English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0687-C01
Въвеждане на енергоспестяващи мерки, за значително намаляване на специфичната консумация на енергия и повишаване производителността и конкурентоспособността на "Вени 97" ЕООД.
128019502 ВЕНИ - 97 ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.11.2017
30.11.2017
22.08.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин, Белоградчик, гр.Белоградчик

Описание

С цел разширяване и подобряване на производствения капацитет на "ВЕНИ - 97" ЕООД, подобряване на енергийната ефективност на компанията и развитие на благоприятна бизнес среда, в проектното предложение се предвиждат следните дейности: • изготвено обследване за енергийна ефективност (енергиен одит); • подмяна на морално остарялото оборудване, като се инвестира в следното ново : Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща)кофа и Самосвал • внедряване и сертифициране на Система за управление на енергийните ресурси БДС EN ISO 50001; Чрез подходяща информационна кампания, заложена в дейностите на проекта, ще се популяризира финансовата подкрепа на ЕФРР за постигане на заложените цели и резултатите от проекта. Това ще осигури и прозрачност при реализирането на дейностите и избора на изпълнители. С успешното реализиране на дейностите, заложени в проекта "ВЕНИ - 97" ЕООД ще постигне следното:
- Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие (ПЕС) 83,41 %; 
- Енергийните спестявания в резултат от изпълнените мерки се равняват на 223 161 kWh/год., а общият фактор на спестявания (ESR) е 83,56 %. 
- спестени вредни емисии (СО2) възлизат на 59,58 t/год.
Действията на Ръководството на "ВЕНИ - 97" ЕООД отговарят на заложените приоритети и цели в ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ и инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”. След интегриране на изброената по-горе техника с по-големи технологични възможности, производственият капацитет на предприятието ще нарасне, което от своя страна ще доведе до поемане на повече поръчки и разрастване на предприятието, както и по-нисък разход на енергия на единица произведена продукция.
Дейности
 • Закупуване на Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа: Фирмената политика на "ВЕНИ - 97" ЕООД е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на обхвата на мерки за осигуряване на ефективното осъществяване на производствените дейности и такива в полза на околната среда. Потребността от извършване на дейността се обосновава от следните фактори и причини: -Осъзната необходимост и готовност на ръководството на фирмата-кандидат за предприемане на необходимите действия за осигуряване на по-енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. -Наличие на предписание в доклада от енергийното обследване (енергиен одит), мерки за подобряване на енергийната ефективност в производственият процес. Една от основните строителни дейности на фирмата е свързана с направа на водопроводи и канализация. При тази дейност изкопаната земна маса не може да се връща в изкопа, а трябва да се депонира. Обратния насип се прави от пясък и чакъл, като при полагането на всеки слой трябва да се трамбова с цел уплътняване. Целта е да не се получи пропадане на земните маси. В момента преди депониране изкопаната земна маса се пресява, за да се отделят камъните, които да се вложат отново в изкопа. Част от тях са доста големи и се налага да бъдат разтрошавани. Към настоящият момент, за разтрошаването на камъни с по-големи размери се използва от багер с хидравличен чук. Анализът на съществуващото положение е направен на база работа на багера с хидравличен чук при разтрошаване на скална маса при режимът на работа през представителната 2013 година заложена в енергийния одит.Комбиниран багер – товарач с хидравличен чук има разход на гориво (дизел) 7л. на час или 3,5 л. на куб.м. Производителността е 2 куб.м на час.Разходите за експлоатация и поддръжка по експертна оценка са на стойност 26 000 лв. годишно.Изчислените емисии CO2 са 7.09 t CO2/год.Настоящата дейност е препоръчана Мярка 1 от Енергийния одит.Във връзка с това "ВЕНИ - 97" ЕООД възнамерява да закупи Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа, с който да се увеличи производствения капацитет на предприятието. Багерът ще се използва при утилизация на строителни отпадъци. С тази кофа материали като бетон, тухла и естествен камък от инфраструктурата при изкопни дейности ще се разбиват (разтрошават) и отново ще се използват при възстановяване на изкопа. По този начин в производството си компанията ще използва рециклиране на отпадни суровини. Основни технически и функционални характеристики: -Разход на гориво (дизел) 4.2 л. на час или 0.42 л. на куб.м. -Производителността е 10 куб.м на час. -Разходите за експлоатация и поддръжка по експертна оценка са на стойност 500 лв. годишно. -Изчислените емисии CO2 са 4.256 t CO2/год. Както се вижда единичната производителност на новия Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа е в пъти по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Резултатът от въвеждането на новия багер ще е: -Средногодишни спестявания на енергия за единица продукция в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 30.762 kWh/куб.метър. -Средногодишни спестявания на енергия в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 116 894 кWh/годишно. -Фактор на енергийни спестявания (ESR) 88,00%. -Намаление на емисиите СО2 е в размер на 31.21 т/год. -Увеличена производителност. -Опазване на околната среда, чрез свеждане на технологичния отпадък да минимум; Инвестицията се възвръща за 5,4 години.
