English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0067-C01
Колеж за възстановяване - образователен подход към социално-икономическата рехабилитация и интеграция на уязвими групи от населението
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
04.10.2017
15.10.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектното предложение има за цел да изследва, адаптира и апробира иновативна социална практика от Обединеното кралство, наречена "Колеж за възстановяване" (КВ), която по същество представлява образователен подход към социално-икономическата рехабилитация и интеграция на лица от уязвими групи и чието прилагане, според изследванията: повишава автономността, личната отговорност и мотивация за преодоляване на неблагоприятни житейски обстоятелства, насърчава реализацията в сферата на образованието и трудовия пазар, намалява използването на соц. в общността. За разлика от традиционната подкрепа в рамките на социалната и здравната система, "приемът" в КВ е свободен за всички желаещи, без ограничаващи критерии, специализирани процедури, направления и оценки. "Студентите" са лица, трайно изключени от образование и заетост поради наличие на заболяване, увреждане, социален произход или ситуация (самотни майки, младежи от институции и пр.). Подходът предвижда промяна на перспективата и има силен иновативен потенциал: характеристики, традиционно считани за дефицит, липса, пречка, се трансформират във възможности, опит, ресурс, което допринася за постигане на включване в сферата на образованието и заетостта, равни права и възможности. Студентите развиват компетенции и нагласи за самоуправление, справяне с проблемите; реалистична и ресурс-ориентирана визия за бъдещето и житейските си планове. Изграждането на КВ не изисква значителни материални разходи, а по-скоро промяна на парадигми, добра координация и организация на наличните обществени ресурси, поради което устойчивостта му не зависи от сериозни финансови инвестиции. Дейностите по проекта предвиждат: обмен на опит, проучване и описание на иновативната практика; създаване на КВ и разработване на учебни програми; повишаване на капацитета на заинтересовани страни в прилагането на КВ; пилотиране на дву-семестриален курс за възстановяване; оценка на ефекта; създаване на партньорска мрежа и разпространяване на модела.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: За успешното осъществяване на проекта е необходимо функционирането на административен екип, който да отговаря за оперативното управление и организация на дейностите, за качественото им и ефективно изпълнение и за постигането на заложените индикатори и цели. За тази цел, в началото на проекта ще бъде сформирано управленско звено, състоящо се от 1 ръководител, 1 координатор и 1 финансов мениджър. Те ще изработят всички необходими задания, длъжностни характеристики и договори с всички участници в проекта. Тяхна задача е административното и техническо обезпечаване на дейностите по проекта, спазването на зададените времеви и бюджетна рамки и координацията и комуникацията с партньора, целевите групи и заинтересованите страни. Ръководителят ще предоставя текуща подкрепа на екипа по проекта, както и ще консултира при обсъждане на въпроси, свързани с управлението на проекта и вземане на стратегически решения. Всички експерти, които ще участват в проекта - с изключение на експерта по дейност "Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи", са вътрешни за кандидатстващата организация лица, поради което за назначаването им няма да се минава през специална процедура за подбор на персонала.
 • Информация и комуникация: Тази дейност включва следните компоненти. 2.1. Изработване и разпространение на информационни материали - предвижда се създаването на 2 информационни дипляни, всяка с тираж 1000 бр., популяризиращи проекта и информиращи за целта и различните курсове на Колежа за възстановяване: дипляна, описваща същността на Колежа за възстановяване, организацията на учебната дейност, процедура за прием, графика на заниманията през първи семестър (през месец 5); дипляна, посветена на резултатите от проекта (през месец 16). Материалите ще съдържат информация за задачите и дейностите на проекта и ще бъдат предназначени за хора от целевите групи, за потенциални "студенти" и партньори на Колежа за възстановяване и за обществеността като цяло. Ще се разпространяват в социални служби, Дирекциите "Бюро по труда", Дирекции "Социално подпомагане", пред метро станции и неформални центрове в общността (напр. поликлиники, големи супермаркети), сред студенти по социални дейности и психология, по време на откриващата и заключителната конференция по проекта, както и по време на всички предвидени публични прояви. 2.2. През месец 1 ще бъдат изработени информационни табели по проекта, които ще отразяват всички изисквания за визуализация на ОП”РЧР” и които ще бъдат поставени на видно място в сградите и помещенията, където ще се осъществява проектът: на ул. "Мальовица" №1, ул. "Роглец" №17 и ул. Д.Хаджикоцев" №20. 2.3. През месец 2 на проекта ще бъде организирана откриваща пресконференция за оповестяване стартирането на проекта и целите, които си поставя, с мин.15 участника, вкл. представители на медиите и заинтересовани страни. 2.4. В края на проекта (мес. 16) ще бъде организирана заключителна конференция, която ще има за цел представяне и разпространение на резултатите, изводите и поуките от проекта. Ще се осъществи Скайп връзка с Колеж за възстановяване, управляван от чуждестранния партньор. Предвиждаме 40 участника, вкл. представители от целевата група - студенти в Колежа и доставчици на социални услуги, както и представители на Агенция за хората с увреждания, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Дирекции Социално подпомагане" и "Бюро по труда", работодатели, медии и др. Предварително ще бъде публикувано прес-съобщение във връзка със събитието. 2.5. Създаване на интернет страница на Колежа за възстановяване, която освен административна задача (информация за записване, графици и пр.), ще съдържа и много ресурси за самоподготовка (тестове, помагала, наръчници, видео лекции, уебинари, линкове към полезни страници и материали). 2.6. Периодично на страницата www.mh-community.org, администрирана от Фондация "ГИП-София”, на Посртала за НПО http://www.ngobg.info/ и в новосъздадения в рамките на проекта уебсайт ще се публикува информация, свързана с проекта.
