English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0127-C02
Иновативен образователен център
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
06.10.2017
01.11.2017
01.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Сдружение „Бокая” е създадено през 2013 г. в област Видин. Постигането на устойчиви резултати, споделени ценности и създаването на трайни връзки между гражданското общество и бизнеса са част от основните дейности на сдружението. В тази насока е и основната цел на настоящото проектно предложение, а именно:
Чрез реализирането на транснационално сътрудничество между партньорски организации от България и Румъния, да се осъществи трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост и качеството на работните места.
Предложението е обвързано с ИП 6: „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила.“, спрямо което е съобразен цялостния избор на дейности по проекта.
Дейностите, чрез които ще се реализира основната цел са: изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки; адаптиране и валидиране на иновационна практика; повишаване капацитета на партньора и заинтересованите страни; оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с осъществяване на трансфер и внедряване на социална иновация, чрез реализиране на обмен на опит с партньорската организация, което да доведе до оптимизиране на процеса по придобиване на нови знания и умения и подобрена комуникация между работодатели и работници. 
Целевата група, към която е насочен проекта включва: икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години включително; търсещи работа лица; работодатели; заети лица, в т.ч. самостоятелно заети лица; лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност.
Дейности
 • Дейност 1. Организация и управление на проекта : Изпълнението на дейността по организация и управление ще протече през два основни етапа. На етап кандидатстване Ръководителят на проекта е вече избран, като след евентуалното одобрение на проектното предложение ще бъде сключен договор с външна фирма, която ще осигури останалите необходими за гладкото и безпроблемно протичане на проекта експерти. Вторият етап ще се състои в избор на външни изпълнители за осъществяване на проектните дейности. Във всички дейности, чието изпълнение трябва да бъде предоставено на външна фирма, процедурата по избор ще протече по реда и условията на ПМС 160/ 01.07.2016 г. Гарантира се, че конкретните външни изпълнители ще бъдат избирани на принципа на прозрачността, като с всеки един ще бъде сключен договор с разписани задължения и отговорности. С оглед ефективното и ефикасно изпълнение на дейността, екипът за управление ще разполага с ясно определени функции и задачи, за да може да се гарантира успешното управление на проекта. Основните задължения и отговорности на Ръководителя на проекта ще се изразяват в следното - отговаря за цялостното управление, организация и изпълнение на проекта; контролира времевото протичане на дейностите и предприема необходимите мерки при отчетено отклонение; ръководи дейностите по организиране и провеждане на избор за външни изпълнители; определя конкретните задачи на останалите членове от екипа, следи и контролира коректното изпълнение на поставените задачи и дейности; ръководи срещите на екипа; одобрява технически и финансови доклади; представя напредъка по проекта и осъществява официалната комуникация с органите за контрол, управляващия орган, институции, медии и др. От външната фирма-изпълнител се очаква да осигури експерти, които да изпълняват следните функции: Експерт 1 – подпомага ръководителя при изпълнение на неговите задължения; координира дейността на екипа за управление; следи за своевременното изпълнение на договорите за тръжни процедури, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта; координира изготвянето на месечни справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проекта и ги предоставя за одобрение от ръководителя на проекта. Експерт 2 – съвместно с ръководителя отговаря за целесъобразността на извършваните разходи; изготвя искания за средства по проекта; извършва наблюдение на плащания и лимити; регистрира своевременно счетоводните операции; начислява възнаграждения, данъци и осигурителни вноски по проекта; организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с проекта; изготвя справки и отчети по проекта и ги представя на ръководителя за одобрение; отговаря за обобщаването и осчетоводяването на финансовите документи, изготвя финансов/и доклад/и и съвместно с ръководителя участва в представянето им на управляващия орган. Експерт 3 - отговаря за подготовката, прегледа и окомплектоването на тръжната документация за възлагане на тръжни процедури за изпълнение на конкретните дейности; съдейства при организирането и провеждането на съответните процедури; отговаря за съставянето и одобряването на тръжните документации, включително при нужда от съгласуване с УО, както и с други компетентни служби; отговаря за техническата организация на процедурите и за всички съпътстващи дейности по подписване на съответните договори.
