English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG65ISNP001-6.007-0001-C01
Организиране на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти в ДАНС.
==> Фонд "Вътрешна сигурност"
06.08.2019
06.08.2019
08.08.2022
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Целта на проекта е организиране на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти в ДАНС. Проектът е насочен към придобиване на специализирано оборудване за Център за мониторинг и реакция на инциденти към ДАНС със значително увреждащо въздействие върху КИС на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. 
Създаването на центъра се основава на изискванията на чл.15, ал.2 от Закона за киберсигурност. В рамките на центъра ще бъде създаден и модул за реакция при киберинциденти в КИС обработващи класифицирана информация. 
По отношение на стратегическите обекти центърът ще изпълнява задачи по: мониторинг и събиране на информация за събития и инциденти, свързани със сигурността на комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност; подаване на предупреждения за киберзаплахи и информация; оказване на методическо съдействие в процеса на управление на киберинциденти; осигуряване на цялостен анализ на постъпващата информация и оценка на информационната защита на конституентите на Държавна агенция „Национална сигурност". Центърът ще поддържа готовност за координирана съвместна реакция в рамките на Националната координационно-организационна мрежа за киберсигурност при настъпването на инциденти, свързани със сигурността на комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.
За реакция при киберинциденти в КИС обработващи класифицирана информация, центърът ще изпълнява задачи по: анализ и превенция на киберинциденти при отсъствие на комуникационна свързаност, оказване на методическо съдействие в процеса на управление на киберинциденти и осигуряване на анализ на постъпващата информация. Центърът, които ще бъде изграден в рамките на проекта ще подпомогне изпълнението на функции съгласно чл. 4, ал. 1, т.10 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност".
Дейности
 • Обмяна на опит с държави-членки на ЕС, за възможни технически решения и реализация на модел на работа на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти на ДАНС: Дейност 1 по проекта предвижда да бъде осъществена обмяна на опит и добри практики с държави-членки на ЕС, в които е изграден аналогичен Център за мониторинг и реакция на киберинциденти, с цел обогатяване на опита на служителите от ДАНС. Ще бъдат придобити специфични умения за изготвяне на техническо задание за изграждане на аналогичен център, както и знания за актуални подходи при противодействието и реакцията при киберинциденти. В рамките на дейност 1 ще участват служители от ДАНС, експерти по киберсигурност. Запознаването с различни подходи, използвани за осигуряване превенция, установяване и реакция при инциденти в информационната сигурност ще допринесе за по-точното разработване на техническото задание на системата (Дейност 3) и постигане на високи нива на ефективност и ефикасност. Дейността ще допринесе и за повишаване на капацитета и познанията на служителите от ДАНС ангажирани с реализирането на проекта. Изпълнението на дейността е съобразено със специфичните нужди и необходимост на дефинираната целева група.
 • Мерки за публичност и визуализация.: Основна цел пред дейността е осигуряване на публичност на проекта и етапите на неговата реализация. Предвижда се да бъдат организирани откриваща и закриваща срещи за популяризиране на проекта сред целевите групи, както и изработване на информационни материали и тяхното разпространяване за запознаване на обществеността. Дейността ще бъде изпълнена съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията.
 • Изграждане и внедряване в ескплоатация на комуникационно-информационна система: Дейност 3 е свързана с придобиване и интегриране на специализирано оборудване предназначено за изграждане Центъра за мониторинг и реакция на киберинциденти. Целта на дейността е придобиване на национални способности за реакция при киберинциденти в комуникационни и информационни инфраструктури от значение за националната сигурност чрез повишаване капацитета на ДАНС.
 • Провеждане на обучения от служителите на ДАНС за представители на стратегическите обекти и служители на ведомствата, експлоатиращи КИС, обработващи класифицирана информация.: В рамките на дейността е предвидено провеждането на обучение от служители на ДАНС на представители на стратегическите обекти, представители на ведомства, експлоатиращи АИС и мрежи, за обработка на КИ. Обучението ще бъде организирано с цел запознаване с изградения център, възможностите му за оказване на съдействие при защита на критичните информационни системи в организационните единици, добри практики в областта на информационна защита и изградените механизми за реакция и координация при инциденти. Обучението ще бъде насочено към повишаване компетентността на служителите, имащи отношение към дейността на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти.
 • Участие на служители на ДАНС в международни форуми за обмяна на опит и добри практики, във връзка с прилаганите решения за защита на критична информационна инфраструктура на европейско ниво.: В хода на изпълнението на проекта, служители на ДАНС ще вземат участие в международни форуми организирани в рамките на ЕС, за обмяна на опит и добри практики в областта на киберсигурността и прилаганите решения за защита на информационни инфраструктури на европейско ниво. Служители на ДАНС, ангажирани с дейности по осигуряване на сигурността на мрежите и информационните системи на стратегически обекти и експлоатацията на център за мониторинг и реакция на киберинцидентище посетят форуми с цел придобиване на познания и опит. Предвидено е участието на експерти, с профил киберсигурност в десет форума за срок от три години. Изпълнението на дейността е съобразена със специфичните нужди и необходимост на целевата група. Осигуряването на самолетни билети ще бъде извършвано от външен изпълнител избран по реда на ЗОП, с който ДАНС има сключен договор за услугата.
