English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-1564-C01
Подобряване качеството на труд в Деспред АД
121018593 ДЕСПРЕД АД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.06.2017
01.06.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Драгоман, гр.Драгоман
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин, Видин, гр.Видин
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Русе, Русе, гр.Русе
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Лом, гр.Лом
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, гр.Варна
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас, Бургас, гр.Бургас
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Свиленград, гр.Свиленград
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Димитровград, гр.Димитровград
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Ловеч, гр.Ловеч
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Добрич, Добрич-град, гр.Добрич

Описание

Настоящият проект има за цел да подобри работната среда в Деспред АД, чрез предприемането на редица мерки за подобряване на работната среда в предприятието с цел осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. Предприетите по проекта мероприятия се очаква да подобрят качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в Деспред АД. Целевата група по проекта включва всички служители в дружеството. В целевата група има лица на възраст над 54 г. Проектът предвижда мерки, насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот на служителите и заетите лица в дружеството. Проектът предвижда дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания. Проектът предвижда мерки за корпоративна социална отговорност, допринасящи и към насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области. Предвидени са и дейности за обезопасяване на съществуващи обекти и придобиване на оборудване и дейности за социални придобивки на служителите.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Изпълнението на дейността осигурява условия за законосъобразно изпълнение на всички дейности по проекта, ефективно и ефикасно постигане на заложените цели и резултати. Дейността включва организацията и управлението на дейностите по проекта; избора на изпълнители в съответствие със ЗУСЕСИФ; техническата и финансовата отчетност по проекта; комуникацията с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; вътрешния мониторинг и системата за контрол на ниво бенефициент; осигуряване на информиране и публичност – в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента. За изпълнението на дейността ще бъде назначен екип за организация и управление на проекта, който ще се състои от ръководител и координатор. Счетоводството ще се осъществява от счетоводния отдел на дружеството в тясно сътрудничество с екипа по проекта, с необходимата аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейностите по проекта. Ръководителят проект: Ръководи изпълнението на дейностите по проекта и организира цялостната дейност на проекта; Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; Отговаря за спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията; Съдейства за предоставянето на достъп на представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проекта, когато е необходимо; Организира провеждането на процедурите за възлагане на дейности на изпълнители съгласно ЗУСЕСИФ, попадащи в обхвата на проекта, включително изготвяне на тръжни досиета и осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на УО; Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори с изпълнителите по проекта; Проверява всички фактури/документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта; Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта; Отговаря за спазването на изискванията за публичност и визуализация съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.; Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата информация, свързана с проекта. Координаторът проект: Подпомага ръководителя при изпълнение на неговите задължения; Участва в провеждането на процедурите за възлагане на дейности на изпълнители съгласно ЗУСЕСИФ; Координира работата между екипа по проекта и изпълнителите; Следи за своевременното изпълнение на договорите с изпълнители, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта; Следи за своевременното изпращане на информация и кореспондира с всички заинтересовани страни; Получава изготвените справки и доклади за напредъка по изпълнението на съответните дейности по проекта, за които отговарят изпълнителите; Координира изготвянето на справки, доклади и ги предоставя за одобрение от ръководителя на проекта; Съдейства за вътрешния мониторинг и контрол по проекта.
 • Оптимизация на работните процеси и работното време, включително въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните служители (над 54 г.): Според Евростат броят на хората на възраст на 60 и повече г. в ЕС сега се повишава с повече от 2 млн. души всяка година. Демографското застаряване ще се превърне в най-значителното социално явление в Европа през следващите десетилетия. България е на едно от първите места в света по % дял на възрастното население в рамките на общото население. Общото застаряване на населението води и до застаряване на трудоспособното население, като делът на възрастните работници се увеличава в сравнение с младите работници. Застаряването на населението променя профила на работната сила. Обществото ни, институциите и особено бизнесът (в т.