 • Дейност 2. Информация и комуникация: Целта на дейността от една страна е да се гарантира информираност и публичност сред широката общественост на проекта относно заложените цели, резултати и действия, а от друга да се осигури прозрачност при изпълнение на дейностите. За постигане на заложената цел, дейността по информиране и комуникация ще премине през няколко етапа, изразяващи се в: - Провеждане на две информационни срещи, за старта и завършването на дейностите по проекта, по време на които ще се представи проекта, неговите цели и постигнати резултати; - Информация за проекта ще бъде публикувана на уеб страницата на сдружение „Бокая“; - разработване на визия и дизайн на информационните материали, описани по-долу, съгласно „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“ и съгласуване на план за разпространение. Вторият етап ще се състои в изготвяне и разпространение на информационните материали, включващи: - Изработване на 600 броя брошури, които ще бъдат разпространени сред местните фирми за популяризиране на дейностите по проекта; - Изработване на табели – 2 броя, които ще бъде поставени на видно място – съответно една в офиса на Сдружение „Бокая“ и една в офиса на партньорската организация PLIMM – Calafat; - Стикери с логото на ЕС и ЕСФ, поставени на закупеното по проекта оборудване. Всички отпечатани информационни материали също ще съдържат логото на ЕС и ОП РЧР.
 • Дейност 3. Изготвяне на специфичен анализ и изследване на опита на Румъния в областта на трудовата заетост : Реализирането на дейността предвижда провеждане на онлайн социологическо проучване на тема „Състояние на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат“. Преминаването от един социален и възрастов статус в друг, както и преходът от семейството и училището към професионалната дейност са причини за появата на колебливост и несигурност сред младото население, и не само. Невъзможността за реализация на трудовия пазар води след себе си редица битови проблеми. Един безработен човек няма възможност да осигури добри условия за живот за себе си и за семейството си. Това неминуемо се отразява и на самочувствието му, че не може да бъде пълноправен член на обществото. Настоящото емпирично социологическо изследване ще бъде проведено изцяло онлайн и ще бъде насочено към определяне на факторите, които са в основата на високите нива на безработица сред младежите във Видин и Калафат. Получените резултати ще бъдат използвани за изработването на мерки, с които да се осигури по-голяма заетост сред целевите групи по проекта. По този начин ще се спомогне за елиминиране на негативните последствия от невъзможността за намиране на работа и справяне с този сериозен проблем. Целта на изследването е да определи основните причини за невъзможността жителите на Видин и Калафат да се реализират на пазара на труда и да направи анализ на този сложен социален проблем. За да бъде постигната тази цел ще се осъществят по емпиричен път следните задачи: - определяне влиянието на семейството, социалния статус и среда, нивото на образование, придобития опит; - разглеждане на очакванията, изискванията и плановете на участниците към работата; - събиране на информация за това какво стимулира участващите да търсят работа и как оценяват държавната политика в областта на заетостта. Обект на това изследване ще бъдат представители на следните целеви групи: - Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години - Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност. Онлайн проучването ще се проведе посредством въпросник, който ще бъде предоставен за попълване на 600 жители на двата града, участващи в проекта, съответно 300 – от гр. Видин и 300 – от гр. Калафат. Подборът на участниците ще се осъществи на случаен принцип,за да бъде даден равен шанс на хора с различно образование, социално положение, етническа принадлежност и т.н. да попаднат в извадката. Единственият критерий за достъп до въпросника ще бъде желаещите да вземат участие да са жители съответно на гр. Видин или гр. Калафат. Източник на необходимите данни ще бъдат индивидуалните отговори на участниците в проучването, получени чрез анонимно попълване на приложения въпросник, който е избран като най-подходящ метод за събиране на информация. Въпросникът ще включва 25 въпроса, от които 18 закрити и 7 открити. Началните въпроси ще са насочени към емпирични индикатори като пол,възраст,образование,семейно положение,местоживеене, информация за родителите. След това ще последват въпроси,които ще трябва да определят субективни данни като очаквания и изисквания към работата,трудов опит,планове за бъдеща реализация и др. Последните въпроси ще имат за цел да изяснят позицията на анкетирания за ролята на семейството и социалната среда, дейността на бюрата по труда и бъдещи мерки за намаляване на безработицата. Тези въпроси ще бъдат открити като целта е участващите в проучването да изразят своето мнение по проблема.
