English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0142-C02
Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси
175426132 БИОШИЛД ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.11.2018
01.11.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Бързо развиващите се индустрии и постоянната динамика на пазарите създават потребност от изграждане на капацитет и оборудване на работодатели и наети с умения, да се справят с тези промени. Инвестициите в развитието на човешките ресурси и създаването на по-благоприятна работна среда за насърчаване на социалните иновации са основните инструменти за справяне с тези неотложни нужди. Докато западноевропейските бизнес актьори вече са видели ползите от социалните иновации за поддържане на конкурентоспособен и устойчив растеж, в България тези модели изостават. 
Този проект ще позволи на Биошилд – бързо разрастваща се българска компания да се справи с промените, посредством сътрудничество с Virens Lab – испанска високо-социална компания – като трансферира добри практики и придобие опит за социални иновации. Проектът ще позволи партньорството да работи в посока развитие на социлания капитал и по-устойчиви бизнес модели с фокус върху човешките ресурси и подобряване организацията на труда.
Допълнителен фокус на проекта е и изграждане на партньорски капацитет за творческо мислене и изграждане на среда за иновации.
Осовната целева група на проекта е Биошилд като работодател и настоящите и бъдещи служители на фирмата. 
Дейностите по проекта включват: трансфер на добри практики за организация на труда, като flexiwork, ротация, самоконтрол, онлайн отчитане, и добри практики за обучение, учене и валидиране на знания на работното място; посещения с учебна цел на испанския партньор; инвестиции в специализирано SaS решение за управление и развитие на човешките ресурси; оценка на устойчивостта и потенциала на резултатите от проекта, и разпространение на добрите практики.
Основен резултат е целесъобразното внедряване на три социални иновации в кандидата. Проектът ще допринесе за постигането на 5-ти инвестиционен приоритет на процедурата, както и на целите на различни инициативи на ЕС, като например програмата за нови умения и работни места.
Дейности
 • Целта на дейността е да подпомогне разработването от фирмата на успешна и напълно иновативна за фирмата система за управление на цялостния трудов процес, гарантиращ ефикасна организация на труда и устойчиво развитие на човешките ресурси по успешен пример на испанския партньор Virens. Моделът на интегрирана система ще даде възможност за ресурсна ефективност, за по-добри и гъвкави условия на труд на служителите с цел по-ефикасно комбиниране на личен-професинален живот, възможност за промяна натовареността и отговорностите на длъжностите, и запазване на тяхната ангажираност в качествена и добра среда. Цели се и внедряването на методи за непрекъснато подобряване на компетенциите на настоящите 15 и бъдещи служители във фирмата (планирани 3 до 5 нови служители до 2018 г. за работа в новия производствен цех на предприятието). Дейността ще доведе и до повишаване на мотивацията на служителите и подобрена корпоративна и социална отговорност. Дейността се разделя на следните поддейности/етапи: 1.1. Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност – тази поддейност е нужна за точното схематизиране на работните процеси и точен анализ на работните места, с цел да бъдат приложени модули за гъвкави форми на заетост и ротация на работното място. Дейността ще изисква принос от всички служители в организацията и ще включва задачи като картографиране на процесите с входни и изходни елементи, взаимовръзки, вътрешни и външни клиенти, документиране на дейностите във всеки етап с цел създаване на най-ефективните взаимовръзки между тях и последваща оптимизация и по-добра ресурсоемкост. 1.2. Проучване на социалните иновации на място при испанския партньор. Лаборатории Virens извършват сходна дейност на тази на Биошилд. Тяхната основна дейност следва съвременни и утвърдени модели на устойчива организация на труда (гъвкави форми на работа, ротация, дистанционно следене и отчитане на работните процеси) и е съпътствана от силно изразени спомагателни практики за непрекъснато развитие на човешките ресурси (модели за обучение на работното място и от разстояние). Целта на посещението на ключов екип на кандидата е да пренесат видяното в предприятието и останалите служители. 1.3. Прототипиране и пилотиране на три социални иновации – Система за контрол на елементи на условията и организацията на труд и гъвкави форми на работа; Система за придобиване, валидиране и атестиране на получени чрез работа знания и умения; Система за подкрепа на работното място – коучинг и антистрес мерки;. Tази поддейност включва и създаване на слециализирано интегрално софтуерно решение (СУиРЧР) по утвърден модел от испанския партньор за подпомагане организацията на цялостния трудов процес и развитието на човешките ресурси. Системата ще позволява на всички служители, да имат достъп и индивидуални правомощия както за извършване на основната си дейност и за отчитане на работата си (специфични модули за всички служители и позиции на фирмата), така и за преминаване на обучения и валидиране на нови компетенции (вкл. преминаване на годишни фирмени атестации). 1.4. Внедряване на социални иновации посредством създаване и внедряване на вътрешно-фирмена политика, правилник и план за действие, с които ще се разрешат и установят гъвкави форми за работа, обучения и взаимопомощ (коучинг и антистрес мерки) на работното място. В рамките на тази дейност ще бъдат изработен и проведени и вътрешно-фирмени обучения на служителите за работа съгласно новите политики и внедрени иновативни практики и ще бъде инсталирана умна система за пречистване на въздух и оценка на замърсяванията, контролиеана от дистанция от служителите. Служителите ще могат да планират своето пълно или непълно работно време с възможност за компресирано работно време, да променят интензитета на работа и ротация на сходни длъжности когато естеството на тяхната работа го позволява. 1.5. Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията.
