English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0142-C02
Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси
175426132 БИОШИЛД ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2017
01.11.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Бързо развиващите се индустрии и постоянната динамика на пазарите създават потребност от изграждане на капацитет и оборудване на работодатели и наети с умения, да се справят с тези промени. Инвестициите в развитието на човешките ресурси и създаването на по-благоприятна работна среда за насърчаване на социалните иновации са основните инструменти за справяне с тези неотложни нужди. Докато западноевропейските бизнес актьори вече са видели ползите от социалните иновации за поддържане на конкурентоспособен и устойчив растеж, в България тези модели изостават. 
Този проект ще позволи на Биошилд – бързо разрастваща се българска компания да се справи с промените, посредством сътрудничество с Virens Lab – испанска високо-социална компания – като трансферира добри практики и придобие опит за социални иновации. Проектът ще позволи партньорството да работи в посока развитие на социлания капитал и по-устойчиви бизнес модели с фокус върху човешките ресурси и подобряване организацията на труда.
Допълнителен фокус на проекта е и изграждане на партньорски капацитет за творческо мислене и изграждане на среда за иновации.
Осовната целева група на проекта е Биошилд като работодател и настоящите и бъдещи служители на фирмата. 
Дейностите по проекта включват: трансфер на добри практики за организация на труда, като flexiwork, ротация, самоконтрол, онлайн отчитане, и добри практики за обучение, учене и валидиране на знания на работното място; посещения с учебна цел на испанския партньор; инвестиции в специализирано SaS решение за управление и развитие на човешките ресурси; оценка на устойчивостта и потенциала на резултатите от проекта, и разпространение на добрите практики.
Основен резултат е целесъобразното внедряване на три социални иновации в кандидата. Проектът ще допринесе за постигането на 5-ти инвестиционен приоритет на процедурата, както и на целите на различни инициативи на ЕС, като например програмата за нови умения и работни места.
Дейности
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации: Целта на дейността е да подпомогне разработването от фирмата на успешна и напълно иновативна за фирмата система за управление на цялостния трудов процес, гарантиращ ефикасна организация на труда и устойчиво развитие на човешките ресурси по успешен пример на испанския партньор Virens. Моделът на интегрирана система ще даде възможност за ресурсна ефективност, за по-добри и гъвкави условия на труд на служителите с цел по-ефикасно комбиниране на личен-професинален живот, възможност за промяна натовареността и отговорностите на длъжностите, и запазване на тяхната ангажираност в качествена и добра среда. Цели се и внедряването на методи за непрекъснато подобряване на компетенциите на настоящите 15 и бъдещи служители във фирмата (планирани 3 до 5 нови служители до 2018 г. за работа в новия производствен цех на предприятието). Дейността ще доведе и до повишаване на мотивацията на служителите и подобрена корпоративна и социална отговорност. Дейността се разделя на следните поддейности/етапи: 1.1. Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност – тази поддейност е нужна за точното схематизиране на работните процеси и точен анализ на работните места, с цел да бъдат приложени модули за гъвкави форми на заетост и ротация на работното място. Дейността ще изисква принос от всички служители в организацията и ще включва задачи като картографиране на процесите с входни и изходни елементи, взаимовръзки, вътрешни и външни клиенти, документиране на дейностите във всеки етап с цел създаване на най-ефективните взаимовръзки между тях и последваща оптимизация и по-добра ресурсоемкост. 1.2. Проучване на социалните иновации на място при испанския партньор. Лаборатории Virens извършват сходна дейност на тази на Биошилд. Тяхната основна дейност следва съвременни и утвърдени модели на устойчива организация на труда (гъвкави форми на работа, ротация, дистанционно следене и отчитане на работните процеси) и е съпътствана от силно изразени спомагателни практики за непрекъснато развитие на човешките ресурси (модели за обучение на работното място и от разстояние). Целта на посещението на ключов екип на кандидата е да пренесат видяното в предприятието и останалите служители. 1.3. Прототипиране и пилотиране на три социални иновации – Система за контрол на елементи на условията и организацията на труд и гъвкави форми на работа; Система за придобиване, валидиране и атестиране на получени чрез работа знания и умения; Система за подкрепа на работното място – коучинг и антистрес мерки;. Tази поддейност включва и създаване на слециализирано интегрално софтуерно решение (СУиРЧР) по утвърден модел от испанския партньор за подпомагане организацията на цялостния трудов процес и развитието на човешките ресурси. Системата ще позволява на всички служители, да имат достъп и индивидуални правомощия както за извършване на основната си дейност и за отчитане на работата си (специфични модули за всички служители и позиции на фирмата), така и за преминаване на обучения и валидиране на нови компетенции (вкл. преминаване на годишни фирмени атестации). 