 • Дейност 4. Изготвяне на специфичен анализ за идентифициране на потребностите от иновативни елементи: Проект „Иновативен образователен център“ е насочен основно към следните три целеви групи: 1.Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години 2.Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица 3.Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност В рамките на дейността ще се проведе качествено изследване, чрез 12 фокус групи (по четири за всяка целева група). Всяка фокус група ще включва между 10-12 човека от съответната целева група. Основната цел на дейността е да предизвика дискусия между участниците по въпроси, свързани с трудовата заетост, и по-точно – подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид. Този качествен метод цели да установи проблеми, потребности и мотивация на участниците. Посредством изпълнение на дейността ще се дадат различни идеи и предложения за осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и за насърчаване на гъвкави процеси на учене. Чрез провеждане на фокус групи имаме за цел да използваме получената обратна връзка от участниците като основа за най-точно и адекватно установяване на нуждите и проблемите на целевата група. Избрахме именно фокус групите като най-подходящ социологически инструмент, имайки предвид възможностите, които дава за изследване на даден проблем в дълбочина. По този начин реализирането на дейността ще изиграе ролята на първичен източник за събиране на информация от всяка от трите целеви групи по проекта. Получените резултати от тази дейност ще бъдат обединени в доклад, който ще се използва при бъдещата работа с всяка от целевите групи.
 • Дейност 5. Изготвяне на специфичен анализ на опита на осем от Дунавските страни – Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния: Основната цел на дейността е събиране, проучване и систематизиране на информация за успешно приложени социални практики в осем от държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион, а именно: Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия и Румъния. Проучването ще се осъществи изцяло онлайн, като ще бъде на база вторично изследване на данни и информация, подадени от организации в съответните държави с предмет на дейност, близка до тази на сдружението-кандидат по настоящия проект. Очаква се да бъде проучен опитът на минимум осем европейски държави и техните иновации в сферата на социалното включване, подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид; осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаването на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работна сила. Чрез провеждане на изследването ще бъдат идентифицирани иновативни подходи за прилагане, въвеждане и адаптиране на чуждестранните социални практики на местно ниво, като по този начин ще бъдат предложени нови работещи решения. Внедряването на иновативна социална практика в сферата на трудовата заетост би подобрило съществуващите методи, което ще допринесе за нови решения в сферата на използването на средства от Европейския социален фонд за предоставяне на подкрепа за Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможности за учене през целия живот. Проучването ще протече в четири етапа: 1. Информационен обзор – общо състояние на трудовата заетост в България и участващите страни, от гледна точка на проблеми, тенденции и перспективи за развитие. 2. Изготвяне на методика на проучването и неговото провеждане. 3. Окомплектоване и обработка на информацията от проучването. 4. Анализ и изводи за иновативни практики и начини за тяхното прилагане. Чрез извършването на детайлно проучване ще се събере и обобщи информация относно иновативни практики в сферата на трудовата заетост, което от своя страна ще позволи да се направи сравнителен анализ между социалните практики в България и осем от европейските държави, с цел внедряване на иновативни подходи и осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на пряката целева група по настоящия проект.