ч. и Деспред АД) следва да бъдат подготвени за все по-съществената роля, която ще имат възрастните работници на пазара на труда. В България съществува база за развитие и реализация на безценния потенциал на възрастното население, тъй като голяма част от него е образована и квалифицирана. В тази връзка има благоприятна основа за въвеждането на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните служители. В Деспред АД от общо 117 служители 41 са над 54 г. възраст. В Деспред АД не е правена цялостна оптимизация на работните процеси и работното време. Ръководството на дружеството осъзнава своята отговорност за осигуряването на подходяща работна среда и създаването възможности за удължаване професионалния живот на своите дългогодишни служители. Същевременно развитието в обществото и икономиката, напр. необходимостта от по-голяма гъвкавост и от страна на работодатели, и от страна на работниците, водят до появата на нови форми на заетост в цяла Европа. Те видоизменят традиционните взаимоотношения между работодател и работник. Тези форми се характеризират също с нестандартни модели и работни места или с неритмичното полагане на труд. В цяла Европа се провеждат обсъждания на политиката във връзка с новите форми на заетост. Установени са следните форми на заетост, които се считат за нови или чието значение нараства: споделяне на служител; споделяне на длъжност; ротация на работното място; временно ръководство; непостоянна работа; надомна работа; гъвкави форми на заетост/гъвкаво работно време и др. Разнородността на определените нови форми на заетост сочи, че няма голяма полза от общи по характер обсъждания или препоръки. Необходими са по-конкретни и специално разработени за конкретните нужди подходи. Според международни изследвания се забелязва широко разпространение на гъвкавите форми на заетост при редица дейности и професии от всички сектори на икономиката. Всичко това дава необходимите предпоставки за оптимизиране на работните процеси и работното време в Деспред АД с акцент върху въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот. Също така отговаря и на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, включени в проекта. Всички лица споделят убеждението, че гъвкавото работно време ще има положително въздействие освен върху личния живот и върху производителността, качеството на работа и задържането на работното място. Удовлетвореността от условията на труд пряко влияе върху производителността, качеството на работа и задържането на работното място.
 • Практики за въвеждане на корпоративна социална отговорност, допринасящи и към опазването на околната среда: Дейността е надграждане на Дейност "Оптимизация на работните процеси и работното време, включително въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните служители (над 54 г.)". В съвременното общество и развитие на икономиката, организациите са отговорни за въздействието на техните решения и действия върху обществото и околната среда. Уважението към околната среда и човешките права е важна част от профила на съвременните организации. Нещо повече, организациите, които не допринасят за устойчивото развитие със своите бизнес стратегии, губят предимствата си, не само по отношение на клиенти, инвеститори, партньори, но и по отношение на своя персонал. Корпоративната социална отговорност допринася за устойчивото развитие, включително за здравето и благосъстоянието на обществото; взима под внимание нуждите и очакванията на заинтересованите страни; е в съответствие с приложимите закони и международни норми, включително за прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в областта на политиката по околната среда и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения. Основните теми, застъпени във всяка една практика за корпоративна социална отговорност са: -Управление на организацията, включително човешките ресурси; -Човешки права; -Трудови практики и взаимоотношения; -Околна среда; -Лоялни практики; -Въпроси, свързани с потребителите; -Приобщаване на общността и нейното развитие. С изпълнението на дейността по проекта са предвидени мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области, които мерки ще бъдат инкорпорирани в практиките за корпоративна социална отговорност на Деспред АД.
 • Социални придобивки за служителите - ремонт и оборудване на място за хранене и почивка. Осигуряване на достъп за хора с увреждания.: Задължение на работодателя (съгласно ЗЗБУТ, чл. 12) е да разработи физиологичен режим на труд и почивка, който спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица, особено, когато работата е свързана с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза. Към настоящия момент в централния офис на Деспред АД, разположен в гр. София, ул. Веслец № 84, няма обособено помещение за отдих, хранене и почивка. Естеството на работата на голяма част от служителите - от една страна - използването на умствен труд с високо нервно-психическо натоварване, често с монотонност и принудителна работна поза, и от друга - физическа работа със средна тежест, товаро-разтоварна дейност, подготовка, пакетиране, палетизиране и експедиция на пратки - налага да се ползват периоди на почивка и релаксация по време на работния процес за запазване здравето и работоспособността на работещите лица. Съвкупността на сравнително голям брой спедитори, разпределен в две работни помещения, предполага шумово замърсяване, тъй като работата често налага телефонни разговори и кореспонденции между персонала, които пречат на работата на останалите и водят до повишено чувство за умора, главоболия и понижена работоспособност. Следвайки чл. 137 от Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване, тъй като физическото пространство в работните помещения не позволява въвеждането на технически решения за намаляване на шума, рационално следва да се въведат съответните режими на труд и почивка за намаляване на експозицията на шум, за които в случая е необходимо и обособяване на място за отдих, хранене и почивка. В тази връзка по проекта се предвижда ремонт и оборудване на съществуващо помещение в място за хранене и почивка на служителите. Планираните СМР в помещението, свързани с адаптирането му в стая за хранене и почивка, обхващат ремонт на стени (шпакловка и боядисване). Планираното за закупуване оборудване за помещенията за хранене и почивка се състои от шкафове, хладилник, микровълнова фурна, фреш-машина, кафемашина и 2 комплекта маси и столове. Допълнително по проекта се предвижда осигуряване на достъп за хора с увреждания. Тъй като подходите към сградата са задигнати по цялото ѝ протежение на ниво товарна рампа, достъпът на хора с увреждания на практика е невъзможен. Проблемът се предвижда да бъде решен чрез монтиране на електрическа платформа за повдигане на инвалидни колички до нивото на входа на офисите.
