English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0034-C01
Виртуални иновации за предприемачество и растеж
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
22.02.2019
22.02.2019
22.10.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Бързото навлизане на иновативните технологии в ежедневието ни доведе до промяна в структурата и нуждите на пазара на труда. С голяма значимост в днешни времена са продуктите, използващи виртуална, смесена или добавена реалност, тъй като намират практическо приложение в редица сфери. Проектът „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” е насочен главно към, но не се изчерпва до младежкото предприемачество. Целевата група се състои от лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; самостоятелно заети лица; микропредприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл.самостоятелно заети лица; служители в микропредприятия. Чрез настоящото проектно предложение, използвайки експертизата на транснационалния партньор от Финландия Savonia University оf Applied Sciences към двамата български партньори Фондация „Ятрус” и „Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност” ЕООД, ще се трансферират две социални иновации „Управление на процеса по създаване на виртуални продукти" и "Създаване на виртуални продукти в мрежа", като те ще спомогнат за систематизирането на знания и повишаването на компетентността на целевата група по отношение на вируталните реалности, което ще доведе до по-широкото им приложение в секторите на образованието и социалните дейности, туризма, спорта, архитектурата и реконструкцията на миналото. В рамките на проектното предложение се предвижда и създаване на Ръководство, базирано на добри европейски практики за прилагане на виртуалните реалности в полза на предприемачеството.
Дейности
 • W1 Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на социални иновации "Управление на процеса по създаване на виртуални продукти" и "Създаване на виртуални продукти в мрежа" чрез организиране на кръгла маса: Основната цел на дейността е повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на социалните иновации "Управление на процеса по създаване на виртуални продукти" и "Създаване на виртуални продукти в мрежа", като така ще се задълбочи транснационалното сътрудничество, обмяната на опит между партньорите и другите заинтересовани страни. Тя ще се реализира чрез провеждане на четиридневна кръгла маса, в която ще бъдат представени въвеждащи презентации и ще се проведат дискусии, в които ще вземат участие представители на всички партньори, както и представители на целевата група. ПРОГРАМА: ДЕН 1: ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ 4.0 И РОЛЯТА НА ВИРТУАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ КАТО ГЕНЕРАТОР НА ИНОВАЦИИ Виртуалната реалност (VR) се стреми да промени възприятието на човека чрез виртуални системи. По същество сензорната информация изглежда толкова реалистична за човешкия мозък, че той я възприема като реалност. През първия ден ще се идентифицират иновативните елементи при създаване "виртуални реалности" през целия процес (1. технологии - хардуер,софтуер; 2. достъпност лесни и стандартни системи, които улесняват търговията в световен мащаб; 3. Секторни приложения - всички сектори са силно повлияни и търсят "виртуални реалности"). ДЕН 2: Представяне на партньорския проект за създаване на виртуални реалности - възможности, структура, дизайн. Представяне на финландското проектно предложение и идентификация на иновативните елементи в него от гледна точка на приложимостта им в българското проектно предложение. ДЕН 3: Българското проектно предложение и социалните иновации, които ще бъдат в състояние на "трансфер" по проектната инициатива. Демонстриране на взаимовръзката между двата проекта. Място на българските партньори в проектните дейности на чуждестранния партньор. ДЕН 4: Определяния, роли и взаимоотношения между партньорите - изработка на общ протокол между партньорите, дефиниращ общите понятия и определения, приложими за българското проектно предложение. РАЗХОДИ ЗА БЪЛГАРИЯ: наем на зала и техника, кетъринг, осигуряване на учебни материали, лектори и технически експерти. Забележка: В посочения брой участници не влиза броят на представителите на финландския партньор, тъй като разходите за участието им се осигуряват от финландската програма, финансирана по линия на ЕСФ.
