English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG14MFOP001-4.002-0002-C02
ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК
==> Програма за морско дело и рибарство
16.07.2018
16.07.2018
15.07.2023
Сключен
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Пазарджик

Описание

Настоящето проектно предложение е насочено към кандидатстване за одобрение на изготвената Стратегия за Водено от Общностите Местно Развитие /ВОМР/, както и създаденото партньорство наречено МИРГ „Пазарджик“.
Дейности
 • МЯРКА: 1.1. " ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ ": 1. Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал; 2. Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове; 3. Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора; 4. Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; 5. Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите; 6. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури; 7. Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури); 8. Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода; 9. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта); 10. Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;
 • МЯРКА 1.2. " СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ В СЕКТОР " РИБАРСТВО " И АКВАКУЛТУРИТЕ ": 1. Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните продукти за производство на продукти от риба и аквакултури с добавена стойност; 2. Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти; 3. Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в риболова и свързаните с него производства; 4. Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата; 5. Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани с производството на продукти с добавена стойност от риболов и аквакултури; 6. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи; 7. Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството; 8. Инвестиции за подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и други свързани дейности); 9. Инвестиции за съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците в дейности, свързани с добива и преработка на рибни продукти и продукти от аквакултура; 10. Съпътстващи обучения за персонала, когато се въвежда в експлоатация ново оборудване или технологии; 11. Дейности за информация и публичност.
 • МЯРКА 2.1 " РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВНИЯ СЕКТОР " : 1. Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на предприятия, с цел създаване на нов продукт или услуга, като производства свързани със създаване на нови уреди и машини за сектор аквакултури и др.; 2. Инвестиции за производство на фуражи за риба; 3. Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти; 4. Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в риболова и свързаните с него производства; 5. Инвестиции за диверсификация на първични производствени дейности (например нови риболовни техники и принадлежности) — т.е. диверсификация в рамките на риболовния сектор; 6. Инвестиции за диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.); 7. Дейности за информация и публичност.
 • МЯРКА 2.2 " РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН СЕКТОРИТЕ " РИБОЛОВ " И АКВАКУЛТУРИ ": 1. Инвестиции с цел създаване на заетост извън сектор „Рибарство“ ; 2. Инвестиции за развитие на услуги във всички сектори извън сектор „Рибарство“; 3. Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на културна инфраструктура. 4. Дейности за подготовка на маркетингови стратегии и бизнес планове за стартиране на бизнес извън рибарството; 5. Дейности по организиране на събития за популяризиране на територията, като фестивали, информационни дни, електронни системи и др.; 6. Дейности по опазване и популяризиране на природно наследство; 7. Дейности за информация и публичност;
 • МЯРКА 3.1 " НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ " : 1. Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа инфраструктура (обекти за услуги за настаняване и хранене) за целите на развитието на риболовен туризъм и свързан с него екотуризъм; 2. Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РР; 3. Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетители, например: 4. Изграждане на атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: примерни могат да бъдат следните: - посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел, свързани с устойчив риболов; 5. Изграждане на съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура, съоръжения и оборудване, свързани с риболовни и водни спортове; 6. Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов; 7. Изграждане на съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.; 8. Разработване и маркетинг на туристически продукти, включително продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното наследство: 9. Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали; 10. Разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в Рибарската област (РО). 11. Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти; 12. Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността на рибарската област; 13. Дейности за информация и публичност;
 • МЯРКА 3.2. " ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНОМАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА ": 1. Експлоатирането на крайбрежните зони (като например създаване на зони за отдих, облагородяване на плажове, дребно мащабни подобрения на инфраструктурата, свързана с риболова, въвеждане на електричество и питейна вода, както и дейности, свързани с наблюдение на околната среда и подобни интервенции, включително закупуване и инсталация на временни дървени постройки (обсерватории, места за сядане, кошчета, пейки, маси и други подобни разходи). 2. Преобразуване на съществуващи пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и др. подобни. 3. Подобряване средата на живот в рибарската област: облагородяване на паркове с пейки, осветление, тревни площи, ограждения, детски кътове; дейности, свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради свързани с друг вид социални и културни дейности. 4. Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските уреди. 5. Дейности за информация и публичност.

Индикатори

Запазване на работни места (пълно работно време), Целева стойност: 46.00, Достигната стойност: 0.00
Създаване на работни места (пълно работно време), Целева стойност: 21.00, Достигната стойност: 0.00
Създадени предприятия, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00
Брой на избраните стратегии за местно развитие, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

3 911 660.00 BGN
3 911 660.00 BGN
391 355.12 BGN
85.00 %
 • [1] Инициативи за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Инициативи за водено от общностите местно развитие
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Рибарство и аквакултури

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕФМДР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 586 749.00 0.00 3 324 911.00 3 911 660.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 586 749.00 0.00 3 324 911.00 3 911 660.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.