 • Обезопасяване на съществуващи обекти и придобиване на оборудване, свързани с подобряване условията на труд.: За осигуряване подобряване условията на труд в рамките на настоящата дейност се предвижда изпълнението на следните видове работи: 1. Полагане на ново подово покритие в склад 5а в София. Обосновка: Към настоящия момент подът на склад № 5а в София е изграден от комбинация от каменен паваж и бетонова замазка. Бетоновата замазка (където е останала) се рони непрекъснато. Спецификата на павираната настилка позволява задържането на мръсотия във фугите и е много трудна за почистване. В резултат, на което се достига до високо ниво на запрашеност. Част от праховите частици са микроскопични (с минимален диаметър) и са предпоставка при вдишване да останат в белите дробове на работниците, което поставя работещите под риск от болести на белите дробове. Голяма част от складираната продукция се транспортира с ръчни и палетни колички. Образувалите се пукнатини и неравности по бетоновата настилка и паважа, създават опасност от обръщане на количките, което може да доведе до трудова злополука с неприятни последици за работниците. В допълнение съществуващата настилка на пода е с висока светлопоглъщаемост. С полагането на желания тип подово покритие се цели понижаване на нивото на запрашеност в склада спрямо сега съществуващия паваж и бетоново покритие. Предвиденото за полагане подово покритие е технологично и с висока износоустойчивост. Новото покритие ще предотврати изронването на съществуващата бетонова замазка и образуването на прах, както и образуването на грапавини и пукнатини, които създават предпоставки за трудови злополуки. С полагането на новото технологично покритие на пода в склада ще се постигне и повишаване на осветеността в помещението, благодарение на по-светлия му цвят, както и способността на този вид под да отразява, в много по-висока степен спрямо съществуващия под, околната светлина. Новият под ще има възможност да се поддържа чист и в отлични експлоатационни параметри значително по-лесно и по-ефективно от съществуващия. Площ на склада - 330 кв.м. Прогнозна стойност 11220 лв. Място - гр. София. 1. Полагане на маркировка. Обосновка: Една от основните дейности в Деспред представлява товаро-разтоварни работи от камиони към складовете на предприятието и обратно. Предимно се извършват ръчно или механизирано от рампите на входовете на рампите. Ясното обозначаване на края на товаро-разтоварната рампа е съществено значение за безопасността на складовите работници и служители. Към настоящия момент ръбовете на рампите не се различават по цвят от околната настилка (сив), което силно затруднява паркиращите товарни превозни средства и се създават реални предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Отделно неясно обозначения край на рампите повишава риска от падане на работещите от тях. Вероятността за описаните рискове силно се увеличава в тъмните часове на денонощието, особено в зимните месеци, когато часовете дневна светлина са намалени. В изпълнение на мерки за намаляване на риска от ПТП и падане от рампите се предвижда обозначаване на опасните зони (краища на рампи, бордюри и др.) чрез полагането на боя с ярки цветове (жълт, бял, червен). Прогнозна стойност 500 лв. Място - гр. София. 2. Ремонт на отводнителна система. Обосновка: Съществуващата отводнителна система в района на складовете е силно компрометирана - с изкривени, счупени и липсващи канализационни решетки; обрушени стени на каналите и изкъртени (липсващи) метални водачи за решетките. Съществува голяма вероятност от травматични увреждания (пропадане) на работещите, затруднен достъп на помощните технически средства, обслужващи товаро-разтоварните и складови дейности (палетни колички, товарачи, кари). В допълнение разрушените канали на отводнителната система създават опасност от наводнение на складовете. Предвидените строително-монтажни работи за възстановяване и укрепване на отводнителната система са в размер на 5600 лв. за складова база гр. Бургас и 2400 лв. за складова база гр. Димитровград. След изпълнението на СМР ще ...описанието продължава в следващата секция.
 • Дейности за информиране и публичност: Изпълнението на дейността осигурява и гарантира широко разпространение на информацията относно изпълнението на проекта чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Всички дейности за информация и публичност, както и визуализациите на подкрепата от Европейския социален фонд, ще бъдат осъществени съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. Всички мерки за информация и публичност, които ще бъдат предприети от Деспред АД, изрично ще указват съфинансирането от Европейския социален фонд на ЕС, чрез поставяне на следните елементи: - емблема на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейския социален фонд, оказващ подкрепа на проекта; - общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. Дейността включва 2 етапа: подготовка и същинско изпълнение - като дейностите по информиране и публичност ще се осъществяват през цялото време на изпълнение на проекта.