 • Закупуване на Самосвал: Анализът на съществуващото положение е направен на база работа на самосвал при режимът на работа през представителната 2013 година заложена в енергийния одит.Във връзка с дейността си и към момента "ВЕНИ - 97" ЕООД използва самосвал, който е силно амортизиран и с ниски производствени характеристики. Самосвалът има разход на гориво (дизел) 14л. на час или 0,4 л. на куб.м. Производителността е 35 куб.м на км. Разходите за експлоатация и поддръжка по експертна оценка са на стойност 25 000 лв. годишно.Изчислените емисии CO2 са 10.45 t CO2/год. С цел повишаване на производственият капацитет и подобряване на енергийната ефективност на производството на фирмата, се препоръчва да се закупи нов и съвременен такъв,който ще подмени сегашният. Старият самосвал ще остане в резерв. Настоящата дейност е препоръчана Мярка 2 от Енергийния одит.Във връзка с това "ВЕНИ - 97" ЕООД възнамерява да закупи самосвал, с който да се увеличи производствения капацитет на предприятието. Самосвалът ще се използва за извозване на строителни отпадъци, земни маси и др. товари пряко свързани с дейността. Основни технически и функционални характеристики: -Разход на гориво (дизел) 10 л. на час или 0.083 л. на куб.м. -Производителността е 120 куб.м на час. -Разходите за експлоатация и поддръжка по експертна оценка са на стойност 500 лв. годишно. -Изчислените емисии CO2 са 7.467 t CO2/год. Както се вижда единичната производителност на новия самосвал е в пъти по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Резултатът от въвеждането на новия багер ще е: -Средногодишни спестявания на енергия за единица продукция в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 3,163 kWh/куб.метър. -Средногодишни спестявания на енергия в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 106 267 кWh/годишно. -Фактор на енергийни спестявания (ESR) 79,17%. -Намаление на емисиите СО2 е в размер на 28,37 т/год. -Увеличена производителност. -Опазване на околната среда, чрез намалените вредни емисии изхвърляни във въздуха. Инвестицията се възвръща за 3,5 години.
 • Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване) 1бр.: Дейността по изготвяне на енергийния одит във "ВЕНИ - 97" ЕООД е извършена преди подаване на проектното предложение от „АН Енерджи“ ООД, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предприятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието, чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността; Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура. Изготвянето на енергиен одит обхваща: -Анализ на енергийните разходи; -Идентифициране на възможности за спестяване на производствените разходи; -Предложение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и повишаване на производственият процес; -Оценка на потенциалните ползи от въвеждане на предложените мерки; -Изготвяне на доклад. Изготвеният доклад вследствие на проведеното енергийно обследване препоръчва следните мерки за повишаване на енергийната ефективност и повишаване на производственият процес: Мярка 1. Предвижда се закупуване на Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа, Мярка 2. Закупуване на самосвал.
 • Визуализация и публичност на проекта: Дейността има за цел информиране на широката общественост за финансовото подпомагане,финансиращия фонд и популяризиране на обстоятелството, че проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. Чрез реализирането на дейностите за информация и публичност ще се гарантира ефективното и прозрачно усвояване на средствата, предвидени по проекта, а също така и ще се допринесе за мултиплицирането и устойчивостта на резултатите. Мерките за информиране и публичност ще се изпълняват по време на целия период на реализация на проекта и имат за цел да повишат обществената чувствителност по темата за въвеждането на нови организационни модели и системи за управление на човешките ресурси и необходимостта от повече инвестиции в безопасни и здравословни условия на труд. За постигане на по-добра визуализация и популяризиране на дейностите, ще бъдат използвани различни информационни подходи и средства за разпространение на