 • Дейност 6. Изготвяне на специфичен анализ на опита на партньорската организация : Експертите, участващи в проекта ще извършат съвместно координирано наблюдение, проучване и сравнение на развитието на Румъния и България в сферата на осигуряване на трудова заетост и възможностите за внедряване на иновативни модели на работа. Първи етап - Проучването ще бъде обсъдено и планирано на първа работна среща в България, на която участниците ще представят основни елементи от националната си политика, свързани с темата на проекта. Участие в срещата ще вземат трима представители от румънската организация, които ще финансират самостоятелно посещението в България. Втори етап – Посещение в Румъния на девет експерта (приложни специалиста) от България, с цел провеждане на включено наблюдение за период от 5 дни (4 нощувки). Основните акценти на работа ще са поставени върху: • Паралелен анализ на съществуващата ситуация и проблемите на безработните и неактивни лица в България и Румъния; • Причини за дефинираните проблеми в двете страни; • Възможности за тяхното решаване; • Възможности за изграждане на партньорства с представители на образователни институции и държавната администрация за постигане на устойчив ефект. В края на дейността ще бъде изготвен доклад от дейността, който ще бъде разпространен сред заинтересованите страни. Трети етап - Посещение в Румъния на девет експерта (приложни специалиста) от България, с цел проучване възможностите за сътрудничество за период от 5 дни (4 нощувки). Дейностите ще бъдат насочени към провеждане на разговори с представители на неправителствени организации, работещи в сферата на подобряване на условията за трудова заетост и намаляване на безработицата. Стимулиране на диалог за проблемите на дефинираните групи и какви са начините за оптимизиране на процеса по осигуряване на трудова заетост. Изготвяне на Доклад - анализ на възможностите за внедряване на иновативна социална практика в сферата на трудовата заетост в гр. Видин спрямо проблемите и потребностите на целевата група по проекта. Четвърти етап - Работни срещи с представители на партньорската организация Целта на този етап е провеждането на дискусии за възможностите за бъдещо сътрудничество, с цел внедряване на чужд опит за преодоляване проблемите на безработните и неактивни лица от целевата група. За реализиране на дейността за проучване възможностите за сътрудничество се предвижда осъществяването на две четиридневни посещения в Румъния на 4 експерта от България. Основните акценти на работа ще са поставени върху: • Анализ на съществуващата ситуация в България в сферата на трудовата заетост • Възможности за тяхното решаване
 • Дейност 7. Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа“: Дейността предвижда създаване на Иновативен образователен център. Същността на центъра ще се изразява в осигуряване на достъп до уеб базирана платформа „Образование и работа“, чрез която ще се извършва обучение на лица и фирми, посредством използването на информационни и комуникационни технологии, позволяващи достъп до реална (виртуална) работна среда. Иновацията е ориентирана към съдържание, те към промяна организацията на работа в кандидатстващата организация и адаптирането й в гр. Видин до момента не е осъществявано Редица форми на обучение днес се реализират чрез използването на Интернет и „виртуално обучение“:продължаващо,дистанционно,гъвкаво,проектно-ориентирано обучение,обучение на работното място,обучение чрез практика и др Виртуалното обучение насърчава проактивното учене, като стимулира използването на различни техники и повишава нивото на ангажираност на учащите се към учебния материал.Виртуалният свят дава възможност да се докоснеш до практическата страна на изучавания материал,създава условия за социално взаимодействие,за активно участие в образователния процес, за постоянна смяна на ролите, като всичко изброено излиза извън рамките на традиционните методи за придобиване на нови компетенции. Основната функция на уеб базираната платформа ще бъде да предоставя информация и знания, чрез разработване на механизми за подобряване на образованието и мобилността на работната сила в зоната на транснационалното сътрудничество (Видин–Калафат) Иновативният елемент ще се изразява в обучителните инструменти, които ще се използват в центъра,а именно –виртуални учебни среди.