 • Целта на тази дейност е да подобри иновативния капацитет на кандидата и партньора и да утвърди тяхното бъдещо партньорство. Дейността включва организация на обучителни семинари за креативно мислене и развитие на иновативния капацитет на партньорите в България, провеждане на изнесени извън работното място коуч работилници и семинари за методи за справяне със стреса на работното място. Създаване на благоприятна среда за креативно мислене и споделяне на опит между служители ще спомогне за по-доброто разбиране на бизнеса на кандидата, сплотяването на екипа и изравняването на социалния капитал в една посока. Благоприятната среда за развитие на иновативния капацитет с цел справяне с промените ще включва създаването на нови практики на служителите като седмични общи обеди със сесии на взаимно споделяне, както и индивидуални креативни пратики за намаляване на екологичния отпечатък на предприятието. Такива сесии биха дали възможност на работната сила да мисли по-стратегически и да получи по-задълбочени познания на основните теми, които са най-важни за бъдещето на бизнеса. В тази дейност, както и Дейност 1 са предвидени мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области (допълнителни детайли в описа на внедрените иновации).
 • Тази дейност е да проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и неговото реално изпълнение с цел предоставяне на доказателствена база на програмните оператори. Оценката ще отговори на следните въпроси: Постигнати ли са заложените цели и резултати (ефективност), Удовлетворени ли са потребностите на целевата група (практическо и обществено значение); Установени ли са особености при изпълнение на заложените дейности и каква е връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; каква е ефикасността на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Какво е въздействието върху целевите групи и устойчивостта на постигнатите резултати. Оценката ще включва измерване на самата социална иновативност на адаптираните и внедрени мерки.
 • Дейността цели популяризирането на внедрените нови модели и практики в кандидата с цел по-широко разпространение и приложение на тези практики до други заинтересовани страни – партньори, клиенти и работодатели от цяла България в сектора, както и НПО и социални организации. Дейността се разделя на следните под-дейности: 1.1. Създаване на видео материали за ползите от разработените и приложени практики и модели в рамките на проекта 1.2. Медийно участие – публикуване на тематични статии в медии и участие в радио предавания на тема иновации
 • Целта на тази дейност е информиране на широката общественост за дейностите на проекта на всеки етап от изпълнението му, прилагане на принципите за прозрачност и спазване на изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Дейностите по информиране и публичност ще отговарят на условията и изискванията на Договарящия орган.
 • Целта на тази дейност е добро, прозрачно, ефективно и ефикасно управление и спазване клаузите на договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Дейността включва традиционни задачи като: Сключване на граждански договор с екип за управление – 1 ръководител, 1 технически сътрудник, който да спомага работата на ръководителя и 1 счетоводител за успешното управление на проекта, включващо планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, провеждане на тръжни процедури и приемане на доставките, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността по управление обхваща целия период на проекта. Ръководния екип ще извършва следните основни задачи: координира и контролира изпълнението на дейностите по проекта; организира цялостната дейност на екипа за управление на проекта; отговаря за спазването на графика за изпълнение на дейностите; осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; организира изпълнението на предписанията и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган; организира провеждането на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, попадащи в обхвата на проекта;

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

191 722.04 BGN
191 722.04 BGN
38 344.40 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 586.09 0.00 182 135.95 191 722.04
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 586.09 0.00 182 135.95 191 722.04

Тръжни процедури

Наименование: Услуга за разработване на специализирана интегрална Система за Управление на процеси и РЧР, Предмет на предвидената процедура: „Услуга за разработване на специализирана интегрална Система за Управление на процеси и РЧР“., Стойност: 99 800.00
Наименование: „Услуга за разработване на специализирана интегрална Система за Управление на процеси и РЧР“, Предмет на предвидената процедура: „Услуга за разработване на специализирана интегрална Система за Управление на процеси и РЧР“., Стойност: 99 800.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).