Индикатори

Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 117.00, Достигната стойност: 107.00

Финансова информация

158 970.00 BGN
127 176.00 BGN
126 669.76 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Транспорт и складиране

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 19 076.40 31 794.00 108 099.60 158 970.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 19 076.40 31 794.00 108 099.60 158 970.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: СМР по обезопасяване на обекти и подобряване условията на труд, Стойност: 31 720.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 – ремонт стая за отдих - полагане на боя (шпакловка, грунд, латекс) около 60 м2; ремонт растерен таван (около 28 м2); ремонт под склад - премахване съществуваща паважна настилка; полагане нова настилка - шлайфан бетон (около 330 м2); маркировка - полагане ярка боя по бордюри рампа (два цвята); гр. София.
 • Обособена позиция 2: ОП 2 - Отводнителна система - ремонт, възстановяване и укрепване на отводнителната система; гр. Димитровград.
 • Обособена позиция 3: ОП 3 - Отводнителна система - ремонт, възстановяване и укрепване на отводнителната система; гр. Бургас.
 • Обособена позиция 4: ОП 4 – Осветление - монтаж на нови външни осветителни тела (работно и дежурно осветление); ремонт и полагане на нови електрически кабели за осветление; гр. София
 • Обособена позиция 5: ОП 5 – Осветление - монтаж на нови външни осветителни тела (работно и дежурно осветление); ремонт и полагане на нови електрически кабели за осветление; гр. Димитровград
 • Обособена позиция 6: ОП 6 – Осветление - монтаж на нови външни осветителни тела (работно и дежурно осветление); ремонт и полагане на нови електрически кабели за осветление; гр. Бургас
 • Обособена позиция 7: ОП 7 – Инвалидна платформа - доставка и монтаж на електрическа платформа за повдигане на инвалидни колички до нивото на входа на офисите; гр. София
Предмет на предвидената процедура: Координатор проект, Стойност: 5 520.00
 • Обособена позиция 1: Координатор проект
Предмет на предвидената процедура: Материали за визуализация, Стойност: 1 500.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на материали за визуализация на проекта.
 • Обособена позиция 2: Изработване на материали за визуализация на проекта.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на монитори, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка в 12 града на страната на 40 бр. широкоекранни монитори с висока резолюция
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано оборудване в две обособени позиции , Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Електрокари – 2 бр. от един вид, по един в гр. София и гр. Димитровград
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Специализирани машини за почистване – 1 бр. машина за мокро почистване на твърди повърхности и 1 бр. вакуумна (метачна) машина за почистване на паваж

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.