1.4. Внедряване на социални иновации посредством създаване и внедряване на вътрешно-фирмена политика, правилник и план за действие, с които ще се разрешат и установят гъвкави форми за работа, обучения и взаимопомощ (коучинг и антистрес мерки) на работното място. В рамките на тази дейност ще бъдат изработен и проведени и вътрешно-фирмени обучения на служителите за работа съгласно новите политики и внедрени иновативни практики и ще бъде инсталирана умна система за пречистване на въздух и оценка на замърсяванията, контролиеана от дистанция от служителите. Служителите ще могат да планират своето пълно или непълно работно време с възможност за компресирано работно време, да променят интензитета на работа и ротация на сходни длъжности когато естеството на тяхната работа го позволява. 1.5. Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи: Целта на тази дейност е да подобри иновативния капацитет на кандидата и партньора и да утвърди тяхното бъдещо партньорство. Дейността включва организация на обучителни семинари за креативно мислене и развитие на иновативния капацитет на партньорите в България, провеждане на изнесени извън работното място коуч работилници и семинари за методи за справяне със стреса на работното място. Създаване на благоприятна среда за креативно мислене и споделяне на опит между служители ще спомогне за по-доброто разбиране на бизнеса на кандидата, сплотяването на екипа и изравняването на социалния капитал в една посока. Благоприятната среда за развитие на иновативния капацитет с цел справяне с промените ще включва създаването на нови практики на служителите като седмични общи обеди със сесии на взаимно споделяне, както и индивидуални креативни пратики за намаляване на екологичния отпечатък на предприятието. Такива сесии биха дали възможност на работната сила да мисли по-стратегически и да получи по-задълбочени познания на основните теми, които са най-важни за бъдещето на бизнеса. В тази дейност, както и Дейност 1 са предвидени мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области (допълнителни детайли в описа на внедрените иновации).
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати: Тази дейност е да проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и неговото реално изпълнение с цел предоставяне на доказателствена база на програмните оператори. Оценката ще отговори на следните въпроси: Постигнати ли са заложените цели и резултати (ефективност), Удовлетворени ли са потребностите на целевата група (практическо и обществено значение); Установени ли са особености при изпълнение на заложените дейности и каква е връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; каква е ефикасността на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Какво е въздействието върху целевите групи и устойчивостта на постигнатите резултати. Оценката ще включва измерване на самата социална иновативност на адаптираните и внедрени мерки.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати : Дейността цели популяризирането на внедрените нови модели и практики в кандидата с цел по-широко разпространение и приложение на тези практики до други заинтересовани страни – партньори, клиенти и работодатели от цяла България в сектора, както и НПО и социални организации. Дейността се разделя на следните под-дейности: 1.1. Създаване на видео материали за ползите от разработените и приложени практики и модели в рамките на проекта 1.2. Медийно участие – публикуване на тематични статии в медии и участие в радио предавания на тема иновации
 • Информация и комуникация на проекта : Целта на тази дейност е информиране на широката общественост за дейностите на проекта на всеки етап от изпълнението му, прилагане на принципите за прозрачност и спазване на изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Дейностите по информиране и публичност ще отговарят на условията и изискванията на Договарящия орган.
 • Организация и управление на проекта : Целта на тази дейност е добро, прозрачно, ефективно и ефикасно управление и спазване клаузите на договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Дейността включва традиционни задачи като: Сключване на граждански договор с екип за управление – 1 ръководител, 1 технически сътрудник, който да спомага работата на ръководителя и 1 счетоводител за успешното управление на проекта, включващо планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, провеждане на тръжни процедури и приемане на доставките, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността по управление обхваща целия период на проекта. Ръководния екип ще извършва следните основни задачи: координира и контролира изпълнението на дейностите по проекта; организира цялостната дейност на екипа за управление на проекта; отговаря за спазването на графика за изпълнение на дейностите; осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; организира изпълнението на предписанията и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган; организира провеждането на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, попадащи в обхвата на проекта;

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

191 722.04 BGN
191 722.04 BGN
186 263.73 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 586.09 0.00 182 135.95 191 722.04
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 586.09 0.00 182 135.95 191 722.04

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Услуга за разработване на специализирана интегрална Система за Управление на процеси и РЧР“., Стойност: 99 800.00
 • Обособена позиция 1: Услуга за разработване на специализирана интегрална Система за Управление на процеси и РЧР
Предмет на предвидената процедура: „Услуга за разработване на специализирана интегрална Система за Управление на процеси и РЧР“., Стойност: 99 800.00
 • Обособена позиция 1: „Услуга за разработване на специализирана интегрална Система за Управление на процеси и РЧР“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.