 • Проучване, описание и адаптиране на иновативната социална практика "Колеж за възстановяване": В рамките на тази дейност, която ще бъде осъществена в рамките на месец 1-4 от проекта, кандидатът ще събере и проучи информация за същността и ефективността на иновативната практика "Колеж за възстановяване", ще анализира необходимите предпоставки за нейното прилагане, както и трудностите, предизвикателствата и благоприятстващите фактори за въвеждането на концепцията във Великобритания, въз основа на което ще направи предложение за адаптирането и прилагането на модела в България. Целият процес ще се разгърне в няколко компонента: 3.1. Кабинентно проучване и подготовка за работно посещение в Лондон (през месец 3 от проекта) - събиране на информация от документи и материали; имейл и Скайп комуникация с чуждестранната партньорска организация; покани до доставчици на услуги за участие в работно пътуване до Великобритания; организация на работна визита; 3.2. Посещение на място с цел обмяна на опит и непосредствени впечатления. През месец 3 от проекта група от 10 човека, включваща членове на фондация "ГИП-София" (5 лица, сред които и хора с психични увреждания) и служители на 5 доставчици на социални услуги от гр. София и София област (5 лица) ще осъществят 4-дневно работно посещение във Великобритания, където ще посетят Колежи за възстановяване в гр. Лондон, ще проведат директни наблюдения на функционирането на модела в практиката; ще имат възможност да разговорят със "студенти" в Колежа и професионалисти - преподаватели; ще проведат работен семинар, за да се запознаят с хронологията на прилагането на подхода във Великобритания; ще бъдат обменени са идеи за прилагането му в България. Чуждестранният партньор ще планира програмата на визитата, ще разработи и проведе семинар, в рамките на който ще предостави информация за историята, прогреса и постиженията на подхода, трудностите за въвеждането му и ще консултира неговото прилагане в България. 3.3. Създаване на сборник (компендиум) с материали, изследвания и статии за ефективността на модела в европейската и световната практика, описание на историята и начина на въвеждане на модела във Великобритания, както и прилагането му понастоящем, подкрепено с качествени и количествени доказателства за неговата ефективност (месец 3). Тези материали ще бъдат събрани, преведени и отпечатани в сборник на български език с тираж от 100 копия, който ще бъде разпространяван сред заинтересованите по проекта страни – доставчици на социални услуги, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Дирекции "Бюро по труда', Дирекции "Социално подпомагане", хора с увреждания и техните семейства. 3.4. Адаптация на модела в български контекст - месец 3-4. В рамките на този компонент ще бъде направен критичен анализ на чуждестранния опит; анализ на силните и слаби страни, ограниченията и възможностите за прилагане на модела в България; препоръки за адаптиране на Колежа за възстановяване в местни условия и конкретен модел за неговото прилагане - с предложение за релевантни към целевите групи учебни програми с оптимална продължителност и брой участници, учебно разписание, начини за достигане и мотивиране на целевите групи. За целта екип от трима изследователи (двама професионалисти и един експерт от опит) и анкетьор от организацията-кандидат ще създадат дизайн на изследване, включващо проучване на статистическа информация, анкети методи, интервюта на заинтересовани страни и ще проведат 8 фокус групи със заинтересовани страни (доставчици на соц. услуги,, Д"СП", Д"БТ", НПО, лица с увреждания и техни роднини). По този начин ще откроят основните целеви групи, с които ще работи Колежът (лица с физически, сензорни, психични увреждания, хора със зависимости, роднини и близки на такива лица и пр.) и ще направи предложение за пилотни учебни курсове, адекватни на спецификите на потенциалните "студенти" в Колежа. В тази си дейност те ще бъдат подпомагани от чуждестранния партньор, който ще споделя свои програми, ще консултира българския екип, ще дава обратна връзка.