информацията. Във връзка с изпълнението на дейността по информация и публичност, ще бъдат извършени следните дейности: -Ще бъдат поръчани означителни материали, които да послужат за обща и публична осведоменост за източника на финансиране на конкретното оборудване съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Означителнитe материали ще бъдат поставени на закупеното оборудване - брандиране на Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа и Самосвал - 8 бр. -Ще бъде поръчана и изработена информационна табела, която ще бъде поставена на сградата, собственост на фирмата 1 бр. -Провеждане на 2 (два) броя пресконференции за постигане на публична осведоменост в съответния регион. Пресконференциите ще бъдат съответно: Първа - в самото начало на изпълнение на проекта, целяща да осведоми обществеността за изпълнението на проект "Въвеждане на енергоспестяващи мерки, за значително намаляване на специфичната консумация на енергия и повишаване производителността и конкурентоспособността на "Вени 97" ЕООД." по ОП " Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 " Енергийна ефективност за малки и средни предприятия". Втора - в края на проекта, целяща да осведоми съответния регион за постигнатите резултати. -На уебсайта на предприятието ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, в което се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и ОПИК.
 • Услуга по въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ и последващото я сертифициране . Въвеждането на системата за енергиен мениджмънт обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Въвеждането на системата за енергиен мениджмънт има за задача Кандидатът да постигне следните резултати: -намаляване на разходите за енергийни ресурси; -ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин опазване на околната среда; -измерване и анализиране на енергийната резултатност; -подобряване на постоянното енергийно управление; -подобряване на рентабилността на фирмата; -повишаване на конкурентоспособността. Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: -провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; -провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; -вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат; Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и други. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода и други. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. За внедряването и сертифицирането на Система за управление на енергийните ресурси, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001 ще се проведат две процедури за избор на изпълнител, при пълна прозрачност и равнопоставеност. Съгласно предварителното пазарно проучване при подготовката на настоящото проектно предложение, предвиденият разход за внедряване и сертифициране на Система за управление на енергийните ресурси, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001 е разпределен, както следва: *за консултантски услуги за въвеждането на система за управление на енергия, на стойност – 10 000,00 лева. *за провеждане на Сертификационен одит и издаване на валиден сертификат от независима акредитирана организация, на стойност – 9000,00 лева. Контролните одити през следващите години след сертифицирането на Системата за управление на енергийните ресурси, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001, ще бъдат за сметка на фирмата - кандидат. Популяризирането на Система за управление на енергийните ресурси, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001 ще създаде положителен образ на фирмата и ще насърчава политиката към постигане на енергийна ефективност в други производствени предприятия;

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 59.58, Достигната стойност: 59.58
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 223.16, Достигната стойност: 223.16
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

461 379.21 BGN
288 587.53 BGN
288 096.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 245 299.40 43 288.13 172 791.68 461 379.21
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 245 299.40 43 288.13 172 791.68 461 379.21

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа 1 брой и Самосвал 1 брой, Стойност: 422 179.21
 • Обособена позиция 1: Закупуване на Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа 1 брой
 • Обособена позиция 2: Закупуване на самосвал 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец Приложение Б от Условията за кандидатстване 1 брой, Стойност: 19 500.00
Предмет на предвидената процедура: Визуализация и публичност на проекта, Стойност: 700.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр., Стойност: 10 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертификация на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр., Стойност: 9 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.