 • Управление на проекта: Дейността включва осигуряване на добро управление, изпълнение, контрол и отчетност по проекта, съобразно принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Управлението на проекта ще се осъществява от екип, назначен със Заповед на председателя на ДАНС. Членовете на екипа са подбрани съобразно спецификата и обема на заложените дейности. Ръководителят и членовете на екипа отговарят на изискванията за предходен опит в дейности и/или проекти сходни с дейностите и задачите по проекта. Екипът ще съдейства на ОтО при извършване на текущо наблюдение и оценка на напредъка по проекта. Ръководителят на екипа (Ръководител на проекта) отговаря за цялостното изпълнение на проекта, планира, ръководи и разпределя задачите между останалите членове на екипа и следи за постигането на целите, резултатите и индикаторите по проекта и спазването на сроковете. Ръководителят на екипа ще може да подписва първични счетоводни документи за извършени плащания при изпълнението на дейностите и да приема отделни етапи от изпълнението на дейности по проекта. Ръководителят ще подписва отчетните и другите документи по изпълнението на проекта, за които няма изрично изискване да бъдат подписани от ръководството на ДАНС. Ръководителят ще извършва и други дейности в съответствие със законосъобразното и целесъобразно изпълнение на проекта и с отчитането на неговото изпълнението. В екипа за управление и изпълнение на проекта ще бъде назначен координатор. Координаторът на проекта ще подпомага работата на ръководителя, ще координира, организира и отговаря за подготовката на отчетните доклади по проекта. Координаторът със съдействието на другите членове на екипа ще събира, обобщава и систематизира необходимата информация, ще участва в дейностите по наблюдение и оценка на изпълнението на проекта и ще изпълнява и други задачи, възложени от ръководителя на екипа във връзка с изпълнението на проекта. Към екипът по проекта се включва и счетоводител. Той организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна отчетност, изготвя финансовите отчети и други необходими за изпълнението на проекта или отчитането на дейностите му финансово-отчетни документи. Отразява разходите по проекта в отделна счетоводна аналитичност. Отговаря за осъществяването на плащанията и за законосъобразното оформяне на счетоводните документи, организира разплащанията с изпълнителите. Участва в дейностите по мониторинг и оценка. Предвижда се в екипа за управление на проекта да бъдат включени експерти, които ще изпълняват задачи по отделните дейности, като задачите им са определени така, че да не се припокриват. Експерти по дейности от 1 до 5 ще отговарят за подготовката, организацията и изпълнението на дейностите, подпомагат подготовката на отчетните документи за изпълнението на дейността, следят за постигането на заложените цели и резултати и докладват на ръководителя на проекта. Изготвят доклади и други документи, необходими за изпълнението на дейностите и изпълняват други задачи във връзка с изпълнението на проекта по разпореждане на ръководителя на проекта.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой обучени служители, работещи в Центъра за мониторинг и реагиране на инциденти - за Дейност 2, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 0.00
Брой експертни срещи, симпозиуми, семинари, конференции, публикации, интернет сайтове и (онлайн) консултации организирани с помощта на фонда -ОБЩ ИНДИКАТОР ЗА ДЕЙНОСТ 2, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Брой стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност, част от критичната инфраструктура, осъществяващи взаимодействие с Центъра - за Дейност 2, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 0.00
Брой срещи с цел обмяна на опит и добри практики - за Дейност 2, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 0.00
Брой доставено оборудване за изграждане на Център за мониторинг и реагиране на инциденти със значително увреждащо въздействие върху КИС на стратегическите обекти и дейности, част от критичната инфраструктува, от значение за националната сигурност, с прилежаща информационна система за инциденти в КИС за КИ. - индикатор за Дейност 2, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 0.00
Брой инструменти изградени или модернизирани с помщта на фонда, насочени към подобряване на инфраструктурата от държави-членки във всички сектори на икономиката - ОБЩ ИНДИКАТОР ЗА ДЕЙНОСТ 2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Изградена Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност, център за изследване на киберинциденти, CERT за критична информационна инфраструктура и CERT за АИС и мрежи, обработващи класифицирана информация - ОБЩ ИНДИКАТОР ЗА ДЕЙНОСТ 2, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

9 622 536.00 BGN
9 622 536.00 BGN
0.00 BGN
75.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФВС Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 2 405 634.00 0.00 7 216 902.00 9 622 536.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 405 634.00 0.00 7 216 902.00 9 622 536.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.