 • Създаване на Колеж за възстановяване: разработване на учебни програми, повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни в развиването и прилагането на иновативната практика: Осъществяването на тази дейност предвижда: 4.1. Изготвяне на обучителни програми и разработване на дидактически материали за пилотните курсове на Колежа съгласно учебния план, създаден в рамките на дейност 3. Тази поддейност ще бъде извършена през месец 5-7 от екип от трима експерти - професионалисти и трима експерти от опит в социалното включване (лица с психична болест, които са преодолели травматичния си опит и са придобили професионални квалификации да подпомагат в партньорство с помагащи професионалисти лица със сходни на техните проблеми). В разработването на авторските творчески продукти - академичните програми за възстановяване, те ще разчитат на споделения опит и експертизата на чуждестранния партньор - чрез онлайн срещи, имейл дискусии, проучване на материали. Учебните курсове ще се концентрират върху общи проблеми, свързани социални и здравни права, структура на обществото и функциониращи институции, гражданско участие, трудова етика и задържане на работа, подобряване на когнитивните способности, здравословен начин на живот, асертивност и комуникация, както и върху специфични за отделни целеви групи въпроси, като напр. контролиране на симптомите, чуване на гласове - за хора с тежка психична болест. В рамките на тази поддейност ще бъдат заснети лекции и семинарни заятия, както и кратък видеофилм - за библиотеката и дистанционните курсове на Колежа, както и за целите на дейностите за популяризиране на иновативната практика. 4.2. Създаване на наръчник за прилагане и оценка на организационна промяна от терапевтичен към обучителен подход, ориентиран към възстановяване - предназначен за доставчици на социални услуги, през месец 5-7 от екипа от тримата професионални експерти и тримата експерти от опит в социалното включване. 4.3. Създаване на интернет страница на Колежа за възстановяване - освен информация за подхода, учебните програми, учебното разписание, процедура за прием, контакти, информация за преподавателите, уебсайтът ще съдържа богатство от материали: видео интервюта, истории, добри примери за възстановяване и интеграция, уебинари и пр. Той ще има техническа възможност за осъществяване на дистанционно обучение. Информационното обезпечаване на уебсайта ще бъде задача на екипа, който ще разработва учебните програми, наръководителя на Колежа и впоследствие на преподавателите (вижте дейност 5). Техническата изработка на интернет страницата ще бъде възложена на външен изпълнител през месец 2 от проекта, а нейното излизане в публичното пространство ще се осъществи през месец 7.
 • Пилотно стартиране на дейността на Колежа за възстановяване : Тази дейност включва подготовка и стартиране дейностите на Колежа за възстановяване. 5.1. Подготовка - през месец 6-7 - отговорен за тази дейност ще бъде ръоводител на Колеж за възстановяване: 5.1.1. Техническо обезпечаване на дейността на Колежа - адаптиране на помещения, закупуване на оборудване, осигуряване на учебни помагала, изготвяне на учебно разписание, процедура и бланки за прием, актуализиране на информацията на интернет страницата на Колежа; 5.1.2. Прием - набиране на студенти чрез обяви в интернет сайтове, доставчици на социални услуги, Д"СП", Д"БТ", НПО, разпространение на информационни дипляни (изработени в рамките на дейност 2) - предвиждаме Колежът да стартира пилотните си курсове с 20 лица от целевата група - хора с увреждания и техните семейства. 5.2. Пилотни курсове на Колежа за възстановяване - ще бъдат проведени от месец 8 до месец 16 с мин. 20 студента; преподатели ще бъдат двама професионалисти и двама експерти от опит - обучители от фондация "ГИП-София", които ще бъдат ангажирани на непълен работен ден (10 дни месечно) в рамките на 9 месеца. Колежът ще стартира с три кампуса - на ул. "Роглец" 17 в р-н Слатина, на ул. "Д. Хаджикоцев" 20 в р-н Лозенец и на ул. "Мальовица" 1, където ще се помещава библиотеката и студентите ще имат възможност за самоподготовка. В периода месец 8-9 от проекта чуждестранният партньор ще осъществи 3-дневно посещение в България с цел консултиране и обратна връзка по функционирането на колежа.
