за оптимизиране на сесиите. (2 семинара). Всеки един семинар ще се проведе в рамките на 1 (един) работен ден. Максимален брой участници в един семинар – 20 работници/самонаети лица. 2. Организиране на фокус група за обмен на информация, необходима за разработването на иновациите и тестване на Наръчника - след като подготвим финалните версии на работилницата и наръчника, ще тестваме разработената от нас политика с група от мениджъри ЧР/управители/ръководители, като за целта ще организираме 2 (две) фокус групи. Всяко едно от събитията ще се проведе в рамките на 1 (един) работен ден. Максимален брой участници в една фокус група – 5 представители на работодатели. Етапите за изпълнение на дейността включват: Етап 1 – подготвителен – който включва логистична организация на пътувания; Етап 2 – Провеждане на работни дискусии; Етап 3 – Организиране и провеждане на обучителни семинари; Етап 4 – Организиране и провеждане на фокус групи; Етап 5 – Обработка на обратна връзка от участници в обучителни семинари и фокус групи.
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели - CARVE Работилница (методология за преосмисляне и за моделиране на работното място (job crafting и job carving)): В рамките на тази и следващата дейност, заедно с транснационалния партньор, ще създадем и адаптираме 2 (две) иновативни социални практики: 1) цялостна CARVE методология за преосмисляне и за моделиране на работното място (job crafting и job carving) и 2) адаптиране на индивидуалните ритми чрез използването на съвременните ИКТ базирани технологии. Иновативните социални практики включват 3 (три) основни продукта - CARVE Работилница (семинар), CARVE Наръчник и CARVE уебсайт. Тяхната обща цел е да предложат на служителите ресурси и пространство, за да моделират своята работа и да запазят високи нива на енергия и мотивация през целия работен ден. Разработката ще върви паралелно и за двете иновативни практики, тъй като методологията за разработката им е едно неразривно цяло. За по-голяма прегледност и за целите на проектното предложение сме ги разделили в две отделни дейности. Концепция за CARVE Работилницата (семинар) е следната (предмет на уточнение, изменение или разширяване, на база на информацията, която ще получим от работниците и работодателите през първия етап на проекта): 1. CARVE Работилница (семинар) – иновативната практика е насочена към целева група работници. Тези работилници (уъркшопи) ще имат за цел да подпомогнат работниците да инвентаризират настоящите си задачи и да осмислят кои от тях им дават повече енергия или пък ги стресират. Ще предложим на работниците задълбочен поглед върху различните типове моделиране на работата (job crafting) – съдържание, контекст и процеси, и ще ги запознаем с техния персонален циркаден ритъм, като им предложим да носят активити тракър преди работилницата. В резултат от CARVE семинара, служителите ще се върнат на работа със списък от конкретни препоръки и стъпки как да моделират работата си, съобразно своя уникален енергиен модел, което ще позволи да планират точно през кое време от деня да изпълнят дадена специфична задача. Предвиждаме CARVE Работилницата да бъде организирана по следния начин (подлежи на адаптиране, съобразно културните фактори във всяка от партниращите държави): - Вдъхновяващи истории; - Какъв е моят енергиен тип? (информация от активити тракърите, които са носени предварително и кратки проучвания, препоръки и съвети, базирани на индивидуалния профил); - Кои задачи ме правят по-енергичен и кои ме стресират? (информация от активити тракърите, които са носени предварително и кратко проучване, препоръки и съвети, базирани на иднивидуалния профил); - Как мога да оптимизирам работата си чрез преосмисляне и моделиране? - Основни съвети и препоръки/ Обобщение. Паралелното разработване на двете иновативни практики ще премине през четири основни етапа, изпълнявани в транснационално сътрудничество, с ясно разпределение на ролите на всеки един от партньорите: Етап 1: Описание/ каталогизиране на различни циркадни модели и асоциираните с тях енергийни модели; Етап 2. Тестване на проектираните интервенции с физически лица и организации; Етап 3. Независимо тестване на интегрирания продукт; Етап 4. Финализиране на интервенциите за моделиране на работните процеси. Иновативните практики и пълно описание на транснационалното сътрудничество и методологията за създаването и трансферирането им е подробно представена в т. 11.5. Иновативна практика, където е посочена и ролята на чуждестранния партньор. Всеки партньор участва в изпълнението на дейността, съобразно своите компетенции и съвместния план за работа, който ще подготви водещия партньор Католическият университет в Льовен.