 • W2 Трансфер на иновации "Управление на процеса по създаване на виртуални продукти" и "Създаване на виртуални продукти в мрежа": Развитието на предприемачеството в България все още е в начална фаза, но първите примери за успешни стартиращи компании са вече факт. Появата на инструменти за финансиране на стартиращи технологични предприятия и внедряването на иновативни информационни и комуникационни решения в сферата на самостоятелната заетост благоприятства развитието на предприемаческата екосистема. Все още иновативните решения, породени от прилагането на виртуалните реалности не са достатъчно широко използвани, а те имат висока добавена стойност и спестяват средства и време на младите предприемачи, които иначе биха загубили и време, ако прилагат по-стари технологии. При определяне вида на социалните иновации в рамките на дискусия с партньора, кандидатът се спря на адаптирането на опита на партньора "Savonia University of Applied Sciences" при управление на виртуалните реалности и "Създаване и управление на виртуални продукти в мрежа". Партньорът има богат опит при провеждане на обучения, като това ще доведе до значителна добавена стойност за експлоатацията на бъдещите технологии в образованието/обучението във всяка страна, както и в другите сфери, които са обект на настоящото проектно предложение, като социални дейности, туризъм, спорт, изкуство, опазването на културно-историческо наследство и др. Трансферирането на този вид ноу-хау ограничава разходите за подготовка на продукта, тъй като вече се използват готови решения, до които е достигнал партньорът. Поради това, адаптирането на социални иновации е с висока добавена стойност за развитието на българското предприемачество и микропредприятията. Водеща функция в дейността ще има финландския партньор, който ще сподели познания и опит. Фондация "Ятрус" и "Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност" ЕООД, ще бъдат подробно запознати с добрите практики и ноу-хау при управление на създаването на дигиталните продукти. Адаптирането и валидирането на идентифицираната социална иновация е важно за всеки един от двамата български партньори, тъй като те реализират дейностите си в различни сфери и съвместната им работа осигурява широко разпространение на идентифицираните практики. Българският партньор ще интегрира в обучението си по специалност "Предприемачество и мениджмънт" усвоените умения по време на реализираното на настоящата дейност. Така ще се развият образователни програми за практическото използване на виртуални реалности в сферата на професионално обучение по предприемачество и мениджмънт и професионално образование за социални дейности и сигурност и ще се създадат иновативни методи за обучение чрез новите виртуални образователни инструменти в областта на други професии. Дейността ще се реализира на два етапа: - Трансфер на иновацията - "Управление на процеса по създаване на виртуални продукти"; - Трансфер на иновацията - "Създаване на виртуални продукти в мрежа". Първият трансфер на иновация "Управление на процеса по създаване на виртуални продукти" ще се реализира до месец и половина след провеждане на дейност №1. Времевата рамка за реализиране на първия трансфер е 5 дни. Той ще се реализира от ръководствата на двете български партньорски организации. Вторият трансфер на иновация "Създаване на виртуални продукти в мрежа" ще се реализира с представителите на целевата група и ще се осъществи също във Финландия. Дестете души ще посетят Финландия в рамките на 10 дни, от които 7 учебнидни и три дни за пътуване. Темите при обучението на мясо са конценрирани в две направления "Предприемачество и бизнес развитие" и "Дизайн и потребителско изживяване". Идентифицираните и валидирани орактики включват и създаването на виртуални продукти.
 • W3 Адаптиране и валидиране на социалните иновации: Живеем във време на бързи обороти. Сега почти всеки има смартфон и технологиите стават незаменима част от човешкия живот. Приема се, че има нови потребители във версия 2.0. Според глобални проучвания почти 30% от купувачите пазаруват дигитално, а 30% повече са силно повлияни от информацията в Интернет/телевизията, докато вземат решения за закупуване на нещо или за отиване някъде. Единственото видимо нещо е, че "цифровият потребител" расте в големи мащаби. Дигиталните потребителите имат нужда и от „създатели на продукти”. Тези създатели не са „супер умни хора”, владеещи добре твърде сложните и усложняващи се софтуерни и хардуерни продукти. Тези хора действат в „отбори - екипи ”. Виртуалните продукти са във висока степен творчески продукти. Те изискват добрата координация и работа между голяма група от експерти, като това зависи от контекста на виртуалния продукт. Ако продуктът е образователен и на здравна тема, изисква взаимодействието на минимум 4-5 експерти, като: здравен експерт, експерт по създаване на виртуален дизайн, експерт осигуряващ визуализация и хардуерната съвместимост, експерт, поддържащ този продукт актуален "здрав" в пространството ИКТ, експерт, интерпретиращ и поднасящ правилно информацията. Дейността ще се реализира посредством матрица, която описва процеса за създаване иновации – достатъчно далеч от началния продукт (за иновация изходната точка на креативността винаги е формата на съществуващото, без оглед дали е продукт, услуга или процес) и не твърде далеч, за да бъде иновацията невъзможна за реализация тук и сега. За постигането на идеалната зона за иновации се грижат основните принципи на методологията: - Closed World - работим „в рамката“, с ограниченията, които вече имаме и познаваме. Това включва преизползване на съществуващите ресурси и ноу-хау, което прави методиката евтина за прилагане и ефективна за ползване. - Function Follows Form (функцията следва формата). Прилагането на инструментите на методиката според този принцип е механичен и систематичен процес. Разглеждайки наличния продукт, услуга или процес такива, каквито са, ние прилагаме към тях механично, без да се опитваме да „надхитрим“ методиката. Резултатът винаги е качествена модификация на процеса/продукта. - Limit rather than dilute – "ограничаване", вместо "размиване". За да се работи със съществуващото, са нужни приблизително близки компоненти и инструменти за работа. - Qualitative Change – качествена промяна. Това е един от основните принципи, а също така и основната цел на методологията. Качествена промяна е такова изменение на продукта, услугата или процеса, което да доведе до увеличаване на неговата пазарна стойност в очите на крайния потребител. Производството на виртуални продукти изисква най-общо хора с различна експертиза, специфичен хардуер и специфични софтуерни продукти. Прилагайки опита на европейския партньор и уменията му за работа в мрежа, българските партньори ще създадат виртуални продукти, които са най-голямото доказателство за адаптация и валидация на инкорпорирания модел.