 • Създаване на партньорска мрежа и разпространяване на резултатите: 6.1. Създаването на партньорска мрежа от доставчици на социални услуги, обучителни организации (ЦПО, университети и др.), представители на бизнеса е предпоставка за разширяване на капацитета и повишаване качеството на практиката, както и нейното мултиплициране и осигуряване на устойчивост. Задачите, които си поставяме в тази дейност, са насочени към обучение на социални служби с цел въвеждане на образователен подход към рехабилитацията на лица от уязвими групи в тяхната практика, както и привличане на партньори, които могат да "домакинстват" курсове към Колежа за възстановяване или да преподават такива курсове на доброволни начала. Например: 1) бизнес организации, които в рамките на програмите си за корпоративна социална отговорност, да осигурят служители, които на ротационен принцип, да провеждат обучения в специфични умения като компютърна грамотност, графичен дизайн и пр.; 2) университети, които посредством стажантските си програми по специалности, свързани с педагогика или социални дейности, да водят курсове към Колежа; 3) центрове за професионално обучение, към които биха могли да бъдат насочвани студентите от колежа, ако житейският им план включва повишаване на професионалата квалификация, като за това могат да се използват ваучери през програмите на Дирекциите "Бюро по труда"; 4) основни и средни училища, към които да се насочват студенти от Колежа, които желаят да продължат образованието си в самостоятелна или вечерна форма и т.н. Тъй като дейностите, свързани с установяване на отношения на доверие, информираност, разбирателство и добронамереност, както и синхронизиране на интересите и усилията, изграждане на функционални синергии изискват енергия и посветеност, за тях ще се грижи консултант "Връзки с обществеността", който ще бъде вътрешно за организацията - кандидат лице. 6.2. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени две обучения на служители на доставчици на социални услуги с цел промяна на философията и подхода към грижата, която предоставят от терапевтичен към образователен, което започва от промяна на използвания език (напр. вместо водещ на случай - обучител/ментор/преподавател): - двудневно обучение в гр. София за минимум 10 лица от 3 социални услуги; - двудневно обучение в община от София област за минимум 10 лица от 3 социални услуги. Логистичната подготовка на обученията, които ще се проведат през месец 8, ще бъде осъществена от ръководителя на Колежа за възстановяване. 6.3. През месец 16 ще бъде организиран еднодневен работен семинар за доставчици на социални услуги, представители на Д"СП", Д"БТ", Агенция за социално подпомагане, лица с увреждания и техни роднини, НПО, помагащи професионалисти и членове на академичната общност, в рамките на която ще бъде представена практиката Колеж за възстановяване, нейната ефективност и възможности за нейното прилагане и разширяване.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативния модел: Пректното предложение си поставя за цел да изследва, адаптира и пилотно да въведе една иновативна практика от Великобритания, която е доказала положителното си въздействие в чуждестранния контекст. С оглед на нейното по-добро адаптиране и оценка на ефективността е важно да се провери първоначалната хипотеза, че моделът ще проработи в България. Затова през месец 1 ще бъде нает външен експерт-мониторинг и оценка, който ще има за задача да подбере методи и разработи инструменти за оценка на ефективността в две направления: - промени в социалните услуги - целеви групи по проекта, чиито служители ще участват в работно посещение във Великобритания за обмяна на опит и които впоследствие ще бъдат обучени в прилагане на образователен подход към терапията и рехабилитацията; - промени в качеството на живот и удовлетвореността на хората с увреждания и тените семейства, които ще участват в проекта - като студенти; - цялостна оценка на прилагането на модела Колеж за възстановяване. Очаква се, че методологията ще предвижда установяване на първоначалното равнище на заложените за изследване показатели ниво и/ли съпоставка с контролна група, както и директни наблюдения и интервюта с участниците в проекта по време на изпълнение на проекта. Финалното измерване ще бъде направено през месец 16, след което ще бъде изготвен окончателният аналитичен доклад.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

128 129.22 BGN
128 129.22 BGN
123 664.16 BGN
95.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 406.48 0.00 121 722.74 128 129.22
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 406.48 0.00 121 722.74 128 129.22

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Не е приложимо, разходът се отчита само с първичен счетоводен документ, Стойност: 0.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.