Всеки обучаем ще има достъп до индивидуален електронен профил, чрез който ще получава достъп до работна среда по време на цялото обучение, създадена с помощта на пряко заинтересован работодател. При стартиране на обучението, всяко лице ще бъде консултирано относно сферата, в която ще да се развива, като след това ще има възможност да се запознае с изискванията и характеристиките на професии в съответната област, посредством директна връзка с работодатели в областта, чрез инструментите на уеб базираната платформа. Освен, че ще осигурим на лицата от целевата група достъп до иновативна практика, позволяваща учене през целия живот, също така и ще скъсим дистанцията между работодател и работник, и по този начин да спомогнем за по-честата и ефективна комуникация между двете страни на трудовия процес Обучителният процес ще включва симулации на реални работни ситуации, като фокус ще се поставя върху изразяването на отзиви от страна на обучаемите за ефективността на използваната иновативна практика, тъй като обратната връзка с пряката целева група ще стои в основата на успешното реализиране на проекта Осъществяването на дейността ще даде възможност на лицата от целевата група да придобият възможности за подобряване на техните познания, умения и компетенции, чрез получаване на достъп до иновативен метод за учене през целия живот.Изборът на уеб базирана платформа се дължи на възможността за достигане до по-голям брой хора, намиращи се в трансграничния регион, а именно България и Румъния.Използването на уеб базирана платформа ще придаде нова визия на образованието в региона. Платформата ще бъде адаптирана така, че да е възможно използването й от различни по вид мобилни устройства, което от своя страна ще улесни достъпа до нея. Основната функция на уеб базираната платформата ще бъде да предоставя информация и знания, чрез разработване на механизми за подобряване на образованието и мобилността на работната сила в зоната на транснационалното сътрудничество (Видин–Калафат). Иновативният образователен център, ще бъде приложен върху целевата група: - икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години включително – 50 души; - търсещи работа лица – 50 души; - работодатели – 20 броя; - заети лица, в т.ч. самостоятелно заети лица – 50 души; - лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – 40 души.
 • Дейност 8. Повишаване на капацитета на партньорската организация и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари: Основната цел на дейността е, чрез провеждане на осем семинари с акцент разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи да се повиши капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по проекта. В рамките на тази дейност предвиждаме организиране и провеждане на осем семинари, по четири във всяка участваща държава. В България събитията ще се проведат в гр. Видин, а в Румъния, съответно – в гр. Калафат. Дейността включва: Семинар №1 на тема: „Разработване на онлайн платформа за обучение“, включващ следното: • Характеристики и функционалности на системата; • Функционалности и потребители; • Софтуерна архитектура. Семинар №2 на тема: „Приложение на виртуалното обучение“, включващ следното: • Създаване на профил в системата; • Възможности за достъп до реална работна среда; • Осъществяване на контакт с работодатели. Семинар №3 на тема „Мониторинг на онлайн платформата“, включващ следното: • Управление; • Ползване; • Наблюдение и контрол на процеса на обучение от целевите потребители; • Система за групиране на потребителите: - администратори; - ръководители; - преподаватели; - обучавани; - работодатели. Семинар №4 на тема „Оценка на приложена иновативна практика“, включващ следното: • Определяне на обхвата и задълбочеността на оценката на въздействието; • Анализ на въздействията; • Сравняване на резултати преди и след приложение на иновативната практика. Предвижда се наемането на зали и техническо оборудване за провеждане на всеки от семинарите, като за по-лесна и правилна комуникация между приемащата и посрещащата организация ще бъде осигурен симултанен превод по време на събитията. Преводаческите услуги по дейността ще включват и превод на всички материали и документи, свързани с организацията и провеждането на семинарите.