 • W4 Изготвяне на специфични анализи - Ръководство, базирано на добри практики на европейските страни за прилагане на виртуалната реалност в полза на предприемачеството: ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ДИГИТАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ Четвъртата индустриална революция се описва като набор от нови технологии, които свързват физическия, цифровия/дигиталния/ и биологичния свят и оказват влияние върху всичко – икономика, технология и обществото като цяло. Двигател на новата технологична революция (4.0) са дигиталните технологии. НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО, БАЗИРАНО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ: - Информационна (познавателна) функция; - Да помогне на обучаемите да извършат самостоятелен анализ на поставените проблеми; - Приложна - да покаже на обучаемите пътя за прилагане на теоретичните познания на практика; -Мотивационна - да поощри обучаемите към получаването на повече знания; - Способностите на кандидатите да бъде посредник в процеса на информация и обучение и възприемането на материала. МЕТОДОЛОГИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО РЪКОВОДСТВО Съвременните информационни технологии предлагат много начини за обогатяване на образователния опит на студентите (предприемачи) на всички нива на обучението им. От показването на предварително разработени презентации по време на традиционно изнасяните лекции - до представянето на сложно (комплексно) аудио-визуално съдържание в една чисто онлайн провеждана образователна програма, използването на информационни технологии в образователния процес може да спомогне за значително подобряване на резултатите в сравнение с традиционните методи на преподаване. Електронното обучение води до високо усъвършенстване на образователния процес включително и в полза на бъдещите предприемачи. ЦЕЛИ УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО, БАЗИРАНО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ: Цел на помагалото за социално предприемачество: - Повишаване на ефективността на използване на ресурсите на микропредприятията (включително на времето като ограничен ресурс). - Активиране и използване на новаторския и творческия потенциал на сътрудниците. - Бърза реализация на нововъведения - организационни, производствени, технически, информационни. Създаване на основа за по-нататъшно развитие и растеж на микропредприятията, възможностите за самонаемане или стартиране на производство. ПОТЕНЦИАЛ И СОЦИАЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ВИРТУАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ Здравеопазване - използвайки реалистични виртуални среди или виртуални модели на човешката анатомия, професионалистите в областта на здравеопазването могат да получат реална представа за това, което им предстои, преди да работят върху истинско тяло. Роботизираната във все по-голяма степен използва достиженията на виртуалната реалност. Образование - това е една от сферите, напълно готови за интеграцията на виртуалната реалност, която да даде по-завладяваща учебна среда и да представи нагледно някои абстрактни дялове на науката. Спортни приложения на виртуалната реалност - те биха могли да направят физическите упражнения по атрактивни и интересни. Такъв пример би било бягане по пътека във фитнеса, докато виртуално се разхождаме в избран фантастичен пейзаж. Туризъм - чрез виртуална обиколка може да се обиколи например Берлин, Ботсвана, или може да се "лети" с балон. Хотелите и заведенията също са използват VR-технологиите. Виртуална реалност и изкуство култура -дигиталните технологии и проектираният чрез тях виртуален свят рязко обогатяват регистъра на възможностите за реализацията на човека и умножават многократно възможностите на изкуството. Анализите и Ръководството, базирано на добри европейски практики за прилагане на виртуалните реалности в полза на предприемачеството ще покажат реализирани добри практики и такива, които се реализират по проекти.
 • W5 Оценка на постигнатите резултати по отношение на приложимостта на иновативните елементи: ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ Тази оценка е подобна на финалния доклад за напредъка по проекта. Той дава оценка на произведените продукти. В този смисъл дейността включва отговори на въпроси като: - Проектното предложение съответства и изпълнява стратегически/нормативни документи, като е включено в утвърдени пътни карти/планове за тяхното изпълнение; - Общата цел на проекта съответства на специфичната/ите цел/и на процедурата; - Специфичната/ите цел/и на проекта са ясно дефинирани във връзка с постигане на общата цел; - Проектното предложение съответства на изискванията за продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване; - Проектното предложение е насочено към целевите групи, посочени в Насоките за кандидатстване; - Проектното предложение съответства на приложимите хоризонтални политики на ЕС; - Проектните дейности са допустими, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване; - Планирани са продукти/резултати, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване; - Разходите за изпълнение на проекта/финансовия план са допустими, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване, като съотношението между очакваните разходи и планираните резултати е задоволително; - Проектното предложение удовлетворява конкретни нужди и проблеми на целевите групи, които бенефициентът фондация "Ятрус" е определил; - Проектното предложение демонстрира ясна връзка между цели, дейности и резултати на проекта; - Планирани действия за изпълнение по проекта са подходящи, практични и съобразени с целите и очакваните резултати; - Партньорите са е представили ясно описание и изчерпателна обосновка на дейностите, като е видима връзката между предложените дейности и стратегията/логиката на интервенция на програмата; - Проектното предложение съдържа дефинирани очаквани резултати; - Партньорите ясно са дефинирали очакваните резултати от изпълнените на всяка дейност. Индикаторът/ите на проекта измерва/т резултатите на проекта по адекватен начин; - Съотношението между очакваните разходи и планираните резултати е задоволително. Очакваните разходи за изпълнение на проекта са необходими за постигане планираните резултати и/или въздействие по проекта; - Проектът ще осигури трайно въздействие върху целевите групи; - Планираните резултати са устойчиви. ПРИЛОЖИМОСТТА НА ИНОВАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ - мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот; - цел на иновацията; - подробно описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период; - съответствие на иновацията с принципите и целите на националните и европейските приоритети; - възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес; - възможност за мултиплициране на процеса „Създаване на виртуални продукти в мрежа”; - информация за квалификацията на представителите на целевата група, включени в иновативния процес; - състояние и приложимост на материално-техническата база на предприятията в региона в полза на предвидените иновации; - информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации.
 • W6 Разпространение на резултатите: Целта на настоящата дейност е разпространението на постигнатите проектни резултати от гледна точка на приложимостта на неговите елементи сред заинтересованите страни. Информацията, която подлежи на разпространение включва информация за проектните резултати, информация за резултатите от проведените събития/кръгли маси/дискусии и работни срещи по време на проекта и друг вид публикации, релевантни към настоящото проектно предложение. Предвижда се създаването на подробна стратегия за разпространение на проектните резултати, която ще бъде съгласувана между партньорите при провеждане на кръглата маса по първа дейност. Дейността е насочена към следните целеви групи: - Лица, желаещи да започнат самостоятелна дейност в сферата на производство на дигитални продукти, използващи виртуални реалности за туристически, културни, спортни или други цели; - Собственици/еднолични собственици/управители/служители на микропредприятия, стартирани от посочените в т.1 лица. Ще се организират 4 срещи с крайни бенефициенти в посоките, където е създаден капацитета по проекта, като се демонстрират и възможностите на виртуалните реалности насочени към: 1. С представители на организации с интереси в сектори "Туризъм" / "Спорт"; 2. Организации или самоосигуряващи се сектори "Изкуство" и "Култура"; 3. Организации от сектор "Образование" с фокус върху професионално образование; 4. Организации сектор "Социални дейности" и "Здравеопазване". Разпространението на проектните резултати ще се реализира и сред други групи, за които създадените дигитални продукти могат да представляват интерес: представители на широката общественост, представители на научно-изследователски институти, музеи, културни институции и др. институции, както и други ползватели или потенциални ползватели на виртуални реалности при осъществяване на основните си дейности. Дейността обхваща приложението на множество дигитални информационни средства, социални мрежи и провеждането на физически срещи между партньорите, с целевите групи и други заинтересовани страни, както и с български и чуждестранни организации, работещи в същата насоченост, в която попада проектното предложение. Проектът "Виртуални иновации за предприемачество и растеж" е насочен към насърчаване на предприемачеството и той ще бъде демонстриран пред млади предприемачи, като възможност за реализация. Планират се две срещи с млади предприемачи, които имат нагласи и желание да старират предприемачество в интересна и перспективна област.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

191 598.00 BGN
191 598.00 BGN
38 319.60 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 9 579.90 0.00 182 018.10 191 598.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 579.90 0.00 182 018.10 191 598.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на логистика за изпълнение на Дейност 2 „W2 Трансфер на иновации „Управление на процеса по създаване на виртуални продуктиˮ и „Създаване на виртуални продукти в мрежаˮ, Стойност: 56 733.33
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 „Осигуряване на логистика за трансфер на иновацията „Управление на процеса по създаване на виртуални продуктиˮ
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 „Осигуряване на логистика за трансфер на иновацията „Създаване на виртуални продукти в мрежаˮ

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.