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели - CARVE Наръчник (практика за адаптиране на индивидуалните ритми чрез използването на съвременните ИКТ базирани технологии): Втората иновативна практика - за адаптиране на индивидуалните ритми чрез използването на съвременните ИКТ базирани технологии, ще завърши с разработката с основен продукт CARVE Наръчник (насочена към целева група работодатели). Наръчникът ще включва насоки и препоръки относно политиката в областта на човешките ресурси и ще бъде насочен към работодатели, които желаят да създадат политика, насърчаваща моделирането на работните процеси, въз основа на циркадния ритъм на служителите. Той ще съдържа предложения и добри практики относно използването на активити тракърите като част от социалната политика за повишаване на благосъстоянието на работното място. Към настоящия момент предвиждаме CARVE Наръчникът да съдържа (подлежи на адаптиране, съобразно културните фактори в партньорските държави): - Как да разработите стратегията си за развитие на ЧР, свързаните с нея процедури, политиките за обучение на персонала и пр. по начин, който да позволява на служителите в по-голяма степен самостоятелно да моделират своята работа? - Как най-добре да подпомогнем гъвкавостта на работното място чрез използването на устройствата за носене (wearable)? - Общи насоки и съвети/ обобщение. Освен вече посочените два продукта, разработката на иновативните практики ще има и трети резултат - CARVE уебсайт. Считаме това за краен продукт от проекта ни, защото ще включва информация както от Наръчника, така и от Работилницата. Уебсайтът ще бъде съобразен с нуждите на всяка държава-партньор. Ще се ползва свободно от всеки, който се интересува от публикуваните от нас материали и като платформа на проекта. Предвиждаме уебсайтът да е ориентиран към следните потребители и да включва следната информация: - Крайни потребители: тест, чрез който да определят цикардния си тип, интерактивна информация относно моделирането на работния процеси и връзката с цикардния ритъм, указания, съвети, препоръки и добри практики за управление на енергийните нива през деня и моделирането; Потребители- посредници, като напр. обучители и мениджъри ЧР – ще включва необходимите материали и описания по отношение ползването на Работилницата като инструмент за моделиране на работния процес (crafting) - Мениджъри и организации: ще включва материали, свързани с прилагането на политиката за моделиране на работния процес, базирана върху циркардния ритъм на служителите. Паралелното разработване на двете иновативни практики ще премине през четири основни етапа, изпълнявани в транснационално сътрудничество, с ясно разпределение на ролите на всеки един от партньорите: Етап 1: Описание/ каталогизиране на интервенциите за моделиране на работния процес (process crafting); Етап 2. Тестване на проектираните интервенции с физически лица и организации; Етап 3. Независимо тестване на интегрирания продукт; Етап 4. Финализиране на интервенциите за моделиране на работните процеси.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки: Настоящата дейност си поставя за цел задълбочено да проучи опита на другите държави-членки, в които под някаква форма съществува практика за преосмисляне и за моделиране на работното място (job crafting и job carving) и дали и как се прилага от работници и работодатели. В рамките на тази дейност, която ще се изпълнява в първия етап от разработването на иновативните практики, задълбочено ще анализираме начина на използване на подобни подходи в ЕС, основните характеристики на работодателите и работниците, които ползват услуги, сходни/ различни подходи в предоставянето й; стандарти за предоставяне, професионални асоциации на компаниите, нормативна рамка насърчаваща/ ограничаваща подобни подходи, анализи и проучвания, SWOT анализ, практики от други държави извън ЕС, уникалност на иновативните подходи в европейски контекст и пр. Основните етапи на изпълнение са: Етап 1. Разработване на технически спецификации за извършване на проучването; Етап 2. Възлагане на проучването на външен изпълнител.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Целта на дейността е да предостави независима и обективна оценка относно постигнатите резултати и приложимостта на иновациите. Очаква се оценката на постигнатите резултати да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Дейността включва следните етапи: Етап 1: Подготовка на задание за извършване на оценката; Етап 2: Избор на изпълнител за извършване на оценката чрез приложимата процедура; Етап 3: Извършване на оценката; Етап 4: Подготовка и предоставяне на доклад със заключенията от оценката.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни): Основната цел на дейността е да представи пред по-широк кръг от заинтересовани страни постигнатите по проекта резултати. През тази фаза финалните продукти ще бъдат представени по време на мащабни събития. В Белгия ще се работи с посредници, които ще служат като канал за разпространение на резултатите. Също така, белгийският партньор ще популяризира CARVE уебсайтът, наръчника и работилниците чрез сдружения/ организации на работодателите и работниците. Ще се подготви съобщение до медиите и ще са разпрати до съответните новинарски агенции. В рамките на тази дейност Идеин ще организира събитие с участието на ключовите заинтересовани страни, за да представи и дискутира резултатите от проекта, по време на което, след общата част ще се организират паралелни практически обучения за работа с инструментариума, разработен по проекта с участието на различните целеви групи. За участие ще бъдат поканени профсъюзи, бизнес и професионални асоциации, социалните партньори. Основната цел на събитието ще бъде да се представи целия процес на разработване, тестване и адаптиране на социалните иновации, резултатите от всички проучвания, направени в рамките на проекта и как те са спомогнали за разработването на иновативните практики. Специално внимание ще се отдели на самите иновативни практики и доколко те ще са приложими в български условия и под каква форма. Заедно със заинтересованите страни ще се дискутира нашето виждане за успеха на разработените иновации и доколко прилагането на този тип подпомагане на служителите може да бъде насърчено и чрез институционални действия. Важен момент от работните срещи ще бъде дискусията до създадените иновации ще бъдат ефективни, ако се приложат на практика, какво ще струва за работника и работодателя да се възползва от тях. В заключителното събитие ще се включат всички експерти от Идеин, работили по проекта. Ще участват и представители на целевите групи, взели участие в изпълнението на проекта. Текущо през целия период на изпълнение изготвените аналитични документи, както и информация за и достъп до онлайн проучванията, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Идеин (www.idein.eu), както и в профилите на фирмата в социалните мрежи. Пълна информация за иновативните практики ще бъде налична на създаденият CARVE уебсайт. Етапите на изпълнение са както следва: Етап 1: Вземане на решение за времето на провеждане на събитието; Етап 2: Подготовка на материалите за дискусията; Етап 3: Селекция на участниците и изпращане на покани с материалите за дискусията; Етап 4: Логистика и организация; Етап 5: Провеждане на дискусията – документиране на всички изказвания, снимков материал; Етап 6: Обратна връзка от участниците и кратка анкета за мнение и предложения по същността на иновациите; Етап 7: Анализ на обратната връзка и изпращане на резюме от дискусията до всички участници.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

179 993.00 BGN
179 993.00 BGN
56 005.54 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 8 999.65 0.00 170 993.35 179 993.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 999.65 0.00 170 993.35 179 993.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.