 • Дейност 9. Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи: Дейността по оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи ще включва следното: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група – Прецизността на анализите и изводите от реализирането на дадена дейност изисква преди всичко обратна връзка с хората, заради които е предприета съответната мярка, или в случая – е приложена иновативна практика. Именно поради тази причина имаме за цел, чрез възлагане на дейността на външен изпълнител да осъществим оценка с участие на целевите групи и преките бенефициенти. По този начин събраната информация ще обхване мнения, коментари, споделен практически опит, както от екипите на организациите, така и от пряката целева група по проекта. • Оценка на особеностите при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта – Релевантност – съответствие на проектните цели и дейности на проблемите, които се решават и на нуждите на целевите групи и социалната среда. Тук предвиждаме оценка на качеството на дизайна на проекта по отношение на вътрешната логическа връзка между цели, дейности, очаквани резултати и ефекти. • Оценка на ефективността и ефикасността на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати: - Ефикасност – оценка, доколко преките резултати от проекта са постигнати на приемлива цена на инвестираните ресурси (вкл. средства, човешки ресурси и време); оценка на изпълнението на планираните дейности и очакваните преки резултати като количество, качество, съответствие с оперативния времеви график и бюджета на проекта - Ефективност – оценка на постигнатите ефекти и реални ползи за целевите групи от изпълнението на проекта, оценка на степента на обхващане на целевите групи и до каква степен преките резултати допринасят за постигане на заложените специфични цели на проекта. • Оценка на въздействието – оценка на широкото влияние на проекта върху социалната среда, постигнатите качествени промени и приноса на проекта за постигане на стратегическите цели на политическо и секторно равнище, които са включени в дългосрочните общи цели на проектното предложение • Оценка на устойчивостта – степента, в която постигнатите ефекти и ползи за целевите групи от изпълнения проект продължават да съществуват и действат след приключване на финансирането, като се отделя специално внимание на социокултурните аспекти, местния капацитет, изграждането на чувство за собственост върху проектните резултати от страна на бенефициентите, на осигурената финансова и институционалната подкрепа за самостоятелно продължаване на дейностите.
 • Дейност 10. Разпространение на постигнатите резултати чрез организация на информационно събитие „Включи се и ти“: Дейността предвижда организиране и провеждане на информационно събитие „Включи се и ти“, имащо за цел да запознае местни работодатели с иновативната практика, стояща в основата на настоящия проект, а именно онлайн платформата за обучение „Образование и работа“. На събитието ще присъстват представители на фирми от област Видин, като минималният брой, който предвиждаме е 50 човека. Основната ни цел с внедряване на иновативна практика в сферата на трудовата заетост е освен да осигурим на лицата от целевата група по проекта достъп до възможност, позволяваща учене през целия живот, също така и да скъсим дистанцията между работодател и работник, и по този начин да спомогнем за по-честата и ефективна комуникация между двете страни на трудовия процес. Именно поради тази причина отчитаме, че реализирането на подобно събитие би се оказало полезно както за работодателите, от една страна, така и за търсещите работа – от друга. Събитието ще протече през 2 основни етапа: 1.Презентиране на онлайн платформата 2.Време за въпроси и отговори През първия етап представителите на местния бизнес ще се запознаят със същността на уеб базираната платформата, структурата и възможностите, които предоставя. След това ще предвидим време и за въпроси и отговори.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

187 909.30 BGN
187 909.30 BGN
187 579.58 BGN
95.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Макрорегионален район за сътрудничество
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 395.47 0.00 178 513.83 187 909.30
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 395.47 0.00 178 513.83 187 909.30

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на логистични услуги за организиране на събития, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“, Стойност: 36 689.30
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – Организиране на семинари и събития
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Осигуряване на хотелско настаняване на база FB
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“, Стойност: 42 600.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – Онлайн социологическо проучване
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Провеждане на фокус групи
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 – Проучване/анализ на успешни социални практики
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“, Стойност: 51 120.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – Онлайн социологическо проучване
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Провеждане на фокус групи
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 – Проучване/анализ на успешни социални практики
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“, Стойност: 51 120.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“